2011/267/EU2011/267/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Jižní Afriky v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Evropské unie (oznámeno pod číslem K(2011) 2959) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 114, 4.5.2011, s. 5-6 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 3. května 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. května 2011 Nabývá účinnosti: 4. května 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/659 Pozbývá platnosti: 1. října 2018

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. května 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Jižní Afriky v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Evropské unie

(oznámeno pod číslem K(2011) 2959)

(Text s významem pro EHP)

(2011/267/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 12 odst. 1 a čl. 19 úvodní větu a písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/65/EHS stanoví podmínky pro dovoz zvířat, spermatu, vajíček a embryí. Tyto podmínky mají být přinejmenším rovnocenné podmínkám platným pro obchod mezi členskými státy.

(2)

Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární předpisy pro přesun živých koňovitých mezi členskými státy a pro jejich dovoz ze třetích zemí. Podle uvedené směrnice musí koňovití pocházet ze třetích zemí prostých moru koní.

(3)

Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (3), stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy mají povolit dovoz koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a uvádí další podmínky, které se na tento dovoz vztahují. Tento seznam je stanoven v příloze I uvedeného rozhodnutí. Metropolitní oblast Kapské Město je v tomto seznamu uvedena.

(4)

V březnu 2011 Jižní Afrika ohlásila ohniska moru koní na hranicích mezi pásmem dozoru a pásmem prostým moru koní v metropolitní oblasti Kapské Město stanovenými v souladu s rozhodnutím Komise 2008/698/ES ze dne 8. srpna 2008 o dočasném dovozu a dovozu evidovaných koní z Jižní Afriky do Společenství (4).

(5)

Tento stav může představovat vážné riziko pro zdraví populace koňovitých v Unii, a z toho důvodu by měl být dočasný dovoz a dovoz evidovaných koní a spermatu těchto koní z metropolitní oblasti Kapské Město do Unie pozastaven.

(6)

Rozhodnutí 2004/211/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze I rozhodnutí 2004/211/ES se položka pro Jižní Afriku nahrazuje tímto:

„ZA

Jižní Afrika

ZA-0

celá země

 

ZA-1

metropolitní oblast Kapské Město (viz pole 2)

F

rozhodnutí 2008/698/ES“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. května 2011.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 235, 2.9.2008, s. 16.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU