(EU) č. 584/2010Nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 2010 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi příslušnými orgány (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 176, 10.7.2010, s. 16-27 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 1. července 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. července 2010 Nabývá účinnosti: 30. července 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 584/2010

ze dne 1. července 2010,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi příslušnými orgány

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (1), a zejména na čl. 95 odst. 2 písm. a), b) a c), na čl. 101 odst. 9 a na článek 105 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2009/65/ES uděluje Komisi prováděcí pravomoci k tomu, aby specifikovala a harmonizovala určité aspekty nového postupu pro oznamování záměru uvést podílové jednotky SKIPCP na trh v hostitelském členském státě. Tato harmonizace by měla příslušným orgánům poskytnout nezbytnou jistotu ohledně fungování těchto nových požadavků a pomoci jim zajistit hladký průběh nového postupu.

(2)

Pro usnadnění postupu oznamování je třeba specifikovat formu a obsah standardního vzorového oznámení, které mají SKIPCP používat, jakož i formu a obsah osvědčení, kterým mají příslušné orgány členských států potvrzovat, že SKIPCP splňuje podmínky stanovené směrnicí 2009/65/ES. Členským státům by se mělo umožnit sdělování oznámení i osvědčení elektronickou cestou.

(3)

S ohledem na cíl směrnice 2009/65/ES, kterým je zajistit, aby bylo SKIPCP umožněno uvádět na trh své podílové jednotky v jiných členských státech s výhradou příslušného oznámení založeného na lepší výměně informací mezi příslušnými orgány členských států, je třeba stanovit podrobný postup pro elektronické předávání dokumentace mezi příslušnými orgány.

(4)

Směrnice 2009/65/ES ukládá příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP, aby předtím, než předají úplnou dokumentaci příslušným orgánům členského státu, v němž SKIPCP navrhuje uvést své podílové jednotky na trh, ověřily, zda je dokumentace úplná. Uděluje také SKIPCP právo přístupu na trh hostitelského členského státu ihned poté, co příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP předaly úplnou dokumentaci příslušným orgánům členského státu, v němž SKIPCP navrhuje uvést své podílové jednotky na trh. Pro zajištění právní jistoty je třeba určit, kdy se má za to, že došlo k předání úplné dokumentace. Postup pro využití elektronické komunikace navíc od příslušných orgánů domovského členského státu SKIPCP vyžaduje, aby se předtím, než SKIPCP oznámí předání podle čl. 93 odst. 3 směrnice 2009/65/ES, ujistily, že k předání úplné dokumentace došlo. Je rovněž třeba stanovit postupy pro řešení technických problémů, k nimž dojde během předávání dokumentace mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského státu SKIPCP.

(5)

Pro zjednodušení předávání dokumentace a zohlednění technických inovací a možnosti vzniku pokročilejších systémů elektronické komunikace mohou příslušné orgány provést ujednání o spolupráci s cílem zlepšit předávání dokumentace prostřednictvím elektronické komunikace, zejména v souvislosti s bezpečností systému a využitím šifrovacích mechanismů. Příslušné orgány by ujednání ohledně elektronické komunikace měly rovněž koordinovat s Evropským výborem regulátorů trhů s cennými papíry.

(6)

Směrnice 2009/65/ES ukládá členským státům, aby přijaly nezbytná správní a organizační opatření k usnadnění spolupráce. Posílená spolupráce mezi příslušnými orgány je nezbytná k zajištění toho, aby SKIPCP a správcovské společnosti spravující SKIPCP dodržovaly směrnici 2009/65/ES a aby se zajistilo hladké fungování vnitřního trhu a vysoká úroveň ochrany investorů.

(7)

Směrnice 2009/65/ES stanoví, že příslušné orgány jednoho členského státu mohou požádat příslušné orgány jiného členského státu o spolupráci při dohledu nebo ověřování na místě nebo šetření na území onoho členského státu. Zejména v případě, kdy je SKIPCP spravován správcovskou společností nacházející se v jiném členském státě, je velmi důležité zřídit mechanismy spolupráce mezi příslušnými orgány a podrobné postupy, které se použijí, pokud příslušný orgán potřebuje provést šetření nebo ověřování na místě ve vztahu k subjektu nebo osobě nacházející se v jiném členském státě.

(8)

Příslušný orgán by měl mít právo vyžádat si v záležitostech spadajících do jeho působnosti v oblasti dohledu spolupráci dalších příslušných orgánů. Dožádaný orgán by měl poskytnout pomoc i v případě, kdy vyšetřované jednání není v jeho jurisdikci považováno za porušení předpisů. Dožádaný orgán může poskytnutí pomoci odmítnout v případech uvedených v čl. 101 odst. 6 směrnice 2009/65/ES.

(9)

Směrnice 2009/65/ES ukládá příslušným orgánům členských států, aby si vzájemně neprodleně poskytly informace požadované pro účely plnění svých úkolů. Je proto vhodné stanovit podrobná pravidla týkající se běžné výměny informací a výměny informací bez předchozí žádosti.

(10)

Aby se zajistilo, že se povinnosti stanovené ve směrnici 2009/65/ES a v tomto nařízení použijí od stejného data, mělo by se toto nařízení použít od stejného data jako vnitrostátní opatření, kterými se provádí směrnice 2009/65/ES.

(11)

O technické poradenství byl požádán Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry zřízený rozhodnutím Komise 2009/77/ES (2).

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

POSTUP PRO OZNAMOVÁNÍ

Článek 1

Forma a obsah oznámení

Subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) vypracuje oznámení podle čl. 93 odst. 1 směrnice 2009/65/ES v souladu se vzorem uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Forma a obsah osvědčení SKIPCP

Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP vypracují osvědčení, že SKIPCP splňuje podmínky uložené směrnicí 2009/65/ES podle čl. 93 odst. 3 uvedené směrnice v souladu se vzorem uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Určená e-mailová adresa

1.   Příslušné orgány určí e-mailovou adresu pro účely předávání dokumentace uvedené v čl. 93 odst. 3 směrnice 2009/65/ES a pro účely výměny informací souvisejících s postupem pro oznamování stanoveným uvedeným článkem.

2.   Příslušné orgány informují příslušné orgány ostatních členských států o určené e-mailové adrese a zajistí, aby byly na veškeré změny uvedené e-mailové adresy ihned upozorněny.

3.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP předávají veškeré dokumenty uvedené v čl. 93 odst. 3 druhém pododstavci směrnice 2009/65/ES pouze na určenou e-mailovou adresu příslušných orgánů členského státu, v němž SKIPCP navrhuje uvést na trh své podílové jednotky.

4.   Příslušné orgány zavedou postup zajišťující, že jejich určená e-mailová adresa pro zasílání oznámení bude kontrolována každý pracovní den.

Článek 4

Předání dokumentace

1.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP předávají úplnou dokumentaci uvedenou v čl. 93 odst. 3 prvním a druhém pododstavci směrnice 2009/65/ES příslušným orgánům členského státu, v němž SKIPCP navrhuje uvést na trh své podílové jednotky, prostřednictvím e-mailu.

Veškeré přílohy k oznámení uvedenému v příloze I se uvedou v e-mailu a poskytnou se v běžně užívaném formátu umožňujícím prohlížení a tisk.

2.   Předání úplné dokumentace podle čl. 93 odst. 3 druhého pododstavce směrnice 2009/65/ES se nepovažuje za uskutečněné pouze v některém z těchto případů:

a)

dokument, jenž má být předán, chybí, je neúplný nebo je ve formátu jiném než specifikovaném v odstavci 1;

b)

příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP nepoužijí e-mailovou adresu, kterou příslušné orgány členského státu, v němž SKIPCP navrhuje uvést na trh své podílové jednotky, určily podle čl. 3 odst. 1;

c)

příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP úplnou dokumentaci nepředaly v důsledku technického selhání jejich elektronického systému.

3.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP zajistí, aby se předání úplné dokumentace podle čl. 93 odst. 3 směrnice 2009/65/ES uskutečnilo předtím, než předání oznámí SKIPCP.

4.   Pokud jsou příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP informovány nebo se dozví o tom, že k předání úplné dokumentace nedošlo, podniknou ihned kroky k předání úplné dokumentace.

5.   Příslušné orgány se mohou dohodnout na nahrazení prostředků, kterými se předává úplná dokumentace podle čl. 93 odst. 3 druhého pododstavce směrnice 2009/65/ES, pokročilejší metodou elektronické komunikace, než je e-mail, nebo na zavedení dalších postupů za účelem zvýšení bezpečnosti předávaných e-mailů.

Veškeré alternativní metody nebo zlepšené postupy dodržují lhůty pro oznámení stanovené v kapitole XI směrnice 2009/65/ES a nenarušují možnost přístupu SKIPCP na trh jiného členského státu, než je jeho domovský členský stát.

Článek 5

Přijetí dokumentace

1.   Poté, co příslušné orgány členského státu, v němž SKIPCP navrhuje uvést své podílové jednotky na trh, obdrží dokumentaci, jež jim má být předána podle čl. 93 odst. 3 směrnice 2009/65/ES, potvrdí příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP co nejdříve, avšak nejpozději pět pracovních dnů od data přijetí uvedené dokumentace, zda:

a)

byly obdrženy veškeré přílohy, jež mají být uvedeny podle čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení, a

b)

je možné dokumentaci, jež jim byla předána, prohlížet nebo tisknout.

Potvrzení lze příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP zaslat e-mailem na adresu určenou podle čl. 3 odst. 1, pokud se dotčené příslušné orgány nedohodly na pokročilejší metodě potvrzování přijetí.

2.   Pokud příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP neobdrží od příslušných orgánů členského státu, v němž SKIPCP navrhuje uvést na trh své podílové jednotky, potvrzení ve lhůtě stanovené v odstavci 1, obrátí se na příslušné orgány členského státu, v němž SKIPCP navrhuje uvést na trh své podílové jednotky, a ověří, zda k předání úplné dokumentace došlo.

KAPITOLA II

SPOLUPRÁCE V OBLASTI DOHLEDU

ODDÍL 1

Postup pro ověřování na místě a šetření

Článek 6

Žádost o pomoc pro ověřování na místě a šetření

1.   Příslušný orgán, který má v úmyslu provést ověření na místě nebo šetření na území jiného členského státu („žádající orgán“) podá písemnou žádost příslušnému orgánu uvedeného jiného členského státu („dožádaný orgán“). Žádost obsahuje:

a)

důvody žádosti včetně právních ustanovení platných v jurisdikci žádajícího orgánu, na nichž je žádost založena;

b)

informace o rozsahu ověřování na místě nebo šetření;

c)

informace o opatřeních, která žádající orgán již provedl;

d)

informace o opatřeních, která má dožádaný orgán provést;

e)

navrhovanou metodiku ověřování na místě nebo šetření a důvody, proč si ji žádající orgán zvolil.

2.   Žádost se předloží v dostatečném předstihu před ověřováním na místě nebo šetřením.

3.   Pokud je žádost o pomoc pro ověřování na místě nebo šetření naléhavá, lze ji předat e-mailem a následně písemně potvrdit.

4.   Dožádaný orgán potvrdí přijetí žádosti bez zbytečného odkladu.

5.   Žádající orgán poskytne dožádanému orgánu veškeré informace, které si vyžádá, aby dožádanému orgánu umožnil poskytnout nezbytnou pomoc.

6.   Dožádaný orgán bez zbytečného odkladu předá veškeré informace a dokumenty, které má k dispozici a které jsou relevantní nebo užitečné pro žádající orgán, a to na základě důvodů pro ověřování na místě nebo šetření a jejich rozsahu.

7.   Dožádaný orgán a žádající orgán opětovně posoudí nutnost ověřování na místě a šetření s ohledem na dokumenty a informace předané podle odstavců 5 a 6.

8.   Dožádaný orgán rozhodne, zda provede ověřování na místě nebo šetření sám, nebo zda dovolí žádajícímu orgánu, aby provedl ověřování na místě nebo šetření, nebo zda dovolí auditorům nebo jiným odborníkům, aby provedli ověřování na místě nebo šetření.

9.   Dožádaný orgán a žádající orgán se dohodnou o otázkách souvisejících s rozdělením nákladů ověřování na místě nebo šetření.

Článek 7

Provádění ověřování na místě a šetření dožádaným orgánem

1.   Pokud se dožádaný orgán rozhodl provést ověřování na místě nebo šetření sám, učiní tak v souladu s postupy stanovenými právem členského státu, na jehož území se má ověřování na místě nebo šetření provést.

2.   Pokud žádající orgán požádal, aby pracovníky dožádaného orgánu provádějící ověřování nebo šetření podle čl. 101 odst. 5 směrnice 2009/65/ES doprovodili jeho vlastní pracovníci, žádající orgán a dožádaný orgán se dohodnou na praktických opatřeních týkajících se této účasti.

Článek 8

Provádění ověřování na místě a šetření žádajícím orgánem

1.   Pokud se dožádaný orgán rozhodl dovolit žádajícímu orgánu, aby provedl ověřování na místě nebo šetření, toto ověřování na místě nebo šetření se provede v souladu s postupy stanovenými právem členského státu, na jehož území se má ověřování na místě nebo šetření provést.

2.   Pokud se dožádaný orgán rozhodl dovolit žádajícímu orgánu, aby provedl ověřování na místě nebo šetření, poskytne nezbytnou pomoc s cílem usnadnit uvedené ověřování na místě nebo šetření.

3.   Pokud žádající orgán během svého ověřování na místě nebo šetření zjistí podstatné informace významné pro plnění úkolů dožádaného orgánu, bez zbytečného odkladu tyto informace předá dožádanému orgánu.

Článek 9

Provádění ověřování na místě a šetření auditory nebo odborníky

1.   Pokud se dožádaný orgán rozhodl dovolit auditorům nebo odborníkům, aby provedli ověřování na místě nebo šetření, toto ověřování na místě nebo šetření se provede v souladu s postupy stanovenými právem členského státu, na jehož území se má ověřování na místě nebo šetření provést.

2.   Pokud se dožádaný orgán rozhodl dovolit auditorům nebo odborníkům, aby provedli ověřování na místě nebo šetření, poskytne nezbytnou pomoc s cílem usnadnit uvedeným auditorům nebo odborníkům výkon jejich úkolů.

3.   Pokud žádající orgán navrhuje jmenování auditorů nebo odborníků, předá veškeré příslušné informace o totožnosti a odborné kvalifikaci těchto auditorů nebo odborníků dožádanému orgánu.

Dožádaný orgán žádajícímu orgánu neprodleně oznámí, zda navržené jmenování přijímá.

Pokud dožádaný orgán navržené jmenování nepřijme nebo pokud žádající orgán jmenování auditorů nebo odborníků nenavrhne, má právo navrhnout auditory nebo odborníky dožádaný orgán.

4.   Pokud se dožádaný orgán a žádající orgán nedohodnou na jmenování auditorů nebo odborníků, dožádaný orgán se rozhodne, zda provede ověřování na místě nebo šetření sám nebo zda dovolí žádajícímu orgánu, aby provedl ověřování na místě nebo šetření.

5.   Pokud se dožádaný orgán a žádající orgán nedohodnou jinak, orgán, jenž navrhl jmenované auditory nebo odborníky, nese příslušné náklady.

6.   Pokud auditoři nebo odborníci během ověřování na místě nebo šetření zjistí podstatné informace významné pro plnění úkolů dožádaného orgánu, neprodleně tyto informace předají dožádanému orgánu.

Článek 10

Žádost o pomoc při pohovorech s osobami nacházejícími se v jiném členském státě

1.   Pokud žádající orgán považuje za nezbytné provést pohovory s osobami nacházejícími se na území jiného členského státu, podá písemnou žádost příslušným orgánům uvedeného jiného členského státu.

2.   Žádost obsahuje:

a)

důvody žádosti včetně právních ustanovení platných v jurisdikci žádajícího orgánu, na nichž je žádost založena;

b)

informace o rozsahu pohovorů;

c)

informace o opatřeních, která žádající orgán již provedl;

d)

informace o opatřeních, která má dožádaný orgán provést;

e)

navrhovanou metodiku, jež má být při pohovorech použita, a důvody, proč si ji žádající orgán zvolil.

3.   Žádost se předloží v dostatečném předstihu před pohovory.

4.   Pokud je žádost o pomoc při provádění pohovorů s osobami nacházejícími se na území jiného členského státu naléhavá, lze ji předat e-mailem a následně písemně potvrdit.

5.   Dožádaný orgán potvrdí přijetí žádosti bez zbytečného odkladu.

6.   Žádající orgán poskytne dožádanému orgánu veškeré informace, které si vyžádá, aby dožádanému orgánu umožnil poskytnout nezbytnou pomoc.

7.   Dožádaný orgán bez zbytečného odkladu předá veškeré informace a dokumenty, které má k dispozici a které jsou relevantní nebo užitečné pro žádající orgán, a to na základě důvodů pro pohovory a jejich rozsahu.

8.   Dožádaný orgán a žádající orgán opětovně posoudí nutnost provádění pohovorů s ohledem na dokumenty a informace předané podle odstavců 6 a 7.

9.   Dožádaný orgán se rozhodne, zda provede pohovory sám, nebo zda dovolí žádajícímu orgánu, aby provedl pohovory.

10.   Dožádaný orgán a žádající orgán se dohodnou o otázkách souvisejících s rozdělením nákladů na provádění pohovorů.

11.   Žádající orgán se může zúčastnit pohovorů vyžádaných v souladu s odstavcem 1. Žádající orgán může před prováděním pohovorů a během nich předložit otázky, jež se mají položit.

Článek 11

Zvláštní ustanovení týkající se ověřování na místě a šetření

1.   Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti a příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP si vzájemně oznamují veškerá ověřování na místě a šetření, jež se mají provést ve vztahu ke správcovské společnosti nebo SKIPCP podléhajícím jejich dohledu. Na základě takového oznámení může příslušný orgán, jenž je příjemcem oznámení, bez zbytečného odkladu požádat oznamující příslušný orgán, aby do ověřování na místě nebo šetření zahrnul záležitosti spadající do působnosti dohledu orgánu, jenž je příjemcem oznámení.

2.   Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti si mohou vyžádat pomoc příslušného orgánu domovského členského státu SKIPCP v souvislosti s ověřováním na místě a šetřením ve vztahu k depozitáři SKIPCP, pokud je to nezbytné k plnění jejich úkolů v oblasti dohledu nad správcovskou společností.

3.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP a příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti se dohodnou na postupech pro sdílení výsledků ověřování na místě a šetření provedených ve vztahu ke správcovské společnosti a SKIPCP podléhajícím jejich dohledu.

4.   V případě potřeby se příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP a příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti dohodnou na dalších opatřeních, jež je třeba přijmout v souvislosti s ověřováním na místě nebo šetřením.

ODDÍL 2

Výměna informací

Článek 12

Běžná výměna informací

1.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP ihned informují příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP, a pokud SKIPCP spravuje správcovská společnost nacházející se v jiném členském státě, než je domovský členský stát SKIPCP, rovněž příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti, o:

a)

veškerých rozhodnutích o odnětí povolení SKIPCP;

b)

veškerých rozhodnutích uložených SKIPCP, která se týkají pozastavení vydávání, odkupu nebo vyplacení jeho podílových jednotek;

c)

jakýchkoli jiných závažných opatřeních přijatých vůči SKIPCP.

2.   Pokud SKIPCP spravuje správcovská společnost nacházející se v jiném členském státě, než je domovský členský stát SKIPCP, příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti ihned oznámí příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP, že schopnost správcovské společnosti řádně plnit své povinnosti ve vztahu k SKIPCP, který spravuje, může být podstatným způsobem nepříznivě ovlivněna, nebo že správcovská společnost nesplňuje podmínky stanovené v kapitole III směrnice 2009/65/ES.

3.   Pokud SKIPCP spravuje správcovská společnost nacházející se v jiném členském státě, než je domovský členský stát SKIPCP, příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP a domovského členského státu správcovské společnosti usnadňují výměnu informací nutnou pro plnění svých úkolů podle směrnice 2009/65/ES, včetně zavedení vhodných informačních toků. To zahrnuje výměnu informací vyplývající z:

a)

postupů pro vydávání povolení pro správcovskou společnost ohledně výkonu činnosti na území jiného členského státu podle článků 17 a 18 směrnice 2009/65/ES;

b)

postupů pro vydávání povolení pro správcovskou společnost ohledně správy SKIPCP, jenž je držitelem povolení v jiném členském státě, než je domovský členský stát správcovské společnosti, podle článku 20 směrnice 2009/65/ES;

c)

kontinuálního dohledu nad správcovskými společnostmi a SKIPCP.

Článek 13

Nevyžádaná výměna informací

Příslušné orgány sdělují bez předchozí žádosti a bez zbytečného odkladu ostatním příslušným orgánům veškeré relevantní informace, u nichž je pravděpodobné, že mají podstatný význam v souvislosti s plněním úkolů podle směrnice 2009/65/ES.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.

(2)  Úř. věst. L 25, 29.1.2009, s. 18.


PŘÍLOHA I

OZNÁMENÍ

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA II

OSVĚDČENÍ SKIPCP

Image

Image


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU