(EU) č. 168/2011Nařízení Komise (EU) č. 168/2011 ze dne 23. února 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 107/2010, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 v krmivech obsahujících maduramicin amonný, monensin sodný, narasin nebo robenidin hydrochlorid Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 49, 24.2.2011, s. 4-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. února 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. března 2011 Nabývá účinnosti: 16. března 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2023/366 Pozbývá platnosti: 9. března 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 168/2011

ze dne 23. února 2011,

kterým se mění nařízení (EU) č. 107/2010, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 v krmivech obsahujících maduramicin amonný, monensin sodný, narasin nebo robenidin hydrochlorid

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví možnost změny povolení doplňkové látky na základě žádosti držitele povolení a stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(3)

Použití přípravku mikroorganismů Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 bylo povoleno na deset let pro výkrm kuřat nařízením Komise (EU) č. 107/2010 (2).

(4)

Držitel povolení požádal o změnu povolení látky Bacillus subtilis ATCC PTA-6737, aby ji bylo možné používat v krmivech obsahujících kokcidiostatika maduramicin amonný, monensin sodný, narasin nebo robenidin hydrochlorid určených pro výkrm kuřat. Držitel povolení předložil na podporu své žádosti příslušné údaje.

(5)

Úřad dospěl ve svém stanovisku ze dne 7. října 2010 k závěru, že doplňková látka Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 je kompatibilní s maduramicinem amonným, monensinem sodným, narasinem nebo robenidin hydrochloridem (3).

(6)

Podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.

(7)

Nařízení (EU) č. 107/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 107/2010 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. února 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 36, 9.2.2010, s. 1.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(10):1863.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Složení doplňkové látky:

Přípravek Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 s obsahem nejméně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky:

Výtrusy Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Analytické metody  (1):

 

Stanovení počtu mikroorganismů: kultivací na trypton sójovém agaru po předehřátí vzorků krmiva.

 

Identifikace: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem (PFGE)

Výkrm kuřat

1 × 107

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Může být použito v krmivech obsahujících povolená kokcidiostatika: diklazuril, dekochinát, salinomycinát sodný, narasin/nikarbazin, lasalocid A sodnou sůl, maduramicin amonný, monensin sodný, narasin nebo robenidid hydrochlorid.

1.3.2020


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU