(EU) č. 408/2010Nařízení Rady (EU) č. 408/2010, ze dne 11. května 2010 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

Publikováno: Úř. věst. L 118, 12.5.2010, s. 5-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. května 2010 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 13. května 2010 Nabývá účinnosti: 13. května 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 401/2013 Pozbývá platnosti: 3. května 2013

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 408/2010,

ze dne 11. května 2010,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/232/SZBP ze dne 26. dubna 2010, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru (1),

s ohledem na společný návrh Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2010/232/SZBP zakazuje v článku 4 nákup, dovoz a přepravu určitých kategorií zboží z Barmy/Myanmaru do Unie.

(2)

Rozhodnutí 2010/232/SZBP rovněž v článku 8 stanoví, že se pozastavují programy nehumanitární pomoci nebo rozvoje, ale že se udělují výjimky pro projekty a programy podporující určité vyjmenované cíle.

(3)

Nařízení (ES) č. 194/2008 (2) zavedlo zákaz nákupu, dovozu a přepravy kategorií zboží uvedených v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení. Mělo by však být vyjasněno, že zákaz nákupu takového zboží v Barmě/Myanmaru by se neměl vztahovat na nákupy prováděné v rámci projektu nebo programu humanitární pomoci či v rámci projektu nebo programu nehumanitární rozvojové pomoci, který podporuje cíle popsané v čl. 8 písm. a), b) a c) rozhodnutí 2010/232/SZBP.

(4)

Nařízení (ES) č. 194/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 2 nařízení (ES) č. 194/2008 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5.   Zákaz nákupu zboží vymezeného v čl. 2 písm. b) se nevztahuje na projekty nebo programy humanitární pomoci a na projekty a programy nehumanitární rozvojové pomoci prováděné v Barmě/Myanmaru na podporu:

a)

lidských práv, demokracie, řádné správy věcí veřejných, předcházení konfliktům a budování občanské společnosti;

b)

zdravotnictví a vzdělávání, zmírnění chudoby, a zejména zajištění základních potřeb a živobytí pro nejchudší a nejzranitelnější skupiny obyvatelstva nebo

c)

ochrany životního prostředí, zejména programů řešících problém neudržitelné a nadměrné těžby dřeva, která vede k odlesňování.

Nákup zboží, na které se vztahuje omezení, musí předem povolit příslušný orgán, který je uveden na seznamu internetových adres v příloze IV. Příslušný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. května 2010.

Za Radu

předsedkyně

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 66, 10.3.2008, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU