(EU) č. 707/2010Nařízení Komise (EU) č. 707/2010 ze dne 5. srpna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru

Publikováno: Úř. věst. L 205, 6.8.2010, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. srpna 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. srpna 2010 Nabývá účinnosti: 9. srpna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 707/2010

ze dne 5. srpna 2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé (2) vstoupila v platnost dne 1. dubna 2009. Článek 1 nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (3) by měl odkazovat na tuto dohodu o stabilizaci a přidružení.

(2)

Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé (4) vstoupila v platnost dne 1. února 2010. Články 1 a 2 nařízení (ES) č. 891/2009 by měly odkazovat na toto nové obchodní ujednání.

(3)

Ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 891/2009 stanoví, že žádosti o dovozní licence se podávají v prvních sedmi dnech každého z dvanácti podobdobí uvedeného v čl. 3 odst. 2 uvedeného nařízení. Pro zjednodušení obchodování by měl být hospodářským subjektům povolen dovoz ode dne, kdy byla otevřena celní kvóta. V návaznosti na to by jim mělo být povoleno, aby požádaly o dovozní licenci v měsíci, který předchází prvnímu podobdobí. Je proto nutné stanovit časová rozmezí pro podávání žádostí, oznámení a vydávání dovozních licencí pro první podobdobí.

(4)

Ustanovení čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 891/2009 stanoví pokuty za rafinaci dovezeného cukru, který nebyl k rafinaci určen. Pokuty by se však neměly udělovat v případech, pro které členské státy schválí odůvodnění a výjimečné technické důvody.

(5)

Nařízení (ES) č. 891/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 891/2009 se mění takto:

1)

V článku 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

čl. 27 odst. 2 Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé;“.

2)

V článku 1 se v prvním odstavci doplňuje písmeno g), které zní:

„g)

čl. 11 odst. 4 Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé. (5)

3)

V čl. 2. písm. b) se slova „písm. b) až f)“ nahrazují slovy „písm. b) až g)“.

4)

V čl. 5 odst. 1 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„Aniž je dotčeno ustanovení prvního pododstavce, žádosti o licence na první podobdobí uvedené v čl. 3 odst. 2 se mohou podávat od 8. do 14. dne měsíce předcházejícího tomuto podobdobí.“

5)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Vydávání a platnost dovozních licencí

1.   Žádosti o dovozní licence podané v souladu s prvním pododstavcem čl. 5 odst. 1 se vydávají od 23. dne do posledního dne měsíce, ve kterém byla žádost podána.

2.   Žádosti o dovozní licence podané v souladu s druhým pododstavcem čl. 5 odst. 1 se vydávají od 1. do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost podána.

3.   Licence jsou platné do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byly vydány, ne však déle než do 30. září. V případě výjimečného dovozu cukru a cukru průmyslového dovozu jsou licence platné do konce hospodářského roku, pro nějž byly vydány.“

6)

V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy oznámí Komisi celková množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence:

a)

nejpozději 14. den v měsíci podání žádostí v případě žádostí uvedených v čl. 5 odst. 1 prvním pododstavci;

b)

nejpozději 21. den v měsíci podání žádosti v případě žádostí uvedených v čl. 5 odst. 1 druhém pododstavci.“

7)

V čl. 15 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Producenti uhradí před 1. červnem následujícím po příslušném hospodářském roce částku ve výši 500 EUR za tunu pro množství cukru uvedená v prvním pododstavci písm. c), pro která nemohou předložit doklad ke spokojenosti členského státu, že byla rafinována z opodstatněných nebo výjimečných technických důvodů.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 107, 28.4.2009, s. 166.

(3)  Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.

(4)  Úř. věst. L 28, 30.1.2010, s. 2.

(5)  Úř. věst. L 28, 30.1.2010, s. 2.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU