2011/97/EUSměrnice Rady 2011/97/EU ze dne 5. prosince 2011 , kterou se mění směrnice Rady 1999/31/ES, pokud jde o zvláštní kritéria pro skladování kovové rtuti považované za odpad

Publikováno: Úř. věst. L 328, 10.12.2011, s. 49-52 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 5. prosince 2011 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 13. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 13. prosince 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE RADY 2011/97/EU

ze dne 5. prosince 2011,

kterou se mění směrnice Rady 1999/31/ES, pokud jde o zvláštní kritéria pro skladování kovové rtuti považované za odpad

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. září 2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení, a dále s ohledem na směrnici Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (2), a zejména na článek 16 této směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1102/2008 stanoví, že odchylně od čl. 5 odst. 3 písm. a) směrnice 1999/31/ES může být kovová rtuť, která se považuje za odpad, ve vhodném obalu dočasně skladována déle než jeden rok nebo trvale uložena na skládkách určitého typu.

(2)

Skladování kovové rtuti považované za odpad již upravují právní předpisy Unie o nakládání s odpady.

(3)

V případě kovové rtuti považované za odpad podléhá skladování o délce až jednoho roku požadavkům na povolení podle článku 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech (3).

(4)

Na zařízení pro skladování kovové rtuti po dobu delší než jeden rok podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1102/2008 se vztahují směrnice 1999/31/ES, jakož i rozhodnutí Rady 2003/33/ES ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES (4).

(5)

Z toho zejména vyplývá, že veškerá zařízení pro skladování kovové rtuti po dobu delší než jeden rok musí mít povolení podle článků 7, 8 a 9 směrnice 1999/31/ES a že se na tato zařízení vztahují požadavky kontroly a monitorování stanovené článkem 12 uvedené směrnice a v případě podzemních úložišť rovněž požadavky posouzení bezpečnosti v souladu s dodatkem A rozhodnutí 2003/33/ES.

(6)

Na tato zařízení se dále vztahují obecná ustanovení směrnice 2008/98/ES o vedení záznamů.

(7)

Dále se na zařízení pro dočasné nadzemní skladování v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1102/2008 použijí ustanovení směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí vážných havárií s přítomností nebezpečných látek (5).

(8)

Uvedená ustanovení nicméně plně neřeší specifické vlastnosti kovové rtuti, a proto je třeba stanovit další požadavky.

(9)

Další požadavky by měly zohlednit výzkumné činnosti zaměřené na možnosti bezpečného odstraňování, včetně solidifikace kovové rtuti. Vývoj možností solidifikace šetrné k životnímu prostředí vykazuje pokrok, rozhodnutí o jejich využitelnosti ve velkém měřítku by však bylo předčasné.

(10)

Pro stanovení přiměřených a na znalostech založených požadavků na trvalé skladování je třeba dalších posouzení dlouhodobého chování kovové rtuti v podzemním úložišti. Požadavky stanovené touto směrnicí by se proto měly omezit na dočasné skladování, přičemž se považují za vhodné a představují nejlepší dostupné techniky pro bezpečné skladování kovové rtuti, pokud jde o období nejvýše pěti let.

(11)

Směrnice 1999/31/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Výbor uvedený v článku 16 směrnice 1999/31/ES nevydal žádné stanovisko. Proto je vhodné, aby Rada přijala tuto směrnici,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I, II a III směrnice 1999/31/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 15. března 2013. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 5. prosince 2011.

Za Radu

předseda

W. PAWLAK


(1)  Úř. věst. L 304, 14.11.2008, s. 75.

(2)  Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 27.

(5)  Úř. věst. L 10, 14.1.1997, s. 13.


PŘÍLOHA

Přílohy I, II a III směrnice 1999/31/ES se mění takto:

1)

V příloze I se doplňuje nový oddíl, který zní:

„8.   Dočasné skladování kovové rtuti

Pro účely dočasného skladování kovové rtuti po dobu delší než jeden rok se použijí tyto požadavky:

kovová rtuť se skladuje odděleně od ostatních odpadů,

kontejnery se skladují ve sběrných nádržích s vhodným povrchem bez prasklin a štěrbin a nepropustným pro kovovou rtuť, se zadržovacím objemem odpovídajícím množství skladované rtuti,

úložiště je vybaveno umělými nebo přírodními zábranami adekvátními pro ochranu životního prostředí před emisemi rtuti a má zadržovací objem odpovídající celkovému množství skladované rtuti,

podlahy úložiště jsou pokryty těsnicími materiály odolnými vůči rtuti. Podlahy jsou vyspádované a vybavené sběrnou jímkou,

úložiště je vybaveno systémem požární ochrany,

uložený materiál je uspořádán tak, aby veškeré kontejnery bylo možné snadno vyjmout.“

2)

V příloze II se doplňuje nový oddíl, který zní:

„6.   Zvláštní požadavky týkající se kovové rtuti

Pro účely dočasného skladování kovové rtuti po dobu delší než jeden rok platí tyto požadavky:

A.

Složení rtuti

Kovová rtuť musí splňovat tyto specifikace:

obsah rtuti vyšší než 99,9 % hmotnostních,

absence nečistot schopných vyvolat korozi uhlíkové nebo nerezové oceli (např. roztok kyseliny dusičné, roztoky chloridových solí).

B.

Uskladnění

Kontejnery užívané pro skladování kovové rtuti musí být odolné vůči korozi a nárazu. Nesmí na nich proto být svary. Kontejnery musí splňovat zejména tyto specifikace:

materiál kontejneru: uhlíková ocel (minimálně ASTM A36) nebo nerezová ocel (AISI 304, 316L),

kontejnery nesmí propouštět plyny a kapaliny,

vnější stěna kontejneru musí být odolná vůči podmínkám skladování,

konstrukce kontejneru musí úspěšně absolvovat pádovou zkoušku a zkoušku nepropustnosti podle kapitol 6.1.5.3 a 6.1.5.4 Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí, Příručky pro zkoušky a kritéria.

Maximální stupeň naplnění je 80 % objemových, aby byl zajištěn dostatečný expanzní prostor a aby následkem expanze kapaliny v důsledku vysoké teploty nemohlo dojít k úniku ani trvalému porušení kontejneru.

C.

Postupy při přijímání

Přijímají se výlučně kontejnery s osvědčením splňujícím požadavky uvedené v tomto oddíle.

Postupy při přijímání musí splňovat tyto požadavky:

přijímá se pouze kovová rtuť, která splňuje výše uvedená minimální kritéria pro přijetí,

kontejnery musí být před uskladněním vizuálně zkontrolovány. Poškozené nebo zkorodované kontejnery nebo kontejnery vykazující únik se nepřijmou,

na kontejnerech je vyražena trvalá značka uvádějící identifikační číslo kontejneru, výrobní materiál, prázdnou hmotnost, odkaz na výrobce a datum výroby,

na kontejnery je trvale připevněna tabulka uvádějící identifikační číslo osvědčení.

D.

Osvědčení

Osvědčení uvedené v pododdíle C obsahuje tyto prvky:

jméno a adresu původce odpadu,

jméno a adresu osoby odpovědné za plnění,

místo a datum plnění,

množství rtuti,

čistotu rtuti a případně popis nečistot včetně analytické zprávy,

potvrzení o tom, že kontejnery byly používány výlučně pro přepravu a skladování rtuti,

identifikační čísla kontejnerů,

případné zvláštní poznámky.

Osvědčení vydává původce odpadu, případně pokud to není možné, osoba odpovědná za jeho správu.“

3)

V příloze III se doplňuje nový oddíl, který zní:

„6.   Zvláštní požadavky týkající se kovové rtuti

Pro účely dočasného skladování kovové rtuti po dobu delší než jeden rok se použijí tyto požadavky:

A.

Požadavky na monitorování, kontrolu a nouzové postupy

V úložišti se instaluje systém trvalého monitorování výparů rtuti s citlivostí nejméně 0,02 mg rtuti/m3. Senzory se umístí na úroveň podlahy a ve výši hlavy. Součástí je vizuální a akustický výstražný systém. Údržba systému se provádí každý rok.

Oprávněná osoba úložiště a kontejnery nejméně jednou měsíčně vizuálně zkontroluje. Při zjištění úniku provozovatel okamžitě přijme nezbytná opatření bránící emisím rtuti do životního prostředí a obnoví bezpečnost úložiště rtuti. U veškerých úniků se má za to, že mají nepříznivé účinky na životní prostředí podle čl. 12 písm. b).

V úložišti jsou k dispozici plány nouzových postupů a odpovídající ochranné vybavení vhodné k manipulaci s kovovou rtutí.

B.

Vedení záznamů

Veškeré dokumenty obsahující informace uvedené v oddíle 6 přílohy II a v pododdílu A tohoto oddílu, včetně osvědčení doprovázejícího kontejner a záznamů týkajících se vyskladnění a odeslání kovové rtuti po ukončení dočasného skladování, místa určení a zamýšleného zpracování, se uchovávají nejméně tři roky po ukončení skladování.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU