(EU) č. 772/2010Nařízení Komise (EU) č. 772/2010 ze dne 1. září 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína

Publikováno: Úř. věst. L 232, 2.9.2010, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 1. září 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. září 2010 Nabývá účinnosti: 5. září 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 772/2010

ze dne 1. září 2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 103za ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 4 prvního pododstavce písm. d) nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (2), netrvá podpora propagačních a informačních opatření na trzích třetích zemí u daného příjemce v dané třetí zemi déle než tři roky.

(2)

Na základě dosavadních zkušeností s poskytováním uvedené podpory je třeba uvažovat o jejím prodloužení nejvýše o dva roky vzhledem ke specifickému charakteru propagačních a informačních akcí ve třetích zemích, u nichž se například vyžadují delší správní formality v členském státě a třetí zemi.

(3)

Podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 555/2008 členské státy stanoví postup pro podání žádosti, který především obsahuje pravidla hodnocení všech daných akcí, na něž byla poskytnuta podpora. Je nezbytné uložit členským státům rovněž povinnost stanovit postup pro možné prodloužení podpory, jakož i ex ante hodnocení podporovaných akcí.

(4)

Čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 555/2008 popisuje finanční řízení při restrukturalizaci a přeměně vinic, aniž by stanovil zvláštní podmínky pro kontrolu provedení akcí. Restrukturalizace a přeměna vinic mohou být v určitých případech opakovaně kontrolovány na místě, což působí nepříznivě na související správní a finanční náklady.

(5)

V článku 81 nařízení (ES) č. 555/2008 je stanoveno pouze sledování produkčního potenciálu. Ačkoli restrukturalizace a přeměna vinic s akcemi týkajícími se produkčního potenciálu úzce souvisejí, jsou z použití tohoto článku v současné době vyloučeny. V zájmu zjednodušení systému kontrol je nezbytné stanovit pravidla pro ověření restrukturalizace a přeměny vinic obdobná stávajícím pravidlům pro ověření akcí týkajících se produkčního potenciálu.

(6)

Za účelem jednoduššího ověření restrukturalizace a přeměny vinic by mělo být umožněno vedle grafických nástrojů používat rovnocenné nástroje, jež rovněž umožňují identifikaci, změření a lokalizaci pozemku.

(7)

Nařízení (ES) č. 555/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 555/2008 se mění takto:

1)

V čl. 4 prvním pododstavci se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

podpora propagačních a informačních akcí netrvá u daného příjemce v dané třetí zemi déle než tři roky; v případě potřeby však může být jedenkrát prodloužena na období nejdéle dvou let;“.

2)

Ustanovení čl. 5 odst. 1 se mění takto:

a)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Členské státy stanoví postup pro podání žádosti a postup pro možné prodloužení podpory podle čl. 4 prvního pododstavce písm. d), který obsahuje především pravidla pro:“,

b)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

hodnocení všech daných akcí, na něž byla poskytnuta podpora. V případě prodloužení podpory v souladu s čl. 4 prvním pododstavcem písm. d) se výsledky akcí, na něž byla poskytnuta podpora, navíc hodnotí též před tímto prodloužením.“

3)

V čl. 9 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Podpora se vyplácí až poté, co je ověřeno, že jednotlivá akce nebo všechny akce, jichž se týká žádost o podporu, v souladu s výběrem, který provedl členský stát pro řízení opatření, byly provedeny a na místě zkontrolovány v souladu s článkem 81 tohoto nařízení.“

4)

Článek 81 se nahrazuje tímto:

„Článek 81

Kontroly týkající se produkčního potenciálu a restrukturalizace a přeměny vinic

1.   Za účelem ověření, zda jsou dodržena ustanovení o produkčním potenciálu stanovená v části II hlavě I kapitole III oddílu IVa nařízení (ES) č. 1234/2007, včetně přechodného zákazu výsadby révy podle čl. 85 g odst. 1 uvedeného nařízení, jakož i ustanovení článku 103q téhož nařízení, týkající se restrukturalizace a přeměny vinic, využívají členské státy registr vinic.

2.   V případě udělování práv na opětovnou výsadbu podle článku 85i nařízení (ES) č. 1234/2007 se plochy systematicky ověří před vyklučením a po jeho provedení. Kontrola se týká pozemků, na něž má být uděleno právo na opětovnou výsadbu.

Kontrola před vyklučením zahrnuje též ověření existence dotyčné vinice.

Kontrola se provádí formou kontroly na místě. Pokud však má daný členský stát spolehlivý aktualizovaný elektronický registr vinic, lze kontrolu provést administrativně a povinná kontrola na místě před vyklučením může být omezena na 5 % žádostí ročně za účelem potvrzení spolehlivosti systému správních kontrol. Pokud taková kontrola na místě odhalí významné nesrovnalosti nebo rozpory v některém regionu nebo v jeho části, zvýší příslušný orgán přiměřeně počet kontrol na místě v průběhu daného roku a v roce následujícím.

3.   Plochy, na něž byla poskytnuta prémie za klučení, se systematicky ověří před vyklučením a po jeho provedení. Ověření se týká pozemků, na něž byla žádána podpora.

Kontrola před vyklučením zahrnuje též ověření existence dotyčné vinice, určení osázené plochy podle článku 75 a ověření, zda byla daná plocha náležitě udržována.

Kontrola se provádí formou kontroly na místě. Pokud však má daný členský stát k dispozici grafický nebo jiný rovnocenný nástroj umožňující změření osázené plochy v souladu s článkem 75 v elektronickém registru vinic a spolehlivé aktualizované informace o řádném udržování daného pozemku, lze kontrolu provést administrativně a povinná kontrola na místě před vyklučením může být omezena na 5 % žádostí za účelem potvrzení spolehlivosti systému správních kontrol. Pokud taková kontrola na místě odhalí významné nesrovnalosti nebo rozpory v některém regionu nebo v jeho části, zvýší příslušný orgán přiměřeně počet kontrol na místě v průběhu daného roku.

4.   Kontrola toho, zda bylo vyklučení skutečně provedeno, se provádí formou kontroly na místě. V případě vyklučení celé vinice nebo je-li rozlišení dálkového snímání 1 m2 nebo vyšší, lze kontrolu provést pomocí dálkového snímání.

5.   Aniž je dotčeno ustanovení odst. 3 třetího pododstavce a odstavce 4, provede se v případě ploch, na něž byla poskytnuta prémie za klučení, alespoň jedno ze dvou ověření uvedených v odst. 3 prvním pododstavci formou kontroly na místě.

6.   Plochy, na něž byla poskytnuta podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic, se systematicky ověří před provedením těchto opatření a po něm. Kontrola se týká pozemků, na něž byla žádána podpora.

Kontrola před provedením těchto opatření zahrnuje též ověření existence dotyčné vinice, určení osázené plochy podle článku 75 a vyloučení běžné obnovy starých vinic definované v článku 6.

Kontrola podle druhého pododstavce se provádí formou kontroly na místě. Pokud však má daný členský stát k dispozici grafický nebo jiný rovnocenný nástroj umožňující změření osázené plochy v souladu s článkem 75 v elektronickém registru vinic a spolehlivé aktualizované informace o vysazených odrůdách révy, lze kontrolu provést administrativně, a povinná kontrola na místě před provedením opatření může být tudíž omezena na 5 % žádostí za účelem potvrzení spolehlivosti systému správních kontrol. Pokud taková kontrola na místě odhalí významné nesrovnalosti nebo rozpory v některém regionu nebo v jeho části, zvýší příslušný orgán přiměřeně počet kontrol na místě v průběhu daného roku.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. září 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU