2011/18/EUSměrnice Komise 2011/18/EU ze dne 1. března 2011 , kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 57, 2.3.2011, s. 21-28 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 1. března 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. března 2011 Nabývá účinnosti: 22. března 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/797 Pozbývá platnosti: 16. června 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2011/18/EU

ze dne 1. března 2011,

kterou se mění přílohy II, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1), a zejména na čl. 30 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2008/57/ES, které se týkají úpravy příloh II až IX uvedené směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 4. směrnice 2008/57/ES.

(2)

Subsystém řízení a zabezpečení se skládá z traťového a palubního vybavení, které je třeba považovat za dva oddělené subsystémy. Příloha II směrnice 2008/57/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Palubní vybavení pro měření spotřeby elektrické energie je fyzicky zabudováno do kolejových vozidel. Příloha II směrnice 2008/57/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Členské státy by v souladu s čl. 17 odst. 3 směrnice 2008/57/ES měly určit subjekty pověřené prováděním postupu ověřování týkajícího se vnitrostátních předpisů. Přílohy V a VI směrnice 2008/57/ES by proto měly být změněny, aby určovaly uvedené postupy používané zmíněnými subjekty.

(5)

Pokud jde o oddíl 2 přílohy VI směrnice 2008/57/ES a používání dočasných prohlášení o ověření (dále jen „ISV“), měl by oznámený subjekt nejprve vypracovat certifikát ES o dočasném prohlášení o ověření a poté by měl žadatel vypracovat související ES prohlášení. Přílohy V a VI směrnice 2008/57/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(6)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/57/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy II, V a VI směrnice 2008/57/ES se nahrazují zněním příloh I, II a III této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 31. prosince 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

2.   Předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3.   Povinnost provést a uplatňovat tuto směrnici se nevztahuje na Kyperskou republiku a na Republiku Malta po dobu, po kterou na svém území nemají železniční systém.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 1. března 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

SUBSYSTÉMY

1.   Seznam subsystémů

Pro účely této směrnice může být železniční systém rozčleněn na tyto subsystémy:

a)

strukturální oblasti:

infrastruktura,

energetika,

traťové řízení a zabezpečení,

palubní řízení a zabezpečení,

kolejová vozidla;

b)

funkční oblasti:

provoz a řízení dopravy,

údržba,

využití telematiky v osobní a nákladní dopravě.

2.   Popis subsystémů

Pro každý subsystém nebo část subsystému navrhuje agentura v době vypracovávání odpovídajícího návrhu TSI seznam prvků a hledisek týkajících se interoperability. Aniž je dotčena volba hledisek a prvků týkajících se interoperability a aniž je dotčeno pořadí, v jakém budou předmětem TSI, zahrnují tyto subsystémy toto:

2.1   Infrastruktura

Trať, výhybky, inženýrské stavby (mosty, tunely atd.), související staniční infrastruktura (nástupiště, přístupové cesty včetně potřeb osob se sníženou pohyblivostí atd.), bezpečnostní a ochranná zařízení.

2.2   Energetika

Trakční proudová soustava, včetně trakčního vedení a traťové části systému měření spotřeby elektrické energie.

2.3   Traťové řízení a zabezpečení

Všechna traťová zařízení nezbytná k zajištění bezpečnosti, řízení a kontroly pohybu vlaků oprávněných k provozu v síti.

2.4   Palubní řízení a zabezpečení

Všechna palubní zařízení nezbytná k zajištění bezpečnosti, řízení a kontroly pohybu vlaků oprávněných k provozu v síti.

2.5   Provoz a řízení dopravy

Postupy a související zařízení umožňující souvislý provoz různých strukturálních subsystémů jak během normálního, tak zhoršeného provozu, včetně zejména řazení a řízení vlaků, plánování a řízení provozu.

Odborná kvalifikace, která může být vyžadována pro provádění přeshraničních dopravních služeb.

2.6   Využití telematiky

V souladu s přílohou I se tento subsystém skládá ze dvou prvků:

a)

využití v osobní dopravě, včetně systémů poskytujících cestujícím informace před cestou a v průběhu cesty, rezervačních a platebních systémů, odbavování zavazadel, zabezpečování spojení mezi vlaky a mezi železniční dopravou a jinými druhy dopravy;

b)

využití v nákladní dopravě, včetně informačních systémů (sledování nákladů a vlaků v reálném čase), systémů seřaďování a přidělování, rezervačních, platebních a fakturačních systémů, zabezpečování spojení s jinými druhy dopravy a pořizování elektronických průvodních dokumentů.

2.7   Kolejová vozidla

Struktura, systém řízení a zabezpečení všech vlakových zařízení, sběrače proudu, hnací vozidla a agregáty na přeměnu energie, palubní vybavení pro měření spotřeby elektrické energie, brzdové, spřáhlové a pojezdové ústrojí (podvozky, nápravy atd.) a zavěšení, dveře, rozhraní člověk/stroj (strojvedoucí, doprovod vlaku a cestující, včetně potřeb osob se sníženou pohyblivostí), pasivní a aktivní bezpečnostní zařízení a zařízení nezbytná pro ochranu zdraví cestujících a doprovodu vlaku.

2.8   Údržba

Postupy, související zařízení, logistická střediska pro údržbu a rezervy umožňující povinné opravné práce a preventivní údržbu k zajištění interoperability železničního systému a k zaručení požadované výkonnosti.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA V

PROHLÁŠENÍ O OVĚŘENÍ SUBSYSTÉMŮ

1.   ES Prohlášení o ověření subsystémů

ES prohlášení o ověření a průvodní dokumenty musí být datovány a podepsány.

Uvedené dokumenty musí vycházet z informací, které jsou výsledkem postupu ES ověřování subsystémů, jak je definováno v oddíle 2 přílohy VI. Prohlášení musí být napsáno ve stejném jazyce jako soubor technické dokumentace a musí obsahovat:

odkazy na směrnici,

jméno a adresu zadavatele nebo výrobce či jeho zplnomocněného zástupce usazeného v Evropské unii (uvede se obchodní firma a úplná adresa, a v případě zplnomocněného zástupce se uvede rovněž obchodní firma zadavatele nebo výrobce),

stručný popis subsystému,

jméno a adresu oznámeného subjektu, který provedl ES ověření podle článku 18,

odkazy na dokumenty obsažené v souboru technické dokumentace,

veškerá příslušná dočasná nebo konečná ustanovení, kterým má subsystém vyhovovat, a zejména případná provozní omezení nebo podmínky,

v případě, že jde o dočasné prohlášení: doba trvání platnosti ES prohlášení,

identifikaci podepisující osoby.

V případě, že se v příloze VI uvádí odkaz na prohlášení ES ISV, uplatní se na toto prohlášení ustanovení tohoto oddílu.

2.   Prohlášení o ověření subsystémů v případě vnitrostátních předpisů

Jestliže se v příloze VI uvádí odkaz na prohlášení o ověření subsystémů v případě vnitrostátních předpisů, uplatní se obdobně na uvedené prohlášení ustanovení oddílu 1.“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA VI

POSTUP OVĚŘOVÁNÍ SUBSYSTÉMŮ

1.   OBECNÉ ZÁSADY

Postup ověřování subsystému zahrnuje kontrolu a osvědčení toho, že subsystém:

je projektován, konstruován a instalován takovým způsobem, aby splňoval základní požadavky, které se ho týkají, a

může být povolen k uvedení do provozu.

2.   POSTUP ES OVĚŘOVÁNÍ

2.1   Úvod

ES ověřování je postup, kterým oznámený subjekt kontroluje a osvědčuje, že subsystém:

je v souladu s příslušnými TSI,

vyhovuje ostatním nařízením odvozeným ze Smlouvy.

2.2   Části subsystému a fáze

2.2.1   Dočasné prohlášení o ověření (ISV)

Pokud je to uvedeno v TSI nebo případně v žádosti žadatele, může být subsystém rozdělen do několika částí nebo může být během postupu ověřování kontrolován v různých fázích.

Dočasné prohlášení o ověření (ISV) je postup, kterým oznámený subjekt kontroluje a osvědčuje některé části subsystému nebo některé fáze postupu ověřování.

Na základě každého ISV vydává oznámený subjekt zvolený žadatelem certifikát ES ISV. Žadatel poté případně vypracuje prohlášení ES ISV. Osvědčení ISV a prohlášení ISV musejí uvádět odkaz na TSI, s nimiž byla posuzována shoda.

2.2.2   Části subsystému

Žadatel může požádat o ISV pro každou část. Každá část se zkontroluje v každé fázi, jak je popsáno v části 2.2.3.

2.2.3   Fáze postupu ověřování

Subsystém nebo některé jeho části se kontrolují v každé z následujících fází:

celkový návrh,

realizace: konstrukce, a zejména pak inženýrské práce, výroba, montáž prvků a celkové nastavení,

závěrečné zkoušení.

Žadatel může požádat o ISV pro fázi návrhu (včetně zkoušek typu) a fázi realizace.

2.3   Certifikát o ověření

2.3.1   Oznámený subjekt odpovědný za ES ověřování posoudí návrh, realizaci a závěrečné zkoušení subsystému a vydá certifikát o ověření ES určený pro žadatele, který poté vypracuje ES prohlášení o ověření. Certifikát o ověření ES musí uvádět odkaz na TSI, s nimiž byla posuzována shoda.

Pokud u subsystému nebyla posuzována shoda se všemi příslušnými TSI (např. v případě odchylky, částečného uplatňování TSI za účelem aktualizace nebo prodloužení, přechodného období v TSI nebo zvláštního případu), uvede se v certifikátu ES přesný odkaz na TSI nebo jejich části, u nichž oznámený subjekt shodu během postupu ES ověřování nezkoumal.

2.3.2   V případě, že byly vydány certifikáty ES ISV, vezme oznámený subjekt zodpovědný za ES ověření subsystému tyto ES ISV certifikáty v úvahu a dříve, než vydá certifikát o ověření ES, provede tyto úkony:

ověří, že certifikáty ES ISV odpovídajícím způsobem pokrývají příslušné požadavky TSI,

zkontroluje všechna hlediska, která nejsou pokryta certifikáty ES ISV, a

zkontroluje závěrečné zkoušení subsystému jako celku.

2.4   Soubor technické dokumentace

Soubor technické dokumentace přiložený k ES prohlášení o ověření musí obsahovat:

technické charakteristiky související s návrhem, včetně celkových a podrobných výkresů, pokud jde o realizaci, schémat elektrických obvodů a hydraulických obvodů, schémat ovládacích okruhů, popisu systémů zpracování dat a automatických systémů, dokumentace o provozu a údržbě apod., vztahujících se k dotčenému subsystému,

seznam prvků interoperability podle čl. 5 odst. 3 písm. d), které jsou zahrnuty do subsystému,

kopie ES prohlášení o shodě nebo o vhodnosti pro použití, kterými musí být uvedené prvky opatřeny v souladu s článkem 13 směrnice, k nimž budou v případě potřeby přiloženy příslušné výpočty a kopie protokolů o zkouškách a přezkoušeních provedených oznámenými subjekty na základě společných technických specifikací,

je-li to možné, certifikáty ISV ES, a v takovém případě případně prohlášení ISV ES, které je přiložené k certifikátu o ověření ES, včetně výsledku ověření oznámeným subjektem o jejich platnosti,

certifikát o ověření ES podepsaný oznámeným subjektem odpovědným za ES ověřování, k němuž budou přiloženy příslušné výpočty a kde bude uvedeno, že subsystém je v souladu s požadavky příslušných TSI a budou uvedeny nevyřešené výhrady zaznamenané během vykonávání prací; k certifikátu o ověření ES by měly být přiloženy též protokoly o inspekci a zprávy o auditu vypracované týmž subjektem v souvislosti s jeho úkolem, jak je uvedeno v bodech 2.5.3 a 2.5.4,

certifikáty ES vydané v souladu s ostatními předpisy, které vyplývají ze Smlouvy,

v případech, kdy se podle nařízení Komise ES/352/2009 (1) vyžaduje bezpečné začlenění, zahrne žadatel do souboru technické dokumentace zprávu odborníka o společných bezpečnostních metodách zaměřenou na posouzení rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 směrnice 2004/49/ES.

2.5   Dozor

2.5.1   Účelem ES dozoru je zajistit, aby při výrobě subsystému byly plněny povinnosti vyplývající ze souboru technické dokumentace.

2.5.2   Oznámený subjekt odpovědný za kontrolu výroby musí mít stálý přístup na místo staveniště, do prostor určených pro výrobu, skladování a v případě potřeby do míst, kde probíhá prefabrikace, nebo do prostor určených pro zkoušení a obecně do veškerých prostor, jejichž návštěvu považuje za nezbytnou ke splnění svých úkolů. Oznámený subjekt musí od žadatele obdržet všechny dokumenty nezbytné k uvedenému účelu, zejména pak prováděcí plány a technické podklady týkající se subsystému.

2.5.3   Oznámený subjekt odpovědný za kontrolu provádění pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že jsou dodržována ustanovení všech příslušných TSI. Osobám odpovědným za provádění poskytne zprávu o auditu. Jeho přítomnost může být vyžadována při určitých fázích stavebních činností.

2.5.4   Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit neočekávané návštěvy na staveništi nebo v prostorách určených pro výrobu. Při těchto návštěvách může oznámený subjekt provést úplné nebo částečné audity. Osobám odpovědným za provádění poskytne zprávu o inspekci a případně rovněž zprávu o auditu.

2.5.5   Oznámený subjekt, jehož úkolem je vydat ES prohlášení o vhodnosti pro použití uvedené v oddílu 2 přílohy IV, musí být schopen vykonávat dozor nad subsystémem, který obsahuje prvek interoperability, aby v případě, že to příslušná TSI požaduje, zhodnotil vhodnost jeho používání v železničním prostředí, pro které je určen.

2.6   Předložení

Úplný soubor technické dokumentace podle bodu 2.4 je uložen u žadatele společně s certifikáty ES ISV, pokud jsou k dispozici, vydanými oprávněným oznámeným subjektem nebo společně s certifikáty o ověření vydaným oznámeným subjektem odpovědným za ES ověření subsystému. Soubor technické dokumentace je přiložen k ES prohlášení o ověření, které žadatel zašle příslušnému orgánu, u něhož podává žádost o uvedení do provozu.

Kopii souboru technické dokumentace uchovává žadatel po celou dobu životnosti subsystému. Kopie se zašle každému členskému státu, který o to požádá.

2.7   Zveřejňování

Každý oznámený subjekt pravidelně předkládá příslušné informace týkající se:

přijatých žádostí o ověření ES a ISV,

žádostí o posouzení shody a/nebo vhodnosti použití IC,

vydaných nebo zamítnutých certifikátů ES ISV,

vydaných nebo zamítnutých certifikátů ES o shodě a/nebo vhodnosti pro použití,

vydaných nebo odmítnutých certifikátů o ověření ES.

2.8   Jazyk

Soubor technické dokumentace a korespondence týkající se ES postupů ověřování se vypracují v úředním jazyce členského státu EU, v němž je žadatel usazen, nebo v úředním jazyce EU jím akceptovaném.

3.   POSTUP OVĚŘOVÁNÍ V PŘÍPADĚ VNITROSTÁTNÍCH PŘEDPISŮ

3.1   Úvod

Postup ověřování v případě vnitrostátních předpisů je postup, kterým subjekt určený podle čl. 17 odst. 3 (určený subjekt) kontroluje a ověřuje, že subsystém je v souladu s vnitrostátními předpisy oznámenými podle čl. 17 odst. 3.

3.2   Certifikát o ověření

Určený subjekt zodpovědný za postup ověřování v případě vnitrostátních předpisů vyhotoví certifikát o ověření určený žadateli.

Certifikát musí obsahovat přesný odkaz na vnitrostátní předpisy, s nimiž zkoumá určený subjekt soulad během postupu ověřování, včetně předpisů týkajících se částí, které jsou předmětem odchylky od TSI, aktualizace nebo prodloužení.

V případě vnitrostátních předpisů souvisejících se subsystémy tvořícími vozidlo rozdělí určený subjekt certifikát na dvě části. V první části musí být obsaženy odkazy na vnitrostátní předpisy, které se vztahují výhradně na technickou kompatibilitu vozidla a dotčené sítě, zatímco druhá část se týká všech ostatních vnitrostátních předpisů.

3.3   Soubor technické dokumentace

Soubor technické dokumentace přiložený k certifikátu o ověření v případě vnitrostátních předpisů musí být součástí souboru technické dokumentace uvedené v bodě 2.4 a musí obsahovat technické údaje týkající se posouzení shody subsystému s vnitrostátními předpisy.“


(1)  Úř. věst. L 108, 22.4.2009, s. 4.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU