(EU) č. 585/2010Nařízení Komise (EU) č. 585/2010 ze dne 2. července 2010 o změně nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 169, 3.7.2010, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. července 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. července 2010 Nabývá účinnosti: 4. července 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 585/2010

ze dne 2. července 2010

o změně nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a na článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 19a nařízení (ES) č. 2535/2001 (2) odkazuje na celní kvóty spravované podle článků 308a, 308b a čl. 308c odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3). Tyto kvóty zahrnují rovněž kvóty stanovené v nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství v případě produktů, které mají na základě dohod s některými zeměmi Středomoří nárok na preference (4).

(2)

V roce 2008 byla uzavřena dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu a o nahrazení protokolů č. 1 a 2 a příloh k nim a o změnách Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a státem Izrael na straně druhé. Tato dohoda, dále jen „dohoda“, byla schválena rozhodnutím Rady 2009/855/ES (5).

(3)

Dohoda stanoví nové celní kvóty pro zemědělské a zpracované zemědělské produkty pocházející z Izraele.

(4)

Proto nařízení (ES) č. 747/2001 ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2009 (6) stanovilo od 1. ledna 2010 zvýšení kvóty mléčného výrobku kódu KN 0404 10.

(5)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Navrhovaná změna by měla platit ode dne 1. ledna 2010, kdy dohoda vstoupila v platnost a začala platit odpovídající změna nařízení (ES) č. 747/2001.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze VIIa nařízení (ES) č. 2535/2001 se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.   Celní kvóty podle přílohy VII nařízení (ES) č. 747/2001 týkající se některých zemědělských produktů pocházejících z Izraele:

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (7)

Platná celní sazba

Roční množství v tunách:

Základ = kalendářní rok

09.1302

0404 10

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka

Osvobozeno

1 300

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. července 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2.

(5)  Úř. věst. L 313, 28.11.2009, s. 81.

(6)  Úř. věst. L 313, 28.11.2009, s. 52.

(7)  Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně vzhledem k základu kódu KN a odpovídajícímu popisu.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU