2011/90/EUSměrnice Komise 2011/90/EU ze dne 14. listopadu 2011 , kterou se mění část II přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 296, 15.11.2011, s. 35-37 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 14. listopadu 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 5. prosince 2011
Platnost předpisu: Ano (od 20. listopadu 2026 zrušen předpisem (EU) 2023/2225) Pozbývá platnosti: 20. listopadu 2026
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2011/90/EU

ze dne 14. listopadu 2011,

kterou se mění část II přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS (1) (směrnice o spotřebitelském úvěru), a zejména na čl. 19 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ze zkušeností, které členské státy získaly při provádění směrnice 2008/48/ES, vyplývá, že předpoklady stanovené v části II přílohy I uvedené směrnice nejsou dostačující pro výpočet roční procentní sazby nákladů jednotným způsobem a navíc již přestaly odpovídat obchodní situaci na trhu.

(2)

Je nezbytné tyto předpoklady doplnit stanovením nových předpokladů týkajících se norem pro výpočet roční procentní sazby u úvěrů bez pevně stanovené doby trvání či opakovaně plně splatných. Je rovněž nezbytné stanovit normy pro stanovení termínů prvního čerpání úvěru a splátek, jež má spotřebitel provést.

(3)

Část II přílohy I směrnice 2008/48/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 25 odst. 1 směrnice 2008/48/ES a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily nesouhlas s těmito opatřeními,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Část II přílohy I směrnice 2008/48/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2012. Neprodleně o tom informují Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2013.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 14. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66.


PŘÍLOHA

Část II přílohy I směrnice 2008/48/ES se nahrazuje tímto:

„II.

Dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů se stanoví takto:

a)

Dává-li úvěrová smlouva spotřebiteli volnost v čerpání, považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou okamžitě a v plné výši.

b)

Dává-li úvěrová smlouva spotřebiteli obecně volnost v čerpání, avšak u různých způsobů čerpání stanoví omezení částky nebo období, považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou k nejbližšímu datu stanovenému ve smlouvě a v souladu s těmito omezeními čerpání.

c)

Stanoví-li úvěrová smlouva různé způsoby čerpání s různými poplatky nebo výpůjčními úrokovými sazbami, považuje se celková výše úvěru za vyčerpanou při nejvyšším poplatku a nejvyšší výpůjční úrokové sazbě uplatňované na nejpoužívanější mechanismus čerpání u tohoto druhu úvěrové smlouvy.

d)

V případě možnosti přečerpání se celková výše úvěru považuje za vyčerpanou v plné výši a na celou dobu trvání úvěrové smlouvy. Není-li doba trvání možnosti přečerpání známa, vypočítá se roční procentní sazba nákladů za předpokladu, že doba trvání úvěru je tři měsíce.

e)

V případě úvěrové smlouvy na dobu neurčitou, která nepředpokládá možnost přečerpání, se má za to:

i)

že je úvěr poskytnut na období jednoho roku počínaje datem prvního čerpání a že konečná splátka učiněná spotřebitelem vyrovná zůstatek kapitálu, úroků a případných dalších poplatků,

ii)

že kapitál je spotřebitelem splácen ve stejných měsíčních splátkách počínaje jeden měsíc po dni prvního čerpání. Nicméně v případech, kdy musí být kapitál plně splacen jedinou splátkou v rámci každého platebního období, se předpokládá, že následná čerpání a splácení celého kapitálu spotřebitelem probíhají po dobu jednoho roku. Úroky a další poplatky se použijí v souladu s uvedeným čerpáním a splácením kapitálu a v souladu s tím, jak stanoví úvěrová smlouva.

Pro účely tohoto písmene se úvěrovou smlouvou na dobu neurčitou rozumí úvěrová smlouva bez pevně stanovené doby trvání a zahrnuje úvěry, které musí být plně splaceny v rámci určitého období nebo po něm, ale jakmile jsou splaceny, jsou přístupné k dalšímu čerpání.

f)

V případě úvěrových smluv jiných než možnost přečerpání a úvěrových smluv na dobu neurčitou uvedených v písmenech d) a e):

i)

jestliže datum nebo částka splátky kapitálu, kterou má spotřebitel provést, nelze zjistit, předpokládá se, že splátka je provedena k nejbližšímu datu stanovenému v úvěrové smlouvě a za nejnižší částku, kterou úvěrová smlouva stanoví,

ii)

jestliže datum uzavření úvěrové smlouvy není známo, předpokládá se, že den prvního čerpání je den, který vyplývá z nejkratšího intervalu mezi tímto datem a datem první platby, kterou má spotřebitel provést.

g)

Jestliže den nebo částku platby, kterou má spotřebitel provést, nelze zjistit na základě úvěrové smlouvy nebo předpokladů stanovených v písmenech d), e) nebo f), předpokládá se, že je platba provedena v souladu s daty a podmínkami požadovanými věřitelem a, nejsou-li tyto údaje známy:

i)

úrokové sazby se platí společně se splácením kapitálu,

ii)

neúrokové sazby vyjádřené jedinou sumou se platí v den uzavření úvěrové smlouvy,

iii)

neúrokové sazby vyjádřené jako několik plateb se platí v pravidelných intervalech počínaje dnem prvního vyplácení kapitálu a jestliže částka takových plateb není známa, předpokládá se, že se jedná o stejné částky,

iv)

konečná platba vyrovná zůstatek kapitálu, úroků a případných dalších poplatků.

h)

Pokud ještě nebyla dohodnuta horní hranice úvěru, předpokládá se ve výši 1 500 EUR.

i)

Jsou-li po omezenou dobu nebo pro omezenou částku nabízeny různé úrokové sazby a poplatky, považuje se za příslušnou úrokovou sazbu a poplatky nejvyšší sazba za celou dobu trvání úvěrové smlouvy.

j)

U smluv o spotřebitelském úvěru, u kterých je sjednána pevná výpůjční úroková sazba ve vztahu k počátečnímu období, na jehož konci je stanovena nová výpůjční úroková sazba, a ta je následně pravidelně upravována podle dohodnutého indexu, vychází výpočet roční procentní sazby z předpokladu, že na konci období s pevnou výpůjční úrokovou sazbou je výpůjční úroková sazba stejná jako v okamžiku výpočtu roční procentní sazby, na základě hodnoty indexu sjednaného v tomto okamžiku.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU