(EU) č. 328/2010Nařízení Komise (EU) č. 328/2010 ze dne 21. dubna 2010 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 341/2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 100, 22.4.2010, s. 5-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. dubna 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 29. dubna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 328/2010

ze dne 21. dubna 2010,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 341/2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na články 134 a 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 4 nařízení Komise (ES) č. 341/2007 (2) rozlišuje mezi tradičními a novými dovozci s ohledem na obchodníky, kteří mohou požádat o dovozní licence pro česnek v rámci celních kvót, které jsou otevřeny a spravovány uvedeným nařízením.

(2)

Aby se zajistily rovné příležitosti pro všechny dotčené obchodníky, je vhodné rozšířit kategorii dovozců tak, aby kategorie obchodníků, kteří mohou požádat o dovozní licence v rámci systému celních kvót, zahrnovala určité vývozce česneku do třetích zemí.

(3)

Výše jistoty uvedená v čl. 1 odst. 3 druhém pododstavci nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (3), by měla být stanovena na odpovídající úrovni 5 % dodatečného cla použitelného na dovozce česneku, a tedy 60 EUR za tunu.

(4)

Článek 8 nařízení (ES) č. 341/2007 uvádí, že referenční množství tradičních dovozců se vypočítá na základě maximálních množství česneku dovezených během předcházejících kalendářních let nebo dovozních celních kvótových období. Aby se zabránilo výpočtům referenčních množství na základě historických dat, která již neodrážejí opravdovou hospodářskou činnost, je vhodné stanovit, že referenční množství by měla být průměrem množství česneku skutečně dovezených tradičním dovozcem během tří let předcházejících příslušné dovozní celní kvótové období.

(5)

V zájmu zajištění účinného řízení trhu je vhodné poskytnout časové období pro podávání žádostí o licence „A“, které bude časově blízké podobdobí, pro které jsou žádosti podány.

(6)

Za účelem zlepšení kontroly a umožnění rychlé reakce příslušných orgánů v případě pochybení nebo špatného fungování systému by měly členské státy oznamovat Komisi množství, pro která byly podány žádosti o licence na příslušné podobdobí.

(7)

Odkaz na pracovní dny při výpočtu časových období by mohl vést k rozdílným situacím v jednotlivých členských státech. Bude tedy vhodnější namísto toho používat dny kalendářní.

(8)

Nařízení (ES) č. 341/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Toto nařízení se použije ode dne 1. května 2010. Nicméně, aby byl dovozcům poskytnut dostatek času na přizpůsobení se novému právnímu rámci, měly by se nová ustanovení o výpočtu referenčních období a o předložení důkazu o skutečně dovezeném česneku použít až od 1. února 2011.

(10)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nedodal své stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 341/2007 se mění takto:

1)

V čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

během posledního ukončeného dovozního celního kvótového období předcházejícího podání žádosti dovezli do Unie nejméně 50 tun ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 1 písm. i) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (4) nebo vyvezli nejméně 50 tun česneku do třetích zemí.

2)

V čl. 4 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„ „Novými dovozci“ se rozumí ostatní dovozci neuvedení v odstavci 2, kteří v každém ze dvou ukončených posledních celních kvótových období nebo v každém ze dvou posledních kalendářních roků předcházejících podání žádosti dovezli do Unie nejméně 50 tun ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 1 písm. i) nařízení (ES) č. 1234/2007 nebo vyvezli nejméně 50 tun česneku do třetích zemí.“

3)

Ustanovení čl. 4 odst. 4 se mění takto:

a)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Důkaz o obchodování se třetími zeměmi je třeba předložit výhradně v podobě celních dokladů o propuštění do volného oběhu, řádně vyplněných celními orgány a obsahujících odkaz na dotyčného žadatele jako příjemce, nebo v podobě celního dokladu pro vývoz řádně vyplněného celními orgány;“

b)

doplňuje se třetí pododstavec, který zní:

„Celní deklaranti nebo jejich zástupci nesmějí žádat o dovozní licence v rámci kvót, na něž se vztahuje toto nařízení.“

4)

Článek 6 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Licence „A“ platí pouze na podobdobí, na které byly vydány. Kolonka 24 musí obsahovat jednu z poznámek uvedených v příloze III;“

b)

vkládá se nový odstavec 2, který zní:

„2.   Jistota podle čl. 14 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 376/2008 činí 60 EUR za tunu.“

5)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Referenční množství tradičních dovozců

Pro účely této kapitoly se „referenčním množstvím“ rozumí průměr množství česneku skutečně dovezených tradičním dovozcem ve smyslu článku 4 během tří kalendářních roků předcházejících příslušné dovozní celní kvótové období.“

6)

V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Dovozci předloží své žádosti o licence „A“ během prvních sedmi kalendářních dní měsíce dubna na první podobdobí, během prvních sedmi kalendářních dní měsíce července na druhé podobdobí, během prvních sedmi kalendářních dní měsíce října na třetí podobdobí a během prvních sedmi kalendářních dní měsíce ledna na čtvrté podobdobí.“

7)

V čl. 10 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Při prvním podání žádosti o dovozní licence na dané dovozní celní kvótové období v rámci tohoto nařízení předloží dovozci důkaz o skutečně dovezeném množství česneku za roky uvedené v článku 8.“

8)

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Vydávání licencí „A“

Licence „A“ vydávají příslušné orgány v období od 23. dne měsíce, ve kterém byly žádosti podány, nejpozději do konce tohoto měsíce.“

9)

V ustanovení čl. 12 odst. 1 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

„Členské státy oznámí Komisi do 14. dne každého měsíce uvedeného v čl. 10 odst. 1 celková množství v kilogramech, včetně nulových, na která byly podány žádosti o licenci „A“ pro příslušné podobdobí.

Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 oznámí členské státy Komisi množství uvedená v čl. 11 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) uvedeného nařízení nejpozději do 10. května pro první podobdobí, do 10. srpna pro druhé podobdobí, do 10. listopadu pro třetí podobdobí a do 10. února pro čtvrté podobdobí.“

10)

V článku 14 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy oznámí Komisi celková množství, včetně nulových, na která se vztahují žádosti o licence „B“, do středy každého týdne pro žádosti obdržené v předcházejícím týdnu.“

11)

V článku 15 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

předloží se osvědčení o původu vydané příslušnými vnitrostátními orgány dané země v souladu se články 55 až 65 nařízení (EHS) č. 2454/93.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2010.

Nicméně ustanovení čl. 1 bodů 5) a 7) se použijí ode dne 1. února 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. dubna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU