(EU) č. 471/2010Nařízení Komise (EU) č. 471/2010 ze dne 31. května 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž musí určité zemědělské produkty získané ekologickou metodou produkce pocházet, aby mohly být uvedeny na trh v Unii (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 134, 1.6.2010, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 31. května 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. června 2010 Nabývá účinnosti: 8. června 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 471/2010

ze dne 31. května 2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž musí určité zemědělské produkty získané ekologickou metodou produkce pocházet, aby mohly být uvedeny na trh v Unii

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 byl v příloze III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (2), sestaven seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů jsou uznány za rovnocenné s těmi, které jsou stanoveny v uvedeném nařízení. Vzhledem k nové žádosti a informacím, které třetí země předložily Komisi od posledního zveřejnění seznamu, by měly být zohledněny a na seznam přidány nebo vloženy určité úpravy.

(2)

Australské orgány informovaly Komisi o restrukturalizaci a změně názvu jednoho kontrolního subjektu. Australské orgány poskytly Komisi všechny nezbytné záruky, aby ji ujistily, že restrukturalizovaný kontrolní subjekt splňuje předpoklady stanovené v čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008.

(3)

Určité zemědělské produkty dovážené z Japonska jsou v současnosti uváděny na trh Unie podle přechodných pravidel stanovených v článku 19 nařízení (ES) č. 1235/2008. Japonsko předložilo Komisi žádost o zařazení na seznam v příloze III uvedeného nařízení a poskytlo informace požadované podle článků 7 a 8 tohoto nařízení. Z posouzení těchto informací a následných jednání s japonskými orgány vyplynulo, že pravidla, kterými se v této zemi řídí produkce a kontrola ekologické produkce, jsou rovnocenná pravidlům stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007. Komise provedla kontrolu na místě týkající se pravidel produkce a kontrolních opatření skutečně uplatňovaných v Japonsku, jak stanoví čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007. V důsledku toho by měla Komise zařadit Japonsko na seznam v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(4)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č.1235/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. května 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.


PŘÍLOHA

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V bodě 5 týkajícím se Austrálie se čtvrtá odrážka nahrazuje tímto:

„—

NASAA Certified Organic (NCO), www.nasaa.com.au“;

2)

Za text, který se vztahuje k Izraeli, se vkládá nový text, který zní:

„JAPONSKO

1.   Kategorie produktů:

a)

nezpracované rostlinné produkty a vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely;

b)

zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny a skládající se převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu.

2.   Původ: produkty kategorie ve smyslu bodu 1 písm. a) a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie ve smyslu bodu 1 písm. b) vypěstované v Japonsku.

3.   Normy produkce: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Oznámení č. 1605 ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu ze dne 27. října 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Oznámení č. 1606 ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu ze dne 27. října 2005).

4.   Příslušné orgány: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html a Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

5.   Kontrolní subjekty:

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS), www.hyoyuken.org

AFAS Certification Center Co., Ltd., www.afasseq.com

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association, www.koaa.or.jp

Center of Japan Organic Farmers Group, www.yu-ki.or.jp

Japan Organic & Natural Foods Association, http://jona-japan.org/organic

Ecocert-QAI Japan Ltd., http://ecocert.qai.jp

Japan Certification Services, Inc., www.pure-foods.co.jp

OCIA Japan, www.ocia-jp.com

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd., www.omicnet.com/index.html.en

Organic Farming Promotion Association, www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification, www.axis-asac.net

Environmentally Friendly Rice Network, www.epfnetwork.org/okome

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center, www.d-b.ne.jp/oitayuki

6.   Subjekty vydávající osvědčení: jako v bodě 5.

7.   Doba trvání zařazení: do 30. června 2013.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU