(EU) č. 347/2010Nařízení Komise (EU) č. 347/2010 ze dne 21. dubna 2010 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 245/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro zářivky bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 104, 24.4.2010, s. 20-28 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. dubna 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 13. dubna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/2020 Pozbývá platnosti: 1. září 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 347/2010

ze dne 21. dubna 2010,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 245/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro zářivky bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

po poradě s konzultačním fórem o ekodesignu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Po přijetí nařízení Komise (ES) č. 245/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign zářivek bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivních výbojek a předřadníků a svítidel, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek, a kterým se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/55/ES (2) vyšlo najevo, že některá ustanovení uvedeného nařízení by měla být pozměněna tak, aby se zabránilo nechtěným dopadům na dostupnost a výkon výrobků, na něž se uvedené nařízení vztahuje.

(2)

Kromě tohoto je třeba zlepšit soudržnost požadavků na informace o výrobcích, které na jedné straně stanoví nařízení (ES) č. 245/2009, a na straně druhé nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (3).

(3)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 19 odst. 1 směrnice 2009/125/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 245/2009

Přílohy I, II, III a IV nařízení (ES) č. 245/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 13. dubna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. dubna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 76, 24.3.2009, s. 17.

(3)  Úř. věst. L 76, 24.3.2009, s. 3.


PŘÍLOHA

Změny příloh I, II, III a IV nařízení (ES) č. 245/2009

Přílohy I, II, III a IV nařízení (ES) č. 245/2009 se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

b)

úvodní věta v bodě 1 se nahrazuje tímto:

„Následující zářivky a výbojky se vyjímají z ustanovení přílohy III, pokud je v souboru technické dokumentace vypracovaném pro účely posuzování shody podle článku 8 směrnice 2009/125/ES uvedeno, který (které) z níže uvedených technických parametrů představuje (představují) základ pro jejich vynětí:“;

c)

bod 1 písm. c) a bod 1 písm. d) se nahrazují tímto:

„c)

směsové vysoce intenzivní výbojky, které mají:

nejméně 6 % celkového záření rozsahu 250–780 nm v rozsahu 250–400 nm a

nejméně 11 % celkového záření rozsahu 250–780 nm v rozsahu 630–780 nm a

nejméně 5 % celkového záření rozsahu 250–780 nm v rozsahu 640–700 nm;

d)

směsové vysoce intenzivní výbojky, které mají:

vrchol záření mezi 315–400 nm (UVA) nebo 280–315 nm (UVB);“;

d)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Následující výrobky se vyjímají z ustanovení přílohy III, pokud je ve veškerých informacích o výrobku uvedeno, že nejsou určeny k použití pro účely všeobecného osvětlení ve smyslu tohoto nařízení nebo že jsou určeny k použití pro účely uvedené v bodech b) až e):

a)

výrobky určené k jinému použití než pro účely všeobecného osvětlení a výrobky zabudované do výrobků, které neslouží pro účely všeobecného osvětlení;

b)

zářivky a výbojky, na které se vztahují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES (1) nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/92/ES (2);

c)

svítidla nouzového osvětlení a svítidla nouzového značení ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (3);

d)

předřadníky určené k použití ve svítidlech vymezených v písmenu c) a konstruované k provozu zářivek a výbojek v nouzových podmínkách;

e)

svítidla, na něž se vztahují požadavky směrnice 94/9/ES, směrnice 1999/92/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (4), směrnice Rady 93/42/EHS (5) a směrnice Rady 88/378/EHS (6) a svítidla zabudovaná do zařízení, na něž se uvedené požadavky vztahují.

Účel použití každého výrobku se uvede v informacích o výrobku, přičemž v souboru technické dokumentace vypracovaném pro účely posuzování shody podle článku 8 směrnice 2009/125/ES se uvede seznam technických parametrů, ze kterých vyplývá, že výrobek je pro uvedený účel použití konstruován.

2)

Příloha II se mění takto:

a)

první věta se zrušuje;

b)

v bodě 1 písm. c) se doplňuje nová věta, která zní:

„Pro účely tabulky 6 v příloze III se LSF měří ve vysokofrekvenčním provozním režimu se spínacím cyklem 11 h/1 h.“;

c)

v bodě 3 se doplňuje nové písmeno o), které zní:

„o)

„směsovou výbojkou“ se rozumí výbojka obsahující rtuťovou výbojku a žárovkové vlákno zapojené do série v téže baňce.“

3)

Příloha III se mění takto:

a)

před tabulku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Spirálové dvoupaticové zářivky všech průměrů o velikosti 16 mm nebo větší (T5) musí splňovat požadavky pro kruhové zářivky T9 stanovené v tabulce 5.“;

b)

tabulka 2 se nahrazuje tímto:

Tabulka 2

Minimální jmenovité hodnoty účinnosti jednopaticových zářivek provozovaných s elektromagnetickým a elektronickým předřadníkem

Malá samostatná paralelní trubice, patice G23 (2 kolíky) nebo 2G7 (4 kolíky)

Image Image

Dvě paralelní trubice, patice G24d (2 kolíky) nebo G24q (4 kolíky)

Image Image

Tři paralelní trubice, patice GX24d (2 kolíky) nebo GX24q (4 kolíky)

Image Image

Nominální výkon

(W)

Jmenovitá světelná účinnost (lm/W), výchozí hodnota při 100 h

Nominální výkon

(W)

Jmenovitá světelná účinnost (lm/W), výchozí hodnota při 100 h

Nominální výkon

(W)

Jmenovitá světelná účinnost (lm/W), výchozí hodnota při 100 h

5

48

10

60

13

62

7

57

13

69

18

67

9

67

18

67

26

66

11

76

26

66

 

Čtyři ramena v jedné rovině, patice 2G10

(4 kolíky)

Image

Dlouhá samostatná paralelní trubice, patice 2G11

(4 kolíky)

Image Image

 

Nominální výkon

(W)

Jmenovitá světelná účinnost (lm/W), výchozí hodnota při 100 h

Nominální výkon

(W)

Jmenovitá světelná účinnost (lm/W), výchozí hodnota při 100 h

 

18

61

18

67

 

24

71

24

75

36

78

34

82

 

36

81“

c)

tabulka 3 se nahrazuje tímto:

„Tabulka 3

Minimální jmenovité hodnoty účinnosti jednopaticových zářivek provozovaných pouze s elektronickým předřadníkem

Tři paralelní trubice, patice GX24q

(4 kolíky)

Image

Čtyři paralelní trubice, patice GX24q

(4 kolíky)

Image

Dlouhá samostatná paralelní trubice, patice 2G11

(4 kolíky)

Image Image

Nominální výkon

(W)

Jmenovitá světelná účinnost (lm/W), výchozí hodnota při 100 h

Nominální výkon

(W)

Jmenovitá světelná účinnost (lm/W), výchozí hodnota při 100 h

Nominální výkon

(W)

Jmenovitá světelná účinnost (lm/W), výchozí hodnota při 100 h

32

75

57

75

40

83

42

74

70

74

55

82

57

75

 

80

75

70

74“

 

d)

tabulka 6 se nahrazuje tímto:

Tabulka 6

Procentní podíl snížení minimální jmenovité hodnoty účinnosti zářivek s vysokou teplotou chromatičnosti a/nebo vysokým barevným podáním a/nebo druhým pláštěm a/nebo dlouhou životností

Parametr zářivky

Snížení světelné účinnosti při 25 °C

Tc ≥ 5 000 K

–10 %

95 ≥ Ra > 90

–20 %

Ra > 95

–30 %

Druhý plášť zářivky

–10 %

Činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje ≥ 0,50 po 40 000 hodinách hoření

–5 %“

e)

v bodě 1.1 písm. B) se věta

„Korekce stanovené pro první fázi (tabulka 6) platí i nadále.“

nahrazuje větou

„Korekce (tabulka 6) a zvláštní požadavky pro spirálové dvoupaticové zářivky stanovené pro první fázi platí i nadále.“;

f)

název tabulky 7 se nahrazuje tímto:

g)

název tabulky 8 se nahrazuje tímto:

h)

v bodě 1.1 písm. C) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Zářivky bez integrovaného předřadníku musí být schopny provozu s předřadníky s třídou energetické účinnosti A2 nebo s předřadníky účinnějšími v souladu s přílohou III bodem 2.2. Kromě toho smějí být provozovány s předřadníky s nižší třídou účinnosti než A2.“;

i)

tabulka 11 se nahrazuje tímto:

Tabulka 11

Činitel stárnutí světelného zdroje u jednopaticových a dvoupaticových zářivek – 2. fáze

Činitel stárnutí světelného zdroje

Doba hoření (h)

Druhy zářivek

2 000

4 000

8 000

16 000

Dvoupaticové zářivky provozované s jinými než vysokofrekvenčními předřadníky

0,95

0,92

0,90

Dvoupaticové zářivky T8 provozované s vysokofrekvenčními předřadníky s teplým startem

0,96

0,92

0,91

0,90

Jiné dvoupaticové zářivky provozované s vysokofrekvenčními předřadníky s teplým startem

0,95

0,92

0,90

0,90

Kruhové jednopaticové zářivky provozované s jinými než vysokofrekvenčními předřadníky, dvoupaticové zářivky T8 tvaru U a spirálové dvoupaticové zářivky všech průměrů o velikosti 16 mm nebo větší (T5)

0,80

0,74

0,72 při době hoření 5 000 h

Kruhové jednopaticové zářivky provozované s vysokofrekvenčními předřadníky

0,85

0,83

0,80

0,75 při době hoření 12 000 h

Jiné jednopaticové zářivky provozované s jinými než vysokofrekvenčními předřadníky

0,85

0,78

0,75

Jiné jednopaticové zářivky provozované s vysokofrekvenčními předřadníky s teplým startem

0,90

0,84

0,81

0,78“

j)

Za tabulku 11 se doplňuje nová úvodní věta a nová tabulka 11a, které znějí:

„Na hodnoty v tabulce 11 se uplatní tato kumulativní snížení:

Tabulka 11a

Procentní podíl snížení požadovaných hodnot činitele stárnutí světelného zdroje zářivek

Parametr zářivky

Snížení požadované hodnoty činitele stárnutí světelného zdroje

Zářivky s 95 ≥ Ra > 90

Při době hoření ≤ 8 000 h: – 5 %

Při době hoření > 8 000 h: – 10 %

Zářivky s Ra > 95

Při době hoření ≤ 4 000 h: – 10 %

Při době hoření > 4 000 h: – 15 %

Zářivky s teplotou chromatičnosti ≥ 5 000 K

–10 %“

k)

tabulka 12 se nahrazuje tímto:

Tabulka 12

Činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje u jednopaticových a dvoupaticových zářivek – 2. fáze

Činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje

Doba hoření (h)

Druhy zářivek

2 000

4 000

8 000

16 000

Dvoupaticové zářivky provozované s jinými než vysokofrekvenčními předřadníky

0,99

0,97

0,90

Dvoupaticové zářivky provozované s vysokofrekvenčními předřadníky s teplým startem

0,99

0,97

0,92

0,90

Kruhové jednopaticové zářivky provozované s jinými než vysokofrekvenčními předřadníky, dvoupaticové zářivky T8 tvaru U a spirálové dvoupaticové zářivky všech průměrů o velikosti 16 mm nebo větší (T5)

0,98

0,77

0,50 při době hoření 5 000 h

Kruhové jednopaticové zářivky provozované s vysokofrekvenčními předřadníky

0,99

0,97

0,85

0,50 při době hoření 12 000 h

Jiné jednopaticové zářivky provozované s jinými než vysokofrekvenčními předřadníky

0,98

0,90

0,50

Jiné jednopaticové zářivky provozované s vysokofrekvenčními předřadníky s teplým startem

0,99

0,98

0,88

—“

l)

tabulka 13 se nahrazuje tímto:

Tabulka 13

Činitel stárnutí světelného zdroje a činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje u vysokotlakých sodíkových výbojek – 2. fáze

Kategorie vysokotlakých sodíkových výbojek a doba hoření pro účely měření

Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)

Činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje (LSF)

P ≤ 75 W

P ≤ 75 W LLMF a LSF měřeny při době hoření 12 000 h

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

všechny upravené výbojky konstruované pro provoz s předřadníky vysokotlakých rtuťových výbojek

> 0,75

> 0,80

P > 75 W

LLMF a LSF měřeny při době hoření 16 000 h

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

všechny upravené výbojky konstruované pro provoz s předřadníky vysokotlakých rtuťových výbojek

> 0,75

> 0,55

Požadavky uvedené v tabulce 13 vztahující se na upravené výbojky konstruované pro provoz s předřadníky vysokotlakých rtuťových výbojek se uplatňují do šesti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.“;

m)

bod 1.3 písm. i) se nahrazuje tímto:

„i)

okolní teplotu uvnitř svítidla, při níž má zářivka nebo výbojka zvýšit svůj světelný tok na maximum. Je-li tato teplota 0 °C nebo nižší nebo je-li 50 °C nebo vyšší, musí být uvedeno, že tato zářivka nebo výbojka není vhodná pro použití ve vnitřních prostorech při běžných pokojových teplotách;“;

n)

v bodě 1.3 se doplňuje nové písmeno j), které zní:

„j)

u zářivek bez integrovaného předřadníku index (indexy) energetické účinnosti předřadníků, s nimiž lze zářivku provozovat, stanovený (stanovené) v tabulce 17.“;

o)

tabulka 17 se nahrazuje tímto:

Tabulka 17

Požadavky stanovené indexem energetické účinnosti na nestmívatelné předřadníky určené pro zářivky

ÚDAJE O ZÁŘIVCE

ÚČINNOST PŘEDŘADNÍKŮ (Pzář/Pvst)

Nestmívatelné

Typ zářivky

Nominál ní výkon

KÓD ILCOS

Jmenovitý/ typický výkon

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

50 Hz

VF

W

W

W

 

 

 

 

 

T8

15

FD-15-E-G13-26/450

15

13,5

87,8 %

84,4 %

75,0 %

67,9 %

62,0 %

T8

18

FD-18-E-G13-26/600

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

T8

30

FD-30-E-G13-26/900

30

24

82,1 %

77,4 %

72,7 %

79,2 %

75,0 %

T8

36

FD-36-E-G13-26/1200

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

T8

38

FD-38-E-G13-26/1050

38,5

32

87,7 %

84,2 %

80,0 %

84,1 %

80,4 %

T8

58

FD-58-E-G13-26/1500

58

50

93,0 %

90,9 %

84,7 %

86,1 %

82,2 %

T8

70

FD-70-E-G13-26/1800

69,5

60

90,9 %

88,2 %

83,3 %

86,3 %

83,1 %

TC-L

18

FSD-18-E-2G11

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TC-L

24

FSD-24-E-2G11

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TC-L

36

FSD-36-E-2G11

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TCF

18

FSS-18-E-2G10

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TCF

24

FSS-24-E-2G10

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TCF

36

FSS-36-E-2G10

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TC-D / DE

10

FSQ-10-E-G24q=1

FSQ-10-I-G24d=1

10

9,5

89,4 %

86,4 %

73,1 %

67,9 %

59,4 %

TC-D / DE

13

FSQ-13-E-G24q=1

FSQ-13-I-G24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-D / DE

18

FSQ-18-E-G24q=2

FSQ-18-I-G24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-D / DE

26

FSQ-26-E-G24q=3

FSQ-26-I-G24d=3

26

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,2 %

72,6 %

TC-T / TE

13

FSM-13-E-GX24q=1

FSM-13-I-GX24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-T / TE

18

FSM-18-E-GX24q=2

FSM-18-I-GX24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-T / TC-TE

26

FSM-26-E-GX24q=3

FSM-26-I-GX24d=3

26,5

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,5 %

73,0 %

TC-DD / DDE

10

FSS-10-E-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5

9,5

86,4 %

82,6 %

70,4 %

68,8 %

60,5 %

TC-DD / DDE

16

FSS-16-E-GR10q

FSS-16-I-GR8

FSS-16-L/P/H-GR10q

16

15

87,0 %

83,3 %

75,0 %

72,4 %

66,1 %

TC-DD / DDE

21

FSS-21-E-GR10q

FSS-21-L/P/H-GR10q

21

19,5

89,7 %

86,7 %

78,0 %

73,9 %

68,8 %

TC-DD / DDE

28

FSS-28-E-GR10q

FSS-28-I-GR8

FSS-28-L/P/H-GR10q

28

24,5

89,1 %

86,0 %

80,3 %

78,2 %

73,9 %

TC-DD / DDE

38

FSS-38-E-GR10q

FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5

34,5

92,0 %

89,6 %

85,2 %

84,1 %

80,4 %

TC

5

FSD-5-I-G23

FSD-5-E-2G7

5,4

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

49,3 %

41,4 %

TC

7

FSD-7-I-G23

FSD-7-E-2G7

7,1

6,5

77,6 %

72,2 %

65,0 %

55,7 %

47,8 %

TC

9

FSD-9-I-G23

FSD-9-E-2G7

8,7

8

78,0 %

72,7 %

66,7 %

60,3 %

52,6 %

TC

11

FSD-11-I-G23

FSD-11-E-2G7

11,8

11

83,0 %

78,6 %

73,3 %

66,7 %

59,6 %

T5

4

FD-4-E-G5-16/150

4,5

3,6

64,9 %

58,1 %

50,0 %

45,0 %

37,2 %

T5

6

FD-6-E-G5-16/225

6

5,4

71,3 %

65,1 %

58,1 %

51,8 %

43,8 %

T5

8

FD-8-E-G5-16/300

7,1

7,5

69,9 %

63,6 %

58,6 %

48,9 %

42,7 %

T5

13

FD-13-E-G5-16/525

13

12,8

84,2 %

80,0 %

75,3 %

72,6 %

65,0 %

T9-C

22

FSC-22-E-G10q-29/200

22

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

74,6 %

69,7 %

T9-C

32

FSC-32-E-G10q-29/300

32

30

88,9 %

85,7 %

81,1 %

80,0 %

76,0 %

T9-C

40

FSC-40-E-G10q-29/400

40

32

89,5 %

86,5 %

82,1 %

82,6 %

79,2 %

T2

6

FDH-6-L/P-W4,3x8,5d-7/220

 

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

 

 

T2

8

FDH-8-L/P-W4,3x8,5d-7/320

 

7,8

76,5 %

70,9 %

65,0 %

 

 

T2

11

FDH-11-L/P-W4,3x8,5d-7/420

 

10,8

81,8 %

77,1 %

72,0 %

 

 

T2

13

FDH-13-L/P-W4,3x8,5d-7/520

 

13,3

84,7 %

80,6 %

76,0 %

 

 

T2

21

FDH-21-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

21

88,9 %

85,7 %

79,2 %

 

 

T2

23

FDH-23-L/P-W4,3x8,5d-7/

 

23

89,8 %

86,8 %

80,7 %

 

 

T5-E

14

FDH-14-G5-L/P-16/550

 

13,7

84,7 %

80,6 %

72,1 %

 

 

T5-E

21

FDH-21-G5-L/P-16/850

 

20,7

89,3 %

86,3 %

79,6 %

 

 

T5-E

24

FDH-24-G5-L/P-16/550

 

22,5

89,6 %

86,5 %

80,4 %

 

 

T5-E

28

FDH-28-G5-L/P-16/1150

 

27,8

89,8 %

86,9 %

81,8 %

 

 

T5-E

35

FDH-35-G5-L/P-16/1450

 

34,7

91,5 %

89,0 %

82,6 %

 

 

T5-E

39

FDH-39-G5-L/P-16/850

 

38

91,0 %

88,4 %

82,6 %

 

 

T5-E

49

FDH-49-G5-L/P-16/1450

 

49,3

91,6 %

89,2 %

84,6 %

 

 

T5-E

54

FDH-54-G5-L/P-16/1150

 

53,8

92,0 %

89,7 %

85,4 %

 

 

T5-E

80

FDH-80-G5-L/P-16/1150

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

T5-E

95

FDH-95-G5-L/P-16/1150

 

95

92,7 %

90,5 %

84,1 %

 

 

T5-E

120

FDH-120-G5-L/P-16/1450

 

120

92,5 %

90,2 %

84,5 %

 

 

T5-C

22

FSCH-22-L/P-2GX13-16/225

 

22,3

88,1 %

84,8 %

78,8 %

 

 

T5-C

40

FSCH-40-L/P-2GX13-16/300

 

39,9

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

T5-C

55

FSCH-55-L/P-2GX13-16/300

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

T5-C

60

FSCH-60-L/P-2GX13-16/375

 

60

93,0 %

90,9 %

85,7 %

 

 

TC-LE

40

FSDH-40-L/P-2G11

 

40

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

TC-LE

55

FSDH-55-L/P-2G11

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

TC-LE

80

FSDH-80-L/P-2G11

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

TC-TE

32

FSMH-32-L/P-2GX24q=3

 

32

91,4 %

88,9 %

82,1 %

 

 

TC-TE

42

FSMH-42-L/P-2GX24q=4

 

43

93,5 %

91,5 %

86,0 %

 

 

TC-TE

57

FSM6H-57-L/P-2GX24q=5

FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

 

56

91,4 %

88,9 %

83,6 %

 

 

TC-TE

70

FSM6H-70-L/P-2GX24q=6

FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

 

70

93,0 %

90,9 %

85,4 %

 

 

TC-TE

60

FSM6H-60-L/P-2G8=1

 

63

92,3 %

90,0 %

84,0 %

 

 

TC-TE

62

FSM8H-62-L/P-2G8=2

 

62

92,2 %

89,9 %

83,8 %

 

 

TC-TE

82

FSM8H-82-L/P-2G8=2

 

82

92,4 %

90,1 %

83,7 %

 

 

TC-TE

85

FSM6H-85-L/P-2G8=1

 

87

92,8 %

90,6 %

84,5 %

 

 

TC-TE

120

FSM6H-120-L/P-2G8=1

FSM8H-120-L/P-2G8=1

 

122

92,6 %

90,4 %

84,7 %

 

 

TC-DD

55

FSSH-55-L/P-GRY10q3

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %“

 

 

4)

V příloze IV se za první pododstavec doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Orgány členských států musí používat spolehlivé, přesné a opakovatelné postupy měření, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější metody měření, včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.“


(1)  Úř. věst. L 100, 19.4.1994, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 23, 28.1.2000, s. 57.

(3)  Úř. věst. L 374, 27.12.2006, s. 10.

(4)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.

(5)  Úř. věst. L 169, 12.7.1993, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 1.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU