32011D0350Rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob

Publikováno: Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19-20 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 7. března 2011 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 7. března 2011 Nabývá účinnosti: 7. března 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 7. března 2011

o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob

(2011/350/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 16, článek 74, čl. 77 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 písm. a) a c) ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V návaznosti na zmocnění udělené Komisi dne 27. února 2006 byla dokončena jednání s Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederací o protokolu o přistoupení Lichtenštejnska k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

(2)

V souladu s rozhodnutími Rady 2008/261/ES (1) a 2008/262/SVV (2) a s výhradou pozdějšího uzavření protokolu byl protokol podepsán jménem Evropské unie dne 28. února 2008.

(3)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se Evropská unie stala právním nástupcem Evropského společenství.

(4)

Protokol by měl být schválen.

(5)

Pokud jde o rozvoj schengenského acquis, které spadá pod část třetí hlavu V Smlouvy o fungování Evropské unie, mělo by být rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze. 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (3) uplatňováno obdobně na vztahy s Lichtenštejnskem.

(6)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (4); Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání, a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(7)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se Irsko neúčastní v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (5); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání, a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(8)

Tímto rozhodnutím není dotčeno postavení Dánska podle Protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a související dokumenty se schvalují jménem Evropské unie.

Znění protokolu a souvisejících dokumentů se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se vztahuje na oblasti, které upravují ustanovení uvedená v čl. 2 odst. 1 a 2 protokolu, a na jejich rozvoj, pokud jsou tato ustanovení uvedena v rozhodnutí 2000/365/ES a 2002/192/ES.

Článek 3

Ustanovení článků 1 až 4 rozhodnutí 1999/437/ES se použijí stejným způsobem i na přidružení Lichtenštejnska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis.

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou uložit jménem Evropské unie listinu o schválení podle článku 9 protokolu zavazující Unii a učinit toto oznámení:

„V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se Evropská unie stala právním nástupcem Evropského společenství a od uvedeného dne vykonává všechna jeho práva a povinnosti. Odkazy v protokolu a v dohodě na „Evropské společenství“ se proto tam, kde je to vhodné, považují za odkazy na „Evropskou unii“.“

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 6

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. března 2011.

Za Radu

předseda

CZOMBA S.


(1)  Rozhodnutí Rady 2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu (Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 3).

(2)  Rozhodnutí Rady 2008/262/SVV ze dne 28. února 2008 o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu (Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 5).

(3)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(5)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.


ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci

EVROPSKÉ UNIE

a

EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE

a

LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ

(dále jen „smluvní strany“),

kteří se sešli v Bruselu dne dvacátého osmého února roku 2008 k podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, přijali protokol.

Zplnomocnění zástupci smluvních stran berou na vědomí dále uvedená prohlášení připojená k tomuto závěrečnému aktu:

společné prohlášení smluvních stran o Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie,

společné prohlášení smluvních stran k čl. 23 odst. 7 Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci ve věcech trestních mezi členskými státy Evropské unie (1),

prohlášení Evropského společenství a Lichtenštejnska o vnějších vztazích,

prohlášení Lichtenštejnska o vzájemné pomoci v trestních věcech,

prohlášení Lichtenštejnska k čl. 5 odst. 2 písm. b),

prohlášení Lichtenštejnska o uplatnění Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních a Evropské úmluvy o vydávání,

prohlášení Evropského společenství k fondu pro vnější hranice na období let 2007–2013,

prohlášení Evropské komise o předávání návrhů,

společné prohlášení o společných zasedáních.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  Úř. věst. C 197, 12.7.2000, s. 1.

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN O EVROPSKÉ AGENTUŘE PRO ŘÍZENÍ OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE NA VNĚJŠÍCH HRANICÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

Smluvní strany berou na vědomí, že po vzoru ujednání s Norskem a Islandem budou uzavřena další ujednání o účasti Švýcarska a Lichtenštejnska na činnosti Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN K ČL. 23 ODST. 7 ÚMLUVY ZE DNE 29. KVĚTNA 2000 O VZÁJEMNÉ POMOCI VE VĚCECH TRESTNÍCH MEZI ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE

Smluvní strany se dohodly, že Lichtenštejnsko může s výhradou čl. 23 odst. 1 písm. c) Úmluvy o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi členskými státy Evropské unie podle konkrétního případu požadovat, aby v případě, že příslušný členský stát získal svolení dané osoby, mohly být osobní údaje používány k účelům podle čl. 23 odst. 1 písm. a) a b) uvedené úmluvy pouze s předchozím souhlasem Lichtenštejnska v řízeních, pro která by mohlo odmítnout nebo omezit předávání nebo využívání osobních údajů podle ustanovení této úmluvy nebo aktů uvedených v článku 1 této úmluvy.

Pokud Lichtenštejnsko ve zvláštním případě odmítne udělit svůj souhlas se žádostí členského státu podle výše uvedených ustanovení, musí své rozhodnutí písemně odůvodnit.

DALŠÍ PROHLÁŠENÍ:

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A LICHTENŠTEJNSKA O VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH

Evropské společenství a Lichtenštejnsko se dohodly, že se Evropské společenství zavazuje k podněcování třetích zemí nebo mezinárodních organizací, se kterými uzavřelo dohody v oblasti spojené se schengenskou spoluprací, včetně vízové politiky, uzavřít obdobné dohody s Lichtenštejnským knížectvím, aniž je dotčena jeho pravomoc k uzavírání takových dohod.

PROHLÁŠENÍ LICHTENŠTEJNSKA O VZÁJEMNÉ POMOCI V TRESTNÍCH VĚCECH

Lichtenštejnsko prohlašuje, že porušení daňových předpisů vyšetřovaná lichtenštejnskými orgány nemůže být podnětem pro odvolání k soudu, který je mimo jiné příslušný též pro trestní věci.

PROHLÁŠENÍ LICHTENŠTEJNSKA K ČL. 5 ODST. 2 PÍSM. B)

(lhůta k přijetí dalšího vývoje schengenského acquis)

Maximální lhůta osmnácti měsíců stanovená v čl. 5 odst. 2 písm. b) zahrnuje jak schválení, tak i provedení aktu nebo opatření. Zahrnuje tyto fáze:

přípravnou fázi,

parlamentní jednání,

třicetidenní lhůtu pro referendum,

případné referendum (uspořádání a hlasování),

souhlas vládnoucího knížete.

Lichtenštejnská vláda neprodleně oznámí Radě a Komisi dokončení každé z těchto fází.

Lichtenštejnská vláda se zavazuje využít veškeré dostupné prostředky k co nejrychlejšímu dokončení výše uvedených fází.

PROHLÁŠENÍ LICHTENŠTEJNSKA O UPLATNĚNÍ EVROPSKÉ ÚMLUVY O VZÁJEMNÉ POMOCI VE VĚCECH TRESTNÍCH A EVROPSKÉ ÚMLUVY O VYDÁVÁNÍ

Lichtenštejnsko se zavazuje, že neuplatní své výhrady a prohlášení daná při ratifikaci Evropské úmluvy o vydávání ze dne 13. prosince 1957 a Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959, pokud jsou neslučitelné s tímto protokolem.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ K FONDU PRO VNĚJŠÍ HRANICE NA OBDOBÍ LET 2007–2013

Evropské společenství v současné době zřizuje fond pro vnější hranice na období let 2007–2013, pro nějž budou uzavřena další ujednání s třetími zeměmi přidruženými k schengenskému acquis.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PŘEDÁVÁNÍ NÁVRHŮ

Komise při předávání návrhů vztahujících se k této dohodě Radě Evropské unie a Evropskému parlamentu předá jejich opisy Lichtenštejnsku.

Účast ve výborech, které jsou Evropské komisi nápomocny při výkonu jejích výkonných pravomocí:

Dne 1. června 2006 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím s cílem uzavřít dohodu o účasti těchto států na práci výborů, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí, pokud jde o provádění, uplatňování a rozvoj schengenského acquis.

Do uzavření takové dohody se na Lichtenštejnsko bude vztahovat dohoda ve formě výměny dopisů mezi Radou Evropské unie a Švýcarskou konfederací o výborech, které jsou nápomocny Evropské komisi při výkonu jejích výkonných pravomocí, přičemž pokud jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/EC ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (1), je účast Lichtenštejnska stanovena článkem 100 Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLEČNÝCH ZASEDÁNÍCH

Delegace zastupující vlády členských států Evropské unie,

delegace Evropské komise,

delegace zastupující vlády Islandské republiky a Norského království,

delegace zastupující vládu Švýcarské konfederace,

delegace zastupující vládu Lichtenštejnského knížectví

berou na vědomí, že Lichtenštejnsko přistupuje do smíšeného výboru zřízeného dohodou o přidružení Švýcarska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis prostřednictvím protokolu k této dohodě,

rozhodly se společně pořádat schůze smíšených výborů všech úrovní zřízených dohodou o přidružení Islandu a Norska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis na jedné straně a dohodou o přidružení Švýcarska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, doplněné protokolem o přidružení Lichtenštejnska, na straně druhé,

shledávají, že společné konání těchto schůzí vyžaduje pragmatické ujednání o předsedání těmto schůzím, když má toto předsednictví být vykonáváno přidruženými státy podle Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, doplněné protokolem o přidružení Lichtenštejnska, nebo podle Dohody mezi Radou Evropské unie, Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení Islandu a Norska k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis,

Berou na vědomí přání přidružených států postoupit podle potřeby výkon svého předsednictví a rotovat je mezi sebou v abecedním pořadí podle názvu ode dne vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis a protokolu o přidružení Lichtenštejnska.


(1)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. Směrnice naposledy pozměněná nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/19


PROTOKOL

mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

EVROPSKÁ UNIE

a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE

a

LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ

(dále jen „smluvní strany“)

S OHLEDEM na dohodu podepsanou dne 26. října 2004 mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (1) (dále jen „dohoda o přidružení“);

VZHLEDEM k tomu, že článek 16 uvedené dohody stanoví možnost přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě o přidružení prostřednictvím protokolu,

S OHLEDEM na zeměpisnou polohu Lichtenštejnského knížectví;

S OHLEDEM na úzké vztahy mezi Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederací, které se projevují v prostoru bez hraničních kontrol na vnitřních hranicích mezi Lichtenštejnským knížectvím a Švýcarskou konfederací,

S OHLEDEM na přání Lichtenštejnského knížectví vytvořit, popřípadě zachovat prostor bez hraničních kontrol se všemi zeměmi schengenské dohody, a tudíž být přidruženo k schengenskému acquis,

VZHLEDEM k tomu, že dohoda uzavřená dne 18. května 1999 Radou Evropské unie s Islandskou republikou a Norským královstvím (2) přidružila tyto dvě země k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis,

VZHLEDEM k tomu, že je žádoucí přidružit Lichtenštejnské knížectví k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis stejně jako Island, Norsko a Švýcarsko,

VZHLEDEM k tomu, že by mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím měl být uzavřen protokol, který by poskytl Lichtenštejnsku práva a ukládal povinnosti podobné těm, jež byly dohodnuty mezi Radou Evropské unie na jedné straně a Islandem a Norskem, jakož i Švýcarskem na straně druhé,

VZHLEDEM k tomu, že se v souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, nevztahuje na Dánské království hlava IV Smlouvy o založení Evropského společenství ani akty přijaté na jejím základě a že rozhodnutí rozvíjející schengenské acquis podle uvedené hlavy, které Dánsko provedlo ve svém vnitrostátním právu, zakládají mezi Dánskem a ostatními členskými státy pouze mezinárodněprávní závazky,

VZHLEDEM k tomu, že se Irsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska podílejí na některých ustanoveních schengenského acquis v souladu s rozhodnutími přijatými podle Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství (3),

VZHLEDEM k tomu, že je nezbytné zajistit, aby státy, se kterými Evropská unie zřídila přidružení k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, uplatňovaly toto acquis rovněž ve svých vzájemných vztazích;

VZHLEDEM k tomu, že řádné fungování schengenského acquis vyžaduje současné uplatňování této dohody a dohod mezi jednotlivými stranami přidruženými nebo zúčastněnými na provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, kterými se upravují jejich vzájemné vztahy;

S OHLEDEM na protokol o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku (4);

S OHLEDEM na provázanost mezi schengenským acquis a acquis Společenství o stanovení kritérií a mechanismů určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států a o vytvoření systému Eurodac;

VZHLEDEM k tomu, že tato provázanost vyžaduje současné uplatňování schengenského acquis a acquis Společenství o stanovení kritérií a mechanismů určení členského státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států a o vytvoření systému Eurodac;

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

V souladu s článkem 16 Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (dále jen „dohoda o přidružení“) přistupuje Lichtenštejnské knížectví (dále jen „Lichtenštejnsko“) k dohodě o přidružení za podmínek stanovených tímto protokolem.

Toto přistoupení zakládá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souladu s dále stanovenými pravidly a postupy.

Článek 2

1.   Lichtenštejnsko provádí a uplatňuje ustanovení schengenského acquis uvedená v přílohách A a B dohody o přidružení, tak jak se vztahují na členské státy Evropské unie, a to za podmínek stanovených v těchto přílohách.

2.   Lichtenštejnsko dále provádí a uplatňuje ustanovení aktů Evropské unie a Evropského společenství uvedená v příloze tohoto protokolu, která nahradila nebo rozvinula ustanovení schengenského acquis.

3.   Akty a opatření přijaté Evropskou unií a Evropským společenstvím, kterými se mění nebo rozvíjejí ustanovení schengenského acquis, pro které byly použity postupy stanovené v dohodě o přidružení ve spojení s tímto protokolem, přijme, provádí a uplatňuje také Lichtenštejnsko, aniž je dotčen článek 5.

Článek 3

Práva a povinnosti stanovené v čl. 3 odst. 1 až 4, článcích 4 až 6, článcích 8 až 10, čl. 11 odst. 2, 3 a 4 a článku 13 dohody o přidružení se použijí na Lichtenštejnsko.

Článek 4

Úřad předsedy smíšeného výboru zřízeného článkem 3 dohody o přidružení zastává na úrovni odborníků zástupce Evropské unie. Na úrovni vyšších úředníků a ministrů jej vždy na období šesti měsíců střídavě zastává zástupce Evropské unie a zástupce vlády Lichtenštejnska nebo Švýcarska.

Článek 5

1.   Přijímání nových aktů nebo opatření souvisejících s otázkami uvedenými v článku 2 je vyhrazeno příslušným orgánům Evropské unie. S výhradou odstavce 2 tohoto článku vstupují tyto akty nebo tato opatření v platnost současně pro Evropskou unii, Evropské společenství a jejich dotčené členské státy a pro Lichtenštejnsko, není-li výslovně stanoveno jinak. V této souvislosti se náležitě přihlíží ke lhůtě, kterou Lichtenštejnsko uvede ve smíšeném výboru jako nezbytnou pro splnění svých ústavních požadavků.

2.

a)

Rada Evropské unie (dále jen „Rada“) neprodleně oznámí Lichtenštejnsku přijetí aktů nebo opatření uvedených v odstavci 1, pro něž byly použity postupy stanovené v tomto protokolu. Lichtenštejnsko se vysloví o přijetí jejich obsahu a o jejich provedení ve svém vnitrostátním právním řádu. Toto rozhodnutí oznámí Radě a Komisi Evropských společenství (dále jen „Komise“) ve lhůtě třiceti dní po přijetí dotyčných aktů nebo opatření.

b)

Pokud se obsah zmíněných aktů nebo opatření může stát pro Lichtenštejnsko závazným až po splnění jeho ústavních požadavků, uvědomí o tom Lichtenštejnsko Radu a Komisi ve svém oznámení. Lichtenštejnsko neprodleně písemně uvědomí Radu a Komisi o splnění všech ústavních požadavků. Není-li požadováno referendum, provede oznámení nejpozději do třiceti dnů od uplynutí lhůty k provedení referenda. Je-li požadováno referendum, má Lichtenštejnsko k učinění oznámení lhůtu nejvýše osmnácti měsíců od oznámení Rady. Od stanoveného dne vstupu v platnost aktu nebo opatření pro Lichtenštejnsko a do oznámení splnění ústavních požadavků Lichtenštejnsko prozatímně uplatňuje, je-li to možné, obsah dotyčného aktu nebo opatření.

Nemůže-li Lichtenštejnsko prozatímně uplatňovat obsah dotyčného aktu nebo opatření a tento stav působí obtíže narušením fungování schengenské spolupráce, prozkoumá situaci smíšený výbor. Evropská unie a Evropské společenství mohou vůči Lichtenštejnsku přijmout přiměřená a nezbytná opatření k zajištění řádného fungování schengenské spolupráce.

3.   Přijetí obsahu aktů a opatření uvedených v odstavci 2 Lichtenštejnskem zakládá práva a povinnosti mezi Lichtenštejnskem na jedné straně a Evropskou unií, Evropským společenstvím a členskými státy v míře, v níž jsou těmito akty a opatřeními vázány, na straně druhé.

4.   V případě, že

a)

Lichtenštejnsko oznámí rozhodnutí nepřijmout obsah aktu nebo opatření uvedeného v odstavci 2, pro nějž byly použity postupy stanovené v této dohodě, nebo

b)

Lichtenštejnsko neučiní oznámení ve lhůtě třiceti dní stanovené v odst. 2 písm. a) nebo v odst. 5 písm. a) nebo

c)

Lichtenštejnsko neučiní oznámení do třiceti dnů od uplynutí lhůty pro referendum nebo v případě referenda po uplynutí lhůty osmnácti měsíců stanovené v odst. 2 písm. b) nebo neuplatňuje prozatímně akt nebo opatření podle stejného písmene ode dne stanoveného pro vstup aktu nebo opatření v platnost,

považuje se tento protokol za ukončený, ledaže smíšený výbor po pečlivém přezkoumání možností zachování protokolu rozhodne ve lhůtě devadesáti dní jinak. Ukončení tohoto protokolu nabývá účinku tři měsíce po uplynutí lhůty devadesáti dní.

5.

a)

Jestliže v důsledku nového aktu nebo nového opatření nebudou členské státy moci podmínit vyřízení žádosti o vzájemné právní pomoci v trestních věcech nebo uznání zmocnění k soudnímu vyšetřování nebo k zabavení důkazních prostředků pocházejících z jiného členského státu splněním podmínek stanovených v článku 51 Úmluvy k provedení Schengenské dohody (5), může Lichtenštejnsko oznámit Radě a Komisi ve lhůtě třiceti dní uvedené v odst. 2 písm. a), že nepřijme ani neprovede obsah těchto ustanovení do svého vnitrostátního právního řádu, pokud se tato ustanovení vztahují na žádosti nebo zmocnění k soudnímu vyšetřování a k zabavení, jež se týkají vyšetřování nebo trestního stíhání porušení předpisů v oblasti přímého zdanění, za které, pokud by byly spáchány ve Lichtenštejnsku, by podle Lichtenštejnského práva nebylo možné uložit trest odnětí svobody. V tom případě se tento protokol, odchylně od odstavce 4, nepovažuje za ukončený.

b)

Na žádost některého ze svých členů se smíšený výbor sejde nejpozději za dva měsíce po této žádosti a s ohledem na vývoj na mezinárodní úrovni projedná situaci vyplývající z oznámení provedeného podle písmene a).

Jakmile smíšený výbor dosáhne jednomyslně dohody, podle které Lichtenštejnsko přijme a plně provede významná ustanovení nového aktu nebo nového opatření, použijí se odst. 2 písm. b) a odstavce 3 a 4. Uvědomení podle odst. 2 písm. b) první věty bude provedeno do třiceti dní od dosažení dohody ve smíšeném výboru.

Článek 6

Při plnění svých povinností týkajících se Schengenského informačního systém a vízového informačního systému může Lichtenštejnsko pro přístup k těmto systémům využívat technickou infrastrukturu Švýcarska.

Článek 7

Pokud jde o správní náklady spojené s prováděním tohoto protokolu, poskytuje Lichtenštejnsko do souhrnného rozpočtu Evropské unie ročně příspěvek ve výši 0,071 % částky 8 100 000 EUR, s výhradou každoroční úpravy pro zohlednění inflace v Evropské unii.

Článek 8

1.   Tímto protokolem není dotčena Dohoda o Evropském hospodářském prostoru nebo kterákoliv jiná dohoda uzavřená mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnskem.

2.   Tímto protokolem nejsou dotčeny dohody mezi Lichtenštejnskem na jedné straně a jedním nebo několika členskými státy na straně druhé, pokud jsou slučitelné s tímto protokolem. Pokud tyto dohody s tímto protokolem slučitelné nejsou, má přednost tento protokol.

3.   Tímto protokolem nejsou nijak dotčeny případné budoucí dohody mezi Lichtenštejnskem a Evropským společenstvím nebo mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Lichtenštejnskem na straně druhé, anebo dohody uzavřené na základě článků 24 a 38 Smlouvy o Evropské unii.

4.   Tímto protokolem nejsou dotčeny dohody mezi Lichtenštejnskem a Švýcarskem, pokud jsou slučitelné s tímto protokolem. Pokud tyto dohody s tímto protokolem slučitelné nejsou, má přednost tento protokol

Článek 9

1.   Tento protokol vstupuje v platnost jeden měsíc po dni, ke kterému generální tajemník Rady jako depozitář prohlásí, že veškeré formální podmínky týkající se vyjádření souhlasu stran tohoto protokolu nebo jejich jménem s tím, aby byly vázány tímto protokolem, byly splněny.

2.   Články 1 a 4 a čl. 5 odst. 2 písm. a) první věta tohoto protokolu a práva a povinnosti stanovené v čl. 3 odst. 1 až 4 a v článcích 4 až 6 dohody o přidružení se ode dne podpisu tohoto protokolu prozatímně vztahují na Lichtenštejnsko.

3.   Pokud jde o akty nebo opatření přijaté po podpisu tohoto protokolu, ale před jeho vstupem v platnost, počíná běh třicetidenní lhůty uvedené v čl. 5 odst. 2 písm. a) poslední větě dnem vstupu tohoto protokolu v platnost.

Článek 10

1.   Ustanovení uvedená v článku 2 uplatňuje Lichtenštejnsko ode dne, který určí Rada jednomyslným rozhodnutím svých členů zastupujících vlády členských států, které uplatňují veškerá ustanovení uvedená v článku 2, po konzultaci ve smíšeném výboru a poté, co se ujistí, že Lichtenštejnsko splnilo předběžné podmínky pro provádění odpovídajících ustanovení.

Členové Rady, kteří zastupují vládu Irska a vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, se podílejí na přijímání tohoto rozhodnutí v míře, v níž se vztahuje k těm ustanovením schengenského acquis a aktům, které jsou na něm založeny nebo které se k němu vztahují, na kterých se tyto členské státy podílejí.

Členové Rady, kteří zastupují vlády členských států, na které se v souladu s jejich smlouvou o přistoupení vztahuje pouze část ustanovení uvedených v článku 2, se podílejí na přijímání tohoto rozhodnutí v míře, v níž se vztahuje k ustanovením schengenského acquis, která se na ně již vztahují.

2.   Provádění ustanovení uvedených v odstavci 1 zakládá práva a povinnosti mezi Lichtenštejnskem na jedné straně a, podle případu, Evropskou unií, Evropským společenstvím a členskými státy na straně druhé, v míře, v jaké jsou pro ně tato ustanovení závazná.

3.   Tento protokol se použije jen tehdy, jsou-li rovněž prováděny dohody uvedené v článku 13 dohody o přidružení, jež má Lichtenštejnsko uzavřít.

4.   Kromě toho se tento protokol použije jen tehdy, je-li rovněž prováděn Protokol mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a postupech k určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku.

Článek 11

1.   Tento protokol může být vypovězen Lichtenštejnskem nebo Švýcarskem nebo Radou na základě jednomyslného rozhodnutí jejích členů. Výpověď se oznámí depozitáři a nabývá účinku šest měsíců od oznámení.

2.   V případě výpovědi tohoto protokolu nebo dohody o přidružení ze strany Švýcarska nebo v případě ukončení dohody o přidružení, pokud jde o Švýcarsko, zůstává dohoda o přidružení a tento protokol v platnosti pro vztahy mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím na jedné straně a Lichtenštejnskem na straně druhé. V takovém případě Rada po konzultaci s Lichtenštejnskem rozhodne o nezbytných opatřeních. Tato opatření však budou pro Lichtenštejnsko závazná, pouze pokud je přijme.

3.   Tento protokol se považuje za ukončený, jestliže Lichtenštejnsko ukončí některou z dohod uvedených v článku 13 dohody o přidružení, jež byly Lichtenštejnskem uzavřeny, nebo jestliže ukončí protokol uvedený v čl. 10 odst. 4.

Článek 12

Tento protokol je sepsán ve trojím vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k tomuto protokolu své podpisy.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20 a Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  Viz strana 39 v tomto číslo Úředního věstníku.

(5)  Úmluva k provedení schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19).


PŘÍLOHA

Příloha k protokolu o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

Ustanovení uvedená v čl. 2 odst. 2, jež má Lichtenštejnsko uplatňovat ode dne stanoveného Radou podle článku 10.

nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1),

nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 1). Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví technické specifikace norem pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (K(2005) 409 v konečném znění), a rozhodnutí Komise ze dne 28. června 2006, kterým se stanoví technické specifikace norem pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy (K(2006) 2909 v konečném znění),

rozhodnutí Rady č. 2005/211/SVV ze dne 24. února 2005 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 68, 15.3.2005, s. 44),

rozhodnutí Rady 2005/719/SVV ze dne 12. října 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 271, 15.10.2005, s. 54),

rozhodnutí Rady 2005/727/SVV ze dne 12. října 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 273, 19.10.2005, s. 25),

rozhodnutí Rady 2006/228/SVV ze dne 9. března 2006, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 81, 18.3.2006, s. 45),

rozhodnutí Rady 2006/229/SVV ze dne 9. března 2006, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 81, 18.3.2006, s. 46),

rozhodnutí Rady 2006/631/SVV ze dne 24. července 2006, kterým se stanoví datum použitelnosti některých ustanovení rozhodnutí 2005/211/SVV o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 256, 20.9.2006, s. 18),

rozhodnutí Rady 2005/267/ES ze dne 16. března 2005 o zřízení o zřízení bezpečné webové informační a koordinační sítě pro služby řízení migrace členských států (Úř. věst. L 83, 1.4.2005, s. 48),

rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2005/267/ES o zřízení bezpečné webové informační a koordinační sítě pro služby řízení migrace členských států (K(2005) 5159 v konečném znění),

nařízení Rady (ES) č. 851/2005 ze dne 2. června 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 141, 13.3.2003, s. 3),

rozhodnutí Rady 2005/451/SVV ze dne 13. června 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení nařízení (ES) č. 871/2004 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 158, 21.6.2005, s. 26),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pokud jde o přístup služeb členských států příslušných pro vydávání osvědčení o registraci vozidel do Schengenského informačního systému (Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s 18),

doporučení Evropského parlamentu a Rady 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu (Úř. věst. L 289, 3.11.2005, s. 23),

rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2005 (2005/687/ES) o formě zprávy o činnosti sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví a o situaci v hostitelské zemi ohledně ilegálního přistěhovalectví (Úř. věst. L 264, 8.10.2005, s. 8),

rozhodnutí Rady 2005/728/SVV ze dne 12. října 2005, kterým se stanoví den použitelnosti některých ustanovení nařízení (ES) č. 871/2004 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 273, 19.10.2005, s. 26),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2046/2005 ze dne 14. prosince 2005 o opatřeních k usnadnění postupů pro podávání žádostí o víza a udělování víz pro členy olympijské rodiny, kteří se účastní zimních olympijských nebo paralympijských her 2006 v Turíně (Úř. věst. L 334, 20.12.2005, s. 1),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1),

rozhodnutí Rady 2006/440/ES ze dne 1. června 2006, kterým se mění příloha 12 Společné konzulární instrukce a příloha 14a Společné příručky ohledně vybíraných poplatků odpovídajících správním nákladům na zpracování žádosti o udělení víza (Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 77),

rozhodnutí Rady (2006/628/SVV) ze dne 24. června 2006, kterým se stanoví den použitelnosti čl. 1 odst. 4 a 5 nařízení (ES) č. 871/2004 o zavedení některých nových funkcí v Schengenském informačním systému, včetně boje proti terorismu (Úř. věst. L 256, 20.9.2006, s. 15),

rozhodnutí Komise (2006/648/ES) ze dne 22. září 2006 kterým se stanoví technické specifikace k normám pro biometrické prvky v souvislosti s rozvojem Vízového informačního systému (Úř. věst. L 267, 27.9.2006, s. 41),

oprava rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 271, 30.9.2006, s. 85),

rozhodnutí Komise (2006/757/ES) ze dne 22. září 2006, kterým se mění příručka Sirene (Úř. věst. L 317, 16.11.2006, s. 1),

rozhodnutí Komise (2006/758/ES) ze dne 22. září 2006, kterým se mění příručka Sirene (Úř. věst. L 317, 16.11.2006, s. 41),

rozhodnutí Rady (2006/684/ES) ze dne 5. října 2006, kterým se mění příloha 2 přehled A Společné konzulární instrukce o vízové povinnosti držitelů indonéských diplomatických a služebních pasů (Úř. věst. L 280, 12.10.2006, s. 29),

rozhodnutí Komise (2006/752/ES) ze dne 3. listopadu 2006, kterým se stanoví umístění Vízového informačního systému během vývojové fáze (Úř. věst. L 305, 4.11.2006, s. 13),

doporučení Komise ze dne 6. listopadu 2006, kterým se zavádí společná „Praktická příručka pro příslušníky pohraniční stráže (schengenská příručka)“ pro použití příslušnými orgány členských států při výkonu hraniční kontroly osob (K(2006) 5186 v konečném znění),

rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie (Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89 a oprava v Úř. věst. L 75, 15.3.2007, s. 26),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 1),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1931/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví pravidla pro malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států a mění Schengenská úmluva (Úř. věst. L 405, 30.12.2006, s. 1 a oprava v Úř. věst. L 29, 3.2.2007, s. 3),

nařízení Rady (ES) č. 1932/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 405, 30.12.2006, s. 23 a oprava v Úř. věst. L 29, 3.2.2007, s. 10),

nařízení Rady (ES) č. 1988/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 2424/2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 411, 30.12.2006, s. 1 a oprava v Úř. věst. L 27, 2.2.2007, s. 3),

rozhodnutí Rady 2006/1007/SVV ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2001/886/SVV o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 411, 30.12.2006, s. 78 a oprava v Úř. věst. L 27, 2.2.2007, s. 43),

rozhodnutí Komise (2007/170/ES) ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví požadavky na síť Schengenského informačního systému druhé generace (1. pilíř) (Úř. věst. L 79, 20.3.2007, s. 20),

rozhodnutí Komise (2007/171/ES) ze dne 16. března 2007, kterým se stanoví požadavky na síť Schengenského informačního systému druhé generace (3. pilíř) (Úř. věst. L 79, 20.3.2007, s. 29),

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků (Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 22),

rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63),

rozhodnutí Rady 2007/472/ES ze dne 25. června 2007, kterým se mění rozhodnutí výkonného výboru zřízeného schengenskou úmluvou z roku 1990, kterým se mění finanční nařízení o nákladech na zřízení a provoz technické podpůrné jednotky pro Schengenský informační systém (C.SIS) (Úř. věst. L 179, 7.7.2007, s. 50),

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zřizuje mechanismus pro vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004, pokud se jedná o tento mechanismus a o pravomoci a úkoly vyslaných příslušníků (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 30),

rozhodnutí Rady 2007/519/ES ze dne 16. července 2007, kterým se mění část 2 schengenské konzultační sítě (technické specifikace) (Úř. věst. L 192, 24.7.2007, s. 26),

rozhodnutí Komise (2007/599/ES) ze dne 27. srpna 2007, kterým se provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES, pokud jde o přijetí strategických zásad na období let 2007–2013 (Úř. věst. L 233, 5.9.2007, s. 3),

rozhodnutí Rady 2007/866/ES ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění část 1 schengenské konzultační sítě (technické podmínky) (Úř. věst. L 340, 22.12.2007, s. 92).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU