(EU) č. 1236/2010Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2791/1999

Publikováno: Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 17-33 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. prosince 2010 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 1. ledna 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1236/2010

ze dne 15. prosince 2010,

kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2791/1999

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku, (dále jen „úmluva“), byla schválena Radou v rozhodnutí 81/608/EHS (3) a vstoupila v platnost dne 17. března 1982.

(2)

Úmluva stanoví rámec nezbytný pro multilaterální spolupráci v oblasti racionálního zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti vymezené úmluvou.

(3)

Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) přijala na výročním zasedání dne 15. listopadu 2006 doporučení, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování (dále jen „systém“) platný pro rybářská plavidla operující ve vodách oblasti vymezené úmluvou, jež leží mimo vody v rybářské jurisdikci smluvních stran (dále jen „oblast upravená předpisy“). Systém, jež je platný od 1. května 2007, byl změněn na základě řady doporučení přijatých na výročních zasedáních v listopadu 2007, 2008 a 2009.

(4)

V souladu s články 12 a 15 úmluvy vstoupila tato doporučení v platnost dne 9. února 2008, 6. a 8. ledna 2009 a 6. února 2010.

(5)

Systém stanoví kontrolní a vynucovací opatření použitelná pro plavidla, která plují pod vlajkami smluvních stran a operují v oblasti upravené předpisy, a režimy inspekce na moři zahrnující zejména postupy při inspekcích a sledování a řízení pro porušení předpisů, které musí být smluvními stranami prováděny.

(6)

V rámci systému je stanoven také nový systém státní přístavní inspekce, který účinně uzavírá evropské přístavy před vykládkami a překládkami zmrazených ryb, jejichž zákonnost nebyla ověřena státem vlajky rybářských plavidel, která plují pod vlajkou smluvní strany jiné než přístavního státu.

(7)

Některá kontrolní ustanovení přijatá NEAFC byla do práva Unie začleněna každoročním nařízením o celkových přípustných odlovech a kvótách, naposledy nařízením Rady (ES) č. 43/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se na rok 2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (4). V zájmu právní jistoty by měla být ustanovení, která nemají přechodnou povahu, předmětem nového samostatného nařízení.

(8)

Systém rovněž obsahuje ustanovení na podporu dodržování opatření pro kontrolu a vynucování plavidly, která plují pod vlajkou nesmluvních stran, aby bylo zaručeno dodržování v plném rozsahu opatření pro zachování a řízení přijatá NEAFC. NEAFC doporučila, aby ze seznamu plavidel byla vyřazena řada plavidel, u nichž bylo potvrzeno, že provozují nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti. Mělo by být zajištěno začlenění těchto doporučení do práva Unie.

(9)

Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (5) stanoví, že členské státy kontrolují přístup do vod a ke zdrojům a činnosti provozované mimo vody EU rybářskými plavidly plujícími pod jejich vlajkou. Proto by mělo být stanoveno, že členské státy, jejichž plavidla jsou oprávněna provádět rybolovné činnosti v oblasti upravené,předpisy jmenují do systému inspektory, kteří budou provádět kontrolu a sledování, a vyčlení odpovídající zdroje pro inspekce.

(10)

V zájmu kontroly rybolovných činností v oblasti úmluvy je nutné, aby členské státy při uplatňování systému spolupracovaly navzájem a s Komisí a také se subjektem, který Komise pro uplatňování systému určí.

(11)

Je na členských státech, aby zajistily, že jejich inspektoři dodržují postupy inspekcí stanovené v úmluvě.

(12)

Komise by měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o podrobná pravidla upravující seznamy rybolovných zdrojů, které mají být oznámeny, postupy oznamování a rušení týkající se předběžného oznámení o vplutí do přístavu a povolení k vykládce nebo překládce. Komise by měla být rovněž zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, pokud jde o začlenění do práva Unie budoucích změn těch opatření systému, jež stanoví předmět určitých výslovně definovaných nepodstatných prvků tohoto nařízení a jež se v souladu s úmluvou stávají pro Unii závazné. Zvláště důležité je, aby Komise v průběhu příprav prováděla příslušné konzultace, a to i na úrovni odborníků.

(13)

Opatření nezbytná k provádění toho nařízení by měla být přijata Komisí prováděcími akty podle článku 291 Smlouvy o fungování EU. V souladu s tímto článkem se pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí, stanoví předem řádným legislativním postupem formou nařízení. Až do přijetí tohoto nového nařízení zůstává v platnosti rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (6), vyjma regulativního postupu s kontrolou, který se nepoužije.

(14)

Jelikož toto nařízení stanoví nová pravidla kontroly a vynucování v oblasti úmluvy, mělo by být nařízení Rady (ES) č. 2791/1999 ze dne 16. prosince 1999 o některých kontrolních opatřeních v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (7) zrušeno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví obecná pravidla a podmínky, podle nichž Unie uplatní systém přijatý NEAFC.

Článek 2

Oblast působnosti

Není-li stanoveno jinak, vztahuje se toto nařízení na všechna plavidla EU, která jsou nebo mají být používána pro rybolovné činnosti týkající se rybolovných zdrojů v oblasti upravené předpisy.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„úmluvou“ Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku ve znění pozdějších předpisů;

2)

„oblastí úmluvy“ vody v oblasti úmluvy vymezené v čl. 1 odst. 1 úmluvy;

3)

„oblastí upravenou předpisy“ vody v oblasti úmluvy, které leží mimo vody, jež jsou v rybářské jurisdikci smluvních stran;

4)

„smluvními stranami“ smluvní strany úmluvy;

5)

„NEAFC“ Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku;

6)

„rybolovnými činnostmi“ rybolov včetně společných rybolovných operací, zpracování ryb, překládky či vykládky ryb nebo produktů rybolovu a všech ostatních obchodních činností, které souvisejí s přípravou na rybolov či s rybolovem;

7)

„rybolovnými zdroji“ zdroje uvedené v čl. 1 odst. 2 úmluvy;

8)

„řízenými zdroji“ rybolovné zdroje, na něž se vztahují doporučení přijatá na základě úmluvy a které jsou uvedeny v příloze;

9)

„rybářským plavidlem“ jakékoli plavidlo, které je či má být používáno k obchodnímu využívání rybolovných zdrojů, včetně plavidel na zpracování ryb a plavidel podílejících se na překládkách;

10)

„plavidlem nesmluvní strany“ jakékoli rybářské plavidlo, které nepluje pod vlajkou smluvní strany, včetně plavidel, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou bez státní příslušnosti;

11)

„společnou rybolovnou operací“ jakákoli operace mezi dvěma nebo více plavidly, při které se úlovek z lovného zařízení rybářského plavidla přemísťuje na plavidlo jiné;

12)

„překládkou“ vykládka všech nebo některých produktů rybolovu, které se nacházejí na palubě jednoho rybářského plavidla, na jiné rybářské plavidlo;

13)

„přístavem“ jakékoli místo používané pro vykládku nebo místo nedaleko pobřeží, které je smluvní stranou určeno pro překládku rybolovných zdrojů.

Článek 4

Kontaktní místa

1.   Členské státy určí příslušný orgán, který slouží jako kontaktní místo pro účely přijímání zpráv o sledování a inspekcích v souladu s články 12, 19, 20 a 27 a přijímání oznámení a vydávání oprávnění v souladu s články 24 a 25.

2.   Kontaktní místa pro přijímání oznámení a vydávání oprávnění v souladu s články 24 a 25 jsou k dispozici 24 hodin denně.

3.   Členské státy zašlou Komisi nebo subjektu, který Komise určí, a sekretariátu NEAFC telefonní číslo, e-mailovou adresu a faxové číslo určeného kontaktního místa.

4.   Jakékoli následné změny informací o kontaktních místech uvedených v odstavcích 1 a 3 se oznámí Komisi nebo subjektu, který Komise určí, a sekretariátu NEAFC nejpozději 15 dnů předtím, než změna vstoupí v platnost.

5.   Formát pro předání informací uvedených v odstavcích 1 a 3 se stanoví v souladu s čl. 50 odst. 2.

KAPITOLA II

OPATŘENÍ PRO SLEDOVÁNÍ

Článek 5

Účast Unie

1.   Členské státy zasílají Komisi v elektronické podobě seznam všech plavidel plujících pod jejich vlajkou a zapsaných v Unii, která jsou oprávněna lovit v oblasti upravené předpisy, a zejména plavidel, která jsou oprávněna lovit přímo jeden nebo více řízených zdrojů, spolu s veškerými změnami v tomto seznamu. Tyto informace se zašlou nejpozději do 15. prosince každého roku nebo nejpozději 5 dní předtím, než plavidlo vpluje do oblasti upravené předpisy. Komise tyto informace neprodleně předá sekretariátu NEAFC.

2.   Formát pro předání seznamu uvedeného v odstavci 1 se určí v souladu s čl. 50 odst. 2.

Článek 6

Označování lovných zařízení

1.   Členské státy zaručí, že je lovné zařízení používané na jejich rybářských plavidlech v oblasti upravené předpisy označeno v souladu s nařízením (ES) č. 356/2005 ze dne 1. března 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a identifikaci pasivních lovných zařízení a vlečných sítí s výložníky (8).

2.   Členské státy mohou odstranit a zlikvidovat upevněné lovné zařízení, které není označeno v souladu s nařízením (ES) č. 356/2005 nebo jiným způsobem porušuje doporučení přijatá NEAFC, jakož i ryby, které se v tomto lovném zařízení nacházejí.

Článek 7

Vytažení ztracených lovných zařízení

1.   Příslušný orgán členského státu vlajky neprodleně zašle tajemníkovi NEAFC informace poskytované podle čl. 48 odst. 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 a volací značku plavidla, jež ztratilo lovné zařízení.

2.   Členské státy se pravidelně pokoušejí vytáhnout ztracená lovná zařízení, která patří plavidlům plujícím pod jejich vlajkou.

Článek 8

Zaznamenávání úlovků

1.   Kromě informací vymezených v článku 6 nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (9) vedou velitelé rybářských plavidel EU vázaný lodní deník pro rybolov s očíslovanými stranami nebo elektronický záznam, v němž zaznamenávají tyto údaje:

a)

každé vplutí do oblasti upravené předpisy a vyplutí z této oblasti;

b)

denně nebo při každém vytažení sítě odhad celkových úlovků uchovávaných na palubě od posledního vplutí do oblasti upravené předpisy;

c)

denně nebo při každém vytažení sítě počet ryb vrácených do moře;

d)

ihned po každém sdělení podle článku 9 datum a čas přenosu hlášení podle koordinovaného světového času (UTC) a v případě rádiového přenosu název radiostanice, jejímž prostřednictvím je zpráva přenášena;

e)

případně lovnou hloubku.

2.   Velitelé rybářských plavidel EU, která provozují rybolovné činnosti zaměřené na řízené zdroje a zpracovávají nebo zmrazují své úlovky:

a)

zaznamenávají do lodního deníku produkce souhrnnou produkci podle jednotlivých druhů ryb a formy produktů a

b)

uloží v nákladovém prostoru všechny zpracované ryby tak, aby bylo možné z plánu skladování uchovávaného na palubě rybářského plavidla určit umístění každého druhu.

3.   Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy osvobodit od povinnosti provádět záznamy v lodním deníku pro rybolov nebo elektronicky plavidlo, které se podílí na překládkách a nakládá množství na palubu. Plavidla, na která se takováto odchylka vztahuje, upřesní v plánu skladování umístění zmrazených ryb uvedených v čl. 14 odst. 1 v nákladovém prostoru a v lodním deníku produkce zaznamenají:

a)

datum a čas přenosu hlášení uvedeného v článku 9 podle UTC;

b)

v případě rádiového přenosu název radiostanice, jejímž prostřednictvím je zpráva přenášena;

c)

datum a čas překládky podle UTC;

d)

polohu (zeměpisná šířka/délka) překládky;

e)

naložená množství jednotlivých druhů;

f)

název a mezinárodní rádiovou volací značku rybářského plavidla, z nějž byl úlovek vyložen.

4.   Podrobná prováděcí pravidla k tomuto článku se určí v souladu s čl. 50 odst. 2.

Článek 9

Ohlašování úlovků z řízených zdrojů

1.   Velitelé rybářských plavidel EU, která provozují rybolovné činnosti zaměřené na řízené zdroje, zasílají elektronickou cestou hlášení o úlovcích středisku pro sledování rybolovu ve smyslu čl. 4 bodu 15 nařízení (ES) č. 1224/2009, pod které spadají. Tyto údaje jsou na požádání přístupné Komisi. Hlášení obsahují:

a)

hlášení o množstvích uchovávaných na palubě při vplutí do oblasti upravené předpisy. Tato hlášení musí být předána nejdříve dvanáct a nejpozději dvě hodiny před každým vplutím do oblasti upravené předpisy;

b)

hlášení o týdenních úlovcích. Tato hlášení musí být předána poprvé nejpozději koncem sedmého dne po vplutí plavidla do oblasti upravené předpisy nebo, pokud rybářský výjezd trvá déle než sedm dnů, nejpozději v pondělí v poledne v případě úlovků ulovených v oblasti upravené předpisy během předcházejícího týdne, který skončil v neděli o půlnoci. Tato hlášení obsahují počet dnů rybolovu od počátku rybolovu nebo od posledního hlášení o úlovcích;

c)

hlášení o úlovcích na palubě při vyplutí z oblasti upravené předpisy. Tato hlášení musí být předána nejdříve osm a nejpozději dvě hodiny před každým odplutím z oblasti upravené předpisy. Tato hlášení obsahují ve vhodných případech počet dnů rybolovu a úlovky ulovené v oblasti upravené předpisy od počátku rybolovu nebo od posledního hlášení o úlovcích;

d)

hlášení o množstvích naložených a vyložených při každé překládce ryb během pobytu plavidla v oblasti upravené předpisy. Předávající plavidla podají toto hlášení nejpozději 24 hodin před provedením překládky a přijímající plavidla nejpozději hodinu po provedení překládky. Toto hlášení zahrnuje datum, čas, zeměpisnou polohu plánované překládky, celkovou zaokrouhlenou hmotnost v kilogramech podle druhů, které mají být vyloženy nebo byly naloženy, a volací značku předávajícího a přijímajícího plavidla, která se na překládce podílela. Aniž je dotčena kapitola IV, nejméně 24 hodin před uskutečněním každé vykládky oznámí přijímající plavidlo celkový úlovek na palubě, celkovou hmotnost ryb, které mají být vyloženy, název přístavu a odhadované datum a čas vykládky.

2.   Hlášení o úlovcích podle tohoto článku se uvádějí v kilogramech (zaokrouhlených na celé stovky kg). Celková zaokrouhlená hmotnost je hlášena podle druhů, za použití kódů FAO. Celkové množství druhů, jejichž celková zaokrouhlená hmotnost podle druhů je nižší než jedna tuna, může být ohlášeno pomocí třípísmenného kódu MZZ (mořské ryby blíže neurčené).

3.   Členské státy zaznamenají údaje obsažené v hlášeních o úlovcích do databáze podle čl. 109 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009.

4.   Podrobná prováděcí pravidla k tomuto článku a zejména formát a specifikace pro předávání hlášení se určí v souladu s čl. 50 odst. 2.

Článek 10

Celkové ohlašování úlovků a intenzity rybolovu

1.   Do patnáctého dne každého měsíce informují členské státy elektronickou cestou Komisi o množstvích rybolovných zdrojů, která byla v oblasti upravené předpisy ulovena plavidly plujícími pod jejich vlajkou a která byla během předcházejícího měsíce vyložena nebo přeložena.

2.   Aniž je dotčen čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009, členské státy rovněž do patnáctého dne každého měsíce elektronickou cestou informují Komisi o množstvích řízených zdrojů, která byla plavidly plujícími pod jejich vlajkou ulovena ve vodách, jež jsou v rybářské jurisdikci třetích států, a ve vodách EU v oblasti úmluvy a která byla během předcházejícího měsíce vyložena nebo přeložena.

3.   Formát pro předávání údajů podle odstavců 1 a 2 se přijme v souladu s čl. 50 odst. 2.

Seznam rybářských zdrojů uvedených v odstavci 1 se přijme postupem podle článků 46 až 49.

4.   Komise sestaví údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 pro všechny členské státy a předá je sekretariátu NEAFC do 30 dnů od konce kalendářního měsíce, v němž byly úlovky vyloženy či přeloženy na jiné plavidlo.

Článek 11

Systém sledování plavidel

Členské státy zaručí, že údaje o plavidlech, která plují pod jejich vlajkou a loví nebo hodlají lovit v oblasti upravené předpisy, získané ze systému sledování plavidel jsou automaticky a elektronickou cestou předány sekretariátu NEAFC. Formát a specifikace předávání uvedených údajů se určí v souladu s čl. 50 odst. 2.

Článek 12

Sdělování informací

1.   Členské státy podávají sekretariátu NEAFC hlášení a informace uvedené v článcích 9 a 11 bez prodlení. Avšak v případě technické poruchy jsou tato hlášení a informace předány sekretariátu NEAFC do 24 hodin od jejich obdržení. Členské státy zaručí, že jsou všechna hlášení a všechny zprávy, které předávají, posloupně číslovány.

2.   Členské státy zaručí, že hlášení a informace, které předávají sekretariátu NEAFC, odpovídají formátům a protokolům pro výměnu údajů určeným v souladu s čl. 50 odst. 2.

Článek 13

Překládky a společné rybolovné operace

1.   Rybářská plavidla EU provádějí překládky v oblasti upravené předpisy pouze tehdy, obdržela-li od příslušných orgánů svého členského státu vlajky předchozí oprávnění.

2.   Rybářská plavidla EU mohou provádět překládky či společné rybolovné operace výlučně s plavidly, která plují pod vlajkou smluvní strany, a plavidly nesmluvních stran, jimž byl NEAFC udělen status spolupracující nesmluvní strany.

3.   Rybářská plavidla EU, která provádějí překládky, při nichž na palubu přijímají určitá množství, neprovádějí během téhož výjezdu kromě zpracování ryb a vykládek jiné rybolovné činnosti ani společné rybolovné operace.

Článek 14

Oddělené uskladnění

1.   Rybářská plavidla EU, která na palubě uchovávají zmrazené rybolovné zdroje ulovené v oblasti úmluvy více než jedním rybářským plavidlem, mohou ryby z těchto plavidel uskladnit ve více částech nákladního prostoru, musí je však při uskladnění zřetelně oddělit, konkrétně pomocí plastového materiálu, překližky nebo síťoviny, od ryb ulovených jinými plavidly.

2.   Veškeré úlovky ulovené v oblasti úmluvy se uskladní odděleně od všech úlovků ulovených mimo tuto oblast.

Článek 15

Označování zmrazených ryb

Všechny ryby ulovené v oblasti úmluvy se po zmrazení označí zřetelně čitelným štítkem nebo razítkem. Štítek či razítko se při uskladnění připevní na každou krabici či blok zmrazených ryb a uvede se na něm druh, datum odlovu, podoblast a divize Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES), kde byl úlovek odloven, a název plavidla, které ryby ulovilo.

KAPITOLA III

INSPEKCE NA MOŘI

Článek 16

Inspektoři NEAFC

1.   Členské státy, jejichž rybářská plavidla jsou oprávněna lovit v oblasti upravené předpisy, jmenují do systému inspektory pověřené provádět sledování a inspekce (dále jen „inspektoři NEAFC“).

2.   Členské státy vystaví každému inspektorovi NEAFC zvláštní průkaz totožnosti. Formát tohoto dokladu se určí v souladu s čl. 50 odst. 2.

3.   Každý inspektor NEAFC musí zvláštní průkaz totožnosti nosit u sebe a prokázat se jím při vstupu na palubu rybářského plavidla.

Článek 17

Obecná ustanovení pro inspekci a sledování

1.   Komise nebo subjekt, který sama určí, koordinují činnosti v rámci sledování a inspekcí jménem Unie a každoročně v součinnosti s příslušnými členskými státy připravují plán společného nasazení pro účast Unie v systému v nadcházejícím roce. Tento plán nasazení mj. vymezí počet inspekcí, které mají být provedeny.

Kdykoli v případě, že v oblasti upravené předpisy provádí rybolovnou činnost zaměřenou na řízené zdroje více než deset rybářských plavidel EU, Komise nebo subjekt, který sama určí, zaručí, že je v této době v oblasti upravené předpisy přítomno inspekční plavidlo některého členského státu, nebo že je s jinou smluvní stranou uzavřena dohoda, která přítomnost inspekčního plavidla zaručuje.

2.   Členské státy zaručí, že jsou inspekce prováděné jejich inspektory NEAFC vedeny nediskriminujícím způsobem a v souladu se systémem. Počet inspekcí se určí na základě velikosti loďstva a s ohledem na dobu, kterou rybářská plavidla stráví v oblasti upravené předpisy.

3.   Komise nebo subjekt, který sama určí, se spravedlivým rozložením inspekcí snaží zaručit, že je se všemi smluvními stranami, jejichž plavidla operují v oblasti upravené předpisy, zacházeno rovnocenně.

4.   Členské státy učiní opatření, jimiž zaručí, že je inspektorům NEAFC jiné smluvní strany povoleno provádět inspekce na palubě plavidel, která plují pod jejich vlajkou.

5.   Inspektoři NEAFC se vyhýbají použití síly, kromě případů legitimní sebeobrany. Při provádění inspekcí rybářských plavidel inspektoři NEAFC nenosí střelné zbraně. Tímto odstavcem nejsou dotčena vnitrostátní ustanovení o zákazu použití síly.

6.   Inspektoři NEAFC se snaží nezasahovat proti rybářskému plavidlu, do jeho činností a úlovku uchovávaného na palubě, nepůsobit plavidlu potíže a nestěžovat mu jeho činnosti a uchovávání úlovku na palubě, kromě případů, kdy je to nutné k výkonu jejich příkazů a v rozsahu nezbytném k výkonu těchto příkazů.

Článek 18

Inspekční prostředky

1.   Členské státy poskytnou svým inspektorům NEAFC k dispozici dostatečné prostředky, které jim umožní plnit povinnosti týkající se sledování a inspekcí. Za tímto účelem zařadí do systému inspekční plavidla a letadla.

2.   Komise nebo subjekt, který sama určí, zasílají sekretariátu NEAFC do 1. ledna každého roku podrobné údaje o plánu společně se jmény inspektorů NEAFC a zvláštních inspekčních plavidel, jakož i typy letadel a podrobné údaje o jejich identifikaci (registrační číslo, název, rádiovou volací značku), které členské státy v daném roce zařadí do systému. Ve vhodném případě se tyto informace získají ze seznamu inspektorů uvedeného v čl. 79 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009. Členské státy zasílají změny tohoto seznamu Komisi nebo subjektu, který Komise určí, a ty předají tyto informace sekretariátu NEAFC a ostatním členským státům měsíc předtím, než změna vstoupí v platnost.

3.   Jakékoli plavidlo zařazené do systému, na jehož palubě jsou inspektoři NEAFC, a naloďovací člun, který toto plavidlo používá, vyšle zvláštní inspekční signál NEAFC, aby dalo najevo, že inspektoři NEAFC na palubě mohou v souladu se systémem plnit inspekční povinnosti. Na letadlech zařazených do systému je zřetelně vyznačena jejich mezinárodní rádiová volací značka. Formát zvláštního signálu se určí v souladu s čl. 50 odst. 2.

4.   Komise nebo subjekt, který sama určí, vedou záznamy o datu a hodině, kdy inspekční plavidlo nebo letadlo Unie zařazené do systému zahájilo a ukončilo plnění svých povinností v rámci systému, jak je stanoveno ve formuláři určeném v souladu s čl. 50 odst. 2.

Článek 19

Postup při sledování

1.   Sledování provádějí inspektoři NEAFC, kteří z plavidel či letadel zařazených do sytému pozorují rybářská plavidla. Kopie všech zpráv o pozorování plavidla inspektoři NEAFC neprodleně elektronickou cestou a ve formátu stanoveném v souladu s čl. 50 odst. 2 předávají státu vlajky příslušného plavidla, Komisi nebo subjektu, který Komise určí, a sekretariátu NEAFC. Dotčenému členskému státu vlajky plavidla je na požádání předána tištěná kopie každé zprávy o pozorování a fotografie.

2.   Inspektoři NEAFC zaznamenají pozorování ve zprávě o dohledu ve formátu stanoveném v souladu s čl. 50 odst. 2.

Článek 20

Postup při inspekci

1.   Inspektoři NEAFC na rybářské plavidlo nevstoupí, aniž by to předem rádiem tomuto plavidlu oznámili nebo aniž by byl plavidlu zaslán příslušný signál v mezinárodním signálním kódu obsahující údaje o totožnosti inspekční základny; nicméně není nutné aby bylo potvrzeno přijetí takovéhoto oznámení.

2.   Inspektoři NEAFC jsou oprávněni prohlížet všechny plochy, paluby a prostory rybářských plavidel, úlovek (zpracovaný či nikoli), sítě a ostatní lovná zařízení, vybavení i veškeré příslušné doklady, které považují za nezbytné k ověření, že jsou dodržována opatření pro zachování a řízení stanovená NEAFC, a klást dotazy veliteli nebo osobě, kterou velitel určí.

3.   Rybářské plavidlo, na jehož palubu chtějí inspektoři NEAFC vstoupit, nesmí být během rybolovu, ponořování lovného zařízení nebo jeho vytahování nuceno zastavit nebo manévrovat. Inspektoři NEAFC mohou nařídit, aby bylo vytahování lovného zařízení přerušeno či zpožděno, dokud nevstoupí na palubu rybářského plavidla a v každém případě ne déle než 30 minut po tom, co rybářské plavidlo obdrželo signál uvedený v odstavci 1.

4.   Velitelé inspekčních základen zaručí, že v souladu s námořními pravidly manévrují v bezpečné vzdálenosti od rybářského plavidla.

5.   Inspektoři NEAFC mohou rybářskému plavidlu vydat pokyn, aby zpozdilo vplutí do oblasti upravené předpisy či vyplutí z této oblasti až o šest hodin od okamžiku, kdy rybářské plavidlo odeslalo hlášení uvedená v čl. 9 odst. 1 písm. a) a c).

6.   Doba trvání inspekce nepřesáhne čtyři hodiny nebo potřebnou pro vytažení sítě a následnou inspekci sítě a úlovku, podle toho, která doba je delší. Je-li zjištěno, že byly porušeny předpisy, inspektoři NEAFC mohou zůstat na palubě po dobu nezbytnou k dokončení opatření stanovených v čl. 29 odst. 1 písm. b).

7.   Za zvláštních okolností týkajících se velikosti rybářského plavidla a množství ryb uchovávaných na palubě může doba trvání inspekce přesáhnout meze stanovené v odstavci 6. Za těchto okolností inspektoři NEAFC v žádném případě nezůstanou na palubě rybářského plavidla déle, než je nutné k dokončení inspekce. Důvody k překročení mezí stanovených v odstavci 6 se zaznamenají do zprávy o inspekci uvedené v odstavci 9.

8.   Na palubu rybářského plavidla jiné smluvní strany vstoupí nanejvýš dva inspektoři NEAFC jmenovaní členským státem. Při provádění inspekce mohou inspektoři NEAFC požádat velitele o jakoukoli nezbytnou pomoc. Během vstupu na palubu a inspekce inspektoři NEAFC nebrání velitelům v komunikaci s příslušnými orgány státu vlajky.

9.   Každá inspekce je zdokumentována sestavením zprávy o inspekci ve formátu staveném v souladu s čl. 50 odst. 2. Velitel může vznést ke zprávě o inspekci připomínky a zpráva je na konci inspekce podepsána inspektory NEAFC. Kopie zprávy o inspekci je předána veliteli rybářského plavidla. Kopie každé zprávy o inspekci je neprodleně zaslána státu vlajky plavidla podrobeného inspekci a Komisi nebo subjektu, který Komise určí. Komise nebo subjekt, který sama určí, tuto zprávu neprodleně předají sekretariátu NEAFC. Originál nebo ověřená kopie každé zprávy o inspekci jsou na žádost předány státu vlajky plavidla, které bylo podrobeno inspekci.

Článek 21

Povinnosti velitele plavidla během inspekce

Velitel rybářského plavidla:

a)

usnadní rychlý a bezpečný vstup na palubu a její opuštění podle specifikací přijatých v souladu s čl. 50 odst. 2;

b)

spolupracuje a pomáhá při inspekci rybářského plavidla vedené v souladu s tímto nařízením, nebrání inspektorům NEAFC v plnění jejich úkolů, nesnaží se je zastrašit ani jim neztěžuje výkon jejich funkce a zajišťuje jejich bezpečnost;

c)

umožní inspektorům NEAFC komunikovat s orgány státu vlajky a státu provádějícího inspekci;

d)

umožní přístup k plochám, palubám a prostorům rybářského plavidla, úlovkům (zpracovaným či nikoli), sítím nebo ostatnímu lovnému zařízení, vybavení i veškerým příslušným informacím či dokladům, které inspektoři p NEAFC považují za nezbytné v souladu s čl. 20 odst. 2;

e)

poskytne opisy dokumentů podle požadavků inspektorů NEAFC a

f)

poskytne inspektorům NEAFC odpovídající prostředky, a to případně včetně stravy a ubytování, pokud na palubě plavidla setrvávají v souladu s čl. 32 odst. 3.

KAPITOLA IV

STÁTNÍ PŘÍSTAVNÍ INSPEKCE RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL, KTERÁ PLUJÍ POD VLAJKOU JINÉ SMLUVNÍ STRANY

Článek 22

Oblast působnosti

Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1224/2009 a nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (10), vztahují se ustanovení této kapitoly na vykládku či překládku rybolovných zdrojů ulovených a zmrazených rybářskými plavidly v oblasti úmluvy, která plují pod vlajkou jiné smluvní strany, v přístavech členských států.

Článek 23

Určené přístavy

Členské státy určí a oznámí Komisi přístavy, v nichž je povoleno provádět vykládky či překládky rybolovných zdrojů zmrazených po ulovení v oblasti úmluvy rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou jiné smluvní strany. Komise oznámí tyto přístavy tajemníkovi NEAFC a informuje jej o veškerých změnách seznamu určených přístavů alespoň patnáct dnů předtím, než změny vstoupí v platnost.

Vykládky a překládky ryb zmrazených po ulovení v oblasti úmluvy rybářskými plavidly, která plují pod vlajkou jiné smluvní strany, jsou povoleny pouze v určených přístavech.

Článek 24

Předběžné oznámení o vplutí do přístavu

1.   V souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 1005/2008, pokud má velitel rybářského plavidla, na jehož palubě se nacházejí ryby uvedené v článku 22 tohoto nařízení v úmyslu vplout do přístavu za účelem vykládky nebo překládky ryb, informuje velitel rybářského plavidla nebo jeho zástupce příslušné orgány členského státu přístavu, který hodlá použít, nejméně 3 pracovní dny před odhadovaným příjezdem do přístavu.

Členský stát však může stanovit jinou lhůtu pro oznámení, a to zejména s ohledem na vzdálenost mezi lovišti a svými přístavy. V takovém případě členský stát neprodleně uvědomí Komisi nebo subjekt, který Komise určí, a sekretariát NEAFC.

2.   Velitelé nebo jejich zástupci mohou předběžné oznámení zrušit tím, že příslušné orgány přístavu, který chtějí použít, uvědomí alespoň 24 hodin před oznámeným předpokládaným časem příjezdu do přístavu. K oznámení se přiloží kopie původního oznámení se slovem „ZRUŠENO“ uvedeným napříč oznámením.

Členský stát však může stanovit jinou lhůtu pro zrušení oznámení. V takovém případě členský stát neprodleně uvědomí Komisi nebo subjekt, který Komise určí, a sekretariát NEAFC.

3.   Příslušné orgány členského státu přístavu neprodleně předají kopii oznámení uvedeného v odstavcích 1 a 2 státu vlajky rybářského plavidla a v případě, že plavidlo provádělo překládky, státu či státům vlajky předávajících plavidel. Kopie oznámení uvedeného v odstavci 2 se rovněž neprodleně zašle sekretariátu NEAFC.

4.   Formát a specifikace pro oznámení se určí v souladu s čl. 50 odst. 2.

Další podrobná pravidla upravující postupy oznamování a rušení na základě tohoto článku, včetně příslušných lhůt, mohou být v případě potřeby přijata postupem uvedeným v článcích 46 až 49.

Článek 25

Oprávnění k vykládce nebo překládce

1.   Stát vlajky rybářského plavidla, které hodlá provést vykládku či překládku, nebo v případě, že plavidlo provádělo překládku mimo vody EU, stát či státy vlajky předávajícího plavidla vrácením kopie předběžného oznámení uvedeného v článku 24 příslušným orgánům členského státu přístavu potvrdí, že:

a)

rybářské plavidlo vykazující úlovek ryb mělo pro vykázané druhy dostatečnou kvótu;

b)

množství ryb na palubě bylo řádně ohlášeno a zohledněno při výpočtu jakéhokoli použitelného omezení odlovu nebo intenzity rybolovu;

c)

rybářská plavidla vykazující úlovek ryb měla oprávnění k rybolovu ve vykázaných oblastech;

d)

přítomnost plavidel ve vykázané oblasti odlovu byla ověřena podle údajů ze systému sledování plavidel.

2.   Překládka nebo vykládka může začít až poté, co příslušné orgány členského státu přístavu vydají oprávnění. Takovéto oprávnění se udělí pouze tehdy, pokud stát vlajky předložil potvrzení uvedené v odstavci 1.

3.   Odchylně od odstavce 2 mohou příslušné orgány členského státu přístavu povolit celou vykládku nebo její část bez potvrzení podle odstavce 1, v takovém případě jsou však dotčené ryby uskladněny pod jejich dohledem. Ryby mohou být uvolněny za účelem prodeje, převzetí nebo dopravy pouze tehdy, bylo-li předloženo potvrzení uvedené v odstavci 1. Pokud není potvrzení předloženo do čtrnácti dnů od vykládky, mohou příslušné orgány členského státu přístavu ryby zabavit a naložit s nimi v souladu s vnitrostátními pravidly.

4.   Příslušné orgány členského státu přístavu neprodleně oznámí veliteli své rozhodnutí, zda vykládku či překládku povolí, či nikoli, a informují sekretariát NEAFC.

5.   Podrobná pravidla upravující povolení k vykládce nebo překládce na základě tohoto článku se přijmou postupem podle článků 46 až 49.

Článek 26

Inspekce v přístavu

1.   Během každého vykazovaného roku podrobí každý členský stát inspekci alespoň 15 % vykládek či překládek ve svých přístavech.

2.   Inspekce spočívají ve sledování celého vyloženého nebo přeloženého nákladu a zahrnují křížové kontroly množství zaznamenaných v předběžném oznámení o vykládce, rozčleněných podle druhů, a množství, která byla vyložena nebo přeložena, rozčleněných podle druhů. Po dokončení vykládky či překládky inspektor ověří a podle jednotlivých druhů zaznamená množství ryb, které zůstaly na palubě.

3.   Vnitrostátní inspektoři vynaloží veškeré úsilí, aby plavidlo zbytečně nezdržovali, a zajistí, aby plavidlo bylo vystaveno minimálním zásahům a nepříjemnostem a aby nedošlo ke snížení jakosti ryb.

4.   Členský stát přístavu může přizvat inspektory jiných smluvních stran, aby doprovázeli jeho vlastní inspektory a pozorovali inspekce vykládek či překládek rybolovných zdrojů ulovených rybářskými plavidly, která plují pod vlajkou jiné smluvní strany.

Článek 27

Zprávy o inspekcích

1.   Každá inspekce je zdokumentována sestavením zprávy o inspekci ve formátu stanoveném v souladu s čl. 50 odst. 2.

2.   Velitel může vznést ke zprávě o inspekci připomínky a zpráva je na konci inspekce podepsána inspektorem a velitelem. Kopie zprávy o inspekci je předána veliteli rybářského plavidla.

3.   Kopie každé zprávy o inspekci je neprodleně zaslána státu vlajky rybářského plavidla, které bylo podrobeno inspekci, a státu nebo státům vlajky předávajících plavidel, pokud plavidlo provádělo překládky, a Komisi nebo subjektu, který Komise určí, a sekretariátu NEAFC. Originál nebo ověřená kopie každé zprávy o inspekci jsou na žádost předány státu vlajky plavidla, které bylo podrobeno inspekci.

KAPITOLA V

PORUŠENÍ PŘEDPISŮ

Článek 28

Oblast působnosti

Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1224/2009 a nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, vztahují se ustanovení této kapitoly na rybářská plavidla EU a na rybářská plavidla plující pod vlajkou jiné smluvní strany, která jsou nebo mají být používána pro rybolovné činnosti zaměřené na rybolovné zdroje v oblasti upravené předpisy.

Článek 29

Řízení pro porušení předpisů

1.   Mají-li důvodné podezření, že rybářské plavidlo vykonává činnost, která je v rozporu s opatřeními pro zachování a řízení přijatými NEAFC, inspektoři:

a)

zaznamenají porušení předpisů ve zprávě uvedené v čl. 19 odst. 2, čl. 20 odst. 9 nebo v článku 27;

b)

přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a trvalosti důkazů. Identifikační označení lze bezpečně připevnit na jakoukoli část lovného zařízení, která podle inspektora porušuje platná opatření;

c)

pokusí se okamžitě navázat spojení s inspektorem nebo s určeným orgánem státu vlajky plavidla, které je podrobeno inspekci;

d)

urychleně zašlou zprávu o inspekci Komisi nebo subjektu, který Komise určí.

2.   Členský stát, který provádí inspekci, sdělí písemně určenému orgánu státu vlajky plavidla, které bylo podrobeno inspekci, a Komisi nebo subjektu, který Komise určí, podrobnosti o porušení předpisů, a učiní tak pokud možno během prvního pracovního dne následujícího po zahájení inspekce.

3.   Členský stát, který provádí inspekci, neprodleně zašle originál zprávy o sledování či inspekci se všemi podklady příslušným orgánům státu vlajky rybářského plavidla, které je podrobeno inspekci, a kopii této zprávy zašle Komisi nebo subjektu, který Komise určí, a ty kopii zašlou sekretariátu NEAFC.

Článek 30

Následná opatření při porušení předpisů

1.   Pokud je členský stát jinou smluvní stranou nebo jiným členským státem upozorněn, že plavidlo plující pod jeho vlajkou porušilo předpisy, urychleně a v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy přijme opatření s cílem získat a prověřit důkazy o porušení předpisů a provést jakákoli další šetření nutná pro následná opatření přijatá v návaznosti na porušení předpisů, a je-li to možné, podrobí příslušné plavidlo inspekci.

2.   Členské státy určí příslušné orgány, aby přijímaly důkazy o porušení předpisů, a sdělí Komisi nebo subjektu, který Komise určí, adresu těchto orgánů a jakoukoli změnu těchto informací. Komise nebo subjekt, který sama určí, předají tyto informace sekretariátu NEAFC.

Článek 31

Závažná porušení předpisů

Pro účely tohoto nařízení jsou za závažná považována tato porušení předpisů:

a)

rybolov bez platného oprávnění vystaveného státem vlajky;

b)

rybolov bez kvóty nebo po jejím vyčerpání;

c)

použití zakázaných lovných zařízení;

d)

nesprávné zaznamenání úlovků závažné povahy;

e)

opakované nedodržení článků 9 a 11;

f)

vykládka či překládka v přístavu, který není určen v souladu s článkem 23;

g)

nedodržení článku 24;

h)

vykládka či překládka bez oprávnění vystaveného státem přístavu podle článku 25;

i)

bránění inspektorovi v plnění jeho povinností;

j)

cílený rybolov populací, na něž se vztahuje moratorium nebo jejichž lov zakázán;

k)

padělání nebo skrývání označení, totožnosti nebo registrace rybářského plavidla;

l)

skrývání, padělání nebo odstranění důkazů pro šetření;

m)

několikanásobná porušení předpisů, která společně představují závažné nedodržování opatření pro zachování a řízení;

n)

účast na překládce či společné rybolovné operaci s plavidly nesmluvní strany, které nebyl komisí NEAFC udělen status spolupracující nesmluvní strany;

o)

poskytnutí zásob, pohonných hmot či jiných služeb plavidlům, která jsou zařazena na seznamy uvedené v článku 44.

Článek 32

Následná opatření při závažných porušeních předpisů

1.   Má-li inspektor důvodné podezření, že se rybářské plavidlo dopustilo závažného porušení předpisů podle článku 31, v souladu s čl. 29 odst. 3 o tomto porušení předpisů urychleně uvědomí Komisi nebo subjekt, který Komise určí, příslušné orgány státu vlajky rybářského plavidla, které je podrobeno inspekci, a státu nebo států vlajky předávajících plavidel, pokud plavidlo provádělo překládky, a kopii zašle rovněž sekretariátu NEAFC.

2.   V zájmu zajištění důkazů inspektor přijme všechna opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti a trvalosti důkazů, zároveň se však snaží co nejméně zasahovat do provozu plavidla a omezovat jej.

3.   Inspektor může na palubě rybářského plavidla setrvat po dobu nezbytnou k tomu, aby řádně zmocněnému inspektorovi uvedenému v článku 33 poskytl informace o porušení předpisů, nebo dokud od státu vlajky neobdrží odpověď, v níž je požádán o opuštění plavidla.

Článek 33

Následná opatření při závažném porušení předpisů rybářským plavidlem EU

1.   Členské státy vlajky neprodleně odpoví na oznámení uvedené v čl. 32 odst. 1 a zaručí, že je příslušné rybářské plavidlo do 72 hodin podrobeno inspekci inspektorem, který je v souvislosti s daným porušením předpisů řádně zmocněn. Řádně zmocněný inspektor vstoupí na palubu uvedeného rybářského plavidla a přezkoumá důkazy o domnělém porušení předpisů předložené inspektorem a v co nejkratší době předá závěry svého šetření příslušnému orgánu členského státu vlajky a Komisi nebo subjektu, který Komise určí.

2.   Pokud k tomu důkazy po oznámení závěrů přezkumu podle odstavce 1 opravňují, požádá členský stát rybářské plavidlo, aby okamžitě a v každém případě do 24 hodin vyplulo směrem k přístavu, který tento členský stát vlajky určí, za účelem důkladné inspekce pod pravomocí tohoto státu.

3.   Členský stát vlajky může stát, který provádí inspekci, oprávnit k tomu, aby rybářské plavidlo neprodleně přiměl k připlutí do přístavu určeného členským státem vlajky.

4.   Není-li rybářské plavidlo povoláno do přístavu, musí členské státy vlajky Komisi nebo subjektu, který Komise určí, a státu provádějícímu inspekci včas poskytnout řádné zdůvodnění. Komise nebo subjekt, který sama určí, předají toto zdůvodnění sekretariátu NEAFC.

5.   Pokud je rybářskému plavidlu nařízeno, aby vyplulo do přístavu za účelem důkladné inspekce podle odstavců 2 nebo 3, inspektor NEAFC z jiné smluvní strany může se souhlasem členského státu vlajky daného rybářského plavidla vstoupit na palubu a setrvat na rybářském plavidle při plavbě do přístavu a může být přítomen inspekci rybářského plavidla v přístavu.

6.   Členské státy vlajky neprodleně informují Komisi nebo subjekt, který Komise určí, o výsledcích důkladné inspekce a o opatřeních, která v návaznosti na porušení předpisů přijaly.

7.   Podrobná prováděcí pravidla k tomuto článku se určí v souladu s čl. 50 odst. 2.

Článek 34

Hlášení a následné kroky při porušeních předpisů

1.   Do 15. února každého roku hlásí členské státy Komisi nebo subjektu, který Komise určí, stav řízení týkajících se porušení opatření pro zachování a řízení přijatých NEAFC v průběhu předchozího kalendářního roku. Porušení předpisů jsou nadále uváděna ve všech následujících zprávách, dokud není řízení ukončeno v souladu s příslušnými ustanoveními vnitrostátních právních předpisů. Komise nebo subjekt, který sama určí, předají tyto zprávy do 1. března stejného roku sekretariátu NEAFC.

2.   Zpráva uvedená v odstavci 1 popisuje současný stav řízení a zejména uvádí, zda jde o neuzavřený případ, případ v odvolání nebo dosud v šetření. Zpráva obsahuje popis sankcí uložených za konkrétních podmínek, zejména výši pokut, hodnotu zabavených ryb nebo lovných zařízení, informace o udělených písemných upozorněních a uvádí zdůvodnění v případě, že nebyly podniknuty žádné kroky.

Článek 35

Zpracování zpráv o inspekci

Aniž je dotčen článek 77 nařízení (ES) č. 1224/2009, členské státy spolupracují mezi sebou a s ostatními smluvními stranami, aby usnadnily soudní či jiná řízení vyplývající ze zprávy předložené inspektorem v rámci systému při dodržení pravidel pro přípustnost důkazů ve vnitrostátních soudních nebo jiných systémech.

Článek 36

Zprávy o sledování a činnostech při inspekcích

1.   Do 15. února každého roku předkládají členské státy Komisi nebo subjektu, který Komise určí, zprávu za předcházející kalendářní rok, v níž uvedou:

a)

počet inspekcí, které provedly podle článku 19, 20 a 26, s upřesněním počtu inspekcí na plavidlech jednotlivých smluvních stran a v případě, že došlo k porušení předpisů, data a místa inspekce příslušného plavidla a povahu porušení předpisů;

b)

počet letových hodin a dnů na moři při hlídkách NEAFC, počet pozorování plavidel jak smluvních, tak nesmluvních stran a seznam plavidel, o nichž byla sestavena zpráva o sledování.

2.   Komise nebo subjekt, který sama určí, sestaví na základě zpráv členských států zprávu Unie. Zpráva Unie se každý rok do 1. března zašle sekretariátu NEAFC.

KAPITOLA VI

OPATŘENÍ NA PODPORU DODRŽOVÁNÍ OPATŘENÍ RYBÁŘSKÝMI PLAVIDLY NESMLUVNÍCH STRAN

Článek 37

Oblast působnosti

1.   Tato kapitola se vztahuje na rybářská plavidla nesmluvních stran, která jsou nebo mají být používána pro rybolovné činnosti zaměřené na rybolovné zdroje v oblasti úmluvy.

2.   Touto kapitolou není dotčeno nařízení (ES) č. 1224/2009 ani nařízení (ES) č. 1005/2008.

Článek 38

Pozorování a identifikace plavidel nesmluvních stran

1.   Členské státy předávají Komisi nebo subjektu, který Komise určí, neprodleně informace o plavidlech nesmluvních stran, která byla zpozorována či jiným způsobem identifikována při provádění rybolovných činností v oblasti úmluvy. Komise nebo subjekt, který sama určí, urychleně informují sekretariát NEAFC, Komisi a všechny členské státy o každé zprávě o pozorování, kterou obdrží.

2.   Členský stát, který zpozoruje plavidlo nesmluvní strany, se neprodleně pokusí toto plavidlo informovat o tom, že bylo zpozorováno či jiným způsobem identifikováno při rybolovných činnostech v oblasti úmluvy, a pokud NEAFC neudělila státu vlajky tohoto plavidla status spolupracující nesmluvní strany, je toto plavidlo následně považováno za plavidlo, které porušuje opatření NEAFC pro zachování a řízení.

3.   Pokud je plavidlo nesmluvní strany zpozorováno či jiným způsobem identifikováno při překládce, vztahuje se předpoklad, že jde o porušování opatření NEAFC pro zachování a vynucování, na jakékoli plavidlo nesmluvní strany, které bylo identifikováno při takovýchto činnostech společně s uvedeným plavidlem.

Článek 39

Inspekce na moři

1.   Inspektoři NEAFC požádají o povolení k vstupu na palubu a k inspekci plavidel nesmluvní strany, která byla smluvní stranou zpozorována či jiným způsobem identifikována při rybolovných činnostech v oblasti úmluvy. Pokud velitel plavidla souhlasí se vstupem na palubu a s inspekcí, je inspekce zdokumentována sestavením zprávy o inspekci uvedené v čl. 20 odst. 9.

2.   Inspektoři NEAFC neprodleně předají kopii zprávy o inspekci Komisi nebo subjektu, který Komise určí, sekretariátu NEAFC a veliteli rybářského plavidla nesmluvní strany. Pokud k tomu důkazy opravňují, může členský stát v souladu s mezinárodním právem učinit vhodná opatření. Členským státům se doporučuje, aby přezkoumaly vhodnost vnitrostátních opatření k výkonu soudní pravomoci nad těmito plavidly.

3.   Pokud velitel nesouhlasí se vstupem na palubu a s inspekcí svého plavidla nebo nesplnil jakoukoli z povinností stanovených v čl. 21 písm. a) až d), předpokládá se, že plavidlo provádělo nezákonné, nehlášené a neregulované činnosti. Inspektor NEAFC o této skutečnosti neprodleně informuje Komisi nebo subjekt, který Komise určí. Komise nebo subjekt, který Komise určí, urychleně informují tajemníka NEAFC.

Článek 40

Vplutí do přístavu

1.   Velitel rybářského plavidla nesmluvní strany může vplout pouze do přístavu určeného v souladu s článkem 23. Velitel, který hodlá vplout do přístavu členského státu, v souladu s ustanoveními článku 24 uvědomí příslušné orgány členského státu přístavu. Příslušný členský stát přístavu tyto informace neprodleně předá státu vlajky plavidla a Komisi nebo subjektu, který Komise určí. Komise nebo subjekt, který Komise určí, urychleně předají tyto informace tajemníkovi NEAFC.

2.   Členský stát přístavu zakáže plavidlům, která nezaslala požadované předběžné oznámení o vplutí do přístavu, vstup do svých přístavů, jak je uvedeno v článku 24.

Článek 41

Inspekce v přístavu

1.   Členské státy zaručí, že jsou všechna plavidla nesmluvních stran při vplutí do přístavu tohoto státu podrobena inspekci. Dokud tato inspekce neskončí, nesmí plavidlo provádět vykládku ani překládku ryb. Každá inspekce je zdokumentována sestavením zprávy o inspekci, jak stanoví článek 27. Pokud velitel nesplnil jakoukoli z povinností stanovených v čl. 21 písm. a) až d), předpokládá se, že plavidlo provádělo nezákonné, nehlášené a neregulované činnosti.

2.   Informace o výsledcích všech inspekcí plavidel nesmluvních stran, které byly provedeny v přístavech členských států, a o následných opatřeních jsou neprodleně předány Komisi nebo subjektu, který Komise určí, a ty předají tyto informace sekretariátu NEAFC.

Článek 42

Vykládky a překládky

1.   Překládky a vykládky mohou začít pouze poté, co příslušné orgány členského státu přístavu vydaly oprávnění.

2.   V přístavech a vodách všech členských států jsou zakázány vykládky a překládky všech produktů rybolovu z plavidla nesmluvní strany, které bylo podrobeno inspekci podle článku 41, jestliže z takové inspekce vyplývá, že se na palubě plavidla nacházejí druhy, na něž se vztahují doporučení stanovená v rámci úmluvy, pokud velitel tohoto plavidla nepředloží příslušným orgánům uspokojivé důkazy o tom, že ryby byly uloveny mimo oblast upravenou předpisy nebo v souladu se všemi příslušnými doporučeními stanovenými v rámci úmluvy.

3.   Plavidlu není uděleno oprávnění k vykládce ani překládce, jestliže stát vlajky plavidla nebo stát či státy vlajky předávajícího plavidla, pokud plavidlo provádělo překládky, neposkytnou potvrzení uvedené v článku 25.

4.   Kromě toho jsou vykládky a překládky zakázány, pokud velitel plavidla nesplnil jakoukoli z povinností stanovených v čl. 21 písm. a) až d).

Článek 43

Zprávy o činnostech nesmluvních stran

1.   Do 15. února každého roku předkládají členské státy Komisi nebo subjektu, který Komise určí, zprávu za předcházející kalendářní rok, v níž uvedou:

a)

počet inspekcí plavidel nesmluvních stran, které v rámci systému provedly na moři nebo ve svých přístavech, názvy plavidel podrobených inspekci a jejich příslušné státy vlajky, data inspekcí a případně jména přístavů, kde byla inspekce provedena, a výsledky takovýchto inspekcí, a

b)

pokud byly ryby vyloženy či přeloženy po inspekci podle tohoto systému, důkazy předkládané podle článku 42.

2.   Kromě zpráv o sledování a informací o inspekcích mohou členské státy Komisi nebo subjektu, který Komise určí, kdykoli předložit další informace, které mohou mít význam pro identifikaci plavidel nesmluvních stran, která by mohla provádět nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti v oblasti úmluvy.

3.   Na základě těchto informací Komise nebo subjekt, který sama určí, zasílají do 1. března každého roku sekretariátu NEAFC souhrnnou zprávu o činnostech nesmluvních stran.

Článek 44

Plavidla provádějící nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti

1.   Členské státy v souvislosti s plavidly uvedenými na prozatímním seznamu plavidel provádějících nezákonné, nehlášené a neregulované rybolovné činnosti vypracovaném NEAFC (dále jen seznam „A“) zaručí, že:

a)

tato plavidla jsou při vplutí do přístavů členských států podrobena inspekci v souladu s ustanoveními článku 41;

b)

tato plavidla nejsou oprávněna provádět vykládku či překládku v přístavech členských států ani ve vodách pod jejich jurisdikcí;

c)

těmto plavidlům není poskytnuta žádná pomoc rybářských, podpůrných, tankovacích, mateřských ani nákladních plavidel, která plují pod jejich vlajkou, a není jim povoleno účastnit se překládky či společné rybolovné operace s těmito plavidly;

d)

těmto plavidlům nejsou poskytnuty zásoby, pohonné hmoty ani žádné jiné služby.

2.   Ustanovení odst. 1 písm. b) a d) se nepoužijí na plavidla uvedená na seznamu „A“, bylo-li NEAFC doporučeno, aby bylo příslušné plavidlo ze seznamu „A“ vyjmuto.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 45

Důvěrnost

1.   Kromě povinností uvedených v článcích 112 a 113 nařízení (ES) č. 1224/2009 zajistí členské státy, aby byla při zpracovávání elektronických hlášení a zpráv zaslaných sekretariátu NEAFC a od něj obdržených na základě článků 11, 12 a 19 odst. 1 dodržena pravidla důvěrnosti.

2.   Podrobná prováděcí pravidla k tomuto článku se určí v souladu s čl. 50 odst. 2.

Článek 46

Přenesení pravomocí

1.   Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 47, a za podmínek stanovených v článcích 48 a 49, přijmout podrobná pravidla pro uplatňování článku 25 a seznam rybolovných zdrojů uvedených v čl. 10 odst. 1, jakož i podrobná pravidla upravující postupy oznamování a rušení, včetně příslušných lhůt, podle čl. 24 odst. 4 druhého pododstavce.

2.   Komise přijímá tyto akty v přenesené pravomoci v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení.

Článek 47

Výkon přenesení pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 46 je svěřena Komisi na dobu tří let od 1. ledna 2011. Komise předloží zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději 6 měsíců před koncem tohoto tříletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud jej Evropský parlament a Rada nezruší v souladu s článkem 48.

2.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

3.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 48 a 49.

Článek 48

Zrušení přenesení pravomoci

1.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 46 kdykoli zrušit.

2.   Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, se vynasnaží, aby v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí uvědomil druhý orgán a Komisi, a uvede přenesené pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a možné důvody tohoto zrušení.

3.   Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 49

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1.   Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

2.   Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, zveřejní se tento akt v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost dnem v něm stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

3.   Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje proti aktu v přenesené pravomoci námitky, je odůvodní.

Článek 50

Provádění

1.   Komisi je nápomocen Řídící výbor pro rybolov a akvakulturu.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES. Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 51

Postup provádění změn

Za účelem provedení změn stávajících ustanovení systému, které se pro Unii stanou závaznými, do práva Unie může Komise v nezbytné míře pozměnit ustanovení tohoto nařízení prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 47, a za podmínek stanovených v článcích 48 a 49, a to s ohledem na:

a)

účast smluvních stran na rybolovu v oblasti upravené předpisy, jak stanoví článek 5;

b)

odstraňování a likvidaci upevněných lovných zařízení a vytahování ztracených lovných zařízení v souladu s články 6 a 7;

c)

využívání systému sledování plavidel v souladu s článkem 11;

d)

spolupráci a sdělování informací sekretariátu NEAFC v souladu s článkem 12;

e)

oddělené uskladňování a označování zmrazených rybolovných zdrojů v souladu s články 14 a 15;

f)

jmenování inspektorů NEAFC v souladu s článkem 16;

g)

opatření na podporu dodržování systému rybářskými plavidly nesmluvních stran podle kapitoly VI;

h)

seznam řízených zdrojů uvedený v příloze.

Komise přijímá tyto akty v přenesené pravomoci v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto nařízení.

Článek 52

Zrušení

Nařízení (ES) č. 2791/1999 se zrušuje.

Článek 53

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 15. prosince 2010.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

O. CHASTEL


(1)  Stanovisko ze dne 17. března 2010 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 19. října 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2010.

(3)  Úř. věst. L 227, 12.8.1981, s. 21.

(4)  Úř. věst. L 22, 26.1.2009, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 56, 2.3.2005, s. 8.

(9)  Úř. věst. L 261, 20.10.1993, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

ŘÍZENÉ ZDROJE

A)   Pelagické druhy a druhy žijící v oceánech

Populace (obecný název)

Kód FAO

Vědecký název

Podoblasti a divize ICES

Okouník bradatý

REB

Sebastes mentella

I, II, V, XII, XIV

Sleď obecný (jarní tření ryb v norských vodách) (atlantsko skandinávský)

HER

Clupea harengus

I, II

Treska modravá

WHB

Micromesistius poutassou

IIa, IVa, Vb, VI, VII, XII, XIV

Makrela obecná

MAC

Scomber scombrus

IIa, IV, V, VI, VII, XII

Treska jednoskvrnná

HAD

 

VIb


B)   Hlubinné druhy

Populace (obecný název)

Kód FAO

Vědecký název

Podoblasti ICES

Uzlatka Bairdova

ALC

Alepocehalus bairdii

I až XIV

Uzlatka východoatlantská

PHO

Alepocephalus rostratus

I až XIV

Morida nosatá

ANT

Antimora rostrata

I až XIV

Tkaničnice tmavá

BSF

Aphanopus carbo

I až XIV

Máčky rodu Apristuris

API

Apristurus spp.

I až XIV

Stříbrnice atlantská

ARG

Argentina silus

I až XIV

Piloši rodu Beryx

ALF

Beryx spp.

I až XIV

Mníkovec bělolemý

USK

Brosme brosme

I až XIV

Bezkýlovec zrnitý

GUP

Centrophorus granulosus

I až XIV

Bezkýlovec listošupinatý

GUQ

Centrophorus squamosus

I až XIV

Světloun grónský

CFB

Centroscyllium fabricii

I až XIV

Světloun bělooký

CYO

Centroscymnus coelolepis

I až XIV

Světloun dlouhonosý

CYP

Centroscymnus crepidater

I až XIV

Krab druhu geryon affinis

KEF

Chaceon (Geryon) affinis

I až XIV

Chiméra podivná

CMO

Chimaera monstrosa

I až XIV

Žralok límcový

HXC

Chlamydoselachus anguineus

I až XIV

Úhořovec mořský

COE

Conger conger

I až XIV

Hlavoun tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

I až XIV

Světloun Bonnaterrův

SCK

Dalatias licha

I až XIV

Bezkýlovec lopatonosý

DCA

Deania calceus

I až XIV

Parmovka tmavá

EPI

Epigonus telescopus

I až XIV

Světloun velký

SHL

Etmopterus princeps

I až XIV

Světloun trnitý

SHL

Etmopterus spinax

I až XIV

Máčka černoústá

SHO

Galeus melastomus

I až XIV

Máčka myší

GAM

Galeus murinus

I až XIV

Okouník modroústý

BRF

Helicolenus dactylopterus

I až XIV

Žralok šedý

SBL

Hexanchus griseus

I až XIV

Červenice obecná

ORY

Hoplostethus atlanticus

I až XIV

Červenice středomořská

HPR

Hoplostethus mediterraneus

I až XIV

Chiméra

CYH

Hydrolagus mirabilis

I až XIV

Tkaničnice stříbřitá

SFS

Lepidopus caudatus

I až XIV

Slimule Esmarkova

ELP

Lycodes esmarkii

I až XIV

Hlavoun severní

RHG

Macrourus berglax

I až XIV

Mník modrý

BLI

Molva dypterygia

I až XIV

Mník mořský

LIN

Molva molva

I až XIV

Morida obecná

RIB

Mora moro

I až XIV

Světloun podivný

OXN

Oxynotus paradoxus

I až XIV

Růžicha šedá

SBR

Pagellus bogaraveo

I až XIV

Mníkovci rodu Phycis

GFB

Phycis spp.

I až XIV

Mnohopilák americký

WRF

Polyprion americanus

I až XIV

Rejnok tmavý

RJY

Raja fyllae

I až XIV

Rejnok tmavobřichý

RJG

Raja hyperborea

I až XIV

Rejnok norský

JAD

Raja nidarosiensis

I až XIV

Platýs černý

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

I až XIV

Pachiméra atlantská

RCT

Rhinochimaera atlantica

I až XIV

Světloun nožozubý

SYR

Scymnodon ringens

I až XIV

Okouník živorodý

SFV

Sebastes viviparus

I až XIV

Světloun malohlavý

GSK

Somniosus microcephalus

I až XIV

nemá český název

TJX

Trachyscorpia cristulata

I až XIV

Dodatek

Prohlášení k článku 51

„Evropský parlament, Rada a Komise konstatují, že veškerá jiná než podstatná ustanovení základního legislativního aktu, která jsou v současnosti uvedena v článku 51 nařízení (přenesení pravomoci), se mohou kdykoli v budoucnosti stát z politického hlediska významným prvkem stávajícího systému kontroly NEAFC, a pokud k tomu dojde, Evropský parlament, Rada a Komise připomínají, že oba spolutvůrci právních předpisů, tj. Rada i Evropský parlament, mohou neprodleně začít vykonávat své právo vznést připomínky proti návrhu aktu v přenesené pravomoci předloženému Komisí, nebo právo zrušit přenesení pravomoci v souladu s články 48 a 49 nařízení.“

„Rada a Parlament souhlasí, že začlenění jakéhokoli ustanovení nařízení o systému kontroly NEAFC jakožto jiného než podstatného prvku, v současnosti uvedeného v článku 51, samo o sobě neznamená, že tato ustanovení budou spolutvůrci právních předpisů automaticky považována za jiná než podstatná ustanovení v jakémkoli budoucím nařízení odlišném od tohoto nařízení.“

„Evropský parlament, Rada a Komise prohlašují, že ustanoveními tohoto nařízení nejsou dotčeny budoucí postoje těchto orgánů, pokud jde o provádění článku 290 Smlouvy o fungování EU nebo jednotlivé legislativní akty obsahující taková ustanovení.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU