(EU) č. 1097/2010Nařízení Komise (EU) č. 1097/2010 ze dne 26. listopadu 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely, pokud jde o výměnu důvěrných údajů mezi Komisí (Eurostatem) a centrálními bankami Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 312, 27.11.2010, s. 1-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. listopadu 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 17. prosince 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1097/2010

ze dne 26. listopadu 2010,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely, pokud jde o výměnu důvěrných údajů mezi Komisí (Eurostatem) a centrálními bankami

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 177/2008 se zřizuje nový společný rámec pro registry hospodářských subjektů výlučně pro statistické účely s cílem udržet vývoj těchto registrů v harmonizovaném rámci.

(2)

Výměna důvěrných údajů výlučně pro statistické účely mezi Komisí a národními centrálními bankami a mezi Komisí a Evropskou centrální bankou by měla pomoci zajistit kvalitu informací o mezinárodních skupinách podniků v Evropské unii. Je tudíž nezbytné stanovit formát, opatření pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti a postup pro předávání těchto důvěrných údajů národním centrálním bankám a Evropské centrální bance, aby bylo zaručeno, že se předané údaje použijí výlučně pro statistické účely.

(3)

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (2) by údaje, které členové Evropského systému centrálních bank (dále jen „ESCB“) získali od orgánů ESS, měly být použity výhradně pro statistické účely. Členové ESCB by rovněž měli zajistit fyzickou i logickou ochranu důvěrných statistických informací poskytnutých orgány ESS. Evropská centrální banka by měla zveřejňovat výroční zprávy o ochraně důvěrnosti o opatřeních přijatých k zajištění ochrany důvěrnosti těchto statistických informací.

(4)

Z důvodu zajištění konzistence by datové soubory předané v souladu s tímto nařízením, měly uplatňovat stejný úzus pro tvorbu názvů, stejné struktury a definici polí uvedené v nařízení Komise (ES) č. 192/2009 ze dne 11. března 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely, pokud jde o výměnu důvěrných údajů mezi Komisí (Eurostatem) a členskými státy (3).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Formát

1.   Formát stanovený v části A přílohy se použije pro údaje předávané podle čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 177/2008.

2.   Údaje a metadata jsou předávány v souladu s požadavky Evropského statistického systému a jsou strukturované podle poslední verze příručky Eurostatu s doporučeními týkajícími se registrů hospodářských subjektů (Eurostat Business Registers Recommendations Manual), poskytované Komisí (Eurostatem).

Článek 2

Opatření pro zajištění důvěrnosti

Údaje stanovené v části B přílohy, včetně označení důvěrnosti, může Komise (Eurostat) předávat výlučně pro statistické účely národním centrálním bankám a Evropské centrální bance za předpokladu, že předávání údajů výslovně povolil příslušný vnitrostátní orgán a že v případě údajů předávaných národní centrální bance, se alespoň jedna jednotka mezinárodní skupiny podniků nachází na území členského státu příslušné národní centrální banky.

Článek 3

Bezpečnostní opatření

1.   Jakékoli předávání důvěrných údajů podle tohoto nařízení členům Evropského systému centrálních bank se uskuteční až poté, co členové Evropského systému centrálních bank přijali v oblastech spadajících do jejich působnosti nezbytná opatření v souladu s články 8a a 8b nařízení (ES) č. 2533/98, aby zajistili:

ochranu těchto údajů, zejména uchovávání údajů, které jsou označeny jako důvěrné, v zabezpečeném prostoru s omezeným a kontrolovaným přístupem,

to, že tyto údaje se použijí výhradně pro statistické účely,

to, že informace o těchto opatřeních byly zahrnuty do výroční zprávy o ochraně důvěrnosti uvedené v článku 8b nařízení (ES) č. 2533/98, nebo že národní centrální banky nebo Evropská centrální banka informovaly Komisi (Eurostat) a příslušné vnitrostátní orgány o těchto opatřeních jiným způsobem.

2.   Údaje jsou předávány v zašifrované formě.

Článek 4

Postup pro předávání

1.   Výměna údajů a metadat předávaných v souladu s tímto nařízením probíhá v elektronické podobě.

2.   Údaje a metadata jsou předávány prostřednictvím bezpečného média používaného Komisí (Eurostatem) pro výměnu důvěrných údajů nebo přes zabezpečený dálkový přístup.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 61, 5.3.2008, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(3)  Úř. věst. L 67, 12.3.2009, s. 14.


PŘÍLOHA

A.   Struktura a formát předávání údajů

Proces řízení kvality údajů registru Unie pro mezinárodní skupiny podniků a jednotky, které je tvoří (dále jen „registr EuroGroups“), zahrnuje tyto datové soubory obsahující důvěrné informace:

datové soubory s výsledky procesu korelace,

datové soubory s informacemi o právních jednotkách,

datové soubory s informacemi o kontrole a vlastnictví jednotek,

datové soubory s informacemi o podnicích,

datové soubory s informacemi o globálních skupinách podniků,

datové soubory s informacemi o redukovaných skupinách podniků.

Na konci každého cyklu řízení kvality údajů v rámci registru EuroGroups je vytvořen datový soubor s výsledky týkajícími se redukovaných a globálních skupin podniků.

Pro tyto soubory údajů se použije formát stanovený v nařízení (ES) č. 192/2009 pro předávání údajů mezi Komisí (Eurostatem) a příslušnými vnitrostátními orgány.

S cílem zajistit, aby členskému státu byly k dispozici konzistentní datové záznamy, uplatňuje Komise (Eurostat) pro datové soubory předávané příslušným vnitrostátním orgánům a pro datové soubory předávané národním centrálním bankám a Evropské centrální bance stejný úzus pro tvorbu názvů, stejné struktury a definici polí.

S cílem zlepšit kvalitu informací o mezinárodních skupinách podniků v Evropské unii a s výhradou nezbytných povolení posoudí příslušný vnitrostátní orgán opravy a doplnění v datových souborech, které obdržel od národních centrálních bank, a zapracuje je v případě potřeby do údajů předávaných Komisi (Eurostatu) podle článku 11 nařízení (ES) č. 177/2008.

S údaji označenými národními centrálními bankami nebo Evropskou centrální bankou jako důvěrné musí Komise (Eurostat) a příslušné vnitrostátní orgány nakládat jako s důvěrnými.

B.   Předávání údajů

Komise (Eurostat) může s výslovným souhlasem příslušného vnitrostátního orgánu a výlučně pro statistické účely předat národním centrálním bankám a Evropské centrální bance následující údaje s označením důvěrnosti týkající se mezinárodních skupin podniků a jednotek, které je tvoří, za předpokladu, že v případě údajů předávaných národní centrální bance se alespoň jedna jednotka nachází na území daného členského státu.

1.   PRÁVNÍ JEDNOTKA

Identifikační údaje

1.1

 

Identifikační číslo

1.2a

 

Název

1.2b

 

Adresa (včetně PSČ), co nejpodrobněji

1.2c

Nepovinný údaj

Telefonní a faxové číslo, e-mailová adresa a informace, které umožní elektronický sběr údajů

1.3

 

Registrační číslo pro účely daně z přidané hodnoty (DPH), popřípadě jiné správní identifikační číslo

Demografické údaje

1.4

 

Datum vzniku v případě právnických osob nebo datum úředního uznání jako hospodářského subjektu v případě fyzických osob

1.5

 

Datum, od něhož právní jednotka přestala být součástí podniku (v souladu s bodem 3.3)

Hospodářské/Stratifikační údaje

1.6

 

Právní forma

Propojení s ostatními registry

1.7a

 

Odkaz na registr subjektů působících v rámci Unie zřízený podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství týkající se obchodu se zbožím mezi členskými státy (1) a odkaz na celní evidenci nebo registr hospodářských subjektů mimo Unii

Propojení se skupinou podniků

1.8

 

Identifikační číslo redukované skupiny podniků (4.1), k níž daná jednotka patří

1.9

 

Datum přidružení k redukované skupině podniků

1.10

 

Datum oddělení od redukované skupiny podniků

Kontrola jednotek

1.11a

 

Identifikační číslo (čísla) rezidentní právní jednotky či jednotek, které kontroluje daná právní jednotka

1.11b

 

Identifikační číslo rezidentní právní jednotky, která kontroluje danou právní jednotku

1.12a

 

Země registrace a identifikační číslo (čísla) nebo název (názvy), adresa (adresy) nerezidentní právní jednotky či jednotek, které kontroluje daná právní jednotka

1.12b

Podmíněný údaj

Číslo (čísla) DPH nerezidentní právní jednotky či jednotek, které kontroluje daná právní jednotka

1.13a

 

Země registrace a identifikační číslo nebo název a adresa nerezidentní právní jednotky, která kontroluje danou právní jednotku

1.13b

Podmíněný údaj

Číslo DPH nerezidentní právní jednotky, která kontroluje danou právní jednotku

Vlastnictví jednotek

1.14a

Podmíněný údaj

a)

Identifikační číslo (čísla) a

b)

podíly (v %)

v rezidentní právní jednotce či jednotkách, které daná právní jednotka vlastní

1.14b

Podmíněný údaj

a)

Identifikační číslo (čísla) a

b)

podíly (v %)

rezidentní právní jednotky či jednotek, které vlastní danou právní jednotku

1.15

Podmíněný údaj

a)

Země registrace a

b)

identifikační číslo (čísla) nebo název (názvy), adresa (adresy) a číslo (čísla) DPH a

c)

podíly (v %)

v nerezidentní právní jednotce či jednotkách, které daná právní jednotka vlastní

1.16

Podmíněný údaj

a)

Země registrace a

b)

identifikační číslo (čísla) nebo název (názvy), adresa (adresy) a číslo (čísla) DPH a

c)

podíly (v %)

nerezidentní právní jednotky či jednotek, které vlastní danou právní jednotku


3.   PODNIK

Identifikační údaje

3.1

 

Identifikační číslo

3.2a

 

Název

3.2b

Nepovinný údaj

Poštovní, elektronická a internetová adresa

3.3

 

Identifikační číslo (čísla) právní jednotky či jednotek, které tvoří daný podnik

Demografické údaje

3.4

 

Datum zahájení činnosti

3.5

 

Datum ukončení činnosti

Hospodářské/Stratifikační údaje

3.6

 

Čtyřmístný kód hlavní činnosti podle klasifikace NACE

3.8

 

Počet zaměstnaných osob

3.11

 

Institucionální sektor a subsektor podle Evropského systému účtů

Propojení se skupinou podniků

3.12

 

Identifikační číslo redukované skupiny podniků (4.1), k níž daná jednotka patří


4.   SKUPINA PODNIKŮ

Identifikační údaje

4.1

 

Identifikační číslo redukované skupiny

4.2a

 

Název redukované skupiny

4.2b

Nepovinný údaj

Poštovní, elektronická a internetová adresa vedoucího subjektu redukované skupiny

4.3

Částečně podmíněný údaj

Identifikační číslo vedoucího subjektu redukované skupiny (totožné s identifikačním číslem právní jednotky, která je vedoucím subjektem rezidentní skupiny).

Podmíněný údaj: je-li kontrolující jednotkou fyzická osoba, která není hospodářským subjektem, závisí uvedení tohoto záznamu na dostupnosti dané informace ve správních zdrojích

4.4

 

Druh skupiny podniků: 2. redukovaná skupina podniků kontrolovaná z tuzemska; 3. redukovaná skupina podniků kontrolovaná ze zahraničí

Demografické údaje

4.5

 

Datum vzniku redukované skupiny podniků

4.6

 

Datum zániku redukované skupiny podniků

Hospodářské/Stratifikační údaje

4.7

 

Dvoumístný kód hlavní činnosti redukované skupiny dle klasifikace NACE

4.9

 

Počet osob zaměstnaných v redukované skupině

Identifikační údaje

4.11

 

Identifikační číslo globální skupiny

4.12a

 

Název globální skupiny

4.12b

Nepovinný údaj

Země registrace, poštovní, elektronická a internetová adresa vedoucího subjektu globální skupiny

4.13a

 

Identifikační číslo vedoucího subjektu globální skupiny, pokud je vedoucí subjekt skupiny rezidentem (totožné s identifikačním číslem právní jednotky, která je vedoucím subjektem skupiny).

Pokud vedoucí subjekt globální skupiny není rezidentem, uvede se země registrace.

4.13b

Nepovinný údaj

Identifikační číslo vedoucího subjektu globální skupiny nebo jméno a adresa tohoto subjektu, pokud není rezidentem

Hospodářské/Stratifikační údaje

4.14

Nepovinný údaj

Počet celosvětově zaměstnaných osob

4.16

Nepovinný údaj

Země globálního rozhodovacího centra

4.17

Nepovinný údaj

Země, ve kterých se nacházejí podniky nebo místní jednotky


(1)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU