(EU) č. 385/2010Nařízení Komise (EU) č. 385/2010 ze dne 5. května 2010 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1831/96 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996

Publikováno: Úř. věst. L 113, 6.5.2010, s. 11-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. května 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. května 2010 Nabývá účinnosti: 7. května 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 385/2010

ze dne 5. května 2010,

kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1831/96 o otevření a správě celních kvót Společenství konsolidovaných v rámci GATT pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny od roku 1996

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1831/96 (2) otevřelo celní kvóty pro některé ovoce a zeleninu a pro některé produkty zpracované z ovoce a zeleniny uvedené v přílohách zmíněného nařízení a stanoví správu uvedených celních kvót.

(2)

Od přijetí nařízení (ES) č. 1831/96 došlo ke změně několika kódů KN uvedených v původních přílohách I, II a III zmíněného nařízení. Z tohoto důvodu byly uvedené přílohy nahrazeny nařízením Komise (ES) č. 973/2006 (3).

(3)

Zjistilo se, že v příloze I nařízení (ES) č. 1831/96 ve znění nařízení (ES) č. 973/2006 chybí kód KN 2009 80 34 a že je třeba jej vložit.

(4)

Příloha I nařízení (ES) č. 1831/96 ve znění nařízení (ES) č. 973/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze I nařízení (ES) č. 1831/96 se ve sloupci „Kód KN Třídění TARIC“ u pořadového čísla 09.0093 vkládá kód KN „2009 80 34“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. května 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 63.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU