(EU) č. 514/2010Nařízení Komise (EU) č. 514/2010 ze dne 15. června 2010 o povolení Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 150, 16.6.2010, s. 42-43 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. června 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. července 2010 Nabývá účinnosti: 6. července 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/2118 Pozbývá platnosti: 6. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 514/2010

ze dne 15. června 2010

o povolení Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat se zařazením do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“.

(4)

Vychází ze stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ze dne 3. února 2010 (2), že Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že tento přípravek má potenciál zlepšit výrobu siláže. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedené doplňkové látky mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal 2010; 8(2):1502.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg organického materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2101

Pediococcus pentosaceus (DSM 16244)

 

Složení doplňkové látky:

Přípravek z Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) obsahující minimálně 4 × 1011 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky:

Pediococcus pentosaceus (DSM 16244)

 

Analytická metoda (1):

 

Stanovení obsahu: kultivací na MRS agaru při kultivační teplotě 37 °C. (EN15786:2009).

 

Identifikace: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem (PFGE).

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky použita jednorázově je: 1 × 108 CFU/kg organického materiálu.

3.

Bezpečnost: Při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

6. července 2020


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU