(EU) č. 744/2010Nařízení Komise (EU) č. 744/2010 ze dne 18. srpna 2010 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, s ohledem na kritická použití halonů Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 218, 19.8.2010, s. 2-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. srpna 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. září 2010 Nabývá účinnosti: 8. září 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 744/2010

ze dne 18. srpna 2010,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, s ohledem na kritická použití halonů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Halon 1301, halon 1211 a halon 2402 (dále jen „halony“) jsou látky poškozující ozonovou vrstvu, které jsou uvedeny jako regulované látky ve skupině III v příloze I nařízení ES č. 1005/2009. Jejich výroba je ve členských státech od roku 1994 v souladu s požadavky Montrealského protokolu zakázána. Jejich použití je však i nadále povoleno pro určitá kritická použití, jak je stanoveno v příloze VI nařízení (ES) č. 1005/2009.

(2)

Jak vyžaduje čl. 4 odst. 4 písm. iv) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2009 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (2), přezkoumala Komise přílohu VII uvedeného nařízení. V této souvislosti Komise vyhodnotila stávající použití halonů a dostupnost a používání technicky a ekonomicky dostupných náhradních látek nebo technologií, které jsou přijatelné z hlediska životního prostředí a zdraví (dále jen „náhradní látky a technologie“). Nařízení (ES) č. 2037/2000 bylo mezitím nahrazeno nařízením (ES) č. 1005/2009 a příloha VII nařízení (ES) č. 2037/2000 se změnila na přílohu VI nařízení (ES) č. 1005/2009, aniž by došlo ke změnám.

(3)

Z přezkumu vyplynuly některé nesrovnalosti mezi členskými státy ohledně výkladu skutečnosti, která použití halonů představují kritická použití podle přílohy VI nařízení (ES) č. 1005/2009. Každé použití halonů by tedy mělo být podrobněji popsáno a mělo by uvádět kategorii vybavení či zařízení, účel použití, druh halonového hasicího přístroje a typ halonu.

(4)

Z přezkumu rovněž vyplynulo, že až na několik výjimek již halony nejsou potřeba k tomu, aby byly splněny potřeby požární ochrany u nových konstrukčních návrhů vybavení a nových zařízení, a že se nyní běžně používají náhradní látky a technologie. Halonové hasicí přístroje a systémy požární ochrany jsou však i nadále potřeba v některém vybavení, které je vyráběno či bude vyrobeno podle stávajících konstrukčních návrhů.

(5)

Z přezkumu je dále zřejmé, že u většiny použití v oblasti protipožární ochrany, ať už u stávajícího vybavení a ve stávajících zařízeních, nebo u vybavení, které je vyráběno podle stávajících konstrukčních návrhů, jsou halony nahrazovány nebo by s postupem doby mohly být za přiměřené náklady nahrazeny náhradními látkami a technologiemi.

(6)

S ohledem na zvýšenou dostupnost a používání náhradních látek a technologií je proto vhodné stanovit pro každé použití termíny pro ukončení používání, po jejichž uplynutí nebude používání halonů v novém vybavení a nových zařízeních považováno za kritické, a instalace halonových hasicích přístrojů či systémů požární ochrany tudíž nebude povolena. Při definování pojmů „nové vybavení“ a „nová zařízení“ je třeba řádně zohlednit fázi v životním cyklu vybavení a zařízení, ve které je účinně stanoven konstrukční návrh prostoru, v němž je zapotřebí protipožární ochrany.

(7)

Rovněž je vhodné stanovit pro každé použití konečná data, po jejichž uplynutí by používání halonů u hasicích přístrojů či systémů požární ochrany ve veškerém vybavení a veškerých zařízeních, ať již ve stávajícím vybavení či stávajících zařízeních, nebo ve vybavení, které je vyráběno či bude vyrobeno podle stávajících konstrukčních návrhů, přestalo být považováno za kritické. Používání halonů by tudíž nebylo povoleno a všechny halonové hasicí přístroje a systémy požární ochrany by do uvedeného data měly být nahrazeny, upraveny či vyřazeny z používání v souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1005/2009.

(8)

Termíny pro ukončení používání by měly zohlednit dostupnost náhradních látek a technologií u nového vybavení a nových zařízení a překážky pro jejich používání. Rovněž by měly v případě potřeby poskytnout dostatek času pro vývoj náhradních látek a technologií a zároveň k takovému vývoji motivovat. Pokud se týká letadel, vzhledem k tomu, že civilní letectví je právně upraveno na mezinárodní úrovni, je třeba řádně přihlédnout k iniciativám Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) týkajícím se instalace a používání halonů v hasicích přístrojích v letadlech.

(9)

Konečná data by kromě toho měla poskytnout dostatek času na to, aby nahrazení či úprava halonů byly dokončeny jako součást běžné či plánované údržby vybavení nebo zařízení či součást programů jejich aktualizace, aniž by byl nadměrně ovlivněn provoz vybavení či zařízení a aniž by vznikly nadměrné náklady. U konečných dat by se rovněž mělo přihlédnout k době potřebné pro získání osvědčení, povolení či schválení nezbytného pro instalaci náhradních látek a technologií v dotčeném vybavení či dotčených zařízeních.

(10)

Pro většinu použití v novém vybavení a nových zařízeních, ve kterých již halonových hasicích přístrojů a systémů požární ochrany není potřeba nebo se již neinstalují, je vhodné stanovit jako termín pro ukončení používání rok 2010. Je však vhodné stanovit rok 2011 jako termín pro ukončení používání v případě některých použití u pozemních vojenských vozidel a letadel, u nichž se má za to, že jsou pro ně nyní k dispozici náhradní látky a technologie, které však nebyly provedeny během vývojových programů, jež jsou nyní téměř dokončeny, a v jejichž případě by změny již nemusely být technicky či ekonomicky proveditelné. Je vhodné stanovit rok 2014 jako termín pro ukončení používání v případě použití u přenosných hasicích přístrojů umístěných v prostorech leteckého motoru a kabině letadla, což by odpovídalo harmonogramu pro předpokládané provedení odpovídajících omezení organizací ICAO. Je vhodné stanovit rok 2018 jako termín pro ukončení používání v případě použití v nákladním prostoru letadel, kdy zatím nebyly identifikovány náhradní látky a technologie, kdy však lze důvodně předpokládat, že náhradní látky a technologie budou v návaznosti na další výzkum a vývoj k dispozici do data stanoveného pro instalaci v nových letadlech, u kterých je podána žádost pro osvědčení typu.

(11)

Pro mnohá použití je vhodné stanovit konečné datum v období 2013 až 2025 v závislosti na míře technické a ekonomické obtížnosti vyplývající z nahrazení či úpravy halonů. Uvedená konečná data by měla poskytnout dostatečnou dobu na nahrazení halonů během programů běžné údržby u většiny vybavení a zařízení, v jejichž případě jsou nyní k dispozici náhradní látky a technologie. Je vhodné stanovit rok 2030 nebo 2035 jako konečné datum pro některá použití u vojenských pozemních vozidel a vojenských lodí, u nichž je nahrazení halonu technicky a ekonomicky dostupné pouze jako součást programů plánované aktualizace či rekonstrukce a v jejichž případě bude v některých členských státech zapotřebí provést dodatečný výzkum a vývoj k ověření vhodnosti náhradních látek a technologií.

(12)

U některých použití u stávajících vojenských vozidel, stávajících vojenských lodí, stávajících vojenských ponorek a stávajících vojenských letadel a u těch vozidel, lodí, ponorek a letadel, které jsou vyráběny nebo budou vyrobeny podle stávajících konstrukčních návrhů, nebyly technicky a ekonomicky dostupné náhradní látky a technologie dosud identifikovány. Lze však důvodně očekávat, že do roku 2040 bude většina dotčeného vybavení na konci své životnosti nebo že do té doby budou v důsledku dalšího výzkumu a vývoje k dispozici náhradní látky a technologie. Je tudíž vhodné stanovit rok 2040 jako přiměřené datum pro tato použití.

(13)

Rovněž v případě systémů požární ochrany v nákladových prostorech, prostorech motoru a pomocných pohonných jednotkách u stávajících civilních letadel či letadel, která jsou vyráběna v souladu se stávajícím osvědčením typu, nebyly náhradní látky a technologie zatím identifikovány. Vedle toho bude v blízké budoucnosti u uvedených použití značný počet civilních letadel i nadále vyráběn za použití halonů a výroba těchto letadel bude na halonech závislá. Ačkoliv panuje obecná shoda, že existují významná technická, ekonomická a regulační omezení ovlivňující nahrazení halonů v těchto použitích, je s ohledem na nejistotu dlouhodobé dostupnosti recyklovaných halonů a s ohledem na potřebu dalšího výzkumu a vývoje pro účely identifikace a vývoje vhodných náhradních látek a technologií rovněž vhodné stanovit rok 2040 jako přiměřené konečné datum.

(14)

Příloha VI, včetně harmonogramů pro postupné vyřazení kritických použití, bude i nadále přezkoumávána s cílem zohlednit pokračující výzkum a vývoj náhradních látek a technologií a nové informace o jejich dostupnosti. Ve zvláštních případech, v nichž je prokázáno, že neexistují žádné jiné náhradní látky a technologie, lze kromě toho udělit odchylky z konečných dat a termínů pro ukončení používání.

(15)

Nařízení (ES) č. 1005/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VI nařízení (ES) č. 1005/2009 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA VI

KRITICKÁ POUŽITÍ HALONU

Pro účely této přílohy se použijí tyto definice:

1)

„Termínem pro ukončení používání“ se rozumí datum, po kterém se halony nesmí používat pro dotčené použití u hasicích přístrojů či systémů požární ochrany v novém vybavení a nových zařízeních.

2)

„Novým vybavením“ se rozumí vybavení, u kterého do uplynutí termínu pro ukončení používání:

a)

nebyla podepsána příslušná smlouva o nákupu či vývoji a

b)

příslušný regulační orgán neobdržel žádost o schválení typu či osvědčení typu.

3)

„Novým zařízením“ se rozumí zařízení, u kterého do uplynutí termínu pro ukončení používání:

a)

nebyla podepsána příslušná smlouva o vývoji a

b)

příslušný regulační orgán neobdržel žádost o plánovací souhlas.

4)

„Konečným datem“ se rozumí datum, po kterém se halony nesmí používat pro dotčené použití a do kterého musí být hasicí přístroje či systémy požární ochrany obsahující halony vyřazeny z používání.

5)

„Inertizací“ se rozumí zabránění vznětu v hořlavé či výbušné atmosféře přidáním inhibitoru či ředidla.

6)

„Nákladní lodí“ se rozumí loď, která není osobní lodí, její hrubá hmotnost přesahuje 500 tun a která vyplouvá na mezinárodní plavbu v souladu s definicí těchto pojmů stanovených v úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři (úmluva SOLAS). Úmluva SOLAS definuje „osobní loď“ jako „loď, která přepravuje více než dvanáct cestujících“ a „mezinárodní plavbu“ jako „plavbu ze země, v níž platí stávající úmluva, do přístavu mimo uvedenou zemi, či naopak“.

7)

„Běžně obsazeným“ prostorem se rozumí chráněný prostor, ve kterém je třeba, aby osoby byly přítomné po celou dobu nebo po většinu doby z důvodu řádného fungování vybavení či zařízení. Pro vojenská použití je stav obsazenosti chráněného prostoru stav použitelný v bojové situaci.

8)

„Běžně neobsazeným“ prostorem se rozumí chráněný prostor, který je obsazen pouze po omezenou dobu, zejména pro účely údržby, a kde nepřetržitá přítomnost osob není nezbytná pro řádné fungování vybavení či zařízení.

KRITICKÁ POUŽITÍ HALONŮ

Použití

Termín pro ukončení používání

(31. prosince uvedeného roku)

Konečné datum

(31. prosince uvedeného roku)

Kategorie vybavení či zařízení

Účel

Druh hasicího přístroje

Typ halonu

1.

Ve vojenských pozemních vozidlech

1.1

Pro ochranu prostorů motoru

Pevný systém

1301

1211

2402

2010

2035

1.2

Pro ochranu prostorů posádky

Pevný systém

1301

2402

2011

2040

1.3

Pro ochranu prostorů posádky

Přenosný hasicí přístroj

1301

1211

2011

2020

2.

Na vojenských lodích

2.1

Pro ochranu běžně obsazené strojovny

Pevný systém

1301

2402

2010

2040

2.2

Pro ochranu běžně neobsazených prostorů motoru

Pevný systém

1301

1211

2402

2010

2035

2.3

Pro ochranu běžně neobsazených prostorů elektrického vybavení

Pevný systém

1301

1211

2010

2030

2.4

Pro ochranu velitelské centrály

Pevný systém

1301

2010

2030

2.5

Pro ochranu místností s palivovými čerpadly

Pevný systém

1301

2010

2030

2.6

Pro ochranu skladovacích prostorů hořlavých kapalin

Pevný systém

1301

1211

2402

2010

2030

2.7

Pro ochranu letadel v hangárech a prostorách údržby

Přenosný hasicí přístroj

1301

1211

2010

2016

3.

Ve vojenských ponorkách

3.1

Pro ochranu strojovny

Pevný systém

1301

2010

2040

3.2

Pro ochranu velitelské centrály

Pevný systém

1301

2010

2040

3.3

Pro ochranu prostorů s naftovým generátorem

Pevný systém

1301

2010

2040

3.4

Pro ochranu prostorů elektrického vybavení

Pevný systém

1301

2010

2040

4.

V letadle

4.1

Pro ochranu běžně neobsazených nákladních prostorů

Pevný systém

1301

1211

2402

2018

2040

4.2

Pro ochranu kabin letadel a prostorů posádky

Přenosný hasicí přístroj

1211

2402

2014

2025

4.3

Pro ochranu prostorů motoru a pomocných pohonných jednotek

Pevný systém

1301

1211

2402

2014

2040

4.4

Pro inertizaci palivových nádrží

Pevný systém

1301

2402

2011

2040

4.5

Pro ochranu nádob zachycujících odpad z toalet

Pevný systém

1301

1211

2402

2011

2020

4.6

Pro ochranu suchých prostor

Pevný systém

1301

1211

2402

2011

2040

5.

V ropných, plynových a petrochemických zařízeních

5.1

Pro ochranu prostorů, v nichž by mohlo dojít k úniku hořlavých kapalin či plynů

Pevný systém

1301

2402

2010

2020

6.

Na obchodních dopravních lodích

6.1

Pro inertizaci běžně obsazených prostorů, v nichž by mohlo dojít k úniku hořlavých kapalin či plynů

Pevný systém

1301

2402

1994

2016

7.

V pozemních velitelských a komunikačních zařízeních důležitých pro národní bezpečnost

7.1

Pro ochranu běžně obsazených prostor

Pevný systém

1301

2402

2010

2025

7.2

Pro ochranu běžně obsazených prostor

Přenosný hasicí přístroj

1211

2010

2013

7.3

Pro ochranu běžně neobsazených prostor

Pevný systém

1301

2402

2010

2020

8.

Na letištích a letištních plochách

8.1

Pro záchranná vozidla zasahující v případě letecké nehody

Přenosný hasicí přístroj

1211

2010

2016

8.2

Pro ochranu letadel v hangárech a prostorách údržby

Přenosný hasicí přístroj

1211

2010

2016

9.

V jaderných energetických a výzkumných zařízeních

9.1

Pro ochranu prostor, ve kterých je nutno snížit riziko rozptýlení radioaktivních částic

Pevný systém

1301

2010

2020

10.

V tunelu pod Lamanšským průlivem

10.1

Pro ochranu technických zařízení

Pevný systém

1301

2010

2016

10.2

Pro ochranu motorových vozů a vozů kyvadlové přepravy u vlaků v tunelu pod Lamanšským průlivem

Pevný systém

1301

2010

2020

11.

Jiné

11.1

Pro počáteční hašení požárními sbory, je-li to nezbytné pro osobní bezpečnost

Přenosný hasicí přístroj

1211

2010

2013

11.2

Pro ochranu osob vojenským a policejním personálem

Přenosný hasicí přístroj

1211

2010

2013


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU