2011/37/EUSměrnice Komise 2011/37/EU ze dne 30. března 2011 , kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 85, 31.3.2011, s. 3-7 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 30. března 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. dubna 2011 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2011/37/EU

ze dne 30. března 2011,

kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2000/53/ES zakazuje použití olova, rtuti, kadmia nebo šestimocného chromu pro materiály a součásti vozidel uvedené na trh po 1. červenci 2003 kromě případů uvedených v příloze II uvedené směrnice a za podmínek v ní upřesněných. Komise v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) směrnice 2000/53/ES má pravidelně pozměňovat přílohu II uvedené směrnice v závislosti na technickém a vědeckém pokroku.

(2)

V příloze II ke směrnici 2000/53/ES jsou uvedeny materiály a součásti vozidel vyňaté ze zákazu stanoveném v čl. 4 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice. Vozidla uvedená na trh před skončením platnosti dotyčné výjimky mohou obsahovat olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný chrom v materiálech a součástech uvedených v příloze II směrnice 2000/53/ES.

(3)

Některé materiály a součásti obsahující olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný chrom by měly být i nadále vyňaty ze zákazu podle čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES, neboť používání těchto látek v těchto specifických materiálech a součástech je stále z technického nebo vědeckého hlediska nevyhnutelné. Je proto vhodné prodloužit platnost uvedených výjimek do doby, než se bude možné používání zakázaných látek vyhnout.

(4)

Použití olova v termoelektrických materiálech v zařízeních ke snížení emisí CO2 rekuperací tepla z výfukových plynů v motorových vozidlech je v současné době technicky a vědecky nevyhnutelné. Uvedené materiály by proto měly být dočasně vyňaty ze zákazu stanoveného v čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES.

(5)

Některé materiály a součásti obsahující olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný chrom by měly být nadále vyňaty ze zákazu podle čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES, aniž by bylo stanoveno datum ukončení platnosti, neboť používání těchto látek ve specifických materiálech a součástech uvedených v příloze II uvedené směrnice je stále z technického nebo vědeckého hlediska nevyhnutelné.

(6)

V příloze II směrnice 2000/53/ES se stanoví, že náhradní díly uvedené na trh po 1. červenci 2003, které se používají pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2003, se vyjímají z ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice. Tato výjimka umožňuje opravu vozidel uvedených na trh před vstupem zákazu stanoveného v daném článku v platnost, a to náhradními díly, které splňují stejné požadavky v oblasti kvality a bezpečnosti jako díly, kterými bylo vozidlo původně vybaveno.

(7)

Na náhradní díly pro vozidla uvedená na trh po 1. červenci 2003, ale před uplynutím platnosti příslušné výjimky přílohy II směrnice 2000/53/ES, se uvedená výjimka nevztahuje. Náhradní díly pro tato vozidla by proto neměly obsahovat těžké kovy, i když se používají místo dílů, které původně těžké kovy obsahovaly.

(8)

V některých případech je technicky nemožné opravit vozidla jinými náhradními díly než původními, neboť by to znamenalo změny v rozměrech a funkčních vlastnostech celého systému vozidla. Tyto náhradní díly nelze použít v systémech vozidel vyrobených původně s díly obsahujícími těžké kovy, takže tato vozidla nelze opravit, a pravděpodobně bude třeba je předčasně zlikvidovat. Přílohu II směrnice 2000/53/ES je proto třeba změnit tak, aby bylo možné tato vozidla opravit.

(9)

Směrnice 2000/53/ES by tedy měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 18 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech (2),

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha II směrnice 2000/53/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze této směrnice.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2011.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. března 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Materiály a součásti vyňaté z opatření uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. a)

Materiály a součásti

Rozsah a ukončení platnosti vynětí

Má být označeno nebo umožňovat identifikaci podle čl. 4 odst. 2 písm. b) bodu iv)

Olovo jako legující prvek

1a)

Ocel pro účely strojního obrábění a součásti z oceli kusově žárově pozinkované o obsahu olova do 0,35 % hmotnostních

 

 

1b)

Souvisle pozinkované ocelové plechy obsahující olovo do 0,35 % hmotnostních

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

 

2a)

Hliník pro účely strojního obrábění obsahující olovo do 2 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005

 

2b)

Hliník s obsahem olova do 1,5 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008

 

2c)

Hliník s obsahem olova do 0,4 % hmotnostních

 (2)

 

3.

Slitina mědi obsahující až 4 % hmotnostní olova

 (2)

 

4a)

Ložiskové pánve a pouzdra

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008

 

4b)

Ložiskové pánve a pouzdra v motorech, převodových systémech a kompresorech klimatizačních systémů

1. července 2011 a náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2011

 

Olovo a sloučeniny olova v součástech

5.

Baterie

 (2)

X

6.

Tlumiče kmitů

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

X

7a)

Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech karosérií a uložení motoru

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005

 

7b)

Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech karosérií a uložení motoru s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2006

 

7c)

Pojiva pro elastomery v pohonech s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2009

 

8a)

Olovo v pájkách k upevnění elektrických a elektronických součástí do elektronické desky s plošnými spoji a olovo v povrchových úpravách na koncovkách součástí jiných než elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktních kolících a na elektronických deskách s plošnými spoji

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

X (1)

8b)

Olovo v pájkách při elektrických aplikacích jiných než je pájení na elektronické desce s plošnými spoji nebo na skle

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2011 a náhradní díly pro tato vozidla

X (1)

8c)

Olovo v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorů

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2013 a náhradní díly pro tato vozidla

X (1)

8d)

Olovo použité při pájení na skle ve snímačích množství proudícího vzduchu

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2015 a náhradní díly pro tato vozidla

X (1)

8e)

Olovo v pájkách s vysokým bodem tání (např. slitiny olova obsahující 85 % hmotnostních olova nebo více)

 (3)

X (1)

8f)

Olovo používané ve vyhovujících systémech kolíkových konektorů

 (3)

X (1)

8g)

Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým materiálem a nosičem v sadách integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“

 (3)

X (1)

8h)

Olovo v pájkách k připevnění výměníků tepla na tepelnou jímku v soustavách polovodičů vysoké vodivosti s velikostí čipu alespoň 1 cm2 plochy projekce a s jmenovitou hustotou proudu nejméně 1 A/mm2 plochy silikonového čipu

 (3)

X (1)

8i)

Olovo v pájkách v elektrických aplikacích na skle kromě pájení na vrstveném skle

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2013 a náhradní díly pro tato vozidla (4)

X (1)

8j)

Olovo v pájkách k pájení na vrstveném skle

 (3)

X (1)

9.

Ventilová sedla

Jako náhradní díly pro typy motorů vyvinuté před 1. červencem 2003

 

10a)

Elektrické a elektronické součásti obsahující olovo ve skle nebo v keramice, ve skleněné nebo keramické pojivové směsi, ve sklokeramickém materiálu nebo ve sklokeramické pojivové směsi.

Tato výjimka se netýká používání olova:

ve skle v žárovkách a glazuře zapalovacích svíček a

v dielektrických keramických materiálech součástí uvedených v bodu 10b), 10c) a 10d).

 

X (5) (pro součásti jiné než piezoelektrické součásti v motorech)

10b)

Olovo v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) v kondenzátorech, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů

 

 

10c)

Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech se jmenovitým střídavým napětím menším než 125 V nebo stejnosměrným napětím menším než 250 V

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

 

10d)

Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech kompenzujících odchylky snímačů ultrazvukových sonarových systémů související s teplotou

 (3)

 

11.

Pyrotechnické iniciátory

Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2006 a náhradní díly pro tato vozidla

 

12.

Termoelektrické materiály obsahující olovo použité v elektrických zařízeních motorových vozidel za účelem snížení emisí CO2 rekuperací tepla z výfukových plynů

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2019 a náhradní díly pro tato vozidla

X

Šestimocný chrom

13a)

Protikorozní ochranné vrstvy

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2007

 

13b)

Protikorozní ochranné vrstvy u šroubových a maticových spojů pro podvozky

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008

 

14.

Jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných přívěsech do 0,75 % hmotnostních v chladicí kapalině s výjimkou případů, kdy je možné použít jiné chladicí technologie (tzn. že jsou k dispozici na trhu pro použití v obytných přívěsech), aniž by to vedlo k negativním dopadům na životní prostředí, zdraví a/nebo bezpečnost spotřebitelů

 

X

Rtuť

15a)

Výbojky pro aplikace světlometů

Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro tato vozidla

X

15b)

Zářivky používané v displejích na přístrojové desce

Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro tato vozidla

X

Kadmium

16.

Baterie pro elektrická vozidla

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 31. prosincem 2008

 

Poznámky:

Připouští se maximální hodnota koncentrace olova, šestimocného chromu a rtuti do 0,1 % hmotnostních v homogenním materiálu a kadmia do 0,01 % hmotnostních v homogenním materiálu.

Opakované použití součástí vozidel, která jsou k datu ukončení platnosti výjimky již na trhu, se povoluje bez omezení, protože není zahrnuto v čl. 4 odst. 2 písm. a).

Náhradní díly uvedené na trh po 1. červenci 2003, které se používají pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2003, se vyjímají z ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) (6).


(1)  Demontáž, je-li ve vztahu k položce 10a) překročen průměrný práh 60 g na vozidlo. Pro účely této doložky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince.

(2)  Tuto výjimku je třeba přezkoumat v roce 2015.

(3)  Tuto výjimku je třeba přezkoumat v roce 2014.

(4)  Tuto výjimku je třeba přezkoumat před 1. lednem 2012.

(5)  Demontáž, je-li ve vztahu k položkám 8a) až 8j) překročen průměrný práh 60 g na vozidlo. Pro účely této doložky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince.

(6)  Tato doložka se nevztahuje na závaží pro vyvažování kol, uhlíkové kartáčky pro elektrické motory a brzdová obložení.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU