(EU) č. 1085/2010Nařízení Komise (EU) č. 1085/2010 ze dne 25. listopadu 2010 , kterým se otevírá a stanovuje správa některých celních ročních kvót na dovoz batátů, manioku a maniokového škrobu a ostatních produktů kódů KN 07149011 a KN 07149019 a kterým se mění nařízení (EU) č. 1000/2010

Publikováno: Úř. věst. L 310, 26.11.2010, s. 3-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. listopadu 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. listopadu 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1085/2010

ze dne 25. listopadu 2010,

kterým se otevírá a stanovuje správa některých celních ročních kvót na dovoz batátů, manioku a maniokového škrobu a ostatních produktů kódů KN 0714 90 11 a KN 0714 90 19 a kterým se mění nařízení (EU) č. 1000/2010

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a na článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě dohod uzavřených v rámci mnohostranných obchodních jednání Světové obchodní organizace (WTO) sestavila Komise seznam „CXL – Evropská společenství“ (dále jen „seznam CXL“), v němž jsou seskupeny udělené koncese. Ze seznamu CXL vyplývá pro Unii povinnost otevřít některé roční celní kvóty pro produkty kódů KN 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 a 0714 90 19 pocházející z Indonésie, Čínské lidové republiky (Číny), z ostatních smluvních stran WTO kromě Thajska a některých třetích zemí, které nejsou členy WTO. V rámci těchto kvót činí valorické clo 6 %. Tyto kvóty by měly být otevřeny na víceletém základě a mají být spravovány Komisí.

(2)

Ze seznamu CXL pro Unii vyplývá rovněž povinnost otevřít dvě celní kvóty s nulovou celní sazbou na batáty kódu KN 0714 20 90 ve prospěch Číny a jiných třetích zemí, jakož i dvě celní kvóty na maniokový škrob kódu KN 1108 14 00 ve prospěch jiných třetích zemí.

(3)

Dohoda v podobě výměny dopisů týkajících se konzultací mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článku XXIII GATT (2) (dále jako „dohoda s Thajskem“), která byla schválena rozhodnutím Rady 96/317/ES ze dne 13. května 1996 o uzavření výsledků konzultací s Thajskem podle článku XXIII GATT (3), stanoví dodatečnou všeobecnou roční kvótu na maniokový škrob ve výši 10 500 tun. Z tohoto množství se 10 000 tun přiděluje Thajsku. Uplatňované clo se rovná clu podle platné doložky nejvyšších výhod (clo DNV), sníženému o 100 EUR na tunu.

(4)

Prováděcí podmínky pro správu všech těchto dovozních kvót (dále jako „kvóty“) jsou v současnosti stanoveny nařízením Komise (ES) č. 2402/96 ze dne 17. prosince 1996 o otevření a správě určitých ročních celních kvót pro batáty a maniokový škrob (4), jakož i nařízením Komise (ES) č. 27/2008 ze dne 15. ledna 2008 o otevření a správě určitých ročních celních kvót pro produkty kódů KN 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 19 pocházejících z určitých třetích zemí jiných než Thajsko (5).

(5)

V ostatních zemědělských odvětvích se ukázalo být pozitivním použití zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ a v zájmu administrativního zjednodušení je napříště třeba, aby se tyto kvóty spravovaly metodou uvedenou v čl. 144 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007. Mělo by se tak dít v souladu s články 308a, 308b a s čl. 308c odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (6).

(6)

Při zohlednění zvláštností spjatých s přechodem z jednoho systému správy na druhý, jakož i stávajících podmínek na trhu, je třeba, aby se ustanovení čl. 308c odst. 2 a 3 nařízení (EHS) č. 2454/93 nepoužila pro kvótové období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011.

(7)

Pokud jde o batáty, je nutné odlišit batáty určené k lidské spotřebě a batáty pro jiné použití; je tedy třeba stanovit způsob úpravy a balení batátů čerstvých, celých, určených k lidské výživě s kódem KN 0714 20 10 a produkty, které tyto podmínky pro úpravu a balení nesplňují, by měly být označeny kódem KN 0714 20 90.

(8)

Je nezbytné, aby byl zachován systém správy zaručující, že na základě kvót přidělených Indonésii a Číně a Thajsku mohou být dováženy pouze produkty pocházející z těchto zemí. Je třeba objasnit, jaký typ dokladu osvědčující původ produktů je třeba předkládat proto, aby se na ně vztahovaly celní kvóty podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

(9)

Nařízení (ES) č. 2402/2008 a (ES) č. 27/2008 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým. Je však vhodné zachovat uvedené nařízení použitelné na dovozní licence vydané pro kvótová období pro dovoz, která předcházejí obdobím stanoveným tímto nařízením.

(10)

Ustanovení článků 1, 2 a 3 nařízení Komise (EU) č. 1000/2010 ze dne 3. listopadu 2010, která se odchylují od nařízení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 27/2008, (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 828/2009, pokud jde o data podávání žádostí o dovozní licence a vydání těchto licencí v roce 2011 v rámci celních kvót na batáty, maniokový škrob, maniok, obiloviny, rýži, cukr a olivový olej, a která se odchylují od nařízení (ES) č. 382/2008, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004, (ES) č. 633/2004 a (ES) č. 951/2006, pokud jde o data vydání vývozních licencí v roce 2011 v odvětvích hovězího masa, vepřového masa, vajec, drůbežího masa, cukru a isoglukózy mimo kvóty (7), vzhledem k tomu, že správa těchto kvót přešla na systém „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ stanovený v čl. 144 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007, již nejsou relevantní. Měla by proto být zrušena.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tímto nařízením se otevírají dovozní celní kvóty uvedené v příloze. Uvedené kvóty jsou spravovány na základě kalendářního roku, a to od 1. ledna 2011.

Článek 2

Kvóty uvedené v příloze se spravují podle článků 308a, 308b a podle čl. 308c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93. Ustanovení čl. 308c odst. 2 a 3 uvedeného nařízení se nepoužijí pro kvótové období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011.

Článek 3

Nárok na celní kvóty s pořadovými čísly 09.0125, 09.0126, 09.0124 nebo 09.0127 uvedené v příloze pro produkty pocházející z Thajska, Indonésie nebo z Čínské lidové republiky (v tomto pořadí), podléhá předložení potvrzení o původu produktů, které vydávají příslušné orgány v souladu s články 55 až 65 nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 4

1.   Pro účely kódu KN 0714 20 10 s batáty určenými k lidské výživě rozumějí čerstvé, celé batáty uložené v přímém balení v době celních formalit tak, aby je bylo možno propustit do volného oběhu.

2.   Ustanovení tohoto nařízení se uplatňují pouze na batáty, které nejsou určené k lidské spotřebě ve smyslu definice v odstavci 1.

3.   Pro účely uplatňování tohoto nařízení se produkty číselného znaku KN ex 0714 10 98 definují jako jiné produkty než pelety získané z druhů mouky a krupice číselného znaku KN 0714 10 98.

Článek 5

Nařízení (ES) č. 2402/96 a nařízení (ES) č. 27/2008 se zrušují. Používají se však nadále na dovozní licence vydané před dnem 1. ledna 2011 až do jejich vypršení.

Článek 6

Články 1, 2 a 3 nařízení (EU) č. 1000/2010 se zrušují.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. listopadu 2010.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 122, 22.5.1996, s. 16.

(3)  Úř. věst. L 122, 22.5.1996, s. 15.

(4)  Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 14.

(5)  Úř. věst. L 13, 16.1.2008, s. 3.

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 290, 6.11.2010, s. 26.


PŘÍLOHA

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, rozumí se popis produktů pouze jako orientační. Působnost kvót je pro účely této přílohy určena působností kódů KN, tak jak existují v době přijetí tohoto nařízení.

Pořadové číslo

Kódy KN/Produkt

Původ

Clo

Roční celní kvóta

(v tunách čisté hmotnosti)

09.0124

0714 20 90

Batáty určené k jinému použití než k lidské spotřebě

Čínská lidová republika

osvobozeno

600 000

09.0125

1108 14 00

Maniokový škrob

Thajsko

uplatňované clo se rovná clu podle platné doložky nejvyšších výhod (clo DNV), sníženému o 100 EUR na tunu.

10 000

09.0126

0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11

0714 90 19

Maniok, marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu:

Indonésie

valorická sazba ve výši 6 %

825 000

09.0127

0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11

0714 90 19

Maniok, marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu

Čínská lidová republika

valorická sazba ve výši 6 %

350 000

09.0128

0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11

0714 90 19

Maniok, marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu

třetí země, které jsou členy WTO, s výjimkou Čínské lidové republiky, Thajska a Indonésie

valorická sazba ve výši 6 %

145 590

09.0130

0714 10 91, 0714 90 11

Maniok, marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu

třetí země, které nejsou členy WTO

valorická sazba ve výši 6 %

2 000

09.0129

0714 10 91, 0714 90 11

Maniok, marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu

třetí země, které nejsou členy WTO

valorická sazba ve výši 6 %

30 000

09.0131

0714 20 90

Batáty určené k jinému použití než k lidské spotřebě

třetí země kromě Čínské lidové republiky

osvobozeno

5 000

09.0132

1108 14 00

Maniokový škrob

všechny třetí země

uplatňované clo se rovná clu podle platné doložky nejvyšších výhod (clo DNV), sníženému o 100 EUR na tunu.

10 500


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU