2011/232/EU2011/232/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2011 o změně rozhodnutí 2000/367/ES, kterým se zavádí klasifikační systém pro požární odolnost stavebních výrobků, staveb a jejich částí (oznámeno pod číslem K(2011) 2417) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 97, 12.4.2011, s. 49-50 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 11. dubna 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. dubna 2011 Nabývá účinnosti: 12. dubna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2024/1681 Pozbývá platnosti: 3. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. dubna 2011

o změně rozhodnutí 2000/367/ES, kterým se zavádí klasifikační systém pro požární odolnost stavebních výrobků, staveb a jejich částí

(oznámeno pod číslem K(2011) 2417)

(Text s významem pro EHP)

(2011/232/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (1), a zejména na čl. 20 odst. 2 uvedené směrnice,

po konzultaci se Stálým výborem pro stavebnictví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2000/367/ES ze dne 3. května 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobků, staveb a jejich částí (2), by mělo být v zájmu zohlednění technického pokroku ve vývoji příslušných zkušebních metod a za účelem zahrnutí protipožárních zábran dutin změněno.

(2)

Rozhodnutí 2000/367/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2000/367/EC se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. dubna 2011.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.

(2)  Úř. věst. L 133, 6.6.2000, s. 26.


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2000/367/ES se mění takto:

1.

V oddílu 3 „Výrobky a systémy pro ochranu nosných prvků nebo částí stavby“ se tabulka klasifikace, která se týká „podhledů bez vlastní požární odolnosti“, nahrazuje touto tabulkou:

„Oblast použití

podhledy bez vlastní požární odolnosti

Norma (normy)

EN 13501-2; prEN 13381-1

Klasifikace: vyjádřena stejným způsobem jako u chráněných nosných prvků

Poznámky

Jestliže jsou také plněny požadavky s ohledem na požár „přibližující se skutečným podmínkám“, přidává se ke klasifikaci symbol „sn“.“

2.

V oddílu 3 „Výrobky a systémy pro ochranu nosných prvků nebo částí stavby“ se tabulka klasifikace, která se týká „protipožárních nátěrů, desek, omítek, obkladů a clon“, nahrazuje touto tabulkou:

„Oblast použití

protipožární nátěry, desky, omítky, obklady a clony

Norma (normy)

EN 13501-2; prEN 13381-2 až 8

Klasifikace: vyjádřena stejným způsobem jako u chráněných nosných prvků

Poznámky

—“

3.

V oddílu 4 „Nenosné prvky nebo části stavby a výrobky pro ně“ se tabulka klasifikace, která se týká „příček (včetně příček s částmi bez tepelné izolace)“, nahrazuje touto tabulkou:

„Oblast použití

příčky (včetně příček s částmi bez tepelné izolace a protipožárních zábran dutin)

Norma (normy)

EN13501-2; EN 1364-1 (1); EN 1992-1-2; EN1993-1-2; EN1994-1-2; EN 1995-1-2; EN 1996-1-2; EN 1999-1-2

Klasifikace: -

 

E

 

20

30

 

60

90

120

 

 

 

EI

15

20

30

45

60

90

120

180

240

 

EI-M

 

 

30

 

60

90

120

180

240

 

EW

 

20

30

 

60

90

120

 

 

 

Poznámky


(1)  V případě protipožárních zábran dutin tuto normu doplňuje zpráva EOTA TR 031.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU