(EU) č. 706/2010Nařízení Komise (EU) č. 706/2010 ze dne 5. srpna 2010 , kterým se opravuje španělské, francouzské, portugalské a rumunské znění nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru

Publikováno: Úř. věst. L 205, 6.8.2010, s. 2-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. srpna 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. srpna 2010 Nabývá účinnosti: 7. srpna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 706/2010

ze dne 5. srpna 2010,

kterým se opravuje španělské, francouzské, portugalské a rumunské znění nařízení (ES) č. 891/2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 143, čl. 144 odst. 1, článek 148 a 156 a čl. 188 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve španělském, francouzském a rumunském jazykovém znění textu se v čl. 13 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 891/2009 (2) objevuje chyba. Navíc se objevuje chyba v portugalském znění v příloze I části I uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 891/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Týká se pouze španělského, francouzského, portugalského a rumunského znění.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. srpna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU