(EU) č. 324/2010Nařízení Komise (EU) č. 324/2010 ze dne 20. dubna 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce dubna 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso

Publikováno: Úř. věst. L 99, 21.4.2010, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. dubna 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 324/2010

ze dne 20. dubna 2010

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce dubna 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 616/2007 ze dne 4. června 2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí (3), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 616/2007 otevřelo celní kvóty pro dovoz produktů z odvětví drůbežího masa.

(2)

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce dubna 2010 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2010 a v případě skupiny č. 3 pro období od 1. července 2010 do 30. června 2011 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 616/2007 pro podobdobí od 1. července do 30. září 2010 a v případě skupiny č. 3 pro období 1. července 2010 di 30. června 2011 se vztahují přídělové koeficienty uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 21. dubna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. dubna 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.7.2010-30.9.2010

(v %)

1

09.4211

0,42994

5

09.4215

0,875575

6

09.4216

30,902291


Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro období od 1.7.2010-30.6.2011

(v %)

3

09.4213

1,839926


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU