(EU) č. 97/2011Nařízení Komise (EU) č. 97/2011 ze dne 3. února 2011 , kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Welsh Beef (CHZO)]

Publikováno: Úř. věst. L 30, 4.2.2011, s. 27-28 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 3. února 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. února 2011 Nabývá účinnosti: 24. února 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 97/2011

ze dne 3. února 2011,

kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Welsh Beef (CHZO)]

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 9 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 přezkoumala Komise žádost Spojeného království o schválení změn specifikace chráněného zeměpisného označení „Welsh Beef“ zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 2400/96 (2) ve znění nařízení (ES) č. 2066/2002 (3).

(2)

Jelikož dané změny nejsou menšího rozsahu ve smyslu článku 9 nařízení (ES) č. 510/2006, Komise zveřejnila žádost o změnu podle čl. 6 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie  (4). Vzhledem k tomu, že Komisi nebyla předložena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, je třeba změny schválit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu uvedeného v příloze tohoto nařízení se schvalují.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOŞ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 318, 21.11.2002, s. 4.

(4)  Úř. věst. C 158, 18.6.2010, s. 12.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.1   Čerstvé maso (a droby)

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Welsh Beef (CHZO)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU