(EU) č. 1089/2010Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat

Publikováno: Úř. věst. L 323, 8.12.2010, s. 11-102 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. listopadu 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 28. prosince 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1089/2010

ze dne 23. listopadu 2010,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (1), a zejména na článek 7 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2007/2/ES stanoví obecná pravidla pro zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství. Členské státy musejí v rámci této infrastruktury zpřístupnit datové sady týkající se jedné nebo několika příloh směrnice 2007/2/ES a příslušné služby prostorových dat v souladu s technickými podmínkami pro interoperabilitu a tam kde jsou uplatnitelné, i pro harmonizaci sady prostorových dat a služby prostorových dat.

(2)

Technické podmínky přihlížejí k příslušným požadavkům uživatelů, které byly zjišťovány u zúčastněných subjektů na základě průzkumu požadavků uživatelů a analýzy předložených referenčních materiálů a příslušných politik Unie v oblasti životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí.

(3)

Komise analyzovala proveditelnost technických podmínek a jejich přiměřenost z hlediska pravděpodobných nákladů a přínosů na základě výsledků testů oznámených zúčastněnými subjekty a odpovědí členských států předložených prostřednictvím národních kontaktních míst na žádost o informace týkající se posouzení nákladů a přínosů a důkazů ze studií provedených členskými státy o nákladech a přínosech infrastruktur prostorových dat na regionální úrovni.

(4)

Zástupci členských států a další fyzické nebo právnické osoby zainteresované na prostorových datech, včetně uživatelů, výrobců, poskytovatelů služeb s přidanou hodnotou nebo jakéhokoli koordinačního orgánu, měli možnost zúčastnit se zpracování technických podmínek prostřednictvím navržených odborníků a vyhodnotit návrh prováděcích pravidel v konzultacích se zúčastněnými subjekty a za pomoci testování.

(5)

Za účelem dosažení interoperability a přínosu vyplývajícího z úsilí společenství uživatelů a výrobců jsou mezinárodní normy v případě potřeby začleněny do pojmů a definic prvků témat prostorových dat uvedených v příloze I, II nebo III směrnice 2007/2/ES.

(6)

Aby byla zajištěna interoperabilita a harmonizace všech témat prostorových dat, měly by členské státy splnit požadavky na společné datové typy, identifikaci prostorových objektů, metadata pro interoperabilitu, obecný síťový model a jiné modely a pravidla, která se vztahují na všechna témata prostorových dat.

(7)

S cílem zajistit interoperabilitu a harmonizaci v rámci jednoho tématu prostorových dat by členské státy měly používat klasifikace a definice prostorových objektů, jejich klíčové atributy a přidružené role, datové typy, domény hodnot a specifická pravidla, která se vztahují na jednotlivá témata prostorových dat.

(8)

Vzhledem k tomu, že hodnoty číselníků potřebné pro provádění tohoto nařízení nejsou v nařízení obsaženy, mělo by se toto nařízení začít používat teprve až budou uvedené hodnoty přijaty ve formě právního aktu. Je proto vhodné odložit použitelnost tohoto nařízení.

(9)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru zřízeného podle článku 22 směrnice 2007/2/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví požadavky na technické podmínky pro interoperabilitu a případně pro harmonizaci sad prostorových dat a služeb prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v příloze I, II a III směrnice 2007/2/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se používají tyto definice a definice specifické pro určitá témata, uvedené v příloze II:

1.

„abstraktním typem“ (abstract type) se rozumí typ, pro který nelze vytvořit instanci, ale který může mít atributy a přidružené role,

2.

„přidruženou rolí“ (association role) se rozumí hodnota nebo objekt, k němuž má typ vztah, podle čl. 8 odst. 2 písm. b) směrnice 2007/2/ES,

3.

„atributem“ (attribute) se rozumí charakteristika typu uvedená v čl. 8 odst. 2 písm. c) směrnice 2007/2/ES,

4.

„předběžným typem“ (candidate type) se rozumí typ, který se už používá jako součást specifikace témat prostorových dat v příloze I směrnice 2007/2/ES, ale který bude plně specifikován v tématu prostorových dat v příloze II nebo III směrnice 2007/2/ES, kam tematicky patří,

5.

„číselníkem“ (code list) se rozumí otevřený výčet, který lze rozšířit,

6.

„datovým typem“ (data type) se rozumí deskriptor sady hodnot, které nemají identitu, v souladu s ISO 19103,

7.

„výčtem“ (enumeration) se rozumí datový typ, jehož instance tvoří pevný seznam jmenovitě uvedených písmenných hodnot. Atributy výčtového typu mohou mít hodnoty pouze z tohoto seznamu,

8.

„externím identifikátorem objektu“ (external object identifier) se rozumí jednoznačný identifikátor objektu publikovaný odpovědným orgánem, který lze použít v externích aplikacích pro odkaz na prostorový objekt,

9.

„identifikátorem“ (identifier) se rozumí lingvisticky nezávislá posloupnost znaků schopných jednoznačně a trvale identifikovat entitu, k níž je přidružena, v souladu s EN ISO 19135,

10.

„vytvořením instance“ (instantiate) se rozumí vytvoření objektu, který odpovídá definici, atributům, přidruženým rolím a omezením specifikovaným pro typ vytvořené instance,

11.

„vrstvou“ (layer) se rozumí základní jednotka geografické informace, kterou si lze vyžádat ze serveru jako mapu v souladu s EN ISO 19128,

12.

„informacemi o životním cyklu“ (life-cycle information) se rozumí soubor vlastností prostorového objektu, který popisuje časové charakteristiky verze prostorového objektu nebo jejich změny mezi verzemi,

13.

„prvkem metadat“ (metadata element) se rozumí diskrétní jednotka metadat v souladu s EN ISO 19115,

14.

„skupinou“ (package) se rozumí univerzální mechanismus pro uspořádání prvků do skupin,

15.

„registrem“ (register) se rozumí sada záznamů, která obsahuje identifikátory přiřazené položkám s popisy přidružených položek, v souladu s EN ISO 19135,

16.

„typem prostorového objektu“ (spatial object type) se rozumí klasifikace prostorových objektů,

17.

„stylem“ (style) se rozumí přiřazení typů prostorových objektů a jejich vlastností a omezení parametrizovaným symbolům používaným při tvorbě map,

18.

„podtypem“ (sub-type of) se rozumí vztah mezi specifičtějším typem prostorového objektu a obecnějším typem, přičemž specifičtější typ je plně v souladu s obecnějším typem a obsahuje další informace převzaté z ISO 19103,

19.

„typem“ (type) se rozumí typ prostorového objektu nebo datový typ,

20.

„zrušitelným “ (voidable) se rozumí, že pro atribut nebo přidruženou roli lze hodnotu „void“ (zrušená) použít, pokud v sadách prostorových dat udržovaných členskými státy není obsažena žádná odpovídající hodnota, nebo odpovídající hodnotu není možné za přiměřené náklady odvodit z existujících hodnot. Nejsou-li atribut nebo přidružená role zrušitelné, buňka tabulky specifikující její zrušitelnost se ponechá prázdná.

Článek 3

Společné typy

Typy, které jsou společné pro několik témat uvedených v přílohách I, II a II směrnice 2007/2/ES, musí odpovídat definicím a omezením a zahrnovat atributy a přidružené role uvedené v příloze I.

Článek 4

Typy pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů

1.   Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů z datových sad použijí členské státy typy prostorových objektů a přidružené datové typy, výčty a číselníky uvedené v příloze II, které splňují podmínky stanovené v článku 4 směrnice 2007/2/ES.

2.   Typy prostorových objektů a datové typy musí odpovídat definicím a omezením a musí obsahovat atributy a přidružené role stanovené v příloze II.

3.   Výčty používané v atributech nebo přidružených rolích typu prostorového objektu nebo datových typů musejí odpovídat definicím a musí zahrnovat hodnoty stanovené v příloze II. Hodnoty výčtu jsou jazykově neutrální mnemotechnické počítačové kódy.

4.   Číselníky používané v atributech nebo přidružených rolích typu prostorového objektu nebo datových typů musí odpovídat definicím stanoveným v příloze II.

Článek 5

Typy

1.   U všech typů definovaných v tomto nařízení je jazykově neutrální název pro počítače uveden v závorkách v nadpisu oddílu, který specifikuje požadavky na tento typ. Tento jazykově neutrální název se používá pro odkazování na příslušný typ v definici atributu nebo přidružené roli.

2.   Typy, které jsou podtypy jiného typu, zahrnují rovněž všechny atributy a přidružené role daného typu.

3.   Pro abstraktní typy se nevytváří instance.

4.   Předběžné typy se posuzují během zpracování požadavků na téma prostorových dat, k nimž tematicky patří. Jedinou přípustnou změnou specifikace předběžného typu v průběhu tohoto zpracování je její rozšíření.

Článek 6

Číselníky a výčty

1.   Číselníky jsou jedním z těchto typů specifikovaných v příloze II:

a)

číselníky, které jsou spravovány ve společném registru číselníků a které členské státy nesmějí rozšířit;

b)

číselníky, které členské státy mohou rozšířit.

2.   V případě, že členský stát číselník rozšíří, přípustné hodnoty rozšířených číselníků musí být zpřístupněny v registru.

3.   Atributy nebo přidružené role typů prostorového objektu nebo datových typů, které mají typ číselníku, mohou nabývat pouze hodnot platných podle registru, v němž je číselník spravován.

4.   Atributy nebo přidružené role typu prostorového objektu nebo datových typů, které mají typ výčtu, mohou nabývat pouze hodnot ze seznamů specifikovaných pro tento typ výčtu.

Článek 7

Kódování

1.   Každé pravidlo kódování používané ke kódování prostorových dat musí odpovídat normě EN ISO 19118. Musí zejména specifikovat pravidla konverze schématu pro všechny typy prostorových objektů a všechny atributy a přidružené role a používanou strukturu výstupních dat.

2.   Každé pravidlo kódování používané ke kódování prostorových dat musí být zpřístupněno.

Článek 8

Aktualizace

1.   Členské státy musí pravidelně zpřístupňovat aktualizace dat.

2.   Všechny aktualizace se provádějí nejpozději do šesti měsíců po použití změny ve zdrojové datové sadě, není-li v příloze II pro konkrétní téma prostorových dat stanovena jiná lhůta.

Článek 9

Správa identifikátorů

1.   Datový typ Identifikátor definovaný v oddíle 2.1. přílohy I se použije jako typ pro externí identifikátor objektu prostorového objektu.

2.   Externí identifikátor objektu pro jednoznačnou identifikaci prostorových objektů se během životního cyklu prostorového objektu nemění.

Článek 10

Životní cyklus prostorových objektů

1.   Různé verze téhož prostorového objektu jsou vždy instance stejného typu prostorového objektu.

2.   Atributy namespace a localId externího identifikátoru objektu zůstanou stejné pro různé verze prostorového objektu.

3.   Pokud se používají atributy beginLifespanVersion a endLifespanVersion, hodnota endLifespanVersion nesmí obsahovat starší datum než hodnota beginLifespanVersion.

Článek 11

Časové referenční systémy

1.   Používá se výchozí časový referenční systém uvedený v bodě 5 části B přílohy nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 (2), nejsou-li v příloze II pro konkrétní téma prostorových dat specifikovány jiné časové referenční systémy.

2.   V případě, že se používají jiné časové referenční systémy, musí být specifikovány v metadatech datových sad.

Článek 12

Jiné požadavky a pravidla

1.   Doména hodnot prostorových vlastností definovaná v tomto nařízení je omezena na prostorové schéma Simple Feature podle ustanovení normy EN ISO 19125-1, není-li pro konkrétní téma nebo typ prostorových dat stanoveno jinak.

2.   Všechny hodnoty měření se vyjadřují s použitím jednotek SI, není-li pro konkrétní téma nebo typ prostorových dat stanoveno jinak.

3.   Pokud se používají atributy validFrom a validTo, hodnota validTo nesmí obsahovat starší datum než hodnota validFrom.

4.   Kromě toho se používají všechny požadavky stanovené v příloze II, které jsou specifické pro dané téma.

Článek 13

Metadata nezbytná pro interoperabilitu

Metadata popisující sadu prostorových dat zahrnují tyto prvky metadat nezbytné pro interoperabilitu:

1.   Souřadnicový referenční systém: popis souřadnicového referenčního systému používaného (souřadnicových referenčních systémů používaných) v datové sadě.

2.   Časový referenční systém: popis časového referenčního systému používaného (časových referenčních systémů používaných) v datové sadě.

Tento prvek je povinný, pouze pokud sada prostorových dat obsahuje časové informace, které se nevztahují na výchozí časový referenční systém.

3.   Kódování: popis konstrukce (konstrukcí) programovacího jazyka, který specifikuje reprezentaci datových objektů v záznamu, souboru, zprávě, paměťové jednotce nebo v přenosovém kanálu.

4.   Topologická správnost: správnost jednoznačně kódovaných topologických charakteristik datové sady podle popisu v rozsahu.

Tento prvek je povinný, pouze pokud datová sada obsahuje typy z obecného síťového modelu (Generic Network Model) a nezajišťuje topologii osy (propojení os) pro síť.

5.   Kódování znaků: kódování znaků používané v datové sadě.

Tento prvek je povinný, pouze když se používá kódování, které není založeno na UTF-8.

Článek 14

Znázornění

1.   Pro znázornění sad prostorových dat s použitím prohlížecích síťových služeb specifikovaných v nařízení Komise č. 976/2009 (3) musí být k dispozici:

a)

vrstvy specifikované v příloze II pro téma nebo témata, ke kterým se datová sada vztahuje;

b)

pro každou vrstvu alespoň výchozí styl znázornění, který minimálně obsahuje přidružený název a jednoznačný identifikátor.

2.   V příloze II jsou pro každou vrstvu stanoveny:

a)

člověkem čitelný název vrstvy, který se použije pro znázornění v uživatelském rozhraní;

b)

typ(y) prostorových objektů, které tvoří obsah vrstvy.

Článek 15

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost [dvacátým] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 15. prosince 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. listopadu 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 326, 4.12.2008, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 274, 20.10.2009, s. 9.


PŘÍLOHA I

SPOLEČNÉ TYPY

1.   TYPY DEFINOVANÉ V EVROPSKÝCH A MEZINÁRODNÍCH NORMÁCH

1.

Pro typy Area, Boolean, CharacterString, DateTime, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Sign a Velocity používané v definicích atributů a přidružených rolí typu prostorového objektu nebo datových typů se použijí definice uvedené v ISO 19103.

2.

Pro typy GM_Curve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive a GM_Surface používané v prostorových atributech nebo přidružených rolích typu prostorového objektu nebo datových typů se použijí definice uvedené v EN ISO 19107.

3.

Pro typ TM_Period používaný v definicích atributů a přidružených rolí typu prostorového objektu nebo datových typů se použijí definice uvedené v EN ISO 19108.

4.

Pro typy CI_Citation a MD_Resolution Period používané v definicích atributů a přidružených rolí typu prostorového objektu nebo datových typů se použijí definice uvedené v EN ISO 19115.

5.

Pro typy LocalisedCharacterString a URI používané v definicích atributů a přidružených rolí typu prostorového objektu nebo datových typů se použijí definice uvedené v ISO 19139.

2.   SPOLEČNÉ DATOVÉ TYPY

2.1.   Identifikátor (Identifier)

Externí jednoznačný identifikátor objektu uveřejněný odpovědným orgánem, který lze použít v externích aplikacích pro odkaz na prostorový objekt.

Atributy datového typu Identifier

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

localId

Místní identifikátor přidělený poskytovatelem dat. Místní identifikátor je v rámci jmenného prostoru jednoznačný, to znamená, že žádný jiný prostorový objekt nemá stejný jedinečný identifikátor.

CharacterString

 

namespace

Jmenný prostor, který jednoznačně identifikuje datový zdroj prostorového objektu.

CharacterString

 

versionId

Identifikátor konkrétní verze prostorového objektu o maximální délce 25 znaků. Pokud specifikace typu prostorového objektu s externím identifikátorem objektu obsahuje informaci o životním cyklu, k rozlišování mezi různými verzemi prostorového objektu se používá identifikátor verze. V souboru všech verzí prostorového objektu je identifikátor verze jedinečný.

CharacterString

zrušitelný

Omezení datového typu Identifier

localId a namespace musí používat pouze tento soubor znaků: {„A“ … „Z“, „a“ … „z“, „0“ … „9“, „_“, „.“, „–“}, to znamená, že jsou přípustná pouze písmena latinské abecedy, číslice, podtržení, tečka a pomlčka.

3.   SPOLEČNÉ VÝČTY

3.1.   Svislá poloha (VerticalPositionValue)

Relativní svislá poloha prostorového objektu.

Přípustné hodnoty pro výčet VerticalPositionValue

Hodnota

Definice

onGroundSurface

Prostorový objekt je na úrovni terénu.

suspendedOrElevated

Prostorový objekt je nad úrovní terénu.

underground

Prostorový objekt je pod úrovní terénu.

4.   SPOLEČNÉ ČÍSELNÍKY

4.1.   Stav zařízení (ConditionOfFacilityValue)

Stav zařízení s ohledem na jeho dokončení a používání.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

4.2.   Kód země (CountryCode)

Kód země podle definice v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů uveřejněných Úřadem pro publikace Evropské unie.

5.   OBECNÝ SÍŤOVÝ MODEL (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.   Typy prostorových objektů

5.1.1.   Křížový odkaz (CrossReference)

Představuje odkaz mezi dvěma prvky ve stejné síti.

Přidružené role prostorového objektu typu CrossReference

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

element

Prvky křížového odkazu

NetworkElement

 

5.1.2.   Obecná spojnice (GeneralisedLink)

Abstraktní základní typ představující lineární prvek sítě, který lze použít jako cílový v lineárním referencování.

Tento typ je podtypem NetworkElement.

Tento typ je abstraktní.

5.1.3.   Mimoúrovňové křížení (GradeSeparatedCrossing)

Ukazatel určuje, který ze dvou nebo více křižujících se prvků je spodní a který je vrchní, použije se v případě, že souřadnice výšky nejsou uvedeny nebo je nelze uvést.

Tento typ je podtypem NetworkElement.

Přidružené role prostorového objektu typu GradeSeparatedCrossing

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

element

Posloupnost spojnic křížení. Pořadí odráží jejich výškové uspořádání; první je uvedena spodní spojnice.

Link

 

5.1.4.   Spojnice (Link)

Prvek sítě ve tvaru křivky, který spojuje dvě polohy a představuje homogenní cestu v síti. Spojené polohy lze znázorňovat jako uzly.

Tento typ je podtypem GeneralisedLink.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu Link

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

centrelineGeometry

Geometrie, která představuje osu spojnice.

GM_Curve

 

fictitious

Ukazatel, že geometrie osy spojnice je přímka bez mezilehlých kontrolních bodů, pokud přímka náležitě nepředstavuje geografii v rozlišení datové sady.

Boolean

 


Přidružené role prostorového objektu typu Link

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

endNode

Volitelný koncový uzel pro tuto spojnici. Koncový uzel může být stejná instance jako počáteční uzel.

Node

 

startNode

Volitelný počáteční uzel pro tuto spojnici.

Node

 

5.1.5.   Posloupnost spojnic (LinkSequence)

Prvek sítě, který představuje souvislou cestu v síti bez jakýchkoli odboček. Prvek má vymezený začátek a konec a polohu každého bodu v posloupnosti spojnic lze identifikovat jediným parametrem, např. délkou.

Tento typ je podtypem GeneralisedLink.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu LinkSequence

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

link

Uspořádaná množina orientovaných spojnic, které tvoří posloupnost spojnic.

DirectedLink

 

5.1.6.   Sada spojnic (LinkSet)

Množina posloupností spojnic a/nebo jednotlivých spojnic, které mají specifickou funkci nebo význam v síti.

Tento typ je podtypem NetworkElement.

Tento typ je abstraktní.

Přidružené role prostorového objektu typu LinkSet

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

link

Množina spojnic a posloupností spojnic, které tvoří sadu spojnic.

GeneralisedLink

 

5.1.7.   Síť (Network)

Síť je množina prvků sítě.

Atributy prostorového objektu typu Network

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geographicalName

Zeměpisný název pro tuto síť.

GeographicalName

Zrušitelný


Přidružené role prostorového objektu typu Network

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

elements

Množina prvků, která tvoří síť.

NetworkElement

 

5.1.8.   Oblast sítě (NetworkArea)

Dvojrozměrný prvek v síti.

Tento typ je podtypem NetworkElement.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu NetworkArea

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geometry

Představuje geometrické vlastnosti oblasti.

GM_Surface

 

5.1.9.   Síťové spojení (NetworkConnection)

Představuje logické spojení mezi dvěma nebo více síťovými prvky v různých sítích.

Tento typ je podtypem NetworkElement.

Atributy prostorového objektu typu NetworkConnection

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

type

Kategorizace síťového spojení.

ConnectionTypeValue

Zrušitelný

Přidružené role prostorového objektu typu NetworkConnection

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

element

Síťové prvky v různých sítích

NetworkElement

 

Omezení prostorového objektu typu NetworkConnection

Všechny prvky musí být v různých sítích.

5.1.10.   Síťový prvek (NetworkElement)

Základní abstraktní typ, který představuje prvek v síti. Každý prvek v síti zajišťuje určitou funkci, která je předmětem zájmu v síti.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu NetworkElement

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu do sady prostorových dat vložena nebo v sadě prostorových dat změněna.

DateTime

Zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu v sadě prostorových dat nahrazena nebo z ní odstraněna.

DateTime

Zrušitelný

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 


Přidružené role prostorového objektu typu NetworkElement

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

inNetwork

Sítě, v nichž je prvek sítě členem.

Network

Zrušitelný

5.1.11.   Vlastnost sítě (NetworkProperty)

Abstraktní základní typ, který představuje jevy nacházející se na síťovém prvku nebo podél něho. Tento základní typ stanovuje obecné vlastnosti pro přidružení jevů vztahujících se k síti (vlastnosti sítě) k síťovým prvkům.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu NetworkProperty

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu do sady prostorových dat vložena nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu v sadě prostorových dat nahrazena nebo z ní odstraněna.

DateTime

Zrušitelný

inspireId

Externí identifikátor objektu prostorového objektu.

Identifier

 

networkRef

Prostorový odkaz vlastnosti vztahující se k síti.

NetworkReference

Zrušitelný

5.1.12.   Uzel (Node)

Představuje významný bod v síti, který se vždy vyskytuje na začátku nebo na konci spojnice.

Tento typ je podtypem NetworkElement.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu Node

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geometry

Umístění uzlu.

GM_Point

 


Přidružené role prostorového objektu typu Node

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

spokeEnd

Spojnice, které vstupují do uzlu.

Link

Zrušitelný

spokeStart

Spojnice, které vystupují z uzlu.

Link

Zrušitelný

5.2.   Datové typy

5.2.1.   Orientovaná spojnice (DirectedLink)

Spojnice buď v jejím kladném, nebo záporném směru.

Atributy datového typu DirectedLink

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

direction

Označuje, zda se orientovaná spojnice shoduje (kladná) nebo neshoduje (záporná) s kladným směrem spojnice.

Sign

 


Přidružené role datového typu DirectedLink

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

link

Spojnice

Link

 

5.2.2.   Odkaz na spojnici (LinkReference)

Síťový odkaz na lineární prvek sítě.

Tento typ je podtypem NetworkReference.

Atributy datového typu LinkReference

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

applicableDirection

Orientace obecné spojnice, na kterou se vztahuje odkaz. V případech, kdy se vlastnost nevztahuje na směr podél spojnice, ale představuje jev podél spojnice, se „inDirection“ vztahuje na pravou stranu ve směru spojnice.

LinkDirectionValue

Zrušitelný

Omezení datového typu LinkReference

Lineární referenční cíle musejí být lineární prvky sítě. To znamená, že když se používá lineární referencování nebo když je směr relevantní, cílem síťového odkazu je spojnice nebo posloupnost spojnic.

5.2.3.   Síťový odkaz (NetworkReference)

Odkaz na prvek sítě.

Přidružené role datového typu NetworkReference

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

element

Odkaz na prvek sítě.

NetworkElement

 

5.2.4.   Jednoduchý lineární odkaz (SimpleLinearReference)

Síťový odkaz, který je omezen na část lineárního prvku lineární sítě. Tato část je součástí síťového prvku mezi fromPosition a toPosition.

Tento typ je podtypem LinkReference.

Atributy datového typu SimpleLinearReference

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

fromPosition

Počáteční poloha lineárního prvku vyjádřená jako vzdálenost od počátku lineárního prvku sítě měřená podél křivky jeho geometrie.

Length

 

offset

Kolmá vzdálenost od geometrie osy obecné spojnice, je-li to vhodné; kladné vyrovnání je napravo ve směru spojnice, záporné vyrovnání je nalevo.

Length

Zrušitelný

toPosition

Koncová poloha lineárního prvku vyjádřená jako vzdálenost od počátku lineární prvku sítě měřená podél křivky jeho geometrie.

Length

 

5.2.5.   Jednoduchý odkaz na bod (SimplePointReference)

Síťový odkaz, který je omezen na bod na lineárním prvku sítě. Bod je místo na síťovém prvku v poloze atPosition podél sítě.

Tento typ je podtypem LinkReference.

Atributy datového typu SimplePointReference

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

atPosition

Poloha bodu vyjádřená jako vzdálenost od počátku lineárního prvku sítě měřená podél křivky jeho geometrie.

Length

 

offset

Kolmá vzdálenost od geometrie osy obecné spojnice, je-li to vhodné; kladné vyrovnání je napravo ve směru spojnice, záporné vyrovnání je nalevo.

Length

Zrušitelný

5.3.   Číselníky

5.3.1.   Typ spojení (ConnectionTypeValue)

Typy spojení mezi různými sítěmi.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

5.3.2.   Orientace spojnice (LinkDirectionValue)

Seznam hodnot pro směry vztahující se ke spojnici.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.


PŘÍLOHA II

POŽADAVKY NA TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT UVEDENÁ V PŘÍLOZE I SMĚRNICE 2007/2/ES

1.   SOUŘADNICOVÉ REFERENČNÍ SYSTÉMY

1.1.   Definice

Kromě definic uvedených v článku 2 se používají tyto definice:

„datem“ se rozumí parametr nebo soubor parametrů, který vymezuje polohu počátku, měřítko a orientaci souřadnicového systému, v souladu s EN ISO 19111,

„geodetickým datem“ se rozumí datum popisující vztah souřadnicového systému k Zemi v souladu s EN ISO 19111,

„souřadnicovým systémem“ se rozumí matematická pravidla pro stanovení, jak se mají souřadnice přidružit k bodům, v souladu s EN ISO 19111,

„souřadnicovým referenčním systémem“ se rozumí souřadnicový systém, který je vztažen k reálnému světu datem, v souladu s EN ISO 19111. Tato definice zahrnuje souřadnicové systémy vycházející z geodetických nebo kartézských souřadnic a souřadnicové systémy vycházející z kartografických zobrazení,

„kartografickým zobrazením“ se rozumí změna souřadnic založená na jednoznačném vztahu, od geodetického souřadnicového systému do roviny na základě stejného data v souladu s EN ISO 19111,

„složeným souřadnicovým referenčním systémem“ se rozumí souřadnicový referenční systém, který pro popis polohy používá dva další nezávislé souřadnicové referenční systémy, jeden pro horizontální složku a jeden pro vertikální složku, v souladu s EN ISO 19111,

„geodetickým souřadnicovým systémem“ se rozumí souřadnicový systém, ve kterém je poloha vymezena geodetickou šířkou, geodetickou délkou a (v trojrozměrném případě) elipsoidickou výškou v souladu s EN ISO 19111.

1.2.   Datum pro trojrozměrné a dvojrozměrné souřadnicové referenční systémy

V případě trojrozměrných a dvojrozměrných souřadnicových referenčních systémů a horizontální složky složených souřadnicových referenčních systémů používaných pro zpřístupnění sad prostorových dat je datem datum Evropského terestrického referenčního systému 1989 (ETRS89) v oblastech jeho zeměpisného rozsahu nebo datum Mezinárodního terestrického referenčního systému (ITRS) nebo jiné geodetické souřadnicové referenční systémy vyhovující ITRS v oblastech, které jsou mimo zeměpisný rozsah ETRS89. Vyhovujícím ITRS se rozumí, že definice systému vychází z definice ITRS a vztah mezi oběma systémy je důkladně zdokumentován v souladu s EN ISO 19111.

1.3.   Souřadnicové referenční systémy

Sady prostorových dat se zpřístupní s použitím nejméně jednoho ze souřadnicových referenčních systémů uvedených v oddílech 1.3.1., 1.3.2. a 1.3.3., pokud není dodržena jedna z podmínek uvedených v oddíle 1.3.4.

1.3.1.   Trojrozměrné souřadnicové referenční systémy

Trojrozměrné kartézské souřadnice, které vycházejí z data uvedeného v oddíle 1.2. a používají parametry elipsoidu Geodetického referenčního systému 1980 (GRS80).

Trojrozměrné geodetické souřadnice (zeměpisná šířka, zeměpisná délka a elipsoidická výška), které vycházejí z data uvedeného v oddíle 1.2. a používají parametry elipsoidu GRS80.

1.3.2.   Dvojrozměrné souřadnicové referenční systémy

Dvojrozměrné geodetické souřadnice (zeměpisná šířka a délka), které vycházejí z data uvedeného v oddíle 1.2 a používají parametry elipsoidu GRS80.

Rovinné souřadnice, které používají ETRS89 a Lambertův azimutální stejnoplochý souřadnicový referenční systém.

Rovinné souřadnice, které používají ETRS89 a Lambertův konformní kuželový souřadnicový referenční systém.

Rovinné souřadnice, které používají ETRS89 a příčný Mercatorův souřadnicový referenční systém.

1.3.3.   Složené souřadnicové referenční systémy

1.

Pro horizontální složku složeného souřadnicového referenčního systému se používá jeden ze souřadnicových referenčních systémů uvedených v oddíle 1.3.2.

2.

Pro vertikální složku se používá jeden z těchto souřadnicových referenčních systémů:

Pro vertikální složku na zemi se používá Evropský vertikální referenční systém (EVRS) k vyjádření fyzikálních výšek v jeho zeměpisném rozsahu. Jiné vertikální referenční systémy týkající se tíhového pole Země se používají k vyjádření fyzikálních výšek v oblastech, které jsou mimo zeměpisný rozsah EVRS.

Pro vertikální složku ve volné atmosféře se používá barometrický tlak převedený na výšku s použitím mezinárodní normy ISO 2533:1975 – Standardní atmosféra.

1.3.4.   Jiné souřadnicové referenční systémy

Výjimky, kdy lze použít jiné souřadnicové referenční systémy než ty, které jsou uvedeny v oddíle 1.3.1., 1.3.2. nebo 1.3.3. jsou:

1.

Pro konkrétní témata prostorových dat v této příloze mohou být specifikovány jiné souřadnicové referenční systémy.

2.

Pro oblasti mimo kontinentální Evropu mohou členské státy definovat vhodné souřadnicové referenční systémy.

Geodetické kódy a parametry potřebné k popsání těchto souřadnicových referenčních systémů a k umožnění operací konverze a transformace musí být dokumentovány a musí být vytvořen identifikátor v souladu s EN ISO 19111 a ISO 19127.

1.4.   Souřadnicové referenční systémy používané v prohlížecí síťové službě

Pro znázornění sad prostorových dat prohlížecí síťovou službou specifikovanou v nařízení č. 976/2009 musejí být k dispozici nejméně souřadnicové referenční systémy pro dvojrozměrné geodetické souřadnice (zeměpisná šířka, zeměpisná délka).

1.5.   Identifikátory souřadnicových referenčních systémů

1.

Parametry a identifikátory souřadnicových referenčních systémů jsou spravovány v jednom nebo několika společných registrech souřadnicových referenčních systémů.

2.

Pro odkazy na souřadnicové referenční systémy uvedené v tomto oddíle se používají pouze identifikátory obsažené ve společném registru.

2.   SYSTÉMY GEOGRAFICKÝCH SOUŘADNICOVÝCH SÍTÍ

2.1.   Definice

Kromě definic uvedených v článku 2 se používají tyto definice:

„souřadnicovou sítí“ se rozumí síť složená ze dvou nebo více souborů křivek, v nichž členy každého souboru se algoritmicky kříží se členy jiných souborů,

„buňkou souřadnicové sítě“ se rozumí buňka vymezená křivkami souřadnicové sítě,

„bodem souřadnicové sítě“ se rozumí bod nacházející se na průsečíku dvou nebo více křivek v souřadnicové síti.

2.2.   Souřadnicové sítě

V INSPIRE se použije souřadnicová síť specifikovaná v oddíle 2.2.1., pokud není splněna jedna z podmínek uvedených v oddíle 2.2.2.

2.2.1.   Souřadnicová síť pro celoevropskou prostorovou analýzu a podávání zpráv

Souřadnicová síť definovaná v tomto oddíle se používá jako georeferencovaný rámec, který obsahuje souřadnicové sítě s pevnými a jednoznačně vymezenými místy buněk souřadnicové sítě stejné plochy.

Souřadnicová síť je založena na ETRS89 a Lambertově azimutálním stejnoplochém souřadnicovém referenčním systému (ETRS89-LAEA) se středem zobrazení v bodu 52o severní šířky, 10o východní délky a posunem východních souřadnic: x0 = 4 321 000 m a posunem severních souřadnic: y0 = 3 210 000 m.

Počáteční bod souřadnicové sítě se shoduje se stanoveným počátkem odečtu souřadnic souřadnicového referenčního systému ETRS89-LAEA (x = 0, y = 0).

Souřadnicové body souřadnicových sítí založené na ETRS89-LAEA se shodují se souřadnicovými body souřadnicové sítě.

Souřadnicová síť je hierarchická s rozlišením 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m a 100 000 m.

Orientace souřadnicové sítě je jiho-severní, západo-východní.

Souřadnicová síť je označena jako Grid_ETRS89-LAEA. Pro identifikaci úrovně jednotlivého rozlišení se připojuje velkost buňky v metrech.

Referenčním bodem buňky souřadnicové sítě je její levý dolní roh.

Pro jednoznačný odkaz na buňku souřadnicové sítě a pro její jednoznačnou identifikaci se používá kód buňky složený z velkosti buňky a souřadnic levého dolního rohu buňky v ETRS89-LAEA. Velkost buněk se uvádí v metrech („m“), když je velkost buněk do 100 m, nebo v kilometrech („km“), když je velkost buněk 1 000 m a víc. Hodnoty pro severní a východní souřadnice se dělí hodnotou 10n, kde n je číslo koncové nuly v hodnotě velkosti buňky.

2.2.2.   Jiné souřadnicové sítě

Výjimky, kdy lze použít jiné souřadnicové sítě než ty, které jsou specifikovány v oddíle 2.2.1., jsou tyto:

1.

Pro konkrétní témata prostorových dat v této příloze mohou být specifikovány jiné souřadnicové sítě. V tomto případě se při výměně údajů s použitím takové souřadnicové sítě specifické pro téma použijí normy, v nichž je definice souřadnicové sítě buď zahrnuta s daty, nebo je na ni odkaz.

2.

Pro referencování souřadnicové sítě mimo kontinentální Evropu mohou členské státy definovat vlastní souřadnicovou síť na základě geodetického souřadnicového referenčního systému, který vyhovuje ITRS a Lambertovu azimutálnímu stejnoplochému zobrazení podle stejných zásad, jaké jsou stanoveny pro souřadnicovou síť specifikovanou v oddíle 2.2.1. V tomto případě se vytvoří identifikátor pro souřadnicový referenční systém.

3.   ZEMĚPISNÉ NÁZVY A JMÉNA

3.1.   Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů z datových sad, které se týkají tématu prostorových dat Zeměpisné názvy a jména, se používají tyto typy prostorových objektů:

Místní jméno

3.1.1.   Místní jméno (NamedPlace)

Každá entita reálného světa uvedená pod jedním nebo pod několika vlastními jmény.

Atributy prostorového objektu typu NamedPlace

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie přidružená k místnímu jménu. Tato specifikace dat neomezuje typy geometrie.

GM_Object

 

inspireId

Externí identifikátor objektu prostorového objektu.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Rozlišení vyjádřené jako obrácená hodnota daného měřítka nebo topografická vzdálenost, nad kterou by se místní jméno a jeho přidružené jméno (přidružená jména) už neměl (neměly) znázorňovat v základní prohlížecí službě.

MD_Resolution

zrušitelný

localType

Popis druhu entity označené zeměpisným jménem (zeměpisnými jmény) určeným(i) poskytovatelem dat a uvedeným(i) v jednom z úředních jazyků Evropské unie.

LocalisedCharacterString

zrušitelný

mostDetailedViewingResolution

Rozlišení vyjádřené jako obrácená hodnota daného měřítka nebo topografická vzdálenost, pod kterou by se místní jméno a jeho přidružené jméno (přidružená jména) už nemělo (neměly) znázorňovat v základní prohlížecí službě.

MD_Resolution

zrušitelný

name

Místní název

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Identifikátor prostorového objektu, který představuje tutéž entitu, ale objevuje se v jiných tématech INSPIRE, pokud existuje.

Identifier

zrušitelný

type

Popis druhu entity označené zeměpisným jménem (zeměpisnými jmény).

NamedPlaceTypeValue

zrušitelný

3.2.   Typy dat

3.2.1.   Zeměpisné jméno (GeographicalName)

Vlastní jméno používané pro entitu reálného světa.

Atributy datového typu GeographicalName

Atribut

Definice

Type

Zrušitelnost

grammaticalGender

Třídy jmen odražené v chování přidružených slov.

GrammaticalGenderValue

zrušitelný

grammaticalNumber

Gramatická kategorie jmen, která vyjadřuje rozdíly počitatelnosti.

GrammaticalNumberValue

zrušitelný

language

Jazyk jména uvedený jako třípísmenný kód v souladu s ISO 639-3 nebo ISO 639-5.

CharacterString

zrušitelný

nameStatus

Kvalitativní informace umožňující rozpoznat, jaké postavení by se mělo dát jménu s ohledem na jeho standardizaci a/nebo aktuálnost.

NameStatusValue

zrušitelný

nativeness

Informace umožňující potvrdit, že jméno je pojmenováním, které se používá/používalo v oblasti, kde se nachází prostorový objekt v okamžiku, kdy se jméno používá/používalo.

NativenessValue

zrušitelný

pronunciation

Náležitá, správná nebo obvyklá (obvyklá v rámci příslušného lingvistického společenství) výslovnost zeměpisného jména.

PronunciationOfName

zrušitelný

sourceOfName

Původní datový zdroj, z něhož je zeměpisné jméno převzato a začleněno do datové sady, která ho uvádí/uveřejňuje. V případě některých pojmenovaných prostorových objektů by mohlo znovu odkazovat na uveřejněnou sadu dat, není-li k dispozici jiná informace.

CharacterString

zrušitelný

spelling

Náležitý způsob psaní zeměpisného jména.

SpellingOfName

 

3.2.2.   Výslovnost jména (PronunciationOfName)

Náležitá, správná nebo obvyklá (obvyklá v rámci příslušného lingvistického společenství) výslovnost jména.

Atributy datového typu PronunciationOfName

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

pronunciationIPA

Náležitá, správná nebo obvyklá (obvyklá v rámci příslušného lingvistického společenství) výslovnost jména vyjádřeného v Mezinárodni fonetické abecedě (International Phonetic Alphabet – IPA).

CharacterString

zrušitelný

pronunciationSoundLink

Náležitá, správná nebo obvyklá (obvyklá v rámci příslušného lingvistického společenství) výslovnost jména vyjádřeného spojením s jakýmkoli zvukovým souborem.

URI

zrušitelný

Omezení datového typu PronunciationOfName

Nejméně jeden ze dvou atributů pronunciationSoundLink a pronunciationIPA nesmí být zrušen.

3.2.3.   Hláskování jména (SpellingOfName)

Náležitý způsob psaní jména.

Atributy datového typu SpellingOfName

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

script

Soubor grafických znaků (například abeceda) používaných při psaní jména vyjádřeného s použitím čtyřpísmenných kódů definovaných v ISO 15924, je-li to vhodné.

CharacterString

zrušitelný

text

Způsob, jakým se jméno píše.

CharacterString

 

transliterationScheme

Metoda používaná pro převádění jmen mezi různými typy písma.

CharacterString

zrušitelný

3.3.   Číselníky

3.3.1.   Gramatický rod (GrammaticalGenderValue)

Gramatický rod zeměpisného jména.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

3.3.2.   Gramatické číslo (GrammaticalNumberValue)

Gramatické číslo zeměpisného jména.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

3.3.3.   Status jména (NameStatusValue)

Status zeměpisného jména, tj. informace umožňující rozpoznat, jaké postavení by se mělo dát jménu s ohledem na jeho standardizaci a/nebo aktuálnost.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

3.3.4.   Typ místního jména (NamedPlaceTypeValue)

Typ místního jména.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

3.3.5.   Původ (NativenessValue)

Původ zeměpisného jména.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

3.4.   Vrstvy

Vrstva pro téma prostorových dat Zeměpisné názvy a jména

Jméno vrstvy

Název vrstvy

Typ prostorového objektu

GN.GeographicalNames

Zeměpisné názvy a jména

NamedPlace

4.   ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ JEDNOTKY

4.1.   Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů z datových sad, které se týkají tématu prostorových dat Územní správní jednotky, se používají tyto typy prostorových objektů:

správní hranice,

územní správní jednotka,

kondominium,

region NUTS (region podle společné klasifikace územních statistických jednotek – NUTS)

4.1.1.   Správní hranice (AdministrativeBoundary)

Dělící čára mezi územními správními jednotkami.

Atributy prostorového objektu typu AdministrativeBoundary

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

country

Dvoumístný kód země podle Pravidel pro jednotnou úpravu dokumentů uveřejněných Úřadem pro publikace Evropské unie.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrická reprezentace hraniční čáry.

GM_Curve

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

legalStatus

Právní status této správní hranice.

LegalStatusValue

zrušitelný

nationalLevel

Hierarchie úrovní všech přilehlých územních správních jednotek, jejichž součástí je tato hranice.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Technický stav správní hranice.

TechnicalStatusValue

zrušitelný


Přidružené role prostorového objektu typu AdministrativeBoundary

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

admUnit

Územní správní jednotky oddělené touto správní hranicí.

AdministrativeUnit

zrušitelný

4.1.2.   Územní správní jednotka (AdministrativeUnit)

Jednotka správy, kde členský stát má a/nebo vykonává svrchovaná práva, pro účely místní, regionální a státní správy.

Atributy prostorového objektu typu AdministrativeUnit

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

country

Dvoumístný kód země podle Pravidel pro jednotnou úpravu dokumentů uveřejněných Úřadem pro publikace Evropské unie.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrická reprezentace prostorové oblasti pokryté touto územní správní jednotkou.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

name

Úřední národní zeměpisné jméno územní správní jednotky, v případě potřeby uvedený v různých jazycích.

geographicalName

 

nationalCode

Tematický identifikátor odpovídající kódům státní správy stanoveným v každé zemi.

CharacterString

 

nationalLevel

Úroveň v hierarchii státní správy, na které je územní správní jednotka zřízena.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Název úrovně v hierarchii státní správy, na které je územní správní jednotka zřízena.

LocalisedCharacterString

zrušitelný

residenceOfAuthority

Sídlo státní nebo místní správy.

ResidenceOfAuthority

zrušitelný

Přidružené role prostorového objektu typu AdministrativeUnit

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

administeredBy

Územní správní jednotka zřízená na stejné úrovni hierarchie státní správy, která spravuje tuto územní správní jednotku.

AdministrativeUnit

zrušitelný

boundary

Správní hranice mezi touto územní správní jednotkou a všemi přilehlými jednotkami.

AdministrativeBoundary

zrušitelný

coAdminister

Správní jednotka zřízená na stejné úrovni hierarchie státní správy, která je společně spravována touto územní správní jednotkou.

AdministrativeUnit

zrušitelný

condominium

Kondominium spravované touto územní správní jednotkou.

Condominium

zrušitelný

lowerLevelUnit

Jednotky zřízené na nižší úrovni hierarchie státní správy, které jsou spravovány územní správní jednotkou.

AdministrativeUnit

zrušitelný

NUTS

Region NUTS, který topologicky obsahuje tuto územní správní jednotku.

NUTSRegion

zrušitelný

upperLevelUnit

Jednotka zřízená na vyšší úrovni hierarchie státní správy, kterou spravuje tato územní správní jednotka.

AdministrativeUnit

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu AdministrativeUnit

Přidružená role kondominium se vztahuje pouze na územní správní jednotky, jejichž nationalLevel = „1. pořadí“ (úroveň země).

K žádné jednotce na nejnižší úrovni nelze přidružit jednotky na nižší úrovni.

K žádné jednotce na nejvyšší úrovni nelze přidružit jednotky na vyšší úrovni.

4.1.3.   Kondominium (Condominium)

Správní oblast vytvořená nezávisle na jakémkoli dělení území státní správy a spravovaná dvěma nebo více zeměmi.

Atributy prostorového objektu typu Condominium

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrická reprezentace prostorové oblasti pokryté tímto kondominiem.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

name

Úřední zeměpisné jméno tohoto kondominia, v případě potřeby uvedený v různých jazycích.

GeographicalName

zrušitelný


Přidružené role prostorového objektu typu Condominium

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

admUnit

Územní správní jednotka, která spravuje kondominium.

AdministrativeUnit

zrušitelný

4.1.4.   Region NUTS (NUTSRegion)

Územní statistická jednotka definovaná v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Statistické jednotky v příloze III směrnice 2007/2/ES.

Atributy prostorového objektu typu NUTSRegion

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

NUTSCode

Jednoznačný kód územní statistické jednotky definovaný v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003.

CharacterString

 

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrická reprezentace prostorové oblasti pokryté tímto regionem NUTS.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

4.2.   Datové typy

4.2.1.   Sídlo orgánu (ResidenceOfAuthority)

Datový typ představující název a polohu sídla orgánu.

Atributy datového typu ResidenceOfAuthority

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geometry

Poloha sídla orgánu.

GM_Point

zrušitelný

name

Jméno sídla orgánu.

GeographicalName

 

4.3.   Výčty

4.3.1.   Právní status (LegalStatusValue)

Popis právního statusu správních hranic.

Přípustné hodnoty pro výčet LegalStatusValue

Hodnota

Definice

agreed

Hranice s odpovídajícími si hranami byla dohodnuta mezi sousedními územními správními jednotkami a je platná.

notAgreed

Hranice s odpovídajícími si hranami nebyla mezi sousedními územními správními jednotkami ještě dohodnuta a mohla by se změnit.

4.3.2.   Technický stav (TechnicalStatusValue)

Popis technického stavu správních hranic.

Přípustné hodnoty pro výčet TechnicalStatusValue

Hodnota

Definice

edgeMatched

Hranice sousedních územních správních jednotek mají tentýž soubor souřadnic.

notEdgeMatched

Hranice sousedních územních správních jednotek nemají tentýž soubor souřadnic.

4.4.   Číselníky

4.4.1.   Úroveň správní hierarchie (AdministrativeHierarchyLevel)

Úrovně správy v hierarchii státní správy. Tento číselník odráží úroveň v hierarchické pyramidě správních struktur, která je založena na geometrické agregaci území a nepopisuje nutně podřízenost mezi příslušnými správními orgány.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselník.

4.5.   Požadavky specifické pro téma

1.

Každá instance typu prostorových objektů AdministrativeUnit mimo jednotky na úrovni země, která představuje členský stát a společně spravované jednotky, se vztahuje přímo na jednu jednotku na vyšší úrovni správní hierarchie. Tento vztah je vyjádřen přidruženou rolí upperLevelUnit prostorového objektu typu AdministrativeUnit.

2.

Každá instance prostorového objektu typu AdministrativeUnit, mimo těch, které jsou na nejnižší úrovni, se vztahuje na jejich příslušné jednotky na nižší úrovni. Tento soulad se vyjadřuje přidruženou rolí lowerLevelUnit prostorového objektu typu AdministrativeUnit.

3.

Pokud územní správní jednotku společně spravují dvě nebo více územních správních jednotek, použije se přidružená role administeredBy. Jednotky společně spravující tuto jednotku použijí obrácený popis coAdminister.

4.

Územní správní jednotky na stejné úrovni správní hierarchie koncepčně nesdílejí společné oblasti.

5.

Instance typu prostorových objektů AdministrativeBoundary odpovídají okrajům v topologické struktuře vyplněného grafu hranic (včetně všech úrovní).

6.

Prostorový rozsah kondominia nemůže být součástí geometrie představující prostorový rozsah územní správní jednotky.

7.

Kondominia mohou být spravována pouze územními správními jednotkami na úrovni země.

4.6.   Vrstvy

Vrstvy pro téma prostorových dat Územní správní jednotky

Jméno vrstvy

Název vrstvy

Typ prostorového objektu

AU.AdministrativeUnit

Územní správní jednotka

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Správní hranice

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondominium

Condominium

AU.NUTSRegion

Region NUTS

NUTSRegion

5.   ADRESY

5.1.   Definice

Kromě definic uvedených v článku 2 se používají tyto definice:

„adresovatelným objektem“ se rozumí prostorový objekt, ke kterému má význam přidružit adresy.

5.2.   Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů z datových sad, které se týkají tématu prostorových dat Adresy, se používají tyto typy prostorových objektů:

Adresa

Jméno oblasti adresy

Komponenta adresy

Jméno územní správní jednotky

Poštovní deskriptor

Jméno průjezdové komunikace

5.2.1.   Adresa (Address)

Identifikace pevného umístění nemovitosti za pomoci strukturované kompozice zeměpisných jmen a identifikátorů.

Atributy prostorového objektu typu Address

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

alternativeIdentifier

Externí tematický identifikátor prostorového objektu adresy, který umožňuje interoperabilitu se stávajícími systémy nebo aplikacemi.

CharacterString

zrušitelný

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

locator

Označení nebo jméno čitelné pro člověka.

AddressLocator

 

position

Poloha charakteristického bodu, která představuje místo adresy podle určité specifikace, včetně informace o původu polohy.

GeographicPosition

 

status

Platnost adresy v životním cyklu (verzi) prostorového objektu adresy.

StatusValue

zrušitelný

validFrom

Datum a čas, kdy tato verze adresy byla nebo bude platná v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Datum a čas, kdy tato verze adresy přestala nebo přestane existovat v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

Přidružené role prostorového objektu typu Address

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

building

Budova, které je přidělena nebo přidružena adresa.

Typ, který je třeba specifikovat v tématu prostorových dat Budovy.

zrušitelný

component

Označuje, že komponenta adresy se zadává jako část adresy.

AddressComponent

 

parcel

Parcela katastru nemovitostí, které je přidělena nebo přidružena tato adresa.

CadastralParcel

zrušitelný

parentAddress

Hlavní (nadřazená) adresa, s níž je tato (pod) adresa pevně spojena.

Address

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu Address

Adresa má prostorový objekt adresové komponenty územní správní jednotky, jehož úroveň je 1 (země).

Adresa má přesně jednu standardní zeměpisnou polohu (implicitní atribut prostorového objektu GeographicPosition musí být „true“).

5.2.2.   Jméno oblasti adresy (AddressAreaName)

Komponenta adresy představující jméno zeměpisné oblasti nebo lokality, která tvoří skupinu čísel adresovatelných objektů pro účely adresování, aniž by byla územní správní jednotkou.

Tento typ je podtypem AddressComponent.

Atributy prostorového objektu typu AddressAreaName

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

name

Vlastní jméno používané pro oblast adresy.

GeographicalName

 


Přidružené role prostorového objektu typu AddressAreaName

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

namedPlace

Místní jméno, které představuje toto jméno oblasti adresy.

NamedPlace

zrušitelný

5.2.3.   Komponenta adresy (AddressComponent)

Identifikátor nebo zeměpisné jméno konkrétní zeměpisné oblasti, místa nebo jiného prostorového objektu, který vymezuje rozsah adresy.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu AddressComponent

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

alternativeIdentifier

Externí tematický identifikátor prostorového objektu komponenty adresy, který umožňuje interoperabilitu se stávajícími systémy nebo aplikacemi.

CharacterString

zrušitelný

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

status

Platnost komponenty adresy v životním cyklu (verzi) prostorového objektu komponenty adresy.

StatusValue

zrušitelný

validFrom

Datum a čas, kdy tato verze komponenty adresy byla nebo bude platná v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Datum a čas, kdy komponenta adresy přestala nebo přestane existovat v reálném světě.

DateTime

zrušitelný


Přidružené role prostorového objektu typu AddressComponent

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

situatedWithin

Jiná komponenta adresy, v rámci které se nachází prostorový objekt představovaný touto komponentou adresy.

AddressComponent

zrušitelný

5.2.4.   Jméno územní správní jednotky (AdminUnitName)

Komponenta adresy, která představuje jméno územní správní jednotky, kde členský stát má a/nebo vykonává svrchovaná práva, pro účely místní, regionální a státní správy.

Tento typ je podtypem AddressComponent.

Atributy prostorového objektu typu AdminUnitName

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

level

Úrovně správy v hierarchii státní správy.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Úřední zeměpisné jméno územní správní jednotky, v případě potřeby uvedený v různých jazycích.

GeographicalName

 


Přidružené role prostorového objektu typu AdminUnitName

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

adminUnit

Územní správní jednotka, která je zdrojem obsahu jména územní správní jednotky.

AdministrativeUnit

zrušitelný

5.2.5.   Poštovní deskriptor (PostalDescriptor)

Komponenta adresy, která představuje identifikaci členění adresy a body poštovního doručování v zemi, regionu nebo městě pro poštovní účely.

Tento typ je podtypem AddressComponent.

Atributy prostorového objektu typu PostalDescriptor

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

postCode

Kód vytvořený a udržovaný pro poštovní účely s cílem identifikovat členění adres a míst poštovního doručování.

CharacterString

 

postName

Jeden nebo více jmen vytvořených a udržovaných pro poštovní účely s cílem identifikovat členění adres a míst poštovního doručování.

GeographicalName

 

Omezení prostorového objektu typu PostalDescriptor

Neexistuje-li žádné poštovní směrovací číslo, je nutné uvést poštovní jméno.

Neexistuje-li žádné poštovní jméno, je nutné uvést poštovní směrovací číslo.

5.2.6.   Jméno průjezdové komunikace (ThoroughfareName)

Komponenta adresy, která představuje jméno průjezdu nebo cesty z jednoho místa do druhého.

Tento typ je podtypem AddressComponent.

Atributy prostorového objektu typu ThoroughfareName

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

name

Název průjezdové komunikace.

ThoroughfareNameValue

 


Přidružené role prostorového objektu typu ThoroughfareName

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

transportLink

Jedna nebo několik spojnic dopravní sítě, kterými byl určen prostorový objekt jména průjezdové komunikace.

TransportLink

zrušitelný

5.3.   Datové typy

5.3.1.   Lokátor adresy (AddressLocator)

Označení nebo jméno čitelné pro člověka, které uživateli nebo aplikaci umožňuje odkazovat na adresu ze sousedních adres a rozlišovat adresu od sousedních adres v rámci jména průjezdové komunikace, jména oblasti adresy, jména územní správní jednotky nebo poštovního deskriptoru, v němž se adresa nachází.

Atributy datového typu AddressLocator

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Počet nebo posloupnost znaků, které jednoznačně identifikují lokátor v příslušném rámci (příslušných rámcích).

LocatorDesignator

 

level

Úroveň, na kterou se vztahuje lokátor.

LocatorLevelValue

 

name

Zeměpisné jméno nebo popisný text přidružený k nemovitosti identifikované lokátorem.

LocatorName

 

Přidružené role datového typu AddressLocator

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

withinScopeOf

Komponenta adresy vymezující rozsah, v jehož rámci je přidružen adresový lokátor podle pravidel zajišťujících jednoznačnost.

AddressComponent

zrušitelný

Omezení datového typu AddressLocator

Neexistuje-li žádné označení, je nutno uvést jméno.

Neexistuje-li žádné jméno, je nutno uvést označení.

5.3.2.   Reprezentace adresy (AddressRepresentation)

Reprezentace prostorového objektu adresy pro používání ve schématech externích aplikací, které musí obsahovat čitelné základní informace o adrese.

Atributy datového typu AddressRepresentation

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

addressArea

Jméno nebo jména geografické oblasti nebo lokality, která tvoří skupinu čísel adresovatelných objektů pro účely adresování, aniž by byla územní správní jednotkou.

GeographicalName

zrušitelný

adminUnit

Jméno nebo jména územní správní jednotky, kde členský stát má a/nebo vykonává svrchovaná práva, pro účely místní, regionální a státní správy.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Počet nebo posloupnost znaků, které uživateli nebo aplikaci umožňují interpretovat, chápat a formátovat lokátor v příslušném rámci. Lokátor může obsahovat více označení lokátoru.

CharacterString

 

locatorName

Vlastní jméno používané (jména používaná) pro entitu reálného světa identifikovanou lokátorem.

GeographicalName

 

postCode

Kód vytvořený a udržovaný pro poštovní účely s cílem identifikovat členění adres a míst poštovního doručování.

CharacterString

zrušitelný

postName

Jedno nebo více jmen vytvořených a udržovaných pro poštovní účely s cílem identifikovat členění adres a míst poštovního doručování.

GeographicalName

zrušitelný

thoroughfare

Jméno nebo jména průjezdu nebo cesty z jednoho místa na druhé jako silnice nebo vodní cesta.

GeographicalName

zrušitelný


Přidružené role datového typu AddressRepresentation

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

addressFeature

Odkaz na prostorový objekt adresy.

Address

zrušitelný

5.3.3.   Geografická poloha (GeographicPosition)

Poloha charakteristického bodu, která představuje místo adresy podle určité specifikace, včetně informace o původu polohy.

Atributy datového typu GeographicPosition

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

default

Specifikuje, zda by se tato poloha měla považovat za standardní a nebo ne.

Boolean

 

geometry

Poloha bodu vyjádřeného v souřadnicích ve zvoleném prostorovém referenčním systému.

GM_Point

 

method

Popis, jak a kdo vytvořil nebo odvodil geografickou polohu adresy.

GeometryMethodValue

zrušitelný

specification

Informace, která vymezuje specifikaci používanou k vytvoření nebo odvození geografické polohy adresy.

GeometrySpecificationValue

zrušitelný

5.3.4.   Označení lokátoru (LocatorDesignator)

Počet nebo posloupnost znaků, který jednoznačně identifikuje lokátor v příslušném rámci (příslušných rámcích). Úplná identifikace lokátoru by mohla zahrnovat jedno nebo více označení lokátoru.

Atributy datového typu LocatorDesignator

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Identifikující část označení lokátoru složená z jednoho nebo více čísel nebo jiných znaků.

CharacterString

 

type

Typ hodnoty lokátoru, který umožňuje aplikaci interpretovat, chápat nebo ho formátovat v souladu s určitými pravidly.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.   Jméno lokátoru (LocatorName)

Vlastní jméno používané pro entitu reálného světa identifikovanou lokátorem.

Atributy datového typu LocatorName

Atribut

Definice

type

Zrušitelnost

name

Identifikující část názvu lokátoru.

GeographicalName

 

type

Typ hodnoty lokátoru, který umožňuje aplikaci interpretovat, chápat nebo ho formátovat v souladu s určitými pravidly.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.   Část jména (PartOfName)

Část jména nebo celé jméno vyplývající z dílčího rozdělení jména průjezdové komunikace na oddělené sémantické části s použitím stejného jazyka a písma jako celé jméno průjezdové komunikace.

Atributy datového typu PartOfName

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

part

Řetězec znaků, který vyjadřuje oddělenou část jména s použitím stejného jazyka a písma jako úplné jméno průjezdové komunikace.

CharacterString

 

type

Klasifikace části názvu podle jeho sémantiky (významu) v celém jménu průjezdové komunikace.

PartTypeValue

 

5.3.7.   Hodnota jména průjezdové komunikace (ThoroughfareNameValue)

Vlastní jméno volitelně používané pro průjezdovou komunikaci, včetně dílčího rozdělení jména na části.

Atributy datového typu ThoroughfareNameValue

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

name

Vlastní jméno používané pro průjezdovou komunikaci.

GeographicalName

 

nameParts

Jedna nebo několik částí, na které lze dále rozdělit jméno průjezdové komunikace.

PartOfName

zrušitelný

5.4.   Číselníky

5.4.1.   Geometrická metoda (GeometryMethodValue)

Popis, jak a kdo vytvořil nebo odvodil tuto geografickou polohu adresy.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

5.4.2.   Geometrická specifikace (GeometrySpecificationValue)

Informace vymezující specifikaci používanou k vytvoření nebo odvození této geografické polohy adresy.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

5.4.3.   Typ označení lokátoru (LocatorDesignatorTypeValue)

Popis sémantiky označení lokátoru.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

5.4.4.   Úroveň lokátoru (LocatorLevelValue)

Úroveň, na kterou se vztahuje lokátor.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

5.4.5.   Typ názvu lokátoru (LocatorNameTypeValue)

Popis sémantiky názvu lokátoru.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

5.4.6.   Typ části (PartTypeValue)

Klasifikace části názvu podle jeho sémantiky v celém jménu průjezdové komunikace.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

5.4.7.   Status (StatusValue)

Aktuální platnost adresy reálného světa nebo komponenty adresy.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

5.5.   Požadavky specifické pro téma

5.5.1.   Poloha adresy

1.

Poloha adresy je v datové sadě představována souřadnicemi skutečného místa s největší dosažitelnou přesností. Budou to nejpřesnější přímo snímané souřadnice, a pokud žádné neexistují, tak souřadnice odvozené z jedné z komponent adresy, přičemž přednost se dává komponentě, která umožňuje nejpřesnější určení polohy.

2.

Má-li adresa více než jednu polohu, pro každou z nich se do atributu specification dosadí jiná hodnota.

5.5.2.   Přidružené role

1.

Přidružená role withinScopeOf se dosadí pro všechny lokátory přidělené podle pravidel, které se snaží zajistit jednoznačnost ve specifické komponentě adresy (tj. jméno průjezdové komunikace, jméno oblasti adresy, poštovní kód nebo jméno územní správní jednotky).

2.

Přidružená role parentAddress se dosadí pro všechny adresy, které jsou spojeny s nadřazenou (nebo hlavní) adresou.

3.

Adresa se přidružuje ke jménu země, v níž se nachází. Dále musí mít adresa přidružení k doplňujícím komponentám adresy potřebným pro jednoznačnou identifikaci a umístění instance adresy.

5.6.   Vrstvy

Vrstva pro téma prostorových dat Adresa

Jméno vrstvy

Název vrstvy

Typ prostorového objektu

AD.Address

Adresy

Address

6.   PARCELY KATASTRU NEMOVITOSTÍ

6.1.   Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů z datových sad, které se týkají tématu prostorových dat parcely katastru nemovitostí, se používají tyto typy prostorových objektů:

Základní jednotka vlastnictví

Hranice parcely katastru nemovitostí

Parcela katastru nemovitostí

Územní členění - katastrální území

Údaje o parcelách katastru nemovitostí musí být vždy přístupné.

Členské státy zpřístupní základní jednotky vlastnictví, jestliže jednoznačné odkazy v katastru nemovitostí jsou uvedeny pouze pro základní jednotky vlastnictví a nikoliv pro parcely.

Členské státy zpřístupní hranice parcel katastru nemovitostí, je-li pro hranici parcel katastru nemovitostí uvedena informace o absolutní polohové.

6.1.1.   Základní jednotka vlastnictví (BasicPropertyUnit)

Základní jednotka vlastnických práv, která je zaznamenána v pozemkových knihách, katastrech nemovitostí nebo v obdobném rejstříku. Je vymezena jednoznačným vlastnictvím a právy na homogenní nemovitý majetek a může se skládat z jedné nebo více sousedících nebo nesousedících parcel.

Atributy prostorového objektu typu BasicPropertyUnit

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

areaValue

Výměra registrované oblasti, která udává součet výměr všech parcel katastru nemovitostí společně tvořících základní jednotku vlastnictví.

Area

zrušitelný

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Tematický identifikátor na národní úrovni, obecně úplný národní kód základní jednotky vlastnictví. Musí zajistit napojení na národní katastr nemovitostí nebo obdobný rejstřík.

CharacterString

 

validFrom

Úřední datum a čas, kdy byla/bude základní jednotka vlastnictví právně zřízena.

DateTime

zrušitelný

validTo

Datum a čas, kdy se základní jednotka vlastnictví právně přestala/přestane používat.

DateTime

zrušitelný

Přidružené role prostorového objektu typu BasicPropertyUnit

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

administrativeUnit

Územní právní jednotka nejnižší správní úrovně obsahující tuto základní jednotku vlastnictví.

AdministrativeUnit

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu BasicPropertyUnit

Hodnota areaValue se uvádí v metrech čtverečních.

6.1.2.   Hranice parcely katastru nemovitostí (CadastralBoundary)

Část obrysu parcely katastru nemovitostí. Jednu hranici parcely katastru nemovitostí mohou sdílet dvě sousedící parcely katastru nemovitostí.

Atributy prostorového objektu typu CadastralBoundary

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

estimatedAccuracy

Odhadnutá absolutní polohová přesnost hranice parcely katastru nemovitostí v používaném souřadnicovém referenčním systému INSPIRE. Absolutní polohová přesnost je střední hodnotou polohových nepřesností pro soubor poloh, kde polohovými nepřesnostmi je vzdálenost mezi měřenou polohou a tím, co se považuje za odpovídající skutečnou polohu.

Length

zrušitelný

geometry

Geometrie hranice parcely katastru nemovitostí.

GM_Curve

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

validFrom

Úřední datum a čas, kdy byla/bude hranice parcely katastru nemovitostí právně zřízena.

DateTime

zrušitelný

validTo

Datum a čas, kdy se hranice parcely katastru nemovitostí právně přestala/přestane používat.

DateTime

zrušitelný

Přidružené role prostorového objektu typu CadastralBoundary

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

parcel

Parcela katastru nemovitostí vymezená (parcely katastru nemovitostí vymezené) touto hranicí parcely katastru nemovitostí. Hranice může vymezovat jednu nebo dvě parcely katastru nemovitostí.

CadastralParcel

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu CadastralBoundary

Hodnota estimatedAccuracy se uvádí v metrech.

6.1.3.   Parcela katastru nemovitostí (CadastralParcel)

Oblasti vymezené katastry nemovitostí nebo obdobnými rejstříky.

Atributy prostorového objektu typu CadastralParcel

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

areaValue

Výměra registrované oblasti, která uvádí kvantifikaci oblasti znázorňované na horizontální rovině parcely katastru nemovitostí.

Area

zrušitelný

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie parcely katastru nemovitostí.

GM_Object

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

label

Text obecně používaný pro znázornění identifikace parcely katastru nemovitostí.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Tematický identifikátor na národní úrovni, obecně úplný národní kód parcely katastru nemovitostí. Musí zajistit napojení na národní katastr nemovitostí nebo obdobný rejstřík.

CharacterString

 

referencePoint

Definiční bod v rámci parcely katastru nemovitostí.

GM_Point

zrušitelný

validFrom

Úřední datum a čas, kdy byla/bude parcela katastru nemovitostí právně zřízena.

DateTime

zrušitelný

validTo

Datum a čas, kdy se parcela katastru nemovitostí právně přestala/přestane používat.

DateTime

zrušitelný

Přidružené role prostorového objektu typu CadastralParcel

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

administrativeUnit

Územní správní jednotka nejnižší správní úrovně obsahující tuto parcelu katastru nemovitostí.

AdministrativeUnit

zrušitelný

basicPropertyUnit

Základní jednotka (jednotky) vlastnictví obsahující tuto parcelu katastru nemovitostí.

BasicPropertyUnit

zrušitelný

zoning

Katastrální území nejnižší úrovně, které obsahuje tuto parcelu katastru nemovitostí.

CadastralZoning

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu CadastralParcel

Hodnota areaValue se uvádí v metrech čtverečních.

Typem geometrie je GM_Surface nebo GM_MultiSurface.

6.1.4.   Územní členění –katastrální území (CadastralZoning)

Mezilehlé oblasti používané za účelem rozdělení území státu na parcely katastru nemovitostí.

Atributy prostorového objektu typu CadastralZoning

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

estimatedAccuracy

Odhadnutá absolutní polohová přesnost parcel katastru nemovitostí v používaném souřadnicovém referenčním systému INSPIRE. Absolutní polohová přesnost je střední hodnotou polohových nepřesností pro soubor poloh, kde polohovými nepřesnostmi je vzdálenost mezi měřenou polohou a tím, co se považuje za odpovídající skutečnou polohu.

Length

zrušitelný

geometry

Geometrie katastrálního území.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

label

Text obecně používaný pro znázornění identifikace územního členění v rámci katastrálního území.

CharacterString

 

level

Úroveň územního členění podle hierarchie katastru nemovitostí.

CadastralZoningLevelValue

zrušitelný

levelName

Název úrovně územního členění podle hierarchie katastru nemovitostí nejméně v jednom z úředních jazyků Evropské unie.

LocalisedCharacterString

zrušitelný

name

Jméno katastrálního území.

GeographicalName

zrušitelný

nationalCadastalZoningReference

Tematický identifikátor na národní úrovni, obecně úplný národní kód katastrálního území.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Měřítkové číslo původní papírové mapy (pokud existuje), jejímuž rozsahu katastrálního území odpovídá.

Integer

zrušitelný

referencePoint

Definiční bod v rámci katastrálního území.

GM_Point

zrušitelný

validFrom

Úřední datum a čas, kdy bylo/bude katastrální území právně zřízeno.

DateTime

zrušitelný

validTo

Datum a čas, kdy se katastrální území právně přestalo/ přestane používat.

DateTime

zrušitelný

Přidružené role prostorového objektu typu CadastralZoning

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

upperLevelUnit

Nadřazená úroveň územního členění podle katastru nemovitostí obsahující toto katastrální území.

CadastralZoning

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu CadastralZoning

Hodnota estimatedAccuracy se uvádí v metrech.

Území spadající v rámci katastru nemovitostí do nižší úrovně členění jsou součástí území vymezených v katastru nemovitostí ve vyšší úrovni územního členěn.

6.2.   Číselníky

6.2.1.   Úroveň územního členění – katastrální území (CadastralZoningLevelValue)

Úrovně hierarchie územního členění v rámci katastru nemovitostí.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

6.3.   Požadavky specifické pro téma

6.3.1.   Geometrická reprezentace

1.

Doména hodnot prostorových vlastností definovaná v tomto oddíle není omezena na prostorové schéma Simple Feature vymezené v EN ISO 19125-1.

2.

Jsou-li stanoveny hranice parcely katastru nemovitostí, pak hranice parcely katastru nemovitostí odpovídající obrysu parcely katastru nemovitostí tvoří uzavřený polygon (uzavřené polygony).

6.3.2.   Modelování odkazů na objekt

Všechny instance typu prostorových objektu CadastralParcel mají jako tematický identifikátor atribut nationalCadastralReference. Tento atribut musí uživatelům umožnit propojení s právy, vlastníky a jinými informacemi katastru nemovitostí v národních katastrech nemovitostí nebo obdobných rejstřících.

6.3.3.   Souřadnicové referenční systémy

Pokud data týkající se tématu prostorových dat Parcely katastru nemovitostí jsou zpřístupněna v rovinných souřadnicích s použitím Lambertova konformního kuželového zobrazení, zpřístupní se rovněž nejméně v jednom z dalších souřadnicových referenčních systémů specifikovaných v oddíle 1.3.1., 1.3.2. a 1.3.3.

6.4.   Pravidla zobrazení

6.4.1.   Vrstvy

Vrstva pro téma prostorových dat Parcely katastru nemovitostí

Jméno vrstvy

Název vrstvy

Typ prostorového objektu

CP.CadastralParcel

Parcela katastru nemovitostí

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Území členění – katastrální území

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Hranice parcely katastru nemovitostí

CadastralBoundary

7.   DOPRAVNÍ SÍTĚ

7.1.   Definice

Kromě definic uvedených v článku 2 se používají tyto definice:

„vztažným bodem letiště“ se rozumí stanovená zeměpisná poloha letiště, která se nachází blízko původního nebo plánovaného geometrického středu letiště a obvykle zůstává tam, kde byla původně zřízena,

„letištěm/heliportem“ se rozumí vymezená oblast na zemi nebo na vodě (včetně všech budov, vybavení a zařízení) určená k používání buď zcela, nebo zčásti pro přílet, odlet a pozemní pohyb letadel/vrtulníků,

„trasou na volném moři“ se rozumí trasa v určené oblasti v rámci definovaných omezení, na které byl proveden přesný průzkum z hlediska vzdálenosti mořského dna a překážek pod vodou k minimální uvedené hloubce vody,

„intermodálním spojením“ se rozumí spojení mezi dvěma prvky v různých dopravních sítích používajících různé druhy dopravy, které přepravovaným mediím (lidem, zboží atd.) poskytují možnost vyměnit jeden druh dopravy za jiný,

„lineárním prvkem“ se rozumí jednorozměrný objekt sloužící jako osa, podél které se provádí lineární odkazování,

„lineárním referencováním“ se rozumí specifikace místa vůči jednorozměrnému objektu jako měření podél (a volitelně i kolmá vzdálenost od) tohoto prvku,

„navigačním zařízením“ se rozumí navigační zařízení umístěné na zemském povrchu jako VKV všesměrový radiomaják (Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR)), měřič vzdálenosti (Distance Measuring Equipment (DME)), kurzový maják ILS (LOC), taktický letecký navigační systém UHF (Tactical Air Navigation Beacon (TACAN)) atd., které pomáhá v bezpečném navádění leteckého provozu na existujících letových tratích,

„referencováním objektu“ se rozumí určení prostorového rozsahu objektu odkazem na existující prostorový objekt nebo kolekci prostorových objektů,

„nákladní kolejovou skupinou“ se rozumí oblast, kterou probíhá několik zpravidla vzájemně propojených paralelních kolejí (obvykle více než dvě), které se používají k zastavení vlaků za účelem naložení/vyložení nákladu bez přerušení provozu na hlavní dopravní koleji,

„význačným bodem“ se rozumí stanovené zeměpisné místo používané k vyznačení tratě Air Traffic Service (ATS), dráhy letu letadla nebo pro jiné navigační účely/účely ATS.

7.2.   Struktura tématu prostorových dat Dopravní sítě

Typy specifikované pro téma prostorových dat dopravní sítě jsou strukturovány v těchto skupinách:

Společné prvky dopravní infrastruktury

Letecká dopravní síť

Síť lanové dopravy

Dopravní síť kolejové dráhy

Silniční dopravní síť

Síť vodní dopravy

7.3.   Společné prvky dopravní infrastruktury

7.3.1.   Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají společných prvků dopravní infrastruktury, se používají tyto typy prostorových objektů:

Omezení přístupu

Stav zařízení

Orgán pro údržbu

Kilometrovník

Vlastnická organizace

Omezení pro vozidla

Směr toku dopravy

Oblast dopravní infrastruktury

Dopravní spojnice

Posloupnost dopravních spojnic

Sada dopravních spojnic

Dopravní síť

Dopravní uzel

Dopravní objekt

Dopravní bod

Dopravní vlastnost

Svislá poloha

7.3.1.1.   Omezení přístupu (AccessRestriction)

Omezení v přístupu k prvku dopravní infrastruktury.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu AccessRestriction

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

restriction

Charakter omezení přístupu.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Stav zařízení (ConditionOfFacility)

Stav prvku dopravní sítě s ohledem na jeho dokončení a používání.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu ConditionOfFacility

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

currentStatus

Hodnota aktuálního stavu prvku dopravní sítě s ohledem na jeho dokončení a používání.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Orgán pro údržbu (MaintenanceAuthority)

Organizace odpovědná za údržbu prvku dopravní infrastruktury.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu MaintenanceAuthority

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

authority

Identifikace orgánu pro údržbu.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Kilometrovník (MarkerPost)

Referenční značka umístěna podél cesty v dopravní síti, většinou v pravidelných intervalech, která označuje vzdálenost od začátku cesty nebo od nějakého jiného referenčního bodu k bodu, kde je značka umístěna.

Tento typ je podtypem TransportPoint.

Atributy prostorového objektu typu MarkerPost

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

location

Vzdálenost od začátku cesty nebo od nějakého jiného referenčního bodu k bodu, kde je kilometrovník umístěn.

Distance

 


Přidružené role typu prostorového objektu MarkerPost

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

route

Cesta v dopravní síti, podél které je kilometrovník umístěn.

TransportLinkSet

zrušitelný

7.3.1.5.   Vlastnická organizace (OwnerAuthority)

Organizace, která vlastní prvek dopravní infrastruktury.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu OwnerAuthority

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

authority

Identifikace vlastnické organizace.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Omezení pro vozidla (RestrictionForVehicles)

Omezení pro vozidla na prvku dopravní infrastruktury.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu RestrictionForVehicles

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

measure

Opatření k omezení.

Measure

 

restrictionType

Druh omezení.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Směr toku dopravy (TrafficFlowDirection)

Označuje směr toku dopravního provozu ve vztahu ke směru vektoru dopravní spojnice.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu TrafficFlowDirection

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

direction

Označuje směr toku dopravního provozu.

LinkDirectionValue

 

Omezení prostorového objektu typu TrafficFlowDirection

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu typu Link nebo LinkSequence.

7.3.1.8.   Oblast dopravní infrastruktury (TransportArea)

Plocha, která představuje prostorový rozsah prvku dopravní sítě.

Tento typ je podtypem NetworkArea.

Tento typ je podtypem TransportObject.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu TrafficArea

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

validFrom

Doba, kdy oblast dopravní infrastruktury vznikla v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Doba, odkdy oblast dopravní infrastruktury zanikne v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu TransportArea

Všechny oblasti dopravní infrastruktury mají externí identifikátor objektu.

7.3.1.9.   Dopravní spojnice (TransportLink)

Lineární prostorový objekt, který popisuje geometrii a propojení dopravní sítě mezi dvěma body v síti.

Tento typ je podtypem Link.

Tento typ je podtypem TransportObject.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu TransportLink

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

validFrom

Doba, kdy dopravní spojnice vznikla v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Doba, odkdy dopravní spojnice zanikne v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu TransportLink

Všechny dopravní spojnice mají externí identifikátor objektu.

7.3.1.10.   Posloupnost dopravních spojnic (TransportLinkSequence)

Lineární prostorový objekt složený z uspořádané množiny dopravních spojnic, který představuje souvislou cestu v dopravní síti bez jakýchkoli odboček. Prvek má vymezený začátek a konec a polohu každého bodu v posloupnosti dopravních spojnic lze identifikovat jediným parametrem, např. délkou. Popisuje prvek dopravní sítě charakterizovaný jedním nebo více tematickými identifikátory a/nebo vlastnostmi.

Tento typ je podtypem LinkSequence.

Tento typ je podtypem TransportObject.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu TransportLinkSequence

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

validFrom

Doba, kdy posloupnost dopravní spojnice vznikla v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Doba, odkdy posloupnost dopravní spojnice zanikne v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu TransportLinkSequence

Posloupnost dopravních spojnic se musí skládat z dopravních spojnic, které všechny patří do stejné dopravní sítě.

Všechny posloupnosti dopravních spojnic mají externí identifikátor objektu.

7.3.1.11.   Sada dopravních spojnic(TransportLinkSet)

Množina posloupností dopravních spojnic a/nebo jednotlivých dopravních spojnic, které mají specifickou funkci nebo význam v dopravní síti.

Tento typ je podtypem LinkSet.

Tento typ je podtypem TransportObject.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu TransportLinkSet

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

validFrom

Doba, kdy dopravní spojnice vznikla v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Doba, odkdy dopravní spojnice zanikne v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

Přidružené role prostorového objektu typu TransportLinkSet

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

post

Kilometrovník podél cesty v dopravní síti.

MarkerPost

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu TransportLinkSet

Sada dopravních spojnic se musí skládat z dopravních spojnic a/nebo posloupností dopravních spojnic, které všechny patří do stejné dopravní sítě.

Všechny sady dopravních spojnic mají externí identifikátor objektu.

7.3.1.12.   Dopravní síť (TransportNetwork)

Množina prvků sítě, které patří do jednoho druhu dopravní sítě.

Tento typ je podtypem Network.

Atributy prostorového objektu typu TransportNetwork

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

typeOfTransport

Druh dopravní sítě vycházející z druhu infrastruktury, kterou síť používá.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Dopravní uzel (TransportNode)

Bodový prostorový objekt, který se používá pro propojení.

Tento typ je podtypem Node.

Tento typ je podtypem TransportObject.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu TransportNode

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

validFrom

Doba, kdy dopravní uzel vzniknul v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Doba, odkdy dopravní uzel zanikne v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu TransportNode

Všechny dopravní uzly mají externí identifikátor objektu.

7.3.1.14.   Dopravní objekt (TransportObject)

Identifikační základna pro objekty dopravní sítě v reálném světě.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu TransportObject

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geographicalName

Zeměpisný název používaný k identifikaci objektu dopravní sítě v reálném světě. Poskytuje „klíč“ pro implicitní přidružení různých reprezentací objektu.

GeographicalName

zrušitelný

7.3.1.15.   Dopravní bod (TransportPoint)

Bodový prostorový objekt, který není uzlem, a představuje polohu prvku dopravní sítě.

Tento typ je podtypem NetworkElement.

Tento typ je podtypem TransportObject.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu TransportPoint

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geometry

Umístění dopravního bodu.

GM_Point

 

validFrom

Doba, kdy dopravní bod vzniknul v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Doba, odkdy dopravní bod zanikne v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu TransportPoint

Všechny dopravní body mají externí identifikátor objektu.

7.3.1.16.   Dopravní vlastnost (TransportProperty)

Odkaz na vlastnost, která spadá pod síť. Tato vlastnost se může vztahovat na celý prvek sítě, ke kterému je přidružena, nebo – v případě lineárních prostorových objektů – může být popsána s použitím lineárního referencování.

Tento typ je podtypem NetworkProperty.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu TransportProperty

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

validFrom

Doba, kdy dopravní vlastnost vznikla v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

validTo

Doba, odkdy dopravní vlastnost zanikne v reálném světě.

DateTime

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu TransportProperty

Všechny dopravní vlastnosti mají externí identifikátor objektu.

7.3.1.17.   Svislá poloha (VerticalPosition)

Svislá úroveň ve vztahu k jiným prvkům dopravní sítě.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu VerticalPosition

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

verticalPosition

Relativní svislá poloha prvku dopravní infrastruktury.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.   Výčty

7.3.2.1.   Druh dopravy (TransportTypeValue)

Možné druhy dopravních sítí.

Přípustné hodnoty pro výčet TransportTypeValue

Hodnota

Definice

air

Dopravní síť se skládá z letecké dopravy.

cable

Dopravní síť se skládá z lanové dopravy.

rail

Dopravní síť se skládá z kolejové dopravy.

road

Dopravní síť se skládá ze silniční dopravy.

water

Dopravní síť se skládá z vodní dopravy.

7.3.3.   Číselníky

7.3.3.1.   Omezení přístupu (AccessRestrictionValue)

Druhy omezení přístupu k prvku dopravní infrastruktury.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.3.3.2.   Typ omezení (RestrictionTypeValue)

Možná omezení pro vozidla, která mohou mít přístup k prvku dopravní infrastruktury.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.4.   Letecká dopravní síť

7.4.1.   Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají letecké dopravní sítě, se používají tyto typy prostorových objektů:

Prostor letiště

Kategorie letiště

Uzel letiště

Typ letiště

Letecké spojení

Posloupnost leteckých spojení

Letecký uzel

Letová trať

Spojení letových tratí

Oblast vzdušného prostoru

Prostor odbavovací plochy

Stav leteckého zařízení

Určený bod

Délka prvku

Šířka prvku

Nadmořská výška letiště

Postup pro přístrojové přiblížení

Spodní hranice nadmořské výšky

Navigační zařízení

Návaznost postupu

Prostor dráhy

Bod osy dráhy

Standardní přístrojový přílet

Standardní přístrojový odlet

Složení povrchu

Prostor pojezdové dráhy

Prostor dosednutí a odpoutání

Horní hranice nadmořské výšky

Omezení v používání

7.4.1.1.   Prostor letiště (AerodromeArea)

Vymezená oblast na zemi nebo na vodě (včetně každé budovy, vybavení a zařízení) určená k používání buď zcela, nebo zčásti, pro přílet, odlet a pozemní pohyb letadel a/nebo vrtulníků.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.4.1.2.   Kategorie letiště (AerodromeCategory)

Kategorie letiště podle rozsahu a významu poskytovaných letových provozních služeb na tomto letišti.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu AerodromeCategory

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

aerodromeCategory

Hodnota, která označuje kategorii letiště.

AerodromeCategoryValue

 

Omezení prostorového objektu typu AerodromeCategory

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je uzel letiště nebo oblast letiště.

7.4.1.3.   Uzel letiště (AerodromeNode)

Uzel nacházející se ve vztažném bodě letiště/heliportu, který se používá k jeho zjednodušené reprezentaci.

Tento typ je podtypem AirNode.

Atributy prostorového objektu typu AerodromeNode

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designatorIATA

Třípísmenné označení letiště (letiště/heliportu) IATA.

CharacterString

zrušitelný

locationIndicatorICAO

Čtyřpísmenný identifikační kód letiště (letiště/heliportu) ICAO uvedený v DOC 7910 ICAO.

CharacterString

zrušitelný


Přidružené role prostorového objektu typu AerodromeNode

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

controlTowers

Komplex řídicích věží, které patří k letišti (letišti/heliportu).

Typ, který je třeba specifikovat v tématu prostorových dat Budovy (Buildings).

zrušitelný

7.4.1.4.   Typ letiště (AerodromeType)

Kód, který specifikuje typ letiště.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu AerodromeType

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

aerodromeType

Typ letiště.

AerodromeTypeValue

 

Omezení prostorového objektu typu AerodromeType

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je uzel letiště nebo prostor letiště.

7.4.1.5.   Letecké spojení (AirLink)

Lineární prostorový objekt, který popisuje geometrii a propojení letecké dopravní sítě mezi dvěma body v síti.

Tento typ je podtypem TransportLink.

Tento typ je abstraktní.

7.4.1.6.   Posloupnost leteckých spojení (AirLinkSequence)

Lineární prostorový objekt složený z uspořádané množiny leteckých spojení, který představuje souvislou cestu v letecké síti bez jakýchkoli odboček.

Tento typ je podtypem TransportLinkSequence.

7.4.1.7.   Letecký uzel (AirNode)

Uzel, který se nachází v letecké síti.

Tento typ je podtypem TransportNode.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu AirNode

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

significantPoint

Atribut, který označuje, zda letecký uzel je význačným bodem nebo ne.

Boolean

 

7.4.1.8.   Letová trať(AirRoute)

Stanovená trať určená k usměrňování toku letového provozu podle potřeb poskytování služeb řízení letového provozu od ukončení fáze vzletu a počátečního stoupání do zahájení fáze přiblížení a přistání.

Tento typ je podtypem TransportLinkSet.

Atributy prostorového objektu typu AirRoute

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

airRouteType

Klasifikace tratí.

AirRouteTypeValue

zrušitelný

designator

Kód nebo označení, které označuje letovou trať.

CharacterString

zrušitelný

7.4.1.9.   Spojení letových tratí (AirRouteLink)

Část prolétávané tratě obvykle bez mezipřistání vymezená dvěma po sobě jdoucími významnými body.

Tento typ je podtypem AirLink.

Atributy prostorového objektu typu AirRouteLink

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

airRouteLinkClass

Třída nebo typ spojení letových tratí.

AirRouteLinkClassValue

zrušitelný

7.4.1.10.   Oblast vzdušného prostoru (AirspaceArea)

Vymezený vzdušný prostor charakterizovaný jako vodorovný průmět se svislými mezními hodnotami.

Tento typ je podtypem TransportArea.

Atributy prostorového objektu typu AirspaceArea

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

AirspaceAreaType

Kód označující obecnou strukturu nebo charakteristiky konkrétního vzdušného prostoru.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Prostor odbavovací plochy (ApronArea)

Vymezená oblast na pozemním letišti/heliportu určená k umístění letadel/vrtulníků pro účely nastupování a vystupování cestujících a nakládání a vykládání pošty nebo nákladu a pro jejich plnění pohonnými hmotami, parkování nebo údržbu.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.4.1.12.   Stav leteckého zařízení (ConditionOfAirFacility)

Stav prvku letecké dopravní sítě s ohledem na její dokončení a používání.

Tento typ je podtypem ConditionOfFacility.

Omezení prostorového objektu typu ConditionOfAirFacility

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je uzel letiště, prostor letiště nebo prostor dráhy.

7.4.1.13.   Označený bod (DesignatedPoint)

Zeměpisná poloha bez radionavigačního zařízení používaná k vymezení tratě ATS, dráhy letu letadla nebo pro jiné navigační účely/účely ATS.

Tento typ je podtypem AirNode.

Atributy prostorového objektu typu DesignatedPoint

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Kódované označení bodu.

CharacterString

zrušitelný

7.4.1.14.   Délka prvku (ElementLength)

Fyzická délka prvku.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu ElementLength

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

length

Fyzická délka prvku.

Measure

 

Omezení prostorového objektu typu ElementLength

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je prostor dráhy, prostor pojezdové dráhy nebo prostor dosednutí a odpoutání.

7.4.1.15.   Šířka prvku (ElementWidth)

Fyzická šířka prvku.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu ElementWidth

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

width

Fyzická šířka prvku.

Measure

 

Omezení prostorového objektu typu ElementWidth

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je prostor dráhy, prostor pojezdové dráhy nebo prostor dosednutí a odpoutání.

7.4.1.16.   Nadmořská výška letiště (FieldElevation)

Nadmořská výška letiště jako svislá vzdálenost mezi nejvyšším bodem přistávacího prostoru letiště a střední hladinou moře.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu FieldElevation

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

altitude

Hodnota nadmořské výšky letiště.

Measure

 

Omezení prostorového objektu typu FieldElevation

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je uzel letiště nebo prostor letiště.

7.4.1.17.   Postup pro přístrojové přiblížení (InstrumentApproachProcedure)

Řada předem stanovených letových manévrů podle letových přístrojů, které zajišťují výškovou ochranu od překážek při letu od fixu počátečního přiblížení, nebo je-li to vhodné, od počátku stanovené příletové tratě do bodu, z něhož lze provést přistání, nebo pokud není možné dokončit přistání, do polohy, v němž se aplikují kritéria bezpečných výšek nad překážkami pro vyčkávání nebo při letu na trati.

Tento typ je podtypem ProcedureLink.

7.4.1.18.   Spodní hranice nadmořské výšky (LowerAltitudeLimit)

Nadmořská výška, která vymezuje spodní hranici objektu letecké dopravní sítě.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu LowerAltitudeLimit

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

altitude

Spodní hranice nadmořské výšky.

Measure

 

Omezení prostorového objektu typu LowerAltitudeLimit

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je spojení letových tratí nebo oblast vzdušného prostoru.

7.4.1.19.   Navigační zařízení (Navaid)

Jedno nebo více navigačních zařízení poskytující navigační služby.

Tento typ je podtypem AirNode.

Atributy prostorového objektu typu Navaid

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Kódovaný identifikátor přidělený systému navigačních zařízení.

CharacterString

zrušitelný

navaidType

Typ služeb navigačních zařízení.

NavaidTypeValue

zrušitelný

7.4.1.20.   Návaznost postupu (ProcedureLink)

Řada předem určených letových manévrů se stanovenou ochranou nad překážkami.

Tento typ je podtypem AirLink.

7.4.1.21.   Prostor dráhy (RunwayArea)

Vymezená pravoúhlá oblast na pozemním letišti/heliportu upravená pro přistání a vzlet letadla.

Tento typ je podtypem TransportArea.

Atributy prostorového objektu typu RunwayArea

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Úplné textové označení dráhy používané k její jednoznačné identifikaci na letišti/heliportu, které má více než jednu dráhu.

CharacterString

zrušitelný

runwayType

Typ dráhy, buď dráha pro letadla, nebo prostor konečného přiblížení a vzletu (FATO) pro vrtulníky.

RunwayTypeValue

zrušitelný

7.4.1.22.   Bod osy dráhy (RunwayCentrelinePoint)

Provozně důležitá poloha na ose směru dráhy.

Tento typ je podtypem AirNode.

Atributy prostorového objektu typu RunwayCentrelinePoint

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

pointRole

Funkce bodu podél osy směru dráhy.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Standardní přístrojový přílet (StandardInstrumentArrival)

Stanovená příletová trať podle pravidel pro let podle přístrojů (IFR) spojující význačný bod, který je obvykle na trati ATS, s bodem, z něhož lze zahájit publikovaný postup pro přiblížení podle přístrojů.

Tento typ je podtypem ProcedureLink.

Atributy prostorového objektu typu StandardInstrumentArrival

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Textové označení standardního přístrojového příletu.

CharacterString

zrušitelný

7.4.1.24.   Standardní přístrojový odlet (StandardInstrumentDeparture)

Stanovená odletová trať podle pravidel pro let podle přístrojů (IFR) spojující letiště nebo danou dráhu na letišti se stanoveným význačným bodem, obvykle na stanovené trati ATS, na němž začíná traťová fáze letu.

Tento typ je podtypem ProcedureLink.

Atributy prostorového objektu typu StandardInstrumentDeparture

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Úplné textové označení standardního přístrojového odletu.

CharacterString

zrušitelný

7.4.1.25.   Složení povrchu (SurfaceComposition)

Složení povrchu příslušného letiště/heliportu.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu SurfaceComposition

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

surfaceComposition

Kód udávající složení povrchu příslušného letiště/heliportu.

SurfaceCompositionValue

 

Omezení prostorového objektu typu SurfaceComposition

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je prostor dráhy, prostor pojezdové dráhy, prostor odbavovací plochy nebo prostor dosednutí a odpoutání.

7.4.1.26.   Prostor pojezdové dráhy (TaxiwayArea)

Vymezený pás na letišti/heliportu zřízený pro pojíždění letadel/vrtulníků a určený k propojení mezi dvěma částmi letiště.

Tento typ je podtypem TransportArea.

Atributy prostorového objektu typu TaxiwayArea

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Textové označení pojezdové dráhy.

CharacterString

zrušitelný

7.4.1.27.   Prostor dosednutí a odpoutání (TouchDownLiftOff)

Nosná plocha, na které může vrtulník dosednout nebo se odpoutat.

Tento typ je podtypem AirNode.

Atributy prostorového objektu typu TouchDownLiftOff

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designator

Textové označení prostoru dosednutí a odpoutání.

CharacterString

zrušitelný

7.4.1.28.   Horní hranice nadmořské výšky (UpperAltitudeLimit)

nadmořská výška, která vymezuje horní hranici objektu letecké dopravní sítě.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu UpperAltitudeLimit

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

altitude

Horní hranice nadmořské výšky.

Measure

 

Omezení prostorového objektu typu UpperAltitudeLimit

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je spojení letových tratí nebo oblast vzdušného prostoru.

7.4.1.29.   Omezení v používání (UseRestriction)

Omezení v používání týkající se objektu letecké dopravní sítě.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu UseRestriction

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

restriction

Typ omezení v používání týkající se objektu letecké dopravní sítě.

AirUseRestrictionValue

 

Omezení prostorového objektu typu UseRestriction

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, kterým je letová trať, letecká spojení (nebo specializované letecké spojení), letecký uzel (nebo specializovaný letecký uzel) nebo prostor letiště.

7.4.2.   Číselníky

7.4.2.1.   Kategorie letiště (AerodromeCategoryValue)

Možné kategorie letiště týkající se rozsahu a důležitosti služeb leteckého provozu nabízených z tohoto letiště a na toto letiště.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.4.2.2.   Typ letiště (AerodromeTypeValue)

Kód, který určuje, zda se jedná o letiště nebo heliport.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.4.2.3.   Třída spojení letových tratí (AirRouteLinkClassValue)

Typ trati z hlediska navigace.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.4.2.4.   Typ letové tratě (AirRouteTypeValue)

Klasifikace tratě jako tratě ATS nebo severoatlantických tratí.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.4.2.5.   Omezení leteckého používání (AirUseRestrictionValue)

Omezení v používání týkající se objektu letecké dopravní sítě.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.4.2.6.   Typ oblasti vzdušného prostoru (AirspaceAreaTypeValue)

Rozlišení typů vzdušného prostoru.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.4.2.7.   Typ navigačního zařízení (NavaidTypeValue)

Typy navigačních zařízení.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.4.2.8.   Role bodu (PointRoleValue)

Funkce bodu osy dráhy.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.4.2.9.   Typ dráhy (RunwayTypeValue)

Kód, který rozlišuje dráhy pro letadla a FATO pro vrtulníky.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.4.2.10.   Složení povrchu (SurfaceCompositionValue)

Kód, který označuje složení povrchu.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.5.   Síť lanové dopravy

7.5.1.   Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají sítě lanové dopravy, se používají tyto typy prostorových objektů:

Spojnice lanové dráhy

Posloupnost spojnic lanové dráhy

Sada spojnic lanové dráhy

Uzel lanové dráhy

7.5.1.1.   Spojnice lanové dráhy (CablewayLink)

Lineární prostorový objekt, který popisuje geometrii a propojení lanové sítě mezi dvěma body v síti lanové dopravy.

Tento typ je podtypem TransportLink.

Atributy prostorového objektu typu CablewayLink

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

cablewayType

Typ lanové dopravy.

CablewayTypeValue

zrušitelný

7.5.1.2.   Posloupnost spojnic lanové dráhy (CablewayLinkSequence)

Uspořádaná množina spojnic lanové dráhy charakterizovaná jedním nebo více tematickými identifikátory a/nebo vlastnostmi.

Tento typ je podtypem TransportLinkSequence.

7.5.1.3.   Sada spojnic lanové dráhy (CablewayLinkSet)

Množina posloupností spojnic lanové dráhy a/nebo jednotlivých spojnic lanové dráhy, které mají specifickou funkci nebo význam v síti lanové dopravy.

Tento typ je podtypem TransportLinkSet.

7.5.1.4.   Uzel lanové dráhy (CablewayNode)

Prostorový objekt bodu, který se používá k reprezentaci propojení mezi dvěma po sobě jdoucími spojnicemi lanové dráhy.

Tento typ je podtypem TransportNode.

7.5.2.   Číselníky

7.5.2.1.   Typ lanové dráhy (CablewayTypeValue)

Možné druhy lanové dopravy.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.6.   Dopravní síť kolejové dráhy

7.6.1.   Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají dopravní sítě kolejové dráhy, se používají tyto typy prostorových objektů:

Konstrukční rychlost

Nominální rozchod kolejí

Počet kolejí

Oblast kolejové dráhy

Elektrizace kolejových drah

Trať kolejové dráhy

Spojnice kolejové dráhy

Posloupnost spojnic kolejové dráhy

Uzel kolejové dráhy

Oblast stanice kolejové dráhy

Kód stanice kolejové dráhy

Uzel stanice kolejové dráhy

Druh kolejové dráhy

Užití kolejové dráhy

Oblast nákladní kolejové skupiny

Uzel nákladní kolejové skupiny

7.6.1.1.   Konstrukční rychlost (DesignSpeed)

Specifikace maximální rychlosti, pro kterou je kolejová dráha konstruována.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu DesignSpeed

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

speed

Specifikace maximální rychlosti, pro kterou je kolejová trať konstruována.

Velocity

 

Omezení prostorového objektu typu DesignSpeed

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí dopravní sítě kolejové dráhy.

7.6.1.2.   Nominální rozchod koleje (NominalTrackGauge)

Nominální vzdálenost mezi dvěma vnějšími kolejnicemi (rozchod) kolejové dráhy.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu NominalTrackGauge

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

nominalGauge

Jednotlivá hodnota, která udává rozchod kolejí.

Measure

zrušitelný

nominalGaugeCategory

Stanovení fuzzy kategorie rozchodu koleje s ohledem na evropský standardní nominální rozchod.

TrackGaugeCategoryValue

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu NominalTrackGauge

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí dopravní sítě kolejové dráhy.

7.6.1.3.   Počet kolejí (NumberOfTracks)

Počet kolejí tratě.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu NumberOfTracks

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

minMaxNumberOfTracks

Označuje, zda se počet kolejí počítá jako minimální nebo maximální hodnota.

MinMaxTrackValue

zrušitelný

numberOfTracks

Počet existujících kolejí.

Integer

 

Omezení prostorového objektu typu NumberOfTracks

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí dopravní sítě kolejové dráhy.

7.6.1.4.   Oblast kolejové dráhy (RailwayArea)

Plocha obsazená kolejovou dráhou, včetně kolejového lože.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.6.1.5.   Elektrizace kolejové dráhy (RailwayElectrification)

Označení, zda je kolejová dráha vybavena elektrizační soustavou k pohonu vozidel, které se na ní pohybují.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu RailwayElectrification

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

electrified

Označuje, zda je kolejová dráha vybavena elektrizační soustavou k pohonu vozidel, které se na ní pohybují.

Boolean

 

Omezení prostorového objektu typu RailwayElectrification

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí dopravní sítě kolejové dráhy.

7.6.1.6.   Trať kolejové dráhy (RailwayLine)

Množina posloupností spojnic kolejové dráhy a/nebo jednotlivých spojnic kolejové dráhy charakterizovaných jedním nebo více tematickými identifikátory a/nebo vlastnostmi.

Tento typ je podtypem TransportLinkSet.

Atributy prostorového objektu typu RailwayLine

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

railwayLineCode

Kód přidělený trati kolejové dráhy, který je v členském státě jednoznačný.

CharacterString

zrušitelný

7.6.1.7.   Spojnice kolejové dráhy (RailwayLink)

Lineární prostorový objekt, který popisuje geometrii a propojení sítě kolejové dráhy mezi dvěma body v síti.

Tento typ je podtypem TransportLink.

Atributy prostorového objektu typu RailwayLink

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

fictitious

Spojnice kolejové dráhy nepředstavuje reálný průběh trati, ale její obecnou trajektorii.

Boolean

zrušitelný

7.6.1.8.   Posloupnost spojnic kolejové dráhy (RailwayLinkSequence)

Lineární prostorový objekt složený z uspořádané množiny spojnic kolejové dráhy, který představuje souvislou cestu v síti kolejové dráhy bez jakýchkoli odboček. Prvek má vymezený začátek a konec a polohu každého bodu v posloupnosti spojnic kolejové dráhy lze identifikovat jediným parametrem, např. délkou. Popisuje prvek sítě kolejové dráhy charakterizovaný jedním nebo několika tematickými identifikátory a/nebo vlastnostmi.

Tento typ je podtypem TransportLinkSequence.

7.6.1.9.   Uzel kolejové dráhy (RailwayNode)

Bodový prostorový objekt, který představuje význačný bod podél sítě kolejové dráhy nebo definuje křížení tratí používaných k popisu jejich propojení.

Tento typ je podtypem TransportNode.

Atributy prostorového objektu typu RailwayNode

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

formOfNode

Funkce uzlu kolejové dráhy v rámci sítě kolejové dráhy.

FormOfRailwayNodeValue

zrušitelný

7.6.1.10.   Oblast stanice kolejové dráhy (RailwayStationArea)

Oblast prostorového objektu, která se používá pro reprezentaci topografických hranic zařízení stanice kolejové dráhy (budovy, nákladní kolejové skupiny, instalace a vybavení) určených k provádění činností v této stanici.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.6.1.11.   Kód stanice kolejové dráhy (RailwayStationCode)

Jedinečný kód přidělený stanici kolejové dráhy.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu RailwayStationCode

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

stationCode

Jedinečný kód přidělený stanici kolejové dráhy.

CharacterString

 

Omezení prostorového objektu typu RailwayStationCode

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí dopravní sítě kolejové dráhy.

7.6.1.12.   Uzel stanice kolejové dráhy (RailwayStationNode)

Uzel kolejové dráhy, který představuje umístění stanice kolejové dráhy v síti.

Tento typ je podtypem RailwayNode.

Atributy prostorového objektu typu RailwayStationNode

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

numberOfPlatforms

Hodnota udávající počet nástupišť, která jsou k dispozici na stanici kolejové dráhy.

Integer

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu RailwayStationNode

Pro uzel stanice kolejové dráhy je hodnota atributu „formOfNode“ vždy „RailwayStop“.

7.6.1.13.   Druh kolejové dráhy (RailwayType)

Druh konstrukčního systému kolejové dráhy.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu RailwayType

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

type

Druh konstrukčního systému kolejové dráhy.

RailwayTypeValue

 

Omezení prostorového objektu typu RailwayType

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí dopravní sítě kolejové dráhy.

7.6.1.14.   Užití kolejové dráhy (RailwayUse)

Aktuální užívání kolejové dráhy.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu RailwayUse

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

use

Aktuální užívání kolejové dráhy.

RailwayUseValue

 

Omezení prostorového objektu typu RailwayUse.

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí dopravní sítě kolejové dráhy.

7.6.1.15.   Oblast nákladní kolejové skupiny (RailwayYardArea)

Prostorový objekt oblasti, který se používá k reprezentaci topografických hranic nákladní kolejové skupiny.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.6.1.16.   Uzel nákladní kolejové skupiny (RailwayYardNode)

Uzel nákladní kolejové skupiny, který se nachází v prostoru nákladní kolejové skupiny.

Tento typ je podtypem RailwayNode.

Omezení prostorového objektu typu RailwayYardNode

Pro uzel nákladní kolejové skupiny je hodnota atributu „formOfNode“ vždy „RailwayStop“.

7.6.2.   Výčty

7.6.2.1.   Minimální nebo maximální počet kolejí (MinMaxTrackValue)

Hodnoty, které udávají, zda se počet kolejí počítá jako maximální, minimální nebo průměrný počet.

Přípustné hodnoty pro výčet MinMaxTrackValue

Hodnota

Definice

average

Počet kolejí je průměrná hodnota pro danou část sítě kolejové dráhy.

maximum

Počet kolejí je maximální hodnota pro danou část sítě kolejové dráhy.

minimum

Počet kolejí je minimální hodnota pro danou část sítě kolejové dráhy.

7.6.2.2.   Kategorie rozchodu koleje (TrackGaugeCategoryValue)

Možné kategorie kolejových drah týkající se jejich nominálního rozchodu koleje.

Přípustné hodnoty pro výčet TrackGaugeCategoryValue

Hodnota

Definice

broad

Vlastnost nominálního rozchodu koleje je širší než standardní.

standard

Vlastnost nominálního rozchodu koleje je stejná jako evropská norma (1 435 milimetrů).

narrow

Vlastnost nominálního rozchodu koleje je užší než standardní.

notApplicable

Definice vlastnosti nominálního rozchodu koleje není použitelná pro daný druh nebo část kolejové dráhy.

7.6.3.   Číselníky

7.6.3.1.   Forma uzlu kolejové dráhy (FormOfRailwayNodeValue)

Možné funkce uzlu kolejové dráhy v rámci sítě kolejové dráhy.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.6.3.2.   Druh kolejové dráhy (RailwayTypeValue)

Možné druhy kolejových drah.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.6.3.3.   Užití kolejové dráhy (RailwayUseValue)

Možná užití kolejové dráhy.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.7.   Silniční dopravní síť

7.7.1.   Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají silniční dopravní sítě, se používají tyto typy prostorových objektů:

Silnice E

Dopravní využití cesty

Funkční třída silnice

Počet jízdních pruhů

Silnice

Koruna silnice

Silniční spojnice

Posloupnost silničních spojnic

Název silnice

Silniční uzel

Oblast silniční služby

Druh silniční služby

Kategorie povrchu vozovky

Šířka silnice

Omezení rychlosti

Oblast provozu vozidel

7.7.1.1.   Silnice E (ERoad)

Množina posloupností silničních spojnic a jednotlivých silničních spojnic představujících trasu, která je součástí sítě mezinárodních silnic E charakterizovaných evropským číslem dopravní cesty.

Tento typ je podtypem TransportLinkSet.

Atributy prostorového objektu typu ERoad

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

europeanRouteNumber

Kód označující dopravní cestu v síti mezinárodních silnic E. Kód začíná vždy písmenem „E“, po němž následuje číslo o jedné, dvou nebo třech číslicích.

CharacterString

zrušitelný

7.7.1.2.   Dopravní využití cesty (FormOfWay)

Klasifikace založená na fyzických vlastnostech silniční spojnice.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu FormOfWay

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

formOfWay

Dopravní využití cesty.

FormOfWayValue

 

Omezení prostorového objektu typu FormOfWay

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí silniční dopravní sítě.

7.7.1.3.   Funkční třída silnice (FunctionalRoadClass)

Klasifikace založená na důležitosti role, kterou má silnice v silniční síti.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu FunctionalRoadClass

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

functionalClass

Funkční třída silniční spojnice v silniční síti.

FunctionalRoadClassValue

 

Omezení prostorového objektu typu FunctionalRoadClass

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí silniční dopravní sítě.

7.7.1.4.   Počet jízdních pruhů (NumberOfLanes)

Počet jízdních pruhů silničního prvku.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu NumberOfLanes

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

direction

Označuje, pro jaký směr platí počet jízdních pruhů.

LinkDirectionValue

zrušitelný

minMaxNumberOfLanes

Označuje, zda se počet jízdních pruhů počítá jako minimální nebo maximální hodnota.

MinMaxLaneValue

zrušitelný

numberOfLanes

Počet jízdních pruhů.

Integer

 

Omezení prostorového objektu typu NumberOfLanes

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí silniční dopravní sítě.

7.7.1.5.   Silnice (Road)

Množina posloupností silničních spojnic a/nebo jednotlivých silničních spojnic charakterizovaných jedním nebo více tematickými identifikátory a/nebo vlastnostmi.

Tento typ je podtypem TransportLinkSet.

Atributy prostorového objektu typu Road

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

localRoadCode

Identifikační kód, který silnici přidělil místní silniční orgán.

CharacterString

zrušitelný

nationalRoadCode

Národní číslo silnice.

CharacterString

zrušitelný

7.7.1.6.   Koruna silnice (RoadArea)

Plocha, která se rozprostírá k hranicím silnice, včetně pojízdných ploch a jiných částí silnice.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.7.1.7.   Silniční spojnice (RoadLink)

Lineární prostorový objekt, který popisuje geometrii a propojení silniční sítě mezi dvěma body v síti. Silniční spojnice mohou představovat silniční komunikace, cyklistické stezky, jednoproudové silniční komunikace, silniční komunikace s více jízdními pruhy a rovné fiktivní trajektorie napříč dopravními čtverci.

Tento typ je podtypem TransportLink.

7.7.1.8.   Posloupnost silničních spojnic(RoadLinkSequence)

Lineární prostorový objekt složený z uspořádané množiny silničních spojnic, který představuje souvislou cestu v silniční síti bez jakýchkoli odboček. Prvek má vymezený začátek a konec a polohu každého bodu v posloupnosti silničních spojnic lze identifikovat jediným parametrem, např. délkou. Popisuje prvek silniční sítě charakterizovaný jedním nebo více tematickými identifikátory a/nebo vlastnostmi.

Tento typ je podtypem TransportLinkSequence.

7.7.1.9.   Název silnice (RoadName)

Název silnice přidělený odpovědným orgánem.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu RoadName

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

name

Název silnice.

GeographicalName

 

Omezení prostorového objektu typu RoadName

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí silniční dopravní sítě.

7.7.1.10.   Silniční uzel (RoadNode)

Prostorový objekt bodu používaný buď k reprezentaci propojení mezi dvěma silničními spojnicemi, nebo k reprezentaci důležitého prostorového objektu, například čerpací stanice nebo kruhového objezdu.

Tento typ je podtypem TransportNode.

Atributy prostorového objektu typu RoadNode

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

formOfRoadNode

Popis funkce silničního uzlu v silniční dopravní síti.

FormOfRoadNodeValue

zrušitelný

7.7.1.11.   Oblast silniční služby (RoadServiceArea)

Plocha připojená k silnici a určená k poskytování konkrétních služeb pro ni.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.7.1.12.   Druh silniční služby (RoadServiceType)

Popis typu oblasti silniční služby a dostupných zařízení.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu RoadServiceType

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

availableFacility

Zařízení, které je k dispozici pro danou oblast silniční služby.

ServiceFacilityValue

 

type

Typ oblasti silniční služby.

RoadServiceTypeValue

 

Omezení prostorového objektu typu RoadServiceType

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu typu RoadServiceArea nebo RoadNode (když formOfRoadNode = roadServiceArea).

7.7.1.13.   Kategorie povrchu vozovky (RoadSurfaceCategory)

Specifikace stavu povrchu přidruženého silničního prvku. Označuje, zda je silnice zpevněná nebo nezpevněná.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu RoadSurfaceCategory

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

surfaceCategory

Druh povrchu silnice.

RoadSurfaceCategoryValue

 

Omezení prostorového objektu typu RoadSurfaceCategory

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí silniční dopravní sítě.

7.7.1.14.   Šířka silnice (RoadWidth)

Šířka silnice měřená jako průměrná hodnota.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu RoadWidth

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

measuredRoadPart

Označuje, na kterou část silnice se vztahuje hodnota pro atribut „šířka“.

RoadPartValue

zrušitelný

width

Hodnota šířky silnice.

Measure

 

Omezení prostorového objektu typu RoadWidth

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí silniční dopravní sítě.

7.7.1.15.   Omezení rychlosti (SpeedLimit)

Omezení rychlosti vozidel na silnici.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu SpeedLimit

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

areaCondition

Omezení rychlosti závisí na okolnostech vnějšího prostředí.

AreaConditionValue

zrušitelný

direction

Označuje, pro jaký směr platí omezení rychlosti.

LinkDirectionValue

zrušitelný

laneExtension

Počet jízdních pruhů (včetně počátečního jízdního pruhu), pro který platí omezení rychlosti.

Integer

zrušitelný

speedLimitMinMaxType

Označuje, zda je omezení rychlosti maximální nebo minimální a zda se doporučuje.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Zdroj pro omezení rychlosti.

SpeedLimitSourceValue

zrušitelný

speedLimitValue

Hodnota pro omezení rychlosti.

Velocity

 

startLane

Index počátečního jízdního pruhu, pro který platí omezení rychlosti. V zemích s pravostranným provozem odkazuje index 1 na první jízdní pruh na pravé straně a zvyšuje se směrem doleva, v zemích s levostranným provozem odkazuje index 1 na první jízdní pruh na levé straně a zvyšuje se směrem doprava.

Integer

zrušitelný

validityPeriod

Doba, během které platí omezení rychlosti.

TM_Period

zrušitelný

vehicleType

Druh vozidel, která mají omezenou rychlost.

VehicleTypeValue

zrušitelný

weatherCondition

Povětrnostní podmínky, na nichž závisí omezení rychlosti.

WeatherConditionValue

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu SpeedLimit

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí silniční dopravní sítě.

7.7.1.16.   Oblast provozu vozidel (VehicleTrafficArea)

Plocha, která představuje část silnice používané pro běžný provoz vozidel.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.7.2.   Výčty

7.7.2.1.   Funkční třída silnice (FunctionalRoadClassValue)

Hodnoty pro funkční klasifikaci silnic. Tato klasifikace je založena na důležitosti role, kterou silnice má v silniční síti.

Přípustné hodnoty pro výčet FunctionalRoadClassValue

Hodnota

Definice

mainRoad

Nejdůležitější silnice v dané síti.

firstClass

Druhé nejdůležitější silnice v dané síti.

secondClass

Třetí nejdůležitější silnice v dané síti.

thirdClass

Čtvrté nejdůležitější silnice v dané síti.

fourthClass

Páté nejdůležitější silnice v dané síti.

fifthClass

Šesté nejdůležitější silnice v dané síti.

sixthClass

Sedmé nejdůležitější silnice v dané síti.

seventhClass

Osmé nejdůležitější silnice v dané síti.

eighthClass

Deváté nejdůležitější silnice v dané síti.

ninthClass

Nejméně důležité silnice v dané síti.

7.7.2.2.   Minimální nebo maximální počet jízdních pruhů (MinMaxLaneValue)

Hodnoty, které udávají, zda se počet jízdních pruhů počítá jako maximální, minimální nebo průměrný.

Přípustné hodnoty pro výčet MinMaxLaneValue

Hodnota

Definice

maximum

Počet jízdních pruhů je maximální hodnota pro danou část silniční sítě.

minimum

Počet jízdních pruhů je minimální hodnota pro danou část silniční sítě.

average

Počet jízdních pruhů je průměrná hodnota pro danou část silniční sítě.

7.7.2.3.   Charakter omezení rychlosti (SpeedLimitMinMaxValue)

Možné hodnoty pro určení charakteru omezení rychlosti.

Přípustné hodnoty pro výčet SpeedLimitMinMaxValue

Hodnota

Definice

maximum

Omezení rychlosti je maximální hodnota.

minimum

Omezení rychlosti je minimální hodnota.

recommendedMaximum

Omezení rychlosti je doporučená maximální hodnota.

recommendedMinimum

Omezení rychlosti je doporučená minimální hodnota.

7.7.3.   Číselníky

7.7.3.1.   Podmínky oblasti (AreaConditionValue)

Omezení rychlosti v závislosti na oblasti.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.7.3.2.   Forma silničního uzlu (FormOfRoadNodeValue)

Funkce silničních uzlů.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.7.3.3.   Dopravní využití cesty (FormOfWayValue)

Klasifikace založená na fyzických vlastnostech silniční spojnice.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.7.3.4.   Část silnice (RoadPartValue)

Označuje, na kterou část silnice se vztahuje hodnota měření.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.7.3.5.   Druh silniční služby (RoadServiceTypeValue)

Druhy oblastí silniční služby.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.7.3.6.   Kategorie povrchu vozovky (RoadSurfaceCategoryValue)

Hodnoty, které označují, zda je silnice zpevněná nebo nezpevněná.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.7.3.7.   Zařízení služeb (ServiceFacilityValue)

Možná zařízení služeb, které jsou k dispozici v oblasti silničních služeb.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.7.3.8.   Zdroj omezení rychlosti (SpeedLimitSourceValue)

Možné zdroje pro omezení rychlosti.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.7.3.9.   Druh vozidla (VehicleTypeValue)

Možné druhy vozidel.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.7.3.10.   Povětrnostní podmínky (WeatherConditionValue)

Hodnoty označující povětrnostní podmínky, které ovlivňují omezení rychlosti.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.8.   Síť vodní dopravy

7.8.1.   Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají sítě vodní dopravy, se používají tyto typy prostorových objektů:

Maják

Bóje

Třída CEMT

Stav vodního zařízení

Oblast plavební dráhy

Trajektová přeprava

Používání trajektů

Vnitrozemská vodní cesta

Námořní cesta

Oblast přístavu

Přístavní uzel

Omezení pro plavidla

Systém rozdělení plavebního provozu

Oblast systému rozdělení plavebního provozu

Křížení systému rozdělení plavebního provozu

Dráha systému rozdělení plavebního provozu

Kruhový objezd systému rozdělení plavebního provozu

Dělící pás systému rozdělení plavebního provozu

Posloupnost spojnic vodní dopravy

Vodní uzel

Směr toku vodní dopravy

Vodní cesta

Spojnice vodní cesty

Uzel vodní cesty

7.8.1.1.   Maják (Beacon)

Nápadný speciálně postavený objekt, který tvoří výraznou značku jako pevnou pomůcku pro plavbu nebo pro použití v hydrografickém průzkumu.

Tento typ je podtypem TransportPoint.

7.8.1.2.   Bóje (Buoy)

Plovoucí objekt připevněný ke dnu na konkrétním místě (zakresleném do mapy) jako pomůcka pro plavbu nebo pro jiné specifické účely.

Tento typ je podtypem TransportPoint.

7.8.1.3.   Třída CEMT (CEMTClass)

Klasifikace vnitrozemských vodních cest podle CEMT (Evropská konference ministrů dopravy).

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu CEMTClass

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

CEMTClass

Hodnota označující klasifikaci vnitrozemské vodní cesty podle CEMT (Evropská konference ministrů dopravy).

CEMTClassValue

 

Omezení prostorového objektu typu CEMTClass

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí sítě vodní dopravy.

7.8.1.4.   Stav vodního zařízení (ConditionOfWaterFacility)

Stav prvku sítě vodní dopravy s ohledem na jeho dokončení a používání.

Tento typ je podtypem ConditionOfFacility.

Omezení prostorového objektu typu ConditionOfWaterFacility

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí sítě vodní dopravy.

7.8.1.5.   Oblast plavební dráhy (FairwayArea)

Hlavní část vodní cesty s plavebním provozem.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.8.1.6.   Trajektová přeprava (FerryCrossing)

Zvláštní vodní cesta zaměřená na podporu přepravy cestujících, vozidel nebo jiného nákladu/zboží přes vodní útvar, která se obvykle používá jako spojení propojující dva nebo více uzlů pozemní dopravní sítě.

Tento typ je podtypem Waterway.

7.8.1.7.   Používání trajektů (FerryUse)

Druh dopravy uskutečňovaný trajektovou přepravou.

Tento typ je podtypem TransportProperty.

Atributy prostorového objektu typu FerryUse

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

ferryUse

Hodnota označující druh dopravy uskutečňovaný trajektovou přepravou.

FerryUseValue

 

Omezení prostorového objektu typu FerryUse

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí sítě vodní dopravy.

7.8.1.8.   Vnitrozemská vodní cesta (InlandWaterway)

Vodní cesta, která je vymezena ve vnitrozemských kontinentálních vodách.

Tento typ je podtypem Waterway.

7.8.1.9.   Námořní cesta (MarineWaterway)

Vodní cesta, která je vymezena v mořských vodách.

Tento typ je podtypem Waterway.

Atributy prostorového objektu typu MarineWaterway

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

deepWaterRoute

Atribut, který označuje, zda námořní cesta je trasa na volném moři.

Boolean

zrušitelný

7.8.1.10.   Oblast přístavu (PortArea)

Prostorový objekt oblasti používaný k reprezentaci fyzických mezí všech zařízení, které tvoří pozemní zónu námořního nebo vnitrozemského přístavu.

Tento typ je podtypem TransportArea.

7.8.1.11.   Přístavní uzel (PortNode)

Bodový prostorový objekt, který se používá ke zjednodušené reprezentaci námořního nebo vnitrozemského přístavu a nachází se přibližně na břehu vodního útvaru, kde je umístěn přístav.

Tento typ je podtypem WaterNode.

7.8.1.12.   Omezení pro plavidla (RestrictionForWaterVehicles)

Omezení pro plavidla na prvku vodní dopravy.

Tento typ je podtypem RestrictionForVehicles.

Omezení prostorového objektu typu RestrictionForWaterVehicles

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí sítě vodní dopravy.

7.8.1.13.   Systém rozdělení plavebního provozu (TrafficSeparationScheme)

Systém zaměřený na snížení rizika srážky v přetížených oblastech a/nebo ve sbíhajících se oblastech rozdělení plavebního provozu, který se pohybuje v opačných nebo téměř opačných směrech.

Tento typ je abstraktní.

Přidružené role prostorového objektu typu TrafficSeparationScheme

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

component

Komponenta systému rozdělení plavebního provozu.

TrafficSeparationSchemeArea

 

marineWaterRoute

Množina námořních cest přidružených k systému rozdělení plavebního provozu.

MarineWaterway

 

markerBeacon

Ukazatel tvořící část systému rozdělení plavebního provozu.

Beacon

 

markerBuoy

Ukazatel tvořící část systému rozdělení plavebního provozu.

Buoy

 

7.8.1.14.   Oblast systému rozdělení plavebního provozu (TrafficSeparationSchemeArea)

Prostorový objekt oblasti, který je součástí systému rozdělení plavebního provozu.

Tento typ je podtypem TransportArea.

Tento typ je abstraktní.

7.8.1.15.   Křížení systému rozdělení plavebního provozu (TrafficSeparationSchemeCrossing)

Vymezená oblast, kde se křižují dráhy.

Tento typ je podtypem TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.16.   Dráha systému rozdělení plavebního provozu (TrafficSeparationSchemeLane)

Oblast v rámci určených mezí, v níž je zaveden jednosměrný tok dopravy.

Tento typ je podtypem TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.17.   Kruhový objezd systému rozdělení plavebního provozu (TrafficSeparationSchemeRoundabout)

Systém rozdělení plavebního provozu, v němž se doprava pohybuje proti směru hodinových ručiček kolem specifikovaného bodu nebo zóny.

Tento typ je podtypem TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.18.   Dělící pás systému rozdělení plavebního provozu (TrafficSeparationSchemeSeparator)

Zóna oddělující dráhy, v nichž lodě plují v opačných nebo téměř opačných směrech; nebo oddělující dráhy určené pro konkrétní třídy lodí, které plují stejným směrem.

Tento typ je podtypem TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.19.   Posloupnost spojnic vodní dopravy (WaterLinkSequence)

Lineární prostorový objekt složený z uspořádané množiny spojnic vodní cesty a/nebo (v případě potřeby) vodních toků, který představuje souvislou cestu ve vodní síti bez jakýchkoli odboček.

Tento typ je podtypem TransportLinkSequence.

7.8.1.20.   Vodní uzel (WaterNode)

Bodový prostorový objekt, který se používá k reprezentaci propojení mezi dvěma různými spojnicemi vodních cest nebo mezi spojnicí vodních cest a spojnicí vodních toků v síti vodní dopravy.

Tento typ je podtypem TransportNode.

Tento typ je abstraktní.

7.8.1.21.   Směr toku vodní dopravy (WaterTrafficFlowDirection)

Označuje směr toku vodní dopravy ve vztahu ke směru vektoru spojnice vodní dopravy.

Tento typ je podtypem TrafficFlowDirection.

Omezení prostorového objektu typu WaterTrafficFlowDirection

Tuto vlastnost lze přidružit pouze k prostorovému objektu, který je součástí sítě vodní dopravy.

7.8.1.22.   Vodní cesta (Waterway)

Množina posloupností vodních spojnic a/nebo jednotlivých spojnic vodních cest a/nebo (v případě potřeby) vodních toků charakterizovaných jedním nebo více tematickými identifikátory a/nebo vlastnostmi, které tvoří trasu pro lodní dopravu v rámci vodního útvaru (oceány, moře, řeky, jezera, průplavy nebo kanály).

Tento typ je podtypem TransportLinkSet.

Tento typ je abstraktní.

7.8.1.23.   Spojnice vodní cesty (WaterwayLink)

Lineární prostorový objekt, který popisuje geometrii nebo propojení sítě vodní dopravy mezi dvěma po sobě jdoucími uzly vodní cesty nebo vodního toku. Představuje lineární úsek přes vodní útvar, který se používá pro plavbu.

Tento typ je podtypem TransportLink.

7.8.1.24.   Uzel vodní cesty (WaterwayNode)

Bodový prostorový objekt, který se používá k reprezentaci propojení mezi dvěma různými spojnicemi vodních cest nebo mezi spojnicí vodních cest a spojnicí vodních toků v síti vodní dopravy.

Tento typ je podtypem WaterNode.

Atributy prostorového objektu typu WaterwayNode

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

formOfWaterwayNode

Popis funkce uzlu vodní cesty v síti vodní dopravy.

FormOfWaterwayNodeValue

zrušitelný

7.8.2.   Výčty

7.8.2.1.   Třída CEMT (CEMTClassValue)

Klasifikace vnitrozemských vodních cest podle rezoluce č. 92/2 CEMT (Evropská konference ministrů dopravy).

Přípustné hodnoty pro výčet CEMTClassValue

Hodnota

Definice

I

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy I CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

II

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy II CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

III

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy III CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2– tabulka l.

IV

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy IV CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

Va

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy Va CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

Vb

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy Vb CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

VIa

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy VIa CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

VIb

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy VIb CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

VIc

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy VIc CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

VII

Vnitrozemská vodní cesta, která patří do třídy VII CEMT definované Evropskou konferencí ministrů dopravy, rezoluce č. 92/2 – tabulka l.

7.8.3.   Číselníky

7.8.3.1.   Používání trajektů (FerryUseValue)

Druhy dopravy uskutečňované trajektem.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.8.3.2.   Forma uzlu vodní cesty (FormOfWaterwayNodeValue)

Funkce uzlu vodní cesty v síti vodní dopravy.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

7.9.   Požadavky specifické pro téma

7.9.1.   Shoda mezi sadami prostorových dat

1.

Reprezentace osy a uzlů dopravních sítí se musí vždy nacházet v rozsahu reprezentace oblasti téhož objektu.

2.

Příslušné orgány musejí v členských státech zavést a udržovat propojení mezi dopravními sítěmi přes státní hranice a – je-li to vhodné – také přes regionální hranice (a datové sady) s použitím mechanizmů přeshraničního propojení zajišťovaných typem NetworkConnection.

7.9.2.   Modelování odkazů na objekt

1.

Pokud se používá lineární referencování v datech dopravních sítí, poloha referencovaných vlastností na spojnicích a posloupnostech spojnic je vyjádřena jako vzdálenost měřená podél uvedené geometrie základního objektu (základních objektů) spojnice.

2.

Intermodální spojení musí vždy odkazovat na dva prvky, které patří do různých sítí.

7.9.3.   Geometrická reprezentace

1.

Konce dopravních spojnic musí být spojeny vždy, když existuje křížení mezi jevy reálného světa, které představují. Na křižujících se prvcích sítě, kde není možné přejít od jednoho prvku ke druhému, nemohou být vytvořena žádná spojení.

2.

V datové sadě dopravních sítí, která obsahuje uzly, se tyto uzly mohou vyskytovat pouze v případě, že spojují nebo ukončují dopravní spojnice.

7.9.4.   Modelování odkazů na objekt

Sítě vodní dopravy se použijí znovu v případě, že existuje a je použitelná geometrie osy vodní sítě tématu Vodstvo. Odkazy na objekt se proto použijí za účelem spojení vodního dopravního toku s geometrií existující vodní sítě v tématu Vodstvo.

7.9.5.   Osy

Osy silničních objektů a objektů kolejové dráhy spadají do rozsahu fyzických objektů reálného světa, které představují, pokud není spojnice označena jako „fictitious“.

7.9.6.   Zajištění propojení sítě

1.

Existuje-li kdekoli v dopravní síti nějaké spojení, všechny propojené konce spojnic a volitelný uzel, které se podílejí na tomto spojení, musejí být umístěny v menší vzdálenosti od sebe než je přípustná odchylka propojení.

2.

Konce spojnic a uzly, které nejsou spojeny, musejí být vždy odděleny vzdáleností, která je větší než přípustná odchylka propojení.

3.

V datových sadách, v nichž jsou jak dopravní spojnice, tak i uzly, musí relativní poloha uzlů a konců spojnic ve vztahu ke stanovené přípustné odchylce propojení odpovídat přidružením, která mezi nimi existují v datové sadě.

7.10.   Vrstvy

Vrstva pro téma prostorových dat Dopravní sítě

Typ vrstvy

Název vrstvy

Typ (typy) prostorových objektů

TN.CommonTransportElements.TransportNode

Obecný dopravní uzel

TransportNode

TN.CommonTransportElements.TransportLink

Obecná dopravní spojnice

TransportLink

TN.CommonTransportElements.TransportArea

Obecná oblast dopravy

TransportArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadLink

Silniční spojnice

RoadLink

TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea

Oblast provozu vozidel

VehicleTrafficArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea

Oblast silniční služby

RoadServiceArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadArea

Koruna silnice

RoadArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayLink

Spojnice kolejové dráhy

RailwayLink

TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea

Oblast stanice kolejové dráhy

RailwayStationArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea

Oblast nákladní kolejové skupiny

RailwayYardArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayArea

Oblast kolejové dráhy

RailwayArea

TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink

Spojnice vodní cesty

WaterwayLink

TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea

Oblast plavební dráhy

FairwayArea

TN.WaterTransportNetwork.PortArea

Oblast přístavu

PortArea

TN.AirTransportNetwork.AirLink

Letecké spojení

AirLink

TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea

Oblast letiště

AerodromeArea

TN.AirTransportNetwork.RunwayArea

Oblast dráhy

RunwayArea

TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea

Oblast vzdušného prostoru

AirspaceArea

TN.AirTransportNetwork.ApronArea

Oblast odbavovací plochy

ApronArea

TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea

Oblast pojezdové dráhy

TaxiwayArea

TN.CableTransportNetwork.CablewayLink

Spojnice lanové dráhy

CablewayLink

8.   VODSTVO

8.1.   Definice

Kromě definic uvedených v článku 2 se používají tyto definice:

„zvodní“ se rozumí podzemní vrstva nebo souvrství hornin nebo jiných geologických vrstev o dostatečné pórovitosti a propustnosti umožňující buď významné proudění podzemních vod, nebo odběr významných množství podzemních vod;

„podzemními vodami“ se rozumí veškeré vody pod zemským povrchem v pásmu nasycení a v přímém kontaktu s horninovým prostředím nebo půdním podložím,

„dílčím povodím“ se rozumí území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká systémem potoků, řek a případně i jezer do určitého místa vodního toku.

8.2.   Struktura tématu prostorových dat Vodstvo

Typy specifikované pro téma prostorových dat Vodstvo jsou strukturovány v těchto skupinách:

Hydrografická základna

Hydrografická síť

Hydrografické fyzické vody

Podávání zpráv z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod

8.3.   Hydrografická základna

8.3.1.   Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají hydrografické základny, se používají tyto typy prostorových objektů:

Hydrografický objekt

8.3.1.1.   Hydrografický objekt (HydroObject)

Základ identity pro hydrografické objekty (včetně vytvořených člověkem) v reálném světě.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu HydroObject

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geographicalName

Zeměpisné jméno používané k identifikaci hydrografického objektu v reálném světě. Poskytuje „klíč“ pro implicitní přidružení různých reprezentací objektu.

GeographicalName

zrušitelný

hydroId

Identifikátor používaný k identifikaci hydrografického objektu v reálném světě. Poskytuje „klíč“ pro implicitní přidružení různých reprezentací objektu.

HydroIdentifier

 


Přidružené role prostorového objektu typu HydroObject

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

relatedHydroObject

Příslušný hydrografický objekt, který představuje tutéž entitu reálného světa.

HydroObject

zrušitelný

8.3.2.   Datové typy

8.3.2.1.   Hydrografický identifikátor (HydroIdentifier)

Hydrografický tematický identifikátor.

Atributy datového typu HydroIdentifier

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

classificationScheme

Popis používaného systému identifikace (národní, evropský apod.).

CharacterString

 

localId

Místní identifikátor přidělený nějakým orgánem.

CharacterString

 

namespace

Identifikátor rozsahu pro místní identifikátor.

CharacterString

 

8.4.   Hydrografická síť

8.4.1.   Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají hydrografické sítě, se používají tyto typy prostorových objektů:

Hydrografický uzel

Segment vodních toků

Posloupnost segmentů vodních toků

Oddělené křížení vodních toků

8.4.1.1.   Hydrografický uzel (HydroNode)

Uzel v rámci hydrografické sítě.

Tento typ je podtypem Node.

Tento typ je podtypem HydroObject.

Atributy prostorového objektu typu HydroNode

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

hydroNodeCategory

Charakter hydrografického uzlu.

HydroNodeCategoryValue

zrušitelný

8.4.1.2.   Segment vodních toků (WatercourseLink)

Segment vodního toku v rámci hydrografické sítě.

Tento typ je podtypem Link.

Tento typ je podtypem HydroObject.

Atributy prostorového objektu typu WatercourseLink

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

flowDirection

Směr toku vody v segmentu ve vztahu k digitalizaci geometrie segmentu.

LinkDirectionValue

zrušitelný

length

Délka segmentu sítě.

Length

zrušitelný

8.4.1.3.   Posloupnost segmentů vodních toků (WatercourseLinkSequence)

Posloupnost segmentů vodních toků, která představuje neodbočující cestu přes hydrografickou síť.

Tento typ je podtypem LinkSequence.

Tento typ je podtypem HydroObject.

8.4.1.4.   Mimoúrovňové křížení vodních toků (WatercourseSeparatedCrossing)

Prvek v hydrografické síti používaný k označení vzájemně se neovlivňujících křížení spojnic vodních toků, které jsou odděleny úrovní.

Tento typ je podtypem GradeSeparatedCrossing.

Tento typ je podtypem HydroObject.

8.4.2.   Číselníky

8.4.2.1.   Kategorie hydrografického uzlu (HydroNodeCategoryValue)

Definuje kategorie různých typů hydrografických uzlů sítě.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

8.5.   Hydrografické fyzické vody

8.5.1.   Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají hydrografických fyzických vod, se používají tyto typy prostorových objektů:

Křížení

Přehrada nebo jez

Dílčí povodí

Pobřežní hráz

Vodopád

Říční bod

Brod

Hydrografický zájmový bod

Hydroelektrárna

Záplavové území

Hranice zátopy

Plavební komora

Objekt vytvořený člověkem

Oblast oceánu

Potrubí

Přečerpávací stanice

Peřeje

Povodí řeky

Pobřeží

Sestavení pobřežní čáry

Jez

Stojatá voda

Povrchová voda

Vodní tok

Mokřad

8.5.1.1.   Křížení (Crossing)

Objekt vytvořený člověkem, který umožňuje průtok vody nad nebo pod překážkou.

Tento typ je podtypem ManMadeObject.

Atributy prostorového objektu typu Crossing

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

type

Typ fyzického křížení.

CrossingTypeValue

zrušitelný

8.5.1.2.   Přehrada nebo jez (DamOrWeir)

Trvalá překážka přes vodní tok používaná k zadržení vody přehrazením nebo k regulaci jejího toku.

Tento typ je podtypem ManMadeObject.

8.5.1.3.   Dílčí povodí (DrainageBasin)

Oblast, která má společné vyústění pro svůj povrchový odtok.

Tento typ je podtypem HydroObject.

Atributy prostorového objektu typu DrainageBasin

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

area

Velikost oblasti dílčího povodí.

Area

zrušitelný

basinOrder

Číslo (nebo kód) vyjadřující stupeň rozvětvení/rozdělení v systému dílčího povodí.

HydroOrderCode

zrušitelný

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie dílčího povodí v podobě plochy.

GM_Surface

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

origin

Počátek dílčího povodí.

OriginValue

zrušitelný

Přidružené role prostorového objektu typu DrainageBasin

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

outlet

Vyústění povrchové vody dílčího povodí.

SurfaceWater

zrušitelný

containsBasin

Menší dílčí povodí obsažené ve větším povodí.

DrainageBasin

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu DrainageBasin

Povodí řeky nemůže být obsaženo v žádném jiném povodí.

8.5.1.4.   Pobřežní hráz (Embankment)

Těleso ze zemního nebo jiného materiálu vybudované člověkem podél pobřeží.

Tento typ je podtypem ManMadeObject.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Oblasti ohrožené přírodními riziky v příloze III směrnice 2007/2/ES.

8.5.1.5.   Vodopád (Falls)

Svisle tekoucí část vodního toku, kde padá z výšky.

Tento typ je podtypem FluvialPoint.

Atributy prostorového objektu typu Falls

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

height

Vzdálenost měřená od nejnižšího bodu základny na úrovni země nebo na vodní hladině (na svažující se straně/straně po proudu) k nejvyššímu bodu prostorového objektu.

Length

zrušitelný

8.5.1.6.   Říční bod (FluvialPoint)

Hydrografický zájmový bod, který ovlivňuje proud vodního toku.

Tento typ je podtypem HydroPointOfInterest.

Tento typ je abstraktní.

8.5.1.7.   Brod (Ford)

Mělká část vodního toku používaná k přechodu přes vodní cestu.

Tento typ je podtypem ManMadeObject.

8.5.1.8.   Hydrografický zájmový bod (HydroPointOfInterest)

Přirozené místo, kde se voda objevuje, mizí nebo mění svůj tok.

Tento typ je podtypem HydroObject.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu HydroPointOfInterest

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie hydrografického zájmového bodu v podobě bodu, křivky nebo plochy.

GM_Primitive

zrušitelný

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

levelOfDetail

Rozlišení vyjádřené jako obrácená hodnota daného měřítka nebo horizontálního vytyčování.

MD_Resolution

 

8.5.1.9.   Hydroelektrárna (HydroPowerPlant)

Zařízení na výrobu elektrické energie z tekoucí vody.

Tento typ je podtypem ManMadeObject.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Energetické zdroje v příloze III směrnice 2007/2/ES.

8.5.1.10.   Záplavové území (InundatedLand)

Území pravidelně pokrývané záplavovou vodou kromě přílivových vod.

Tento typ je podtypem HydroObject.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Oblasti ohrožené přírodními riziky v příloze III směrnice 2007/2/ES.

Atributy prostorového objektu typu InundatedLand

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie záplavového území v podobě plochy.

GM_Surface

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

inundationReturnPeriod

Průměrná doba (v letech) mezi výskytem povodní.

Number

zrušitelný

inundationType

Typ území, které je vystaveno zaplavení způsobenému povodní.

InundationValue

zrušitelný

8.5.1.11.   Hranice zátopy (LandWaterBoundary)

Linie, kde je pevninský masív v kontaktu s vodním útvarem.

Atributy prostorového objektu typu LandWaterBoundary

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie hranice zátopy v podobě křivky.

GM_Curve

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

origin

Začátek hranice zátopy.

OriginValue

zrušitelný

waterLevelCategory

Hladina vody vymezující hranici zátopy.

WaterLevelValue

zrušitelný

8.5.1.12.   Plavební komora (Lock)

Uzavřený objekt se dvěma nebo řadou vrat používaný k vyzdvižení nebo spuštění plavidel, když proplouvají z jedné hladiny vody na druhou.

Tento typ je podtypem ManMadeObject.

8.5.1.13.   Objekt vytvořený člověkem (ManMadeObject)

Umělý objekt, který leží uvnitř vodního útvaru a má jeden z těchto typů funkce: - zadržuje vodu; - reguluje množství vody; - mění tok vody; - umožňuje vzájemné křížení vodních toků.

Tento typ je podtypem HydroObject.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu ManMadeObject

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

condition

Stav plánování, výstavby, opravy a/nebo údržby staveb a/nebo zařízení, které obsahuje vybavení a/nebo se jako celek nachází na místě.

ConditionOfFacilityValue

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie objektu vytvořeného člověkem, v podobě bodu, křivky nebo plochy.

GM_Primitive

zrušitelný

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

levelOfDetail

Rozlišení vyjádřené jako obrácená hodnota daného měřítka nebo horizontálního vytyčování.

MD_Resolution

 

8.5.1.14.   Oblast oceánu (OceanRegion)

Jedna ze tří velkých oblastí světového oceánu, každá s přidruženými dílčími a okrajovými oblastmi a podléhající nezávislému režimu toku.

Tento typ je podtypem HydroObject.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Mořské oblasti v příloze III směrnice 2007/2/ES.

Atributy prostorového objektu typu OceanRegion

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie oblasti oceánu v podobě plochy.

GM_Surface

zrušitelný

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 


Přidružené role prostorového objektu typu OceanRegion

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

foreshore

Část pobřeží nebo břehu, která leží mezi spodní výškou vodní hladiny a horní mezí běžného působení vln.

Shore

zrušitelný

8.5.1.15.   Potrubí (Pipe)

Potrubí pro přepravu pevných, tekutých nebo plynných látek.

Tento typ je podtypem ManMadeObject.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Veřejné služby a služby veřejné správy v příloze III směrnice 2007/2/ES.

8.5.1.16.   Přečerpávací stanice (PumpingStation)

Zařízení pro přesun pevných, tekutých nebo plynných látek za pomoci tlaku nebo sání.

Tento typ je podtypem ManMadeObject.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Veřejné služby a služby veřejné správy v příloze III směrnice 2007/2/ES.

8.5.1.17.   Peřeje (Rapids)

Část vodního toku se zrychleným proudem, kde rychle padá dolu ale bez přerušení ve svahu koryta dostatečného k vytvoření vodopádu.

Tento typ je podtypem FluvialPoint.

8.5.1.18.   Povodí řeky (RiverBasin)

Oblast země, z níž všechny povrchové odtékající toky tečou přes řadu vodních toků, řek a případně jezer do moře jediným ústím řeky, ramenem ústí řeky nebo deltou.

Tento typ je podtypem DrainageBasin.

8.5.1.19.   Pobřeží (Shore)

Úzký pruh země v bezprostředním styku s jakýmkoli vodním útvarem, včetně oblasti mezi vysokou a nízkou vodní hladinou.

Tento typ je podtypem HydroObject.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Krajinné pokrytí v příloze II směrnice 2007/2/ES.

Atributy prostorového objektu typu Shore

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

composition

Primární typ (typy) materiálu, který obsahuje prostorový objekt, kromě povrchu.

ShoreTypeValue

zrušitelný

delineationKnown

Označení, že vymezení (například: mezní hodnoty a informace) prostorového objektu je známo.

Boolean

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie pobřeží v podobě plochy.

GM_Surface

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

8.5.1.20.   Pobřežní stavba (ShorelineConstruction)

Umělá stavba umístěná na území, které hraničí s vodním útvarem, a upevněná na místě.

Tento typ je podtypem ManMadeObject.

8.5.1.21.   Jez (Sluice)

Otevřené, šikmé vedení vody vybavené vraty pro regulaci vodního proudu.

Tento typ je podtypem ManMadeObject.

8.5.1.22.   Stojatá voda (StandingWater)

Vodní útvar, který je úplně obklopen zemí.

Tento typ je podtypem SurfaceWater.

Atributy prostorového objektu typu StandingWater

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

elevation

Nadmořská výška nad střední hladinou moře.

Length

zrušitelný

meanDepth

Průměrná hloubka vodního útvaru.

Length

zrušitelný

surfaceArea

Povrchová plocha vodního útvaru.

Area

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu StandingWater

Geometrie stojaté vody může být plocha nebo bod.

8.5.1.23.   Povrchová voda (SurfaceWater)

Každý známý útvar vnitrozemské vodní cesty.

Tento typ je podtypem HydroObject.

Tento typ je abstraktní.

Atributy prostorového objektu typu SurfaceWater

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie povrchové vody: - buď křivka, nebo plocha pro vodní tok; - nebo bod či plocha pro stojatou vodu.

GM_Primitive

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

levelOfDetail

Rozlišení vyjádřené jako obrácená hodnota orientačního měřítka nebo horizontálního vytyčování.

MD_Resolution

 

localType

Poskytuje „místní“ název pro typ povrchové vody.

LocalisedCharacterString

zrušitelný

origin

Původ povrchové vody.

OriginValue

zrušitelný

persistence

Stupeň perzistence vody.

HydrologicalPersistenceValue

zrušitelný

tidal

Označuje, zda je povrchová voda zasažena přílivovou vodou.

Boolean

zrušitelný


Přidružené role prostorového objektu typu SurfaceWater

Přidružená role

Definice

Typ

Zrušitelnost

bank

Břeh spojený (břehy spojené) s povrchovou vodou.

Shore

zrušitelný

drainsBasin

Povodí odvodňované povrchovou vodou.

DrainageBasin

zrušitelný

neighbour

Přidružení k jiné instanci stejné povrchové vody reálného světa v jiné datové sadě.

SurfaceWater

zrušitelný

8.5.1.24.   Vodní tok (Watercourse)

Přirozený nebo umělý tekoucí vodní tok nebo proud.

Tento typ je podtypem SurfaceWater.

Atributy prostorového objektu typu Watercourse

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

condition

Stav plánování, výstavby, opravy a/nebo údržby vodního toku.

ConditionOfFacilityValue

zrušitelný

delineationKnown

Označení, že vymezení (například: meze a informace) prostorového objektu je známo.

Boolean

zrušitelný

length

Délka vodního toku.

Length

zrušitelný

level

Svislé umístění vodního toku ve vztahu k zemi.

VerticalPositionValue

zrušitelný

streamOrder

Číslo (nebo kód) vyjadřující stupeň rozvětvení v soustavě vodního toku.

HydroOrderCode

zrušitelný

width

Šířka vodního toku (jako rozsah) podél jeho délky.

WidthRange

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu Watercourse

Geometrie vodního toku může být křivka nebo plocha.

Atribut stavu lze specifikovat pouze pro umělý vodní tok.

8.5.1.25.   Mokřad (Wetland)

Špatně odvodňovaná nebo pravidelně zaplavovaná oblast, kde je půda nasycena vodou a vegetace je podporována.

Tento typ je podtypem HydroObject.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Krajinné pokrytí v příloze II směrnice 2007/2/ES.

Atributy prostorového objektu typu Wetland

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

geometry

Geometrie mokřadu v podobě plochy.

GM_Surface

 

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

localType

Uvádí „místní“ název pro typ mokřadu.

LocalisedCharacterString

zrušitelný

tidal

Označuje, zda je mokřad zasažen přílivovou vodou.

Boolean

zrušitelný

8.5.2.   Datové typy

8.5.2.1.   Hydrologický operační kód (HydroOrderCode)

Hydrologicky významný „operační kód“ pro uspořádání hierarchií vodních toků a povodí.

Atributy datového typu HydroOrderCode

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

order

Číslo (nebo kód) vyjadřující stupeň rozvětvení nebo rozdělení v soustavě vodního toku nebo povodí.

CharacterString

 

orderScheme

Popis koncepce uspořádání.

CharacterString

 

scope

Ukazatel rozsahu nebo původu operačního kódu (včetně uvedení, zda je národní, nadnárodní nebo evropský).

CharacterString

 

8.5.2.2.   Rozsah šířky (WidthRange)

Rozsah horizontální šířky vodního toku podél jeho délky.

Atributy datového typu WidthRange

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

lower

Spodní hranice šířky.

Length

 

upper

Horní hranice šířky.

Length

 

8.5.3.   Výčty

8.5.3.1.   Původ (OriginValue)

Typ výčtu, který specifikuje soubor hydrografických kategorií „původu“ (přirozený, umělý) pro různé hydrografické objekty.

Přípustné hodnoty pro výčet OriginValue

Hodnota

Definice

natural

Označení, že prostorový objekt je přirozený.

manMade

Označení, že prostorový objekt je umělý.

8.5.4.   Číselníky

8.5.4.1.   Typ křížení (CrossingTypeValue)

Umělé typy fyzických křížení vodních toků.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

8.5.4.2.   Hydrologická persistence (HydrologicalPersistenceValue)

Kategorie hydrologické persistence vodního útvaru.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

8.5.4.3.   Zaplavení (InundationValue)

Typ pozemního subjektu pro zaplavení.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Oblasti ohrožené přírodními riziky v příloze III směrnice 2007/2/ES.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

8.5.4.4.   Typ pobřeží (ShoreTypeValue)

Kategorie složení oblasti pobřeží.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Krajinné pokrytí v příloze II směrnice 2007/2/ES.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

8.5.4.5.   Hladina vody (WaterLevelValue)

Přílivové datum/hladina vody, k nímž je vztažena hloubka a výška.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

8.6.   Podávání zpráv z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod

8.6.1.   Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů, které se týkají podávání zpráv z oblasti vodního hospodářství a ochrany vod, se používají tyto typy prostorových objektů:

Pobřežní vody podle rámcové směrnice o vodě (WFD – Water Framework Directive Coastal Water)

Útvar podzemní vody podle rámcové směrnice o vodě (WFD Ground Water Body)

Jezero podle rámcové směrnice o vodě (WFD Lake)

Řeka podle rámcové směrnice o vodě (WFD River)

Řeka nebo jezero podle rámcové směrnice o vodě (WFD River or Lake)

Útvar povrchových vod podle rámcové směrnice o vodě (WFD Surface Water Body)

Brakické vody podle rámcové směrnice o vodě (WFD Transitional Water)

Vodní útvar podle rámcové směrnice o vodě (WFD Water Body)

8.6.1.1.   Pobřežní vody podle rámcové směrnice o vodě (WFDCoastalWater)

Povrchové vody, které se nacházejí směrem k pevnině od čáry, jejíž každý bod je ve vzdálenosti jedné námořní míle směrem do moře z nejbližšího bodu základní čáry, od které se měří šířka teritoriálních vod, a které případně dosahují až k vnější hranici brakických vod.

Tento typ je podtypem WFDSurfaceWaterBody.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Správní oblasti/chráněná pásma/regulovaná území a jednotky, za které se podávají zprávy, v příloze III směrnice 2007/2/ES.

Omezení prostorového objektu typu WFDCoastalWater

Geometrie pobřežních vod musí být plocha.

8.6.1.2.   Útvar podzemní vody podle rámcové směrnice o vodě (WFDGroundWaterBody)

Příslušný objem podzemních vod ve zvodni nebo ve zvodních.

Tento typ je podtypem WFDWaterBody.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Správní oblasti/chráněná pásma/regulovaná území a jednotky, za které se podávají zprávy, v příloze III směrnice 2007/2/ES.

Atributy prostorového objektu typu WFDGroundWaterBody

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geometry

Geometrie útvaru podzemní vody podle rámcové směrnice o vodě.

GM_Primitive

zrušitelný

8.6.1.3.   Jezero podle rámcové směrnice o vodě (WFDLake)

Útvar stojaté vnitrozemské povrchové vody.

Tento typ je podtypem WFDRiverOrLake.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Správní oblasti/chráněná pásma/regulovaná území a jednotky, za které se podávají zprávy, v příloze III směrnice 2007/2/ES.

Omezení prostorového objektu typu WFDLake

Geometrie jezera musí být plocha.

8.6.1.4.   Řeka podle rámcové směrnice o vodě (WFDRiver)

Útvar vnitrozemské vody tekoucí v převážné části po zemském povrchu, který ale může téci v části toku pod povrchem.

Tento typ je podtypem WFDRiverOrLake.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Správní oblasti/chráněná pásma/regulovaná území a jednotky, za které se podávají zprávy, v příloze III směrnice 2007/2/ES.

Omezení prostorového objektu typu WFDRiver

Geometrie řeky musí být křivka.

Atributy main a large nelze specifikovat pro kanály.

8.6.1.5.   Řeka nebo jezero podle rámcové směrnice o vodě (WFDRiverOrLake)

Abstraktní třída obsahující společné atributy pro řeku nebo jezero podle rámcové směrnice o vodě.

Tento typ je podtypem WFDSurfaceWaterBody.

Tento typ je abstraktní.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Správní oblasti/chráněná pásma/regulovaná území a jednotky, za které se podávají zprávy, v příloze III směrnice 2007/2/ES.

Atributy prostorového objektu typu WFDRiverOrLake

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

large

Řeka s povodím > 50000 km2; nebo řeky a hlavní přítoky, které mají povodí od 5000 km2 do 50000 km2. Jezera, která mají povrchovou plochu > 500 km2.

Boolean

zrušitelný

main

Řeky, které mají povodí > 500 km2. Jezera, která mají povrchovou plochu > 10 km2.

Boolean

zrušitelný

8.6.1.6.   Útvar povrchových vod podle rámcové směrnice o vodě (WFDSurfaceWaterBody)

Samostatný a významný prvek povrchové vody.

Tento typ je podtypem WFDWaterBody.

Tento typ je abstraktní.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Správní oblasti/chráněná pásma/regulovaná území a jednotky, za které se podávají zprávy, v příloze III směrnice 2007/2/ES.

Atributy prostorového objektu typu WFDSurfaceWaterBody

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

artificial

„Umělým vodním útvarem“ se rozumí útvar povrchové vody vytvořený lidskou činností.

Boolean

 

geometry

Geometrie útvaru povrchové vody podle rámcové směrnice o vodě: - plocha pro pobřežní vody podle rámcové směrnice o vodě; - plocha pro brakické vody podle rámcové směrnice o vodě; - křivka pro řeku podle rámcové směrnice o vodě; - plocha pro jezero podle rámcové směrnice o vodě.

GM_Primitive

 

heavilyModified

„Silně ovlivněným vodním útvarem“ se rozumí útvar povrchové vody, který má v důsledku fyzických změn způsobených lidskou činností podstatně změněný charakter, jak jej vymezil členský stát v souladu s ustanoveními přílohy II.

Boolean

 

representativePoint

Reprezentativní bod vodního útvaru podle rámcové směrnice o vodě.

GM_Point

zrušitelný

Omezení prostorového objektu typu WFDSurfaceWaterBody

Atribut heavilyModified je povolen pouze když objekt není umělý.

8.6.1.7.   Brakické vody podle rámcové směrnice o vodě (WFDTransitionalWater)

Útvary povrchové vody poblíž ústí řek, které jsou svou povahou částečně slané v důsledku své blízkosti k pobřežním vodám, avšak jsou podstatně ovlivněné přítokem sladké vody.

Tento typ je podtypem WFDSurfaceWaterBody.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Správní oblasti/chráněná pásma/regulovaná území a jednotky, za které se podávají zprávy, v příloze III směrnice 2007/2/ES.

Omezení prostorového objektu typu WFDTransitionalWater

Geometrie brakických vod musí být plocha.

8.6.1.8.   Vodní útvar podle rámcové směrnice o vodě (WFDWaterBody)

Abstraktní třída představující útvar povrchové vody nebo útvar podzemní vody podle rámcové směrnice o vodě.

Tento typ je podtypem HydroObject.

Tento typ je abstraktní.

Tento typ je předběžným typem, který je třeba posoudit v tématu prostorových dat Správní oblasti/chráněná pásma/regulovaná území a jednotky, za které se podávají zprávy, v příloze III směrnice 2007/2/ES.

Atributy prostorového objektu typu WFDWaterBody

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

beginLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu vložena do sady prostorových dat nebo v ní změněna.

DateTime

zrušitelný

endLifespanVersion

Datum a čas, kdy byla tato verze prostorového objektu nahrazena v sadě prostorových dat nebo z ní odstraněna.

DateTime

zrušitelný

inspireId

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

8.7.   Požadavky specifické pro téma

8.7.1.   Shoda mezi sadami prostorových dat

1.

Hydrografické segmenty, osy a uzly se musí vždy nacházet v rozsahu reprezentace oblasti téhož objektu.

2.

Příslušné orgány musejí v členských státech zavést a udržovat propojení mezi hydrografickými sítěmi přes státní hranice a – je-li to vhodné – také přes regionální hranice (a datové sady) s použitím mechanismů přeshraničního propojení zajišťovaných typem NetworkConnection.

3.

Všechny atributy objektů v tomto systému jsou stejné jako rovnocenná vlastnost objektu používaného pro povinnosti podávání zpráv podle směrnice 2000/60/ES.

8.7.2.   Řízení identifikátorů

1.

Používá-li se zeměpisné jméno jako jednoznačný hydrologický identifikátor pro objekt v této specifikaci, odvodí se podle možnosti z celoevropského geografického rejstříku nebo z jiného hodnověrného celoevropského zdroje.

2.

Atribut localId externího identifikátoru prostorového objektu je stejný jako identifikace používaná pro povinnosti podávání zpráv podle směrnice 2000/60/ES.

8.7.3.   Modelování odkazů na objekt

1.

Pokud se tentýž objekt reálného světa v datové sadě vyměňuje s použitím prostorových objektů více než jednoho schématu hydrografické aplikace, musí mít tyto prostorové objekty buď stejný jednoznačný zeměpisný název nebo stejný hydrografický tematický identifikátor.

2.

Pokud se používá lineární referencování v datech hydrografických sítí, poloha referencovaných vlastností na segmentech a posloupnostech segmentů je vyjádřena jako vzdálenost měřená podél uvedené geometrie základního objektu (základních objektů) segmentu.

8.7.4.   Geometrická reprezentace

1.

Pokud jsou prostorové objekty sestaveny s různým prostorovým rozlišením, musí se prostorové rozlišení specifikovat pro každý prostorový objekt s použitím atributu levelOfDetail, je-li to vhodné.

2.

Segmenty vodních toků se musí křížit vždy, když existuje propojení mezi jevy reálného světa, které představuje. Na křižujících se prvcích sítě, kde není možné, aby voda přetékala od jednoho prvku ke druhému, se nesmí vytvořit žádná křížení.

3.

V datové sadě hydrografické sítě, která obsahuje uzly, se tyto uzly mohou vyskytovat pouze v případě, že spojují nebo ukončují spojnice vodních toků.

4.

Geometrie je stejná jako ta, která se používá pro povinnosti podávání zpráv podle směrnice 2000/60/ES.

8.7.5.   Používání atributu DelineationKnown

1.

Atribut delineationKnown se nepoužívá k označení, že přesnost/preciznost určité geometrie je nízká; toto označení by se mělo uvést s použitím příslušného prvku (příslušných prvků) kvality dat.

2.

Atribut delineationKnown se nepoužívá k označení změny geometrie v průběhu času, když tato změna geometrie je známa.

8.7.6.   Osy

Osy objektů vodních toků spadají do rozsahu fyzických objektů reálného světa, které představují, pokud je segment vodních toků označen, že není „fictitious“.

8.7.7.   Zajištění propojení sítě

1.

Existuje-li kdekoli v hydrografické síti spojení, všechny propojené konce segmentů a volitelný uzel, které se podílejí na tomto spojení, musejí být umístěny v menší vzdálenosti od sebe, než je přípustná odchylka propojení.

2.

Konce segmentů a uzly, které nejsou spojeny, musejí být vždy odděleny na vzdálenost, která je větší než přípustná odchylka propojení.

3.

V datových sadách, v nichž jsou jak dopravní spojnice, tak i uzly, musí relativní poloha uzlů a konců spojnic ve vztahu ke stanovené přípustné odchylce propojení odpovídat přidružením, která mezi nimi existují v datové sadě.

8.8.   Vrstvy

Vrstvy pro téma prostorových dat Vodstvo

Typ vrstvy

Název vrstvy

Typ (typy) prostorových objektů

HY.PhysicalWaters.Waterbodies

Vodní útvar

Watercourse, StandingWater

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary

Hranice zátopy

LandWaterBoundary

HY.PhysicalWaters.Catchments

Povodí

DrainageBasin, RiverBasin

HY.Network

Hydrografická síť

HydroNode, WatercourseLink

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest

Hydrografický zájmový bod

Rapids, Falls

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject

Objekt vytvořený člověkem

Crossing, DamOrWeir, Sluice, Lock, Ford, ShorelineConstruction

HY.HydroObject

Pobřeží, mokřad

Shore, Wetland

HY.Reporting.WFDRiver

Řeka podle rámcové směrnice o vodě

WFDRiver

HY.Reporting.WFDLake

Jezero podle rámcové směrnice o vodě

WFDLake

HY.Reporting.WFDTransitionalWater

Brakické vody podle rámcové směrnice o vodě

WFDTransitionalWater

HY.Reporting.WFDCoastalWater

Pobřežní vody podle rámcové směrnice o vodě

WFDCoastalWater

HY.OceanRegion

Oblast oceánu

OceanRegion

9.   CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

9.1.   Typy prostorových objektů

Pro výměnu a klasifikaci prostorových objektů z datových sad, které se týkají tématu prostorových dat Chráněná území, se používají tyto typy prostorových objektů:

Chráněné území

9.1.1.   Chráněné území (ProtectedSite)

Oblast určená nebo spravovaná v rámci mezinárodních právních předpisů a právních předpisů Společenství a členských států pro dosažení konkrétních cílů jejich ochrany.

Atributy prostorového objektu typu ProtectedSite

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

geometry

Geometrie vymezující hranice chráněného území.

GM_Object

 

inspireID

Externí identifikátor prostorového objektu.

Identifier

 

legalFoundationDate

Datum vyhlášení statutární ochrany chráněného území. Je to datum, kdy bylo území právně zaregistrováno chráněným, nikoliv datum, kdy bylo poprvé prezentováno v informačním systému.

DateTime

zrušitelný

legalFoundationDocument

Internetová adresa (URL) odkazující na právní dokument, který je dokladem vyhlášení chráněného území, nebo citace tohoto dokumentu.

CI_Citation

zrušitelný

siteDesignation

Označení (typ) chráněného území.

DesignationType

zrušitelný

siteName

Název chráněného území.

GeographicalName

zrušitelný

siteProtectionClassification

Klasifikace chráněného území vycházející z účelu ochrany.

ProtectionClassificationValue

zrušitelný

9.2.   Datové typy

9.2.1.   Typ označení (DesignationType)

Datový typ určený k tomu, aby zahrnul označení pro chráněné území, včetně používaného schématu označení a hodnoty v rámci tohoto schématu.

Atributy datového typu DesignationType

Atribut

Definice

Typ

Zrušitelnost

designation

Aktuální označení území.

DesignationValue

 

designationScheme

Schéma, z něhož pochází kód označení.

DesignationSchemeValue

 

percentageUnderDesignation

Procento území, které spadá pod označení. Používá se zejména v kategorizaci Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN). Není-li pro tento atribut poskytnuta hodnota, předpokládá se, že je 100 %.

Percentage

 

Omezení datového typu DesignationType

Území musí používat označení z příslušného schématu označení a hodnota kódu označení musí odpovídat schématu označení.

9.3.   Výčty

9.3.1.   Klasifikace ochrany (ProtectionClassificationValue)

Klasifikace chráněných území vycházející z účelu ochrany.

Přípustné hodnoty pro výčet ProtectionClassificationValue

Hodnota

Definice

natureConservation

Chráněné území se chrání za účelem zachování biologické rozmanitosti.

archaeological

Chráněné území se chrání za účelem zachování archeologického dědictví.

cultural

Chráněné území se chrání za účelem zachování kulturního dědictví.

ecological

Chráněné území se chrání za účelem udržení ekologické stability.

landscape

Chráněné území se chrání za účelem zachování charakteristických znaků krajiny.

environment

Chráněné území se chrání za účelem udržení environmentální stability.

geological

Chráněné území se chrání za účelem zachování geologického dědictví.

9.4.   Číselníky

9.4.1.   Systém označování (DesignationSchemeValue)

Systém používaný k přidělení označení pro chráněná území.

Členské státy mohou číselník rozšířit.

9.4.2.   Označení (DesignationValue)

Abstraktní základní typ pro číselníky, které obsahují klasifikaci a typy označení podle různých systémů.

Tento typ je abstraktní.

9.4.3.   Označení IUCN (IUCNDesignationValue)

Číselník pro systém klasifikace Mezinárodní unie pro ochranu přírody.

Tento typ je podtypem DesignationValue.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

9.4.4.   Označení záznamů o národních památkách (NationalMonumentsRecordDesignationValue)

Číselník pro systém klasifikace záznamů o národních památkách.

Tento typ je podtypem DesignationValue.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

9.4.5.   Označení Natura2000 (Natura2000DesignationValue)

Číselník pro systém označení Natura2000 v souladu se směrnicí rady 92/43/EHS (1) (směrnice o ochraně přírodních stanovišť).

Tento typ je podtypem DesignationValue.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

9.4.6.   Označení Ramsar (RamsarDesignationValue)

Číselník pro schéma označení podle Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam (Ramsarská úmluva).

Tento typ je podtypem DesignationValue.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

9.4.7.   Označení programu pro lidstvo a biosféru UNESCO (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)

Číselník pro systém klasifikace programu pro lidstvo a biosféru.

Tento typ je podtypem DesignationValue.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

9.4.8.   Označení světového dědictví UNESCO (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)

Číselník pro systém označení světového dědictví.

Tento typ je podtypem DesignationValue.

Tento číselník je spravován ve společném registru číselníků.

9.5.   Vrstvy

Vrstvy pro téma prostorových dat Chráněná území

Typ vrstvy

Název vrstvy

Typ (typy) prostorových objektů

PS.ProtectedSite

Chráněná území

ProtectedSite


(1)  Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU