(EU) č. 583/2010Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 176, 10.7.2010, s. 1-15 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 1. července 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. července 2010 Nabývá účinnosti: 30. července 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 583/2010

ze dne 1. července 2010,

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (1), a zejména na čl. 75 odst. 4, čl. 78 odst. 7 a čl. 81 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2009/65/ES stanoví hlavní zásady pro zpracování a poskytování klíčových informací pro investory včetně požadavků na jejich formát a prezentaci, cílů, základních informací, které mají být sděleny, určení poskytovatele a adresáta informací a způsobů poskytnutí informací. Bylo stanoveno, že podrobnosti k obsahu a formátu budou přijaty formou prováděcích opatření a budou natolik konkrétní, aby investoři jednotlivých typů fondů obdrželi informace, které v daném případě potřebují.

(2)

Forma nařízení je opodstatněná, jelikož jako jediná může zaručit harmonizaci taxativně vymezeného obsahu klíčových informací pro investory. Sdělení klíčových informací bude navíc lépe plnit svou úlohu, pokud budou požadavky, které se na ně vztahují, ve všech členských státech totožné. Harmonizovaná pravidla pro formu a obsah zveřejňovaných informací by měla být prospěšná všem zúčastněným stranám, neboť zajistí jednotnost a srovnatelnost informací o investičních příležitostech na trhu SKIPCP.

(3)

V některých případech může být účelnější poskytnout investorům klíčové informace v příslušném dokumentu prostřednictvím internetových stránek, případně toto sdělení připojit k jinému dokumentu, který se předává potenciálnímu investorovi. Okolnosti, za nichž se sdělení klíčových informací v takových případech používá, by však neměly význam sdělení oslabit nebo vyvolat dojem, že se jedná o propagační materiál nebo že připojené propagační materiály mají pro neprofesionálního investora stejný či větší význam.

(4)

V zájmu neprofesionálních investorů je nezbytné zajistit odpovídající obsah informací, jejich logické strukturování a vhodné jazykové vyjádření. Za tímto účelem by toto nařízení mělo zajistit, aby sdělení klíčových informací díky svému formátu, prezentaci a kvalitě a stylu použitého jazyka investory zaujalo a usnadnilo jim srovnání. Cílem tohoto nařízení je zabezpečit jednotnost formátu sdělení včetně shodného řazení položek s totožnými názvy.

(5)

Toto nařízení konkretizuje obsah informací o investičních cílech a investiční politice SKIPCP, aby investoři mohli snadno zjistit, zda bude fond pravděpodobně odpovídat jejich potřebám, či nikoliv. Z tohoto důvodu by z údajů mělo vyplývat, zda lze očekávat návratnost v podobě zhodnocení investice, výplaty podílů na zisku nebo kombinace obojího. Z popisu investiční politiky by mělo být investorovi jasné, jaké jsou obecné cíle SKIPCP a jak jich má být dosaženo. Pokud jde o finanční nástroje, pomocí nichž se má investovat, je třeba uvádět pouze ty, které mohou mít zásadní dopad na výkonnost SKIPCP, nikoli všechny možné přípustné nástroje.

(6)

Toto nařízení stanoví podrobná pravidla prezentace poměru rizika a výnosů investice, neboť vyžaduje použití syntetického ukazatele a stanoví obsah slovního vysvětlení samotného ukazatele a rizik, jež nejsou ukazatelem podchycena, avšak mohou mít zásadní dopad na poměr rizika a výnosů SKIPCP. Při uplatnění pravidel pro syntetický ukazatel je třeba přihlížet k metodice jeho výpočtu vyvinuté příslušnými orgány spolupracujícími v rámci Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry. Správcovská společnost by měla případ od případu na základě analýzy jednotlivých charakteristických rysů každého fondu rozhodnout, která konkrétní rizika by měla být zveřejněna, přičemž je třeba se vyhnout nadměrnému zatížení dokumentu informacemi, kterým by neprofesionální investoři nemuseli snadno porozumět. Kromě toho by slovní vysvětlení poměru rizika a výnosů mělo mít omezený rozsah co do prostoru, který je mu ve sdělení klíčových informací věnován. Sdělení by mělo obsahovat odkazy na prospekt SKIPCP, kde jsou zveřejněny informace o rizicích v plném rozsahu.

(7)

Je nutno zajistit soulad mezi vysvětlením rizik ve sdělení klíčových informací a vnitřními postupy správcovské společnosti týkajícími se řízení rizik, stanovenými v souladu se směrnicí Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností (2). V zájmu zajištění souladu by například osoba pověřená stálou funkcí řízení rizik měla mít v případě potřeby možnost zkontrolovat pasáž ve sdělení klíčových informací věnovanou poměru rizika a výnosů a vyjádřit se k ní.

(8)

Toto nařízení stanoví společný formát pro prezentování a vysvětlení poplatků včetně příslušných upozornění, aby byli investoři patřičně informováni o nákladech, které jim vzniknou, a jejich poměru k výši kapitálu skutečně investovaného do fondu. Při uplatnění těchto pravidel je třeba přihlížet k metodice výpočtu jednotlivých poplatků vyvinuté příslušnými orgány spolupracujícími v rámci Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry.

(9)

Podrobná pravidla pro prezentování informací o dosavadní výkonnosti vycházejí z požadavků na tyto informace ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (3). Tímto nařízením se doplňují pravidla směrnice 2004/39/ES o konkrétní požadavky nezbytné za účelem harmonizace informací, aby se usnadnilo porovnávání různých sdělení klíčových informací. Toto nařízení konkrétně stanoví, že jsou zobrazeny pouze čisté roční výnosy, a to formou sloupcového grafu. Je třeba regulativně upravit určité aspekty prezentace sloupcového grafu, včetně omezených situací, kdy je možné používat simulovaná data.

(10)

Je třeba připustit, že odkazy na jiné údaje mohou být pro investora užitečné, sdělení klíčových informací však nutně musí obsahovat všechny informace, které investor potřebuje, aby pochopil základní charakteristické rysy SKIPCP. Pokud se používají odkazy na jiné zdroje informací, než je prospekt a pravidelné zprávy, je třeba jasně uvést, že prospekt a pravidelné zprávy jsou pro investory hlavním zdrojem doplňkových informací, jehož význam by uvedené odkazy neměly snižovat.

(11)

Sdělení klíčových informací by mělo být podle potřeby kontrolováno a upravováno tak často, jak je to nutné, aby neustále splňovalo požadavky na klíčové informace pro investory stanovené v čl. 78 odst. 2 a čl. 79 odst. 1 směrnice 2009/65/ES. V rámci osvědčených postupů by správcovské společnosti měly zkontrolovat sdělení klíčových informací před zahájením jakékoli akce, po níž pravděpodobně nabude podílové jednotky ve fondu významný počet nových investorů.

(12)

Je možné, že forma a obsah klíčových informací pro investory budou muset být ve zvláštních případech uzpůsobeny. Toto nařízení proto upravuje obecná pravidla vztahující se na všechny SKIPCP tak, aby byl zohledněn zvláštní charakter určitých typů SKIPCP, především SKIPCP s různými podfondy nebo druhy akcií, SKIPCP se strukturou fondu fondů, „master-feeder“ strukturou a SKIPCP strukturovaných, například SKIPCP s kapitálovým krytím nebo srovnatelných SKIPCP.

(13)

Pokud jde o SKIPCP s různými druhy akcií, neměla by být stanovena povinnost vypracovat zvláštní sdělení klíčových informací pro každý druh akcií, pokud to nebude ke škodě zájmů investorů. Údaje ke dvěma či více druhům akcií mohou být sloučeny v jedno sdělení klíčových informací, avšak pouze pokud to nepovede k tomu, že sdělení bude příliš složité a nepřehledné. Jinou možností je výběr reprezentativního druhu akcií, avšak pouze tehdy, jsou-li si druhy akcií podobné natolik, že informace o reprezentativním druhu vypovídají o zastoupeném druhu pravdivě, jasně a neuvádějí v omyl. Při určení toho, zda reprezentativní druh akcií vypovídá pravdivě, jasně a neuvádí v omyl, je třeba vzít v úvahu charakteristické rysy SKIPCP, povahu rozdílů mezi jednotlivými druhy akcií a škálu investičních alternativ nabízených každému investorovi nebo skupině investorů.

(14)

V případě fondu fondů se udržuje správná rovnováha mezi informacemi o SKIPCP, do něhož investor investuje, a o podkladových subjektech kolektivního investování. Sdělení klíčových informací fondu fondů by tedy mělo být připraveno s tím, že investor si nepřeje nebo nepotřebuje být podrobně informován o jednotlivých rysech každého podkladového subjektu kolektivního investování, které se navíc pravděpodobně průběžně mění, je-li SKIPCP aktivně spravován. Nicméně aby sdělení klíčových informací poskytovalo účelné údaje o cíli a investiční politice fondu fondů, jeho rizikových faktorech a struktuře poplatků, měla by být charakteristika jeho podkladových fondů transparentní.

(15)

V případě struktur „master-feeder“ by se popis poměru rizika a výnosů „feeder“ SKIPCP neměl podstatně lišit od odpovídající pasáže sdělení klíčových informací „master“ SKIPCP, tak aby „feeder“ SKIPCP mohl údaje z tohoto sdělení kdykoli v případě potřeby převzít. Tyto údaje by však měly být doplněny vhodnými vysvětlivkami nebo řádně upraveny v případě, kdy „feeder“ SKIPCP drží doplňkový majetek, který by mohl změnit rizikový profil v porovnání s „master“ SKIPCP, například při používání derivátů; údaje by tedy měly uvádět rizika plynoucí z tohoto doplňkového majetku. Investorům do „feeder“ SKIPCP by měly být sděleny společné náklady investování do „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP.

(16)

V případě strukturovaných SKIPCP, například SKIPCP s kapitálovým krytím nebo jiných srovnatelných SKIPCP, se místo údajů o dosavadní výkonnosti vyžaduje prezentace možných scénářů výkonnosti. Možné scénáře výkonnosti zahrnují výpočet očekávaného výnosu fondu za předpokladu příznivých, nepříznivých nebo neutrálních tržních podmínek. Tyto scénáře by měly být voleny tak, aby účelně zobrazily úplnou škálu možných výsledků podle daného vzorce.

(17)

Pokud jsou klíčové informace pro investory a prospekt poskytovány na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek, jsou zapotřebí dodatečná bezpečnostní opatření za účelem ochrany investorů, kterými bude zajištěno, aby investoři obdrželi informace v podobě odpovídající jejich potřebám, aby byla zachována integrita poskytnutých informací, aby se zabránilo změnám, které by narušily srozumitelnost a účelnost informací a aby se předešlo zmanipulování informací nebo jejich úpravám ze strany neoprávněných osob. Toto nařízení odkazuje na pravidla pro trvalý nosič stanovená směrnicí Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (4), s cílem zajistit rovné zacházení s investory a rovné podmínky ve finančních sektorech.

(18)

Aby se správcovské a investiční společnosti mohly účinně a účelně přizpůsobit novým požadavkům uvedeným v tomto nařízení, mělo by být datum zahájení použitelnosti tohoto nařízení sladěno s provedením směrnice 2009/65/ES.

(19)

O technické poradenství byl požádán Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry zřízený rozhodnutím Komise 2009/77/ES (5).

(20)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A OBECNÉ ZÁSADY

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k čl. 75 odst. 2, čl. 78 odst. 2 až 5 a čl. 81 odst. 1 směrnice 2009/65/ES.

Článek 2

Obecné zásady

1.   Požadavky stanovené tímto nařízením se vztahují na správcovskou společnost s ohledem na každý SKIPCP, který spravuje.

2.   Toto nařízení se vztahuje na každou investiční společnost, která nestanovila správcovskou společnost povolenou podle směrnice 2009/65/ES.

Článek 3

Zásady týkající se sdělení klíčových informací

1.   Toto nařízení taxativním způsobem vymezuje formu a obsah dokumentu obsahujícího klíčové informace pro investory (dále jen „sdělení klíčových informací“). Nestanoví-li toto nařízení jinak, neobsahuje sdělení klíčových informací žádné jiné informace nebo vyjádření.

2.   Klíčové informace pro investory jsou pravdivé, jasné a nezavádějící.

3.   Sdělení klíčových informací je poskytováno tak, aby ho investoři byli schopni odlišit od jiných materiálů. Zejména není prezentováno nebo předáváno způsobem, na jehož základě by ho investor pravděpodobně považoval za méně důležité než jiné informace o SKIPCP a jeho rizicích a výhodách.

KAPITOLA II

FORMA A PREZENTACE KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY

ODDÍL 1

Název dokumentu, pořadí položek a nadpisy částí

Článek 4

Název a obsah dokumentu

1.   Obsah sdělení klíčových informací je uspořádán v pořadí stanoveném v odstavcích 2 až 13.

2.   Název „Klíčové informace pro investory“ je umístěn výrazně viditelně nahoře na první straně sdělení klíčových informací.

3.   Přímo pod názvem je umístěna vysvětlivka tohoto znění:

„V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.“

4.   Výrazně je uvedeno označení SKIPCP včetně druhu akcií nebo podfondu SKIPCP. Za názvem podfondu nebo druhu akcií následuje název SKIPCP. Má-li SKIPCP, podfond nebo druh akcií identifikační kód, je uveden jako součást označení SKIPCP.

5.   Uvede se jméno správcovské společnosti.

6.   Je-li správcovská společnost pro právní nebo administrativní účely nebo účely uvádění na trh součástí skupiny společností, je možné navíc uvést název dané skupiny. Může být připojena značka společnosti, pokud investorovi neztíží pochopení klíčových rysů investice ani neomezí jeho schopnost porovnat investiční produkty.

7.   Část sdělení klíčových informací s nadpisem „Cíle a investiční politika“ obsahuje informace uvedené v kapitole III oddílu 1 tohoto nařízení.

8.   Část sdělení klíčových informací s nadpisem „Poměr rizika a výnosů“ obsahuje informace uvedené v kapitole III oddílu 2 tohoto nařízení.

9.   Část sdělení klíčových informací s nadpisem „Poplatky“ obsahuje informace uvedené v kapitole III oddílu 3 tohoto nařízení.

10.   Část sdělení klíčových informací s nadpisem „Dosavadní výkonnost“ obsahuje informace uvedené v kapitole III oddílu 4 tohoto nařízení.

11.   Část sdělení klíčových informací s nadpisem „Praktické informace“ obsahuje informace uvedené v kapitole III oddílu 5 tohoto nařízení.

12.   Údaje o povolení jsou uvedeny formou tohoto prohlášení:

„Tomuto fondu bylo uděleno povolení v [jméno členského státu] a podléhá dohledu [označení příslušného orgánu].“

Spravuje-li SKIPCP správcovská společnost vykonávající práva podle článku 16 směrnice 2009/65/ES, připojí se doplňkové prohlášení:

„[Název správcovské společnosti] bylo uděleno povolení v [jméno členského státu] a podléhá dohledu [označení příslušného orgánu].“

13.   Informace o zveřejnění je uvedena formou tohoto prohlášení:

„Tyto klíčové informace pro investory jsou platné ke dni [datum zveřejnění].“

ODDÍL 2

Jazyk, délka a prezentace

Článek 5

Prezentace a jazyk

1.   Sdělení klíčových informací je:

a)

prezentováno a uspořádáno tak, aby se snadno četlo, přičemž je použito písmo čitelné velikosti;

b)

jasně formulováno a napsáno jazykem, který investorovi usnadňuje pochopení sdělovaných informací, přičemž především:

i)

použitý jazyk je jasný, stručný a srozumitelný,

ii)

vyhýbá se používání žargonu,

iii)

vyhýbá se odborným pojmům tam, kde je možné místo nich použít každodenní slova;

c)

zaměřeno na klíčové informace, které investoři potřebují.

2.   Pokud jsou použity barvy, neomezují srozumitelnost informací v případě, že sdělení klíčových informací bude vytištěno nebo kopírováno černobíle.

3.   Pokud je použito logo značky správcovské společnosti nebo skupiny, jíž je členem, neodvádí pozornost investora ani nezakrývá text.

Článek 6

Délka

Sdělení klíčových informací svým rozsahem při vytištění nepřesahuje dvě strany formátu A-4.

KAPITOLA III

OBSAH ČÁSTÍ SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ

ODDÍL 1

Cíle a investiční politika

Článek 7

Konkrétní obsah popisu

1.   Popis uvedený v části sdělení klíčových informací s názvem „Cíle a investiční politika“ se věnuje těm základním charakteristikám SKIPCP, o nichž by investor měl být informován, přestože tyto charakteristiky nejsou součástí popisu cílů a investiční politiky v prospektu, přičemž mezi ně patří:

a)

hlavní kategorie přípustných finančních nástrojů, jež jsou předmětem investování;

b)

možnost vyplacení podílových jednotek SKIPCP na žádost investora s upřesněním frekvence vydávání a odkupu podílových jednotek;

c)

informace o tom, zda má SKIPCP zvláštní cíl ve vztahu k nějakému průmyslovému, zeměpisnému nebo jinému sektoru trhu nebo konkrétním druhům majetku;

d)

informace o tom, zda SKIPCP umožňuje volbu podle vlastního uvážení v případě určitých zamýšlených investic a zda tento přístup zahrnuje nebo předpokládá odkaz na referenční hodnotu, a pokud ano, na jakou;

e)

informace o tom, zda se dividendy rozdělují nebo reinvestují.

Pro účely písmene d) se v případě, že se předpokládá odkaz na referenční hodnotu, uvede přípustná míra odchýlení od této referenční hodnoty, a pokud je cílem SKIPCP sledování indexu, pak i tato informace.

2.   Popis podle odstavce 1 zahrnuje relevantní informace z tohoto seznamu:

a)

investuje-li SKIPCP do dluhových cenných papírů, údaj, zda jsou emitentem obchodní společnosti, státní orgány nebo jiná osoba, a případné minimální požadavky na rating, jsou-li stanoveny;

b)

je-li SKIPCP strukturovaným fondem, jednoduché vysvětlení všech charakteristik nezbytných ke správnému pochopení systému vyplácení a faktorů, od nichž se očekává, že předurčí výkonnost, v případě potřeby včetně odkazů na podrobnější informace o algoritmu a jeho fungování, které jsou uvedeny v prospektu;

c)

řídí-li se volba majetku zvláštními kritérii, vysvětlení těchto kritérií, například slovy „růst“, „hodnota“ nebo „vysoké dividendy“;

d)

používají-li se zvláštní metody správy majetku, jež mohou zahrnovat obchodování za účelem snížení rizika („hedging“), cenovou arbitráž nebo pákový efekt, jednoduché vysvětlení faktorů, od nichž se očekává, že předurčí výkonnost SKIPCP;

e)

je-li pravděpodobné, že náklady portfoliových obchodů budou mít podstatný dopad na výnosy v důsledku strategie, kterou SKIPCP přijal, uvedení této informace včetně objasnění, že náklady portfoliových obchodů jsou hrazeny z majetku fondu vedle poplatků stanovených v oddílu 3 této kapitoly;

f)

je-li v prospektu, nebo marketingových dokumentech uvedena minimální doporučená doba držení podílových jednotek SKIPCP nebo je-li uvedeno, že minimální doba držení podílových jednotek je základním rysem investiční strategie, prohlášení tohoto znění:

„Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než [časové období].“

3.   Při uvádění informací podle odstavců 1 a 2 je třeba rozlišovat mezi obecnými kategoriemi investic uvedenými v odst. 1 písm. a) a c) a odst. 2 písm. a) a přístupem k těmto investicím, který má správcovská společnost přijmout, uvedeným v odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b), c) a d).

4.   Část sdělení klíčových informací s názvem „Cíle a investiční politika“ může obsahovat jiné údaje, než jaké jsou uvedeny v odstavci 2, včetně popisu investiční strategie SKIPCP, je-li jejich uvedení nutné k náležitému popisu cílů a investiční politiky SKIPCP.

ODDÍL 2

Poměr rizika a výnosů

Článek 8

Vysvětlení možných rizik a výnosů včetně použití ukazatele

1.   Část sdělení klíčových informací s názvem „Poměr rizika a výnosů“ obsahuje syntetický ukazatel doplněný:

a)

slovním vysvětlením ukazatele a jeho hlavních omezení;

b)

slovním vysvětlením rizik, která mají pro SKIPCP podstatný význam a která nejsou syntetickým ukazatelem náležitě podchycena.

2.   Syntetický ukazatel podle odstavce 1 má podobu souboru kategorií uspořádaných na číselné stupnici, přičemž SKIPCP je přiřazen k jedné z těchto kategorií. Prezentace syntetického ukazatele odpovídá požadavkům stanoveným v příloze I.

3.   Výpočet syntetického ukazatele podle odstavce 1, jakož i jeho případné následné revize, jsou náležitě zdokumentovány.

Správcovské společnosti vedou evidenci s těmito výpočty nejméně po dobu pěti let. V případě strukturovaných fondů se tato doba prodlužuje na pět let po splatnosti.

4.   Slovní vysvětlení podle odst. 1 písm. a) obsahuje tyto informace:

a)

upozornění, že historické údaje jako například údaje použité při výpočtu syntetického ukazatele nemusí být spolehlivým vodítkem, pokud jde o rizikový profil SKIPCP do budoucna;

b)

upozornění, že není garantováno, že udaná rizikově-výnosová kategorie se nezmění, a že SKIPCP může být postupem času přeřazen do jiné kategorie;

c)

upozornění, že nejnižší kategorie neznamená investici bez rizika;

d)

stručné vysvětlení důvodů pro zařazení SKIPCP do konkrétní kategorie;

e)

údaje o povaze, trvání a rozsahu případného zajištění návratnosti investice nebo kapitálového krytí, které SKIPCP nabízí, včetně možných dopadů vyplacení podílových jednotek mimo časový rámec zajištění návratnosti nebo kapitálového krytí.

5.   Slovní vysvětlení podle odst. 1 písm. b) obsahuje kategorie rizik, jedná-li se o rizika podstatná:

a)

úvěrové riziko, jestliže je významný objem investic umístěn v dluhových cenných papírech;

b)

riziko likvidity, jestliže je významný objem investic umístěn ve finančních nástrojích, jež jsou svou povahou dostatečně likvidní, avšak za určitých okolností může být jejich stupeň likvidity relativně nízký, a to natolik, že ovlivní stupeň rizika likvidity SKIPCP jako celku;

c)

riziko selhání protistrany, jestliže je fond podložen zárukou od třetí strany nebo jeho investiční expozice plyne v podstatné míře z jedné či více smluv s protistranou;

d)

provozní rizika a rizika související s opatrováním majetku;

e)

dopad finančních nástrojů uvedených v čl. 50 odst. 1 písm. g) směrnice 2009/65/ES, například derivátových smluv, na rizikový profil SKIPCP, jsou-li tyto nástroje používány za účelem získání, zvýšení nebo snížení expozice vůči podkladovým aktivům.

Článek 9

Zásady pro označení, vysvětlení a prezentaci rizik

Označení a vysvětlení rizik podle čl. 8 odst. 1 písm. b) odpovídá vnitřním postupům pro zjišťování, měření a sledování rizik, které správcovská společnost SKIPCP přijala podle směrnice 2010/43/EU. Jestliže správcovská společnost spravuje více než jeden SKIPCP, je označování a vysvětlování rizik sladěno.

ODDÍL 3

Poplatky

Článek 10

Prezentace poplatků

1.   Část sdělení klíčových informací s názvem „Poplatky“ prezentuje poplatky formou tabulky stanovené v příloze II.

2.   Tabulka uvedená v odstavci 1 je vyplněna v souladu s těmito požadavky:

a)

vstupní i výstupní poplatek udávají nejvyšší procento, které může být odečteno z kapitálového závazku investora vůči SKIPCP;

b)

poplatky vybírané od SKIPCP v průběhu roku jsou označeny jako „poplatek za správu“ a jsou vyjádřeny jediným číslem, které zahrnuje veškeré roční náklady a jiné platby hrazené z majetku SKIPCP během stanoveného období a které vychází z hodnot za předchozí rok;

c)

v tabulce je uveden seznam a vysvětlení poplatků vybíraných od SKIPCP za určitých zvláštních podmínek, základ pro výpočet takového poplatku a údaj o tom, kdy se poplatek vybírá.

Článek 11

Vysvětlení poplatků a objasnění významu poplatků

1.   Část „Poplatky“ obsahuje slovní vysvětlení každého z poplatků uvedených v tabulce včetně těchto informací:

a)

u vstupního a výstupního poplatku:

i)

je jasně uvedeno, že poplatky vždy představují nejvyšší hodnotu, neboť v některých případech může investor platit méně,

ii)

je uvedena informace o tom, že investor může zjistit aktuální výši vstupního a výstupního poplatku od svého finančního poradce nebo distributora,

b)

u „poplatku za správu“ je uvedena informace o tom, že jeho výše vychází z nákladů v předchozím ročním období končícím měsícem [měsíc/rok] a že se může z roku na rok měnit, je-li tomu tak.

2.   Část „Poplatky“ obsahuje objasnění významu poplatků, z něhož jasně plyne, že poplatky hrazené investorem slouží k úhradě nákladů na fungování SKIPCP, včetně nákladů na veřejné nabízení a propagaci SKIPCP, a že tyto poplatky snižují potenciální růst investice.

Článek 12

Doplňující požadavky

1.   Všechny prvky struktury poplatků jsou prezentovány co nejjasněji, aby investoři mohli posoudit kombinovaný dopad poplatků.

2.   Je-li pravděpodobné, že náklady portfoliových obchodů budou mít v důsledku strategie, kterou SKIPCP přijal, podstatný dopad na výnosy, je tato informace uvedena v části „Cíle a investiční politika“, jak stanoví čl. 7 odst. 2 písm. e).

3.   Výkonnostní poplatky jsou zveřejňovány v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. c). Výše výkonnostního poplatku účtovaného během posledního účetního období SKIPCP je vyjádřena procentem.

Článek 13

Zvláštní případy

1.   Pokud nový SKIPCP nemůže splnit požadavky čl. 10 odst. 2 písm. b) a čl. 11 odst. 1 písm. b), poplatky za správu se určí odhadem na základě předpokládaných celkových nákladů.

2.   Odstavec 1 se nepoužije v těchto případech:

a)

u fondů, jež účtují paušální poplatek zahrnující veškeré platby, se uvede tento paušální poplatek;

b)

u fondů, jež stanoví maximální účtovatelnou výši poplatku, se uvede tato výše, přičemž správcovská společnost se zaváže zveřejněnou výši dodržet a pokrýt jakékoli náklady, kvůli nimž by jinak byla překročena.

Článek 14

Odkazy

Kde je to vhodné, obsahuje část „Poplatky“ odkaz na části prospektu SKIPCP, kde jsou uvedeny podrobnější informace o poplatcích včetně výkonnostních poplatků a způsobu jejich výpočtu.

ODDÍL 4

Dosavadní výkonnost

Článek 15

Prezentace dosavadní výkonnosti

1.   Informace o dosavadní výkonnosti SKIPCP jsou prezentovány sloupcovým grafem zachycujícím výkonnost SKIPCP za posledních 10 let.

Velikost sloupcového grafu podle prvního pododstavce umožňuje čitelnost, avšak za žádných okolností nepřesahuje polovinu stránky sdělení klíčových informací.

2.   SKIPCP s historií výkonnosti kratší než pět úplných kalendářních let prezentují pouze posledních pět let.

3.   Roky, za něž nejsou k dispozici údaje, jsou prezentovány bez záznamu pouze s vyznačením samotného data.

4.   SKIPCP, které zatím nemají údaje o výkonnosti ani za jeden úplný kalendářní rok, uvedou vysvětlení, že nejsou k dispozici dostatečné údaje, které by investorům poskytly užitečný obraz o dosavadní výkonnosti.

5.   Sloupcový graf doplňují výrazná upozornění, která:

a)

upozorňují na omezenou použitelnost grafu jako ukazatele budoucí výkonnosti;

b)

stručně uvádějí, jaké poplatky byly zahrnuty do výpočtu dosavadní výkonnosti a jaké byly z výpočtu vyloučeny;

c)

uvádějí rok, od kterého fond existuje;

d)

uvádějí měnu, v níž je dosavadní výkonnost počítána.

Požadavek stanovený v písmenu b) se nevztahuje na SKIPCP, jež nemají vstupní nebo výstupní poplatky.

6.   Sdělení klíčových informací neobsahuje údaje o dosavadní výkonnosti za žádnou část současného kalendářního roku.

Článek 16

Metodika výpočtu dosavadní výkonnosti

Výpočet hodnot dosavadní výkonnosti vychází z čisté hodnoty majetku SKIPCP a provádí se za předpokladu, že rozdělitelné příjmy fondu byly znovu investovány.

Článek 17

Dopad podstatných změn a nakládání s nimi

1.   Jestliže během období zachyceného sloupcovým grafem podle článku 15 došlo k podstatné změně cílů a investiční politiky SKIPCP, výkonnost SKIPCP před touto podstatnou změnou se nadále zobrazuje.

2.   Období před podstatnou změnou uvedenou v odstavci 1 je na sloupcovém grafu označeno a doplněno jasným upozorněním, že dané výkonnosti bylo dosaženo za okolností, které již neplatí.

Článek 18

Použití referenční hodnoty u hodnot dosavadní výkonnosti

1.   Jestliže část sdělení klíčových informací s názvem „Cíle a investiční politika“ odkazuje na referenční hodnotu, vloží se do grafu vedle každého sloupce zobrazujícího dosavadní výkonnost SKIPCP sloupec zobrazující referenční výkonnost.

2.   SKIPCP, které nemají údaje o dosavadní výkonnosti za požadovaných pět nebo deset let, referenční hodnotu v letech, kdy SKIPCP neexistoval, nezobrazují.

Článek 19

Použití „simulovaných“ hodnot dosavadní výkonnosti

1.   Simulované hodnoty výkonnosti za období, než byly k dispozici skutečné údaje, jsou přípustné pouze v následujících případech, pokud jsou použity poctivým, jasným a nezavádějícím způsobem:

a)

u nového druhu akcií existujícího SKIPCP nebo podfondu může být výkonnost simulována převzetím výkonnosti jiného druhu akcií, pokud mezi těmito dvěma druhy akcií není podstatný rozdíl z hlediska jejich podílu na majetku SKIPCP;

b)

„feeder“ SKIPCP může simulovat svou výkonnost převzetím výkonnosti svého „master“ SKIPCP, pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

i)

strategie a cíle „feeder“ SKIPCP mu nedovolují držet jiný majetek než podílové jednotky „master“ SKIPCP a doplňkový likvidní majetek,

ii)

charakteristika „feeder“ SKIPCP se podstatně neliší od charakteristiky „master“ SKIPCP.

2.   Ve všech případech simulace výkonnosti podle odstavce 1 je u sloupcového grafu výrazně uvedeno, že výkonnost je simulována.

3.   Mění-li SKIPCP právní formu, avšak zůstává usazen v témže členském státě, zachová si svou historii výkonnosti, pouze pokud příslušný orgán členského státu přiměřeně usoudí, že změna právní formy nemá na výkonnost SKIPCP vliv.

4.   V případě fúzí uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. p) bodu i) a iii) směrnice 2009/65/ES je ve sdělení klíčových informací zachována pouze dosavadní výkonnost nástupnického SKIPCP.

ODDÍL 5

Praktické informace a odkazy

Článek 20

Obsah části „Praktické informace“

1.   Část sdělení klíčových informací s názvem „Praktické informace“ obsahuje následující informace, které jsou relevantní pro investory v každém členském státě, v němž je SKIPCP uváděn na trh:

a)

jméno depozitáře;

b)

kde a jakým způsobem lze získat další informace o SKIPCP, výtisky jeho prospektu, poslední výroční zprávy a případné pozdější pololetní zprávy, v jakém jazyce či jazycích jsou uvedené dokumenty k dispozici a sdělení, že dokumenty jsou k dispozici zdarma;

c)

kde a jakým způsobem lze získat další praktické informace včetně údaje, kde lze najít aktuální ceny podílových jednotek;

d)

upozornění, že na individuální daňovou situaci investora mohou mít vliv daňové předpisy domovského členského státu SKIPCP;

e)

následující prohlášení:

„[Jméno investiční společnosti nebo správcovské společnosti] nese odpovědnost pouze v případě, že údaje v tomto sdělení jsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu SKIPCP.“

2.   Při přípravě sdělení klíčových informací za podfond SKIPCP obsahuje část „Praktické informace“ informace uvedené v čl. 25 odst. 2 včetně práva investorů přecházet mezi podfondy.

3.   Kde je to vhodné, obsahuje část sdělení klíčových informací s názvem „Praktické informace“ požadované informace o dostupných druzích akcií v souladu s článkem 26.

Článek 21

Použití odkazů na jiné zdroje informací

1.   Sdělení klíčových informací může odkazovat na jiné zdroje informací včetně prospektu a výročních nebo pololetních zpráv, pokud všechny informace nezbytné k tomu, aby investor pochopil základní rysy investice, jsou obsaženy již v samotném sdělení klíčových informací.

Připouštějí se odkazy na internetové stránky SKIPCP nebo správcovské společnosti včetně části těchto internetových stránek, na nichž je uveden prospekt a pravidelné zprávy.

2.   Odkazy podle odstavce 1 nasměrují investora na konkrétní pasáž příslušného zdroje informací. Ve sdělení klíčových informací je možné použít několik různých odkazů, jejich počet se však omezí na minimum.

ODDÍL 6

Kontrola a revize sdělení klíčových informací

Článek 22

Kontrola klíčových informací pro investory

1.   Správcovská společnost nebo investiční společnost zajistí, aby klíčové informace pro investory byly kontrolovány nejméně každých dvanáct měsíců.

2.   Kontrola se provádí před jakoukoli navrženou změnou prospektu, statutu fondu nebo zakládacích dokumentů investiční společnosti, pokud tyto změny nebyly podrobeny kontrole podle odstavce 1.

3.   Kontrola se provádí před jakoukoli změnou, která se považuje za podstatnou z hlediska informací ve sdělení klíčových informací, nebo po této změně.

Článek 23

Zveřejnění revidovaného znění

1.   Pokud je při kontrole podle článku 22 zjištěno, že sdělení klíčových informací je nutno změnit, neprodleně se zpřístupní jeho revidované znění.

2.   Pokud je změna sdělení klíčových informací očekávaným důsledkem rozhodnutí správcovské společnosti, včetně změn prospektu, statutu fondu nebo zakládacích dokumentů investiční společnosti, zpřístupní se revidované znění sdělení klíčových informací před tím, než změny vstoupí v účinnost.

3.   Sdělení klíčových informací s náležitě revidovanou prezentací dosavadní výkonnosti SKIPCP je zpřístupněno každý rok nejpozději 35 pracovních dní po 31. prosinci.

Článek 24

Podstatné změny struktury poplatků

1.   Informace o poplatcích náležitě odrážejí jakoukoli změnu struktury poplatků, která vede ke zvýšení nejvyšší přípustné výše jednorázového poplatku přímo hrazeného investorem.

2.   Pokud výše „poplatku za správu“ vypočítaná v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. b) již není spolehlivá, správcovská společnost místo ní uvede odhad výše „poplatku za správu“, o níž se rozumně domnívá, že vypovídá o pravděpodobné částce, která se bude SKIPCP v budoucnu účtovat.

Tato změna základu je zveřejněna tímto prohlášením:

„Zde uvedená výše poplatku za správu je pouze odhad. [Stručně vysvětlete, proč je použit odhad místo údaje ex-post.] Přesná výše účtovaných poplatků bude uvedena ve výroční zprávě SKIPCP za jednotlivá účetní období.“

KAPITOLA IV

ZVLÁŠTNÍ STRUKTURY SKIPCP

ODDÍL 1

Podfondy

Článek 25

Podfondy

1.   Pokud se SKIPCP skládá ze dvou nebo více podfondů, připraví se pro každý podfond samostatné sdělení klíčových informací.

2.   V každém sdělení klíčových informací podle odstavce 1 je v části „Praktické informace“ uvedeno následující:

a)

upozornění, že sdělení klíčových informací popisuje podfond SKIPCP, avšak že prospekt a pravidelné zprávy se připravují za celý SKIPCP jmenovaný v úvodu sdělení klíčových informací, je-li tomu tak;

b)

informace, zda jsou majetek a závazky každého podfondu ze zákona odděleny, či nikoliv, a jaký to může mít dopad pro investora;

c)

informace, zda má investor právo vyměnit svou investici do podílových jednotek jednoho podfondu za podílové jednotky jiného podfondu, či nikoliv, a pokud ano, kde lze získat informace o tom, jak toto právo uplatnit.

3.   Pokud správcovská společnost účtuje investorům poplatek za výměnu investice v souladu s odst. 2 písm. c) a tento poplatek se liší od běžných poplatků za nákup nebo prodej podílových jednotek, je tento poplatek uveden samostatně v části sdělení klíčových informací s názvem „Poplatky“.

ODDÍL 2

Druhy akcií

Článek 26

Sdělení klíčových informací v případě více druhů akcií

1.   Pokud SKIPCP sestává z více než jednoho druhu podílových jednotek nebo akcií, připraví se pro každý druh podílových jednotek nebo akcií samostatné sdělení klíčových informací.

2.   Klíčové informace pro investory týkající se dvou nebo více druhů podílových jednotek nebo akcií téhož SKIPCP mohou být sloučeny do jediného sdělení klíčových informací za předpokladu, že takto připravený dokument plně vyhovuje všem požadavkům stanoveným v kapitole II oddílu 2, včetně požadavku na délku sdělení.

3.   Správcovská společnost může vybrat jeden druh podílových jednotek nebo akcií, který bude zastupovat jeden nebo více jiných druhů podílových jednotek nebo akcií SKIPCP, pokud je tato volba provedena poctivě, jasně a neuvádí v omyl potenciální investory investující do těchto jiných druhů. V takových případech obsahuje část sdělení klíčových informací s názvem „Poměr rizika a výnosů“ vysvětlení podstatného rizika souvisejícího s jakýmkoliv z těchto jiných zastoupených druhů. Sdělení klíčových informací o reprezentativním druhu může být poskytnuto investorům investujícím do těchto jiných druhů.

4.   Odlišné druhy podílových jednotek nebo akcií nelze sloučit do jednoho souhrnného reprezentativního druhu ve smyslu odstavce 3.

5.   Správcovská společnost vede záznamy o tom, které druhy jsou zastoupeny reprezentativním druhem podle odstavce 3, a o důvodech opodstatňujících tuto volbu.

Článek 27

Část „Praktické informace“

V části sdělení klíčových informací s názvem „Praktické informace“ je doplněna informace o tom, který druh byl zvolen jako reprezentativní, přičemž je použito označení totožné s jeho označením v prospektu SKIPCP.

Tato část rovněž uvádí, kde mohou investoři získat informace o ostatních druzích podílových jednotek nebo akcií SKIPCP, které jsou uvedeny na trh v jejich členském státě.

ODDÍL 3

Fond fondů

Článek 28

Část „Cíle a investiční politika“

Pokud SKIPCP investuje významný podíl svého majetku do jiného SKIPCP nebo jiných subjektů kolektivního investování uvedených v čl. 50 odst. 1 písm. e) směrnice 2009/65/ES, popis cílů a investiční politiky tohoto SKIPCP ve sdělení klíčových informací obsahuje stručné vysvětlení způsobu průběžného výběru těchto jiných subjektů kolektivního investování.

Článek 29

Poměr rizika a výnosů

Ve slovním vysvětlení rizikových faktorů uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. b) jsou zohledněna rizika plynoucí z každého podkladového subjektu kolektivního investování, pokud je pravděpodobné, že pro SKIPCP jako celek budou mít podstatný význam.

Článek 30

Část „Poplatky“

V popisu poplatků jsou zohledněny poplatky, které hradí samotný SKIPCP jakožto investor do podkladového subjektu kolektivního investování. Konkrétně se jakékoli vstupní a výstupní poplatky a poplatky za správu účtované podkladovým subjektem kolektivního investování odrazí ve výpočtu výše vlastních poplatků za správu SKIPCP.

ODDÍL 4

„Feeder“ SKIPCP

Článek 31

Část „Cíle a investiční politika“

1.   Sdělení klíčových informací za „feeder“ SKIPCP definovaný v článku 58 směrnice 2009/65/ES obsahuje v popisu cílů a investiční politiky údaj o tom, jak velký podíl majetku „feeder“ SKIPCP je investován do „master“ SKIPCP.

2.   Rovněž je uveden popis cílů a investiční politiky „master“ SKIPCP doplněný podle situace buď:

i)

informací, zda výnosnost investic „feeder“ SKIPCP bude velmi podobná výnosnosti „master“ SKIPCP, nebo

ii)

vysvětlením, jak a proč se výnosnost investic „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP mohou lišit.

Článek 32

Část „Poměr rizika a výnosů“

1.   Pokud se poměr rizika a výnosů „feeder“ SKIPCP liší v jakémkoli podstatném směru od poměru rizika a výnosů „master“ SKIPCP, je tato skutečnost uvedena a její důvody vysvětleny v části sdělení klíčových informací s názvem „Poměr rizika a výnosů“.

2.   Případné riziko likvidity a vztah mezi mechanismy nákupu a vyplácení mezi „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP jsou vysvětleny v části sdělení klíčových informací s názvem „Poměr rizika a výnosů“.

Článek 33

Část „Poplatky“

V části sdělení klíčových informací s názvem „Poplatky“ jsou uvedeny jak náklady investování do „feeder“ SKIPCP, tak jakékoli náklady a výdaje, které po „feeder“ SKIPCP požaduje „master“ SKIPCP.

Dále jsou zde sloučeny náklady „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP do poplatku za správu „feeder“ SKIPCP.

Článek 34

Část „Praktické informace“

1.   Sdělení klíčových informací za „feeder“ SKIPCP obsahuje v části „Praktické informace“ údaje týkající se „feeder“ SKIPCP.

2.   Informace podle odstavce 1 zahrnují:

a)

sdělení, že prospekt, sdělení klíčových informací a pravidelné zprávy a výkazy „master“ SKIPCP jsou zpřístupněny investorům „feeder“ SKIPCP na jejich žádost, jakým způsobem je lze získat a v jakém jazyce či jazycích jsou k dispozici;

b)

sdělení, zda jsou dokumenty uvedené v písmenu a) k dispozici pouze v papírové kopii nebo na jiných trvalých nosičích a zda se účtuje poplatek za dokumenty, které nejsou povinně poskytovány bezplatně v souladu s čl. 63 odst. 5 směrnice 2009/65/ES;

c)

je-li „master“ SKIPCP usazen v jiném členském státě než „feeder“ SKIPCP a tato skutečnost může ovlivnit daňové zatížení „feeder“ SKIPCP, uvedení této informace.

Článek 35

Dosavadní výkonnost

1.   Prezentace dosavadní výkonnosti ve sdělení klíčových informací za „feeder“ SKIPCP poskytuje konkrétní údaje za „feeder“ SKIPCP, nikoli převzaté údaje o výkonnosti „master“ SKIPCP.

2.   Odstavec 1 se nepoužije:

a)

jestliže „feeder“ SKIPCP zobrazuje dosavadní výkonnost svého „master“ SKIPCP jako referenční hodnotu, nebo

b)

jestliže byl „feeder“ SKIPCP spuštěn jako „feeder“ SKIPCP později než „master“ SKIPCP, jsou splněny podmínky článku 19 a za roky před tím, než „feeder“ SKIPCP začal existovat, je zobrazena simulovaná výkonnost založená na dosavadní výkonnosti „master“ SKIPCP, nebo

c)

jestliže má „feeder“ SKIPCP údaje o dosavadní výkonnosti z doby před tím, než začal fungovat jako „feeder“ SKIPCP, zachycuje své vlastní údaje za příslušné roky v podobě sloupcového grafu a příslušná podstatná změna je vyznačena podle požadavků čl. 17 odst. 2.

ODDÍL 5

Strukturované SKIPCP

Článek 36

Scénáře výkonnosti

1.   Sdělení klíčových informací za strukturované SKIPCP neobsahuje část „Praktické informace“.

Pro účely tohoto oddílu se strukturovanými SKIPCP rozumí SKIPCP, které investorům k určitému předem stanovenému datu poskytují výplatu založenou na určitém algoritmu, která je vztažena k výkonnosti nebo realizaci změn ceny či jiných podmínek finančních aktiv, indexů nebo referenčních portfolií nebo SKIPCP s podobnými rysy.

2.   Část sdělení klíčových informací za strukturované SKIPCP nazvaná „Cíle a investiční politika“ obsahuje vysvětlení, jak vzorec funguje a jak se počítá částka k výplatě.

3.   Vysvětlení podle odstavce 2 doprovází názorný příklad nejméně tří scénářů možné výkonnosti SKIPCP. Jsou zvoleny vhodné scénáře, které zachycují okolnosti, za nichž bude na základě vzorce dosaženo nízké, střední nebo vysoké výnosnosti, případně záporné výnosnosti pro investory.

4.   Scénáře podle odstavce 3 umožňují investorovi pochopit v plné šíři všechny dopady mechanismu výpočtu podle daného vzorce.

Jsou prezentovány poctivým, jasným a nezavádějícím způsobem, při němž je pravděpodobné, že jim porozumí průměrný neprofesionální investor. Zejména uměle nezveličují význam výsledné výkonnosti SKIPCP.

5.   Scénáře podle odstavce 3 jsou založeny na rozumných a konzervativních předpokladech o budoucích podmínkách na trhu a pohybu cen.

Avšak ve všech případech, kdy na základě vzorce vzniká možnost významných ztrát pro investory, například když zajištění návratnosti investice platí pouze za určitých okolností, jsou tyto ztráty patřičným způsobem ilustrovány, i když je pravděpodobnost výskytu odpovídajících tržních podmínek nízká.

6.   Scénáře podle odstavce 3 jsou doplněny vysvětlením, že se jedná o příklady ilustrující daný vzorec, a nikoliv předpověď toho, co se může stát. Rovněž je jasně uvedeno, že zobrazené scénáře nemusí mít stejnou pravděpodobnost naplnění.

Článek 37

Délka

Sdělení klíčových informací za strukturované SKIPCP svým rozsahem při vytištění nepřesahuje tři strany formátu A-4.

KAPITOLA V

TRVALÝ NOSIČ

Článek 38

Podmínky poskytování klíčových informací nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek

1.   Pokud se pro účely směrnice 2009/65/ES sdělení klíčových informací nebo prospekt mají investorům poskytnout na jiném trvalém nosiči, než je papír, musí být splněny tyto podmínky:

a)

poskytnutí sdělení klíčových informací nebo prospektu na takovém trvalém nosiči je vhodné vzhledem k souvislostem, v nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi správcovskou společností a investorem, a

b)

osoba, jíž má být poskytnuto sdělení klíčových informací nebo prospekt, si při možnosti volby mezi informacemi na papíře nebo na daném jiném trvalém nosiči výslovně zvolí uvedený jiný nosič.

2.   Pokud se sdělení klíčových informací nebo prospekt mají poskytnout prostřednictvím internetových stránek a tyto informace nejsou určeny osobně investorovi, musí být rovněž splněny tyto podmínky:

a)

poskytnutí těchto informací na uvedeném nosiči je vhodné vzhledem k souvislostem, v nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi správcovskou společností a investorem;

b)

investor musí výslovně souhlasit s poskytnutím těchto informací v uvedené formě;

c)

investor musí být elektronicky informován o adrese internetové stránky a o místě, kde na ní lze informace nalézt;

d)

informace musí být aktuální;

e)

přístup k informacím na těchto internetových stránkách musí být nepřetržitý po tak dlouhou dobu, jakou klient přiměřeně potřebuje k jejich prohlédnutí.

3.   Pro účely tohoto článku platí, že poskytnutí informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků se považuje za vhodné vzhledem k souvislostem, v nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi správcovskou společností a investorem, jestliže existuje důkaz, že investor má pravidelný přístup na Internet. Za takový důkaz se považuje e-mailová adresa, kterou investor poskytne pro účely realizace daného obchodu.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 39

Vstup v platnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Toto nařízení se použije ode dne 1. července 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.

(2)  Viz strana 42 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 241, 2.9.2006, s. 26.

(5)  Úř. věst. L 25, 29.1.2009, s. 18.


PŘÍLOHA I

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE PREZENTACE SYNTETICKÉHO UKAZATELE

1.   Podle syntetického ukazatele je fond na základě své historické volatility zařazen na stupnici od 1 do 7.

2.   Stupnici tvoří řada kategorií označených celými čísly ve vzestupném pořadí od 1 do 7 zleva doprava. Každá kategorie představuje míru rizika a výnosů.

3.   Na stupnici musí být jasně uvedeno, že nižší riziko znamená potenciálně nižší výnosy a vyšší riziko znamená potenciálně výnosy vyšší.

4.   Kategorie, do níž je zařazen SKIPCP, je výrazně vyznačena.

5.   Pro odlišení položek na stupnici nelze použít barev.


PŘÍLOHA II

PREZENTACE POPLATKŮ

Poplatky jsou prezentovány v tabulce s touto strukturou:

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice

Vstupní poplatek

Výstupní poplatek

[] %

[] %

Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována [před uskutečněním investice] [před vyplacením investice]

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku

Poplatek za správu

[] %

Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek

Výkonnostní poplatek

[] % ročně z výnosů, jež fond dosáhne nad rámec referenční hodnoty pro tento poplatek, kterou je [uveďte název referenční hodnoty]

U každého z těchto poplatků se uvádí procentuální výše.

V případě výkonnostního poplatku se uvede částka účtovaná v posledním účetním období fondu v procentním vyjádření.


PŘÍLOHA III

PREZENTACE DOSAVADNÍ VÝKONNOSTI

Sloupcový graf zobrazující dosavadní výkonnost splňuje tato kritéria:

1)

stupnice osy Y sloupcového grafu je lineární, nikoli logaritmická;

2)

stupnice je přizpůsobena rozsahu zobrazených sloupců, přičemž sloupce nejsou stlačené, aby možnost rozpoznat výkyvy ve výnosnosti nebyla ztížena;

3)

osa X je umístěna na úrovni 0 % míry výnosnosti;

4)

u každého sloupce je vyznačena dosažená výnosnost v procentním vyjádření;

5)

hodnoty dosavadní výkonnosti jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU