(EU) č. 891/2010Nařízení Komise (EU) č. 891/2010 ze dne 8. října 2010 o povolení nového použití 6-fytázy jako doplňkové látky pro krůty (držitel povolení Roal Oy) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 266, 9.10.2010, s. 4-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. října 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. října 2010 Nabývá účinnosti: 29. října 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/982 Pozbývá platnosti: 8. července 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 891/2010

ze dne 8. října 2010

o povolení nového použití 6-fytázy jako doplňkové látky pro krůty (držitel povolení Roal Oy)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku enzymu 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Trichoderma reesei (CBS 122001) jako doplňkové látky pro krůty se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Použití 6-fytázy (EC 3.1.3.26) bylo povoleno pro výkrm a odchov drůbeže jiné než výkrm krůt, pro nosnice a pro prasata jiná než prasnice nařízením Komise (EU) č. 277/2010 (2).

(5)

Žádost byla podpořena novými údaji. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 10. března 2010 (3) k závěru, že 6-fytáza (EC 3.1.3.26) za navržených podmínek použití nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že její použití může zlepšit užitkovost zvířat. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky předloženou referenční laboratoří Společenství zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. října 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 86, 1.4.2010, s. 13.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(3):1553.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost

4a12

Roal Oy

6-fytáza

EC 3.1.3.26

 

Složení doplňkové látky

Přípravek 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Trichoderma reesei (CBS 122001) s minimem aktivity pro:

 

40 000 PPU (1)/g v pevné formě

 

10 000 PPU/g v kapalné formě

 

Charakteristika účinné látky

6-fytáza (EC 3.1.3.26) z Trichoderma reesei (CBS 122001)

 

Analytická metoda  (2)

Kolorimetrická metoda pro stanovení aktivity 6-fytázy měřením množství anorganického fosfátu uvolněného z fytátu sodného na základě zbarvení vzniklého při redukci fosfomolybdenanového komplexu.

krůty

250 PPU

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Maximální doporučená dávka na kilogram kompletního krmiva pro krůty: 1 000 PPU.

3.

Pro použití v krmivech s obsahem více než 0,23 % fosforu vázaného na fytin.

4.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice.

29. října 2020


(1)  1 PPU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za minutu z fytátu sodného při pH 5,0 a teplotě 37 °C.

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU