(EU) č. 1244/2010Nařízení Komise (EU) č. 1244/2010 ze dne 9. prosince 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 Text s významem pro EHP a Švýcarsko

Publikováno: Úř. věst. L 338, 22.12.2010, s. 35-36 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. prosince 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. ledna 2011 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1244/2010

ze dne 9. prosince 2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

(Text s významem pro EHP a Švýcarsko)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (1),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (2), a zejména na článek 92 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dva členské státy nebo jejich příslušné orgány požádaly o změny příloh VIII a IX nařízení (ES) č. 883/2004.

(2)

Některé členské státy nebo jejich příslušné orgány požádaly o změny příloh 1 a 2 nařízení (ES) č. 987/2009.

(3)

Aby se zohlednil nedávný vývoj vnitrostátních právních předpisů a zajistila transparentnost a právní jistota zúčastněných stran, je třeba přílohy VIII a IX nařízení (ES) č. 883/2004 a přílohy 1 a 2 nařízení (ES) č. 987/2009 změnit.

(4)

Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení se změnami souhlasila.

(5)

Nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 883/2004 se mění takto:

1.

Příloha VIII se mění takto:

a)

V části 1 se oddíl „PORTUGALSKO“ nahrazuje tímto:

„PORTUGALSKO

Všechny žádosti o invalidní, starobní a pozůstalostní důchody, s výjimkou případů, kdy celková doba pojištění získaná podle právních předpisů více než jednoho členského státu činí nejméně 21 kalendářních let, ale doba vnitrostátního pojištění činí nejvýše 20 let a výpočet se provádí podle článků 32 a 33 vyhlášky č. 187/2007 ze dne 10. května 2007.“

b)

V části 2 se za oddíl „POLSKO“ vkládá nový oddíl, který zní:

„PORTUGALSKO

Doplňkové důchody přiznané podle vyhlášky č. 26/2008 ze dne 22. února 2008 (veřejný kapitalizační systém).“

2.

V příloze IX části I se oddíl „NIZOZEMSKO“ mění takto:

a)

Slova „Zákon ze dne 18. února 1966 o invalidním pojištění pro zaměstnance ve znění pozdějších předpisů (WAO)“ se nahrazují slovy „Zákon o pojištění pro případ pracovní neschopnosti ze dne 18. února 1966 ve znění pozdějších předpisů (WAO)“;

b)

Slova „Zákon ze dne 24. dubna 1997 o invalidním pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné ve znění pozdějších předpisů (WAZ)“ se nahrazují slovy „Zákon o pojištění osob samostatně výdělečně činných pro případ pracovní neschopnosti ze dne 24. dubna 1997 ve znění pozdějších předpisů (WAZ)“;

c)

Slova „Zákon ze dne 21. prosince 1995 o obecném pojištění pozůstalých (ANW)“ se nahrazují slovy „Zákon o obecném pojištění pozůstalých ze dne 21. prosince 1995 (ANW)“;

d)

Slova „Zákon ze dne 10. listopadu 2005 o práci a mzdě podle pracovní schopnosti (WIA)“ se nahrazují slovy „Zákon o práci a příjmu podle pracovní schopnosti ze dne 10. listopadu 2005 (WIA)“.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 987/2009 se mění takto:

1.

Příloha 1 se mění takto:

a)

Písmeno a) v oddílu „BELGIE – NIZOZEMSKO“ se zrušuje.

b)

Oddíl „NĚMECKO – NIZOZEMSKO“ se zrušuje.

c)

Oddíl „NIZOZEMSKO – PORTUGALSKO“ se zrušuje.

d)

Oddíl „DÁNSKO – LUCEMBURSKO“ se zrušuje.

2.

V příloze 2 se v nadpisu slova „podle článků 31 a 41“ nahrazují slovy „podle čl. 32 odst. 2 a čl. 41 odst. 1“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. prosince 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU