(EU) č. 1255/2010Nařízení Komise (EU) č. 1255/2010 ze dne 22. prosince 2010 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory a Srbska

Publikováno: Úř. věst. L 342, 28.12.2010, s. 1-14 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. prosince 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1255/2010

ze dne 22. prosince 2010,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory a Srbska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, jež byla schválena rozhodnutím Rady a Komise 2005/40/ES, Euratom (2), stanoví roční preferenční celní kvótu ve výši 9 400 tun produktů kategorie „baby beef“, Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé, jež byla schválena rozhodnutím Rady a Komise 2004/239/ES, Euratom (3), stanoví roční preferenční celní kvótu ve výši 1 650 tun produktů kategorie „baby beef“, Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé, schválená rozhodnutím Rady a Komise 2010/224/EU, Euratom (4), stanoví roční preferenční celní kvótu ve výši 800 tun produktů kategorie „baby beef“, Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (5) stanoví roční preferenční celní kvótu ve výši 1 500 tun produktů kategorie „baby beef“ a Prozatímní dohoda se Srbskou republikou schválená rozhodnutím Rady 2010/36/ES ze dne 29. dubna 2008 o podpisu a uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Srbskou republikou na straně druhé (6) schválená rozhodnutím Rady 2010/36/ES ze dne 29. srpna 2008 stanoví roční preferenční celní kvótu ve výši 8 700 tun produktů kategorie „baby beef“.

(2)

Článek 2 nařízení Rady (ES) č. 2248/2001 ze dne 19. listopadu 2001 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou (7) a článek 2 nařízení Rady (ES) č. 153/2002 ze dne 21. ledna 2002 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie (8) stanoví, že je třeba přijmout prováděcí pravidla pro koncese na produkty „baby beef“.

(3)

S cílem ověřit dodržení podmínek stanovených kvótami, je třeba, aby při dovozu v rámci kvót produktů „baby beef“ bylo předloženo osvědčení o pravosti potvrzující, že produkty pocházejí z dané země a že přesně odpovídají definici uvedené v příslušné dohodě. Kromě toho je třeba stanovit vzor osvědčení o pravosti a prováděcí pravidla pro používání uvedených osvědčení.

(4)

Dotyčné celní kvóty by měly být spravovány na základě dovozních licencí. Za tímto účelem se s výhradou ustanovení tohoto nařízení použijí nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (9), a nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (10).

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (11), stanoví zejména prováděcí ustanovení pro žádosti o dovozní licence, právní postavení žadatelů, vydávání licencí a oznámení podávaná členskými státy Komisi. Podle uvedeného nařízení končí doba platnosti licencí poslední den dovozního celního kvótového období. Ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006 by se měla použít na dovozní licence vydané podle tohoto nařízení, aniž jsou dotčeny další podmínky nebo výjimky stanovené v tomto nařízení.

(6)

Pro zajištění řádné správy dovozu dotyčných produktů je třeba podmínit vydávání dovozních licencí ověřením, a to zejména ověřením údajů uvedených v osvědčeních o pravosti.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro období ode dne 1. ledna do 31. prosince se každoročně otevírají tyto celní kvóty:

a)

9 400 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z Chorvatska;

b)

1 500 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z Bosny a Hercegoviny;

c)

1 650 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;

d)

8 700 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející ze Srbska;

e)

800 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z Černé Hory.

Kvóty uvedené v prvním pododstavci mají pořadová čísla 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 a 09.4199.

Pro účely přidělení uvedených kvót se 100 kilogramů živé hmotnosti rovná 50 kilogramům hmotnosti jatečně upraveného těla.

2.   Cla použitá v rámci kvót uvedených v odstavci 1 činí 20 % valorického cla a 20 % specifického cla stanoveného ve společném celním sazebníku.

3.   Dovoz v rámci kvót uvedených v odstavci 1 je vyhrazen pro některá živá zvířata a některé maso níže uvedených kódů KN podle přílohy III dohody o stabilizaci a přidružení uzavřené s Chorvatskem, přílohy III dohody o stabilizaci a přidružení uzavřené s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie, přílohy II dohody o stabilizaci a přidružení uzavřené s Černou Horou, přílohy II prozatímní dohody s Bosnou a Hercegovinou a přílohy II prozatímní dohody se Srbskem:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 a ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 a ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Článek 2

Kapitola III nařízení (ES) č. 1301/2006 a nařízení (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 382/2008 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 3

1.   V kolonce 8 žádostí o dovozní licenci a samotných licencí se uvede země původu a křížkem se zaškrtne políčko „ano“. Z licencí vyplývá povinnost dovážet z uvedené země.

V žádostech o dovozní licenci a v licencích se v kolonce 20 uvádí jeden z údajů v příloze I.

2.   Originál osvědčení o pravosti vystaveného v souladu s článkem 4 a jeho opis se předloží příslušnému orgánu spolu se žádostí o první dovozní licenci, která se k osvědčení o pravosti vztahuje.

Osvědčení o pravosti může být do výše množství, pro která bylo vydáno, použito pro vydání více než jedné dovozní licence. V případech, kdy se pro jedno osvědčení vydá více než jedna licence, příslušný orgán:

a)

potvrdí na osvědčení o pravosti přidělené množství;

b)

zajistí, aby dovozní licence vztahující se k danému osvědčení byly vydány týž den.

3.   Příslušné orgány mohou vydávat dovozní licence až po ověření, že všechny údaje uvedené v osvědčení o pravosti odpovídají údajům, které ohledně dotyčných dovozů dostávají každý týden od Komise. Licence se vydají ihned poté.

Článek 4

1.   Ke všem žádostem o dovozní licence v rámci kvót uvedených v článku 1 se přiloží osvědčení o pravosti, které vydaly orgány vyvážející země uvedené v příloze II tohoto nařízení a které potvrzuje, že zboží pochází z dotyčné země a že odpovídá definici uvedené případně v příloze III dohody o stabilizaci a přidružení s Chorvatskem, příloze III dohody o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie, příloze II dohody o stabilizaci a přidružení s Černou Horou, příloze II prozatímní dohody s Bosnou a Hercegovinou nebo příloze II prozatímní dohody se Srbskem.

2.   Osvědčení o pravosti se vyhotoví v jednom originále a dvou opisech vytištěných a vyplněných v jednom z úředních jazyků Unie podle příslušného vzoru uvedeného v přílohách III až VII pro dotyčné vyvážející země. Kromě toho mohou být vytištěny a vyplněny v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků vyvážející země.

Příslušné orgány členského státu, ve kterém je podána žádost o dovozní licenci, mohou požadovat překlad osvědčení.

3.   Originál a opisy osvědčení o pravosti se vyplní buď na psacím stroji nebo rukou. Pokud se vyplňují rukou, je nutné je vyplnit černým inkoustem a hůlkovým písmem.

Formát osvědčení je 210 × 297 mm. Použije se papír o minimální hmotnosti 40 g/m2. Originál je bílý, první opis růžový a druhý opis žlutý.

4.   Každé osvědčení má vlastní pořadové číslo, po kterém následuje název vydávající země.

Opisy jsou opatřeny stejným pořadovým číslem a názvem jako originál.

5.   Osvědčení jsou platná pouze tehdy, pokud jsou řádně potvrzena vystavujícím orgánem uvedeným v příloze II.

6.   Osvědčení se považují za řádně potvrzená, pokud je na nich uvedeno datum a místo vystavení, a pokud obsahují razítko vydávajícího orgánu a podpis osoby nebo osob zmocněných k jejich podpisu.

Článek 5

1.   Vydávající orgány uvedené v seznamu v příloze II:

a)

jsou uznávány jako takové dotčenou vyvážející zemí;

b)

se zavazují, že budou ověřovat údaje v osvědčeních;

c)

se zavazují, že nejméně jednou týdně Komisi poskytnou veškeré údaje nezbytné pro ověření údajů v osvědčeních o pravosti, zejména čísla osvědčení, vývozce, příjemce, zemi určení, produkt (živá zvířata/maso), čistou hmotnost a datum podpisu.

2.   Komise pozmění seznam v příloze II, pokud již není splňována podmínka uvedená v odst. 1 písm. a), pokud vydávající orgán neplní některý ze svých závazků nebo pokud byl ustanoven nový vydávající orgán.

Článek 6

Osvědčení o pravosti a dovozní licence jsou platná tři měsíce ode dne jejich vydání.

Článek 7

Dotyčná vyvážející země poskytne Komisi vzory otisků razítek používaných jejich vydávajícími orgány a jména a podpisy osob zmocněných k podpisu osvědčení o pravosti. Komise uvedené údaje sdělí příslušným orgánům členských států.

Článek 8

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 oznámí členské státy Komisi:

a)

nejpozději dne 28. února následujícího roku množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro která byly v předcházejícím dovozním celním kvótovém období vydány dovozní licence;

b)

nejpozději dne 30. dubna následujícího roku množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly vydány.

2.   Nejpozději dne 30. dubna následujícího roku členské státy oznámí Komisi množství produktů, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu během předcházejícího dovozního celního kvótového období.

3.   Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se podají podle pokynů uvedených v přílohách VIII, IX a X tohoto nařízení a použijí se kategorie produktů uvedené v příloze V nařízení (ES) č. 382/2008.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOŞ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 26, 28.1.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 84, 20.3.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 108, 29.4.2010, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 169, 30.6.2008, s. 10.

(6)  Úř. věst. L 28, 30.1.2010, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 304, 21.11.2001, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 25, 29.1.2002, s. 16.

(9)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(10)  Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.

(11)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.


PŘÍLOHA I

Poznámky podle čl. 3 odst. 1

:

bulharsky

:

„Baby beef“ (Регламент (ЕC) № 1255/2010)

:

španělsky

:

„Baby beef“ (Reglamento (UE) no 1255/2010)

:

česky

:

„Baby beef“ (Nařízení (EU) č. 1255/2010)

:

dánsky

:

„Baby beef“ (Forordning (EU) nr. 1255/2010)

:

německy

:

„Baby beef“ (Verordnung (EU) Nr. 1255/2010)

:

estonsky

:

„Baby beef“ (Määrus (EL) nr 1255/2010)

:

řecky

:

„Baby beef“ (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 1255/2010)

:

anglicky

:

„Baby beef“ (Regulation (EU) No 1255/2010)

:

francouzsky

:

„Baby beef“ (Règlement (UE) no 1255/2010)

:

italsky

:

„Baby beef“ (Regolamento (UE) n. 1255/2010)

:

lotyšsky

:

„Baby beef“ (Regula (ES) Nr. 1255/2010)

:

litevsky

:

„Baby beef“ (Reglamentas (ES) Nr. 1255/2010)

:

maďarsky

:

„Baby beef“ (1255/2010/EU rendelet)

:

maltsky

:

„Baby beef“ (Regolament (UE) Nru 1255/2010)

:

nizozemsky

:

„Baby beef“ (Verordening (EU) nr 1255/2010)

:

polsky

:

„Baby beef“ (Rozporządzenie (UE) nr 1255/2010)

:

portugalsky

:

„Baby beef“ (Regulamento (UE) no 1255/2010)

:

rumunsky

:

„Baby beef“ (Regulamentul (UE) nr 1255/2010)

:

slovensky

:

„Baby beef“ (Nariadenie (EU) č. 1255/2010)

:

slovinsky

:

„Baby beef“ (Uredba (EU) št. 1255/2010)

:

finsky

:

„Baby beef“ (Asetus (EU) N:o 1255/2010)

:

švédsky

:

„Baby beef“ (Förordning (EU) nr 1255/2010)


PŘÍLOHA II

Vydávající orgány:

Chorvatská republika: Croatian Agricultural Agency, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, Croatia.

Bosna a Hercegovina:

Bývalá jugoslávská republika Makedonie: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, „Lazar Pop-Trajkov 5-7“, 1000 Skopje

Srbsko: „YU Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Srbsko.“

Černá Hora: Veterinary Directorate, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro.


PŘÍLOHA III

Image


PŘÍLOHA IV

Image


PŘÍLOHA V

Image


PŘÍLOHA VI

Image


PŘÍLOHA VII

Image


PŘÍLOHA VIII

Oznámení o dovozních licencích (vydaných) – nařízení (EU) č. 1255/2010

Členský stát: …

Použití článku 8 nařízení (EU) č. 1255/2010

Množství produktů, pro které byly vydány dovozní licence

Ode dne: … do dne: …


Pořadové číslo

Kategorie produktu nebo produktů (1)

Množství

(hmotnost produktu v kilogramech nebo počet hlav)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008.


PŘÍLOHA IX

Oznámení o dovozních licencích (nevyužitá množství) – nařízení (EU) č. 1255/2010

Členský stát: …

Použití článku 8 nařízení (EU) č. 1255/2010

Množství produktů, pro které nebyly dovozní licence využity

Ode dne: … do dne: …


Pořadové číslo

Kategorie produktu nebo produktů (1)

Nevyužitá množství

(hmotnost produktu v kilogramech nebo počet hlav)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008.


PŘÍLOHA X

Oznámení o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu – nařízení (EU) č. 1255/2010

Členský stát: …

Použití článku 8 nařízení (EU) č. 1255/2010

Množství produktů propuštěných do volného oběhu:

Ode dne: … do dne: … (dovozní celní kvótové období)


Pořadové číslo

Kategorie produktu nebo produktů (1)

Množství produktů propuštěných do volného oběhu

(hmotnost produktu v kilogramech nebo počet hlav)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU