(EU) č. 350/2010Nařízení Komise (EU) č. 350/2010 ze dne 23. dubna 2010 o povolení chelátu manganu hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 104, 24.4.2010, s. 34-36 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. dubna 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. května 2010 Nabývá účinnosti: 14. května 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/967 Pozbývá platnosti: 7. července 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 350/2010

ze dne 23. dubna 2010

o povolení chelátu manganu hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení chelátu manganu hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat se zařazením do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“.

(4)

Ze stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ze dne 9. prosince 2009 (2) s ohledem na stanoviska ze dne 15. září 2009 (3) a 15. dubna 2008 (4) vyplývá, že chelát manganu hydroxy analogu methioninu nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí. Podle stanoviska ze dne 15. dubna 2008 lze používání uvedeného přípravku považovat za zdroj dostupného manganu a uvedený přípravek splňuje kritéria nutriční doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Úřad doporučuje přijmout odpovídající opatření pro bezpečnost uživatelů. Zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje úřad za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno, podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Nařízením Komise (EU) č. 103/2010 ze dne 5. února 2010 o povolení chelátu manganu hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (5) byl uvedený přípravek již povolen jako doplňková látka pro výkrm kuřat. Uvedené nařízení by mělo být zrušeno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „sloučeniny stopových prvků“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Nařízení (EU) č. 103/2010 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal (2010) 8(1): 1424.

(3)  The EFSA Journal (2009) 7(9): 1316.

(4)  The EFSA Journal (2008) 692, 1.

(5)  Úř. věst. L 35, 6.2.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Obsah prvku (Mn) v mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: sloučeniny stopových prvků.

3b5.10

chelát manganu hydroxy analogu methioninu

 

Charakteristika doplňkové látky:

 

Chelát manganu hydroxy analogu methioninu s obsahem manganu 15,5 %–17 % a 77 %–78 % 2-hydroxy-4-(methylsulfanyl)butanové kyseliny

 

Minerální olej: ≤ 1 %

 

Analytická metoda (1):

Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) podle EN 15510:2007

všechny druhy

ryby: 100 (celkem)

jiné druhy: 150 (celkem)

1.

Doplňková látka se do krmiva musí zapracovat ve formě premixu.

2.

Pro bezpečnost uživatelů: během manipulace by se měly používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle a rukavice.

14. května 2020


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU