(EU) č. 187/2011Nařízení Komise (EU) č. 187/2011 ze dne 25. února 2011 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 53, 26.2.2011, s. 45-50 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. února 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. března 2011 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/1793 Pozbývá platnosti: 14. prosince 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 187/2011

ze dne 25. února 2011,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (1), a zejména na čl. 15 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (2) stanoví pravidla týkající se provádění zesílených úředních kontrol dovozu krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I zmíněného nařízení (dále jen „seznam“), v místech vstupu na území uvedená v příloze I nařízení (ES) č. 882/2004.

(2)

Článek 2 nařízení (ES) č. 669/2009 stanoví, že seznam je s přihlédnutím přinejmenším ke zdrojům informací uvedeným ve zmíněném článku pravidelně, alespoň každé čtvrtletí, přezkoumán.

(3)

Výskyt a závažnost nehod v odvětví potravin oznámených prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF), zjištění misí do třetích zemí prováděných Potravinovým a veterinárním úřadem, jakož i čtvrtletních zpráv o zásilkách krmiv a potravin jiného než živočišného původu, které musí členské státy podávat Komisi podle článku 15 nařízení (ES) č. 669/2009, naznačují, že seznam by měl být pozměněn.

(4)

V této souvislosti by ze seznamu měly být odstraněny zejména položky pro komodity, u nichž výše uvedené informační zdroje prokazují celkově uspokojivý stupeň shody s příslušnými požadavky na bezpečnost, jež jsou stanoveny v právních předpisech Unie, a u nichž tudíž nejsou zesílené úřední kontroly nadále opodstatněné.

(5)

Do seznamu by dále měly být zahrnuty některé jiné komodity, u nichž informační zdroje prokazují jistý stupeň neshody s příslušnými požadavky na bezpečnost, což vyžaduje zavedení zesílených úředních kontrol.

(6)

Obdobně by se v rámci přezkumu seznamu měla snížit četnost úředních kontrol u komodit, u nichž informační zdroje prokazují celkové zlepšení shody s příslušnými požadavky, jež jsou stanoveny v právních předpisech Unie, a u nichž tudíž není stávající úroveň úředních kontrol nadále opodstatněná.

(7)

Položky seznamu týkající se některého dovozu z Číny, Dominikánské republiky, Indie a Jihoafrické republiky by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(8)

V zájmu jasnosti právních předpisů Unie je rovněž nezbytné učinit v seznamu drobné upřesnění, pokud jde o položky pro dovoz paprik z Dominikánské republiky a sladkých paprik z Turecka.

(9)

Změna seznamu týkající se vyjmutí odkazů na komodity a snížení četnosti kontrol by se měla použít co nejdříve, jakmile budou vyřešeny původní obavy související s bezpečností. Obdobně by se tyto změny měly použít ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(10)

Vzhledem k počtu změn, jež mají být v příloze I nařízení (ES) č. 669/2009 provedeny, je vhodné nahradit přílohu zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

(11)

Nařízení (ES) č. 669/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 669/2009 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2011.

Následující změny přílohy I nařízení (ES) č. 669/2009 se však použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost:

a)

odstranění následujících položek týkajících se:

i)

stopových prvků z Číny,

ii)

mang z Dominikánské republiky,

iii)

těchto krmiv a potravin z Vietnamu:

podzemnice olejná ve skořápce,

podzemnice olejná bez skořápky,

arašídové máslo,

podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná;

b)

změna četnosti fyzických kontrol a kontrol totožnosti v případě následujících potravin ze všech třetích zemí:

i)

chilli papričky (Capsicum annuum), drcené nebo mleté,

ii)

výrobky z chilli papriček (curry),

iii)

curcuma longa (kurkuma) (turmeric),

iv)

červený palmový olej.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. února 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

A)   Krmiva a potraviny jiného než živočišného původu podléhající zesíleným úředním kontrolám na určeném místě vstupu

Krmiva a potraviny

(zamýšlené použití)

Kód KN (1)

Země původu

Riziko

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti

(%)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 10 90

Argentina

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 20 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 10 90

Brazílie

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 20 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

Sušené nudle

ex 1902

Čína

Hliník

10

(Potraviny)

Fazole (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Dominikánská republika

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (3)

50

Hořký meloun (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Kalebasa (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Paprika (Capsicum spp.)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Lilek

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

Pomeranče (čerstvé nebo sušené)

0805 10 20; 0805 10 80

Egypt

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (7)

10

Broskve

0809 30 90

Granátová jablka

ex 0810 90 95

Jahody

0810 10 00

Zelené fazole

ex 0708 20 00

(Potraviny – čerstvé ovoce a zelenina)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 10 90

Ghana

Aflatoxiny

50

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 20 00

Arašídové máslo

2008 11 10

(Krmiva a potraviny)

Listy curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

Indie

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (5)

10

(Potraviny – čerstvé bylinky)

Chilli papričky (Capsicum annuum), vcelku

ex 0904 20 10

Indie

Aflatoxiny

50

Chilli papričky (Capsicum annuum), drcené nebo mleté

ex 0904 20 90

Výrobky z chilli papriček (curry)

0910 91 05

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

0908 10 00

Muškátový květ (Myristica fragrans)

0908 20 00

Zázvor (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (kurkuma) (turmeric)

0910 30 00

(Potraviny – sušené koření)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 10 90

Indie

Aflatoxiny

20

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 20 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

Okra

ex 0709 90 90

Indie

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (2)

10

(Potraviny)

Melounová jádra (egusi, Citrullus lanatus) a produkty z nich vyrobené

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

Nigérie

Aflatoxiny

50

(Potraviny)

Rýže Basmati pro přímou lidskou spotřebu

ex 1006 30

Pákistán

Aflatoxiny

20

(Potraviny – omletá rýže)

Chilli papričky (Capsicum annuum), vcelku

ex 0904 20 10

Peru

Aflatoxiny a ochratoxin A

10

Chilli papričky (Capsicum annuum), drcené nebo mleté

ex 0904 20 90

(Potraviny – sušené koření)

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 10 90

Jihoafrická republika

Aflatoxiny

10

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 20 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

Listy koriandru

ex 0709 90 90

Thajsko

Salmonela (6)

10

Bazalka (pravá)

ex 1211 90 85

Mentol

ex 1211 90 85

(Potraviny – čerstvé bylinky)

Listy koriandru

ex 0709 90 90

Thajsko

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (4)

20

Bazalka (pravá)

ex 1211 90 85

(Potraviny – čerstvé bylinky)

Fazole (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thajsko

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (4)

50

Lilek

0709 30 00; ex 0710 80 95

Zelenina rodu Brassica

0704; ex 0710 80 95

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

Sladká paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Turecko

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (8)

10

Cukety

0709 90 70; ex 0710 80 95

Rajčata

0702 00 00; 0710 80 70

(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)

Hrušky

0808 20 10; 0808 20 50

Turecko

Pesticid: amitraz

10

(Potraviny)

Sušené hrozny (vinná réva)

0806 20

Uzbekistán

Ochratoxin A

50

(Potraviny)

Chilli papričky (Capsicum annuum), drcené nebo mleté

ex 0904 20 90

Všechny třetí země

Barviva Sudan

10

Výrobky z chilli papriček (curry)

0910 91 05

Curcuma longa (kurkuma) (turmeric)

0910 30 00

(Potraviny – sušené koření)

Červený palmový olej

ex 1511 10 90

(Potraviny)

B)   Definice

Pro účely této přílohy se ‚barvivy Sudan‘ rozumí tyto chemické látky:

i)

Sudan I (číslo CAS 842-07-9),

ii)

Sudan II (číslo CAS 3118-97-6),

iii)

Sudan III (číslo CAS 85-86-9),

iv)

šarlatová červeň; nebo Sudan IV (číslo CAS 85-83-6).“


(1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a nomenklatura zboží neuvádí v rámci kódu další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou ‚ex‘ (např. ex 1006 30: zahrnuje pouze rýži Basmati pro přímou lidskou spotřebu).

(2)  Zejména rezidua: acefátu, methamidofu, triazofu, endosulfanu a monokrotofu.

(3)  Zejména rezidua: amitrazu, acefátu, aldikarbu, benomylu, karbendazimu, chlorfenapyru, chlorpyrifu, CS2 (dithiokarbamáty), diafenthiuronu, diazinonu, dichlorvu, dikofolu, dimethoátu, endosulfanu, fenamidonu, imidaklopridu, malathionu, methamidofu, methiokarbu, methomylu, monokrotofu, omethoátu, oxamylu, profenofu, propikonazolu, thiabendazolu a thiaklopridu.

(4)  Zejména rezidua: acefátu, karbarylu, karbendazimu, karbofuranu, chlorpyrifu, chlorpyrifos-methylu, dimethoátu, ethionu, malathionu, metalaxylu, methamidofu, methomylu, monokrotofu, omethoátu, profenofu, prothiofu, kvinalfu, triadimefonu, triazofu, dikrotofu, EPN a triforinu.

(5)  Zejména rezidua: triazofu, oxydemeton-methylu, chlorpyrifu, acetamipridu, thiamethoxamu, clothianidinu, methamidofu, acefátu, propargitu a monokrotofu.

(6)  Referenční metoda EN/ISO 6579 nebo certifikovaná metoda validovaná podle uvedené referenční metody, jak je uvedeno v článku 5 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 (Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1).

(7)  Zejména rezidua: karbendazimu, cyfluthrinu cyprodinilu, diazinonu, dimethoátu, ethionu, fenitrothionu, fenpropathrinu, fludioxonilu, hexaflumuronu, lambda-cyhalothrinu, methiocarbu, methomylu, omethoátu, oxamylu, fenthoátu a thiophanát-methylu.

(8)  Zejména rezidua: methomylu, oxamylu, karbendazimu, klofentezinu, diafenthiuronu, dimethoátu, formetanátu, malathionu, procymidonu, tetradifonu a thiophanát-methylu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU