(EU) č. 291/2010Nařízení Komise (EU) č. 291/2010 ze dne 31. března 2010 , kterým se opravují nařízení (ES) č. 437/2009, (ES) č. 438/2009 a (ES) č. 1064/2009, co se týče režimu konečného použití pro dovoz některých zemědělských produktů v rámci celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 88, 8.4.2010, s. 9-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 31. března 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 291/2010

ze dne 31. března 2010,

kterým se opravují nařízení (ES) č. 437/2009, (ES) č. 438/2009 a (ES) č. 1064/2009, co se týče režimu konečného použití pro dovoz některých zemědělských produktů v rámci celních kvót

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a na článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 437/2009 ze dne 26. května 2009 o otevření a správě dovozní celní kvóty Společenství pro mladý skot samčího pohlaví určený na výkrm (2), čl. 3 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 438/2009 ze dne 26. května 2009 o otevření a správě dovozních celních kvót Společenství pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen (3) a čl. 4 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1064/2009 ze dne 4. listopadu 2009 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz sladovnického ječmene z třetích zemí (4) stanoví celní dohled v rámci režimu konečného použití uvedeného v článku 166 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) (5).

(2)

Jak je uvedeno ve srovnávací tabulce v příloze nařízení (ES) č. 450/2008, uvedený článek 166 by měl nahradit článek 82 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (6), který také stanovil celní dohled v rámci zvláštního použití dovezeného zboží. Nicméně čl. 188 odst. 2 druhý pododstavec nařízení (ES) č. 450/2008 stanoví, že aniž je dotčen vstup v platnost prováděcích předpisů stanovených v prvním pododstavci téhož odstavce, použije se článek 166 uvedeného nařízení nejpozději od 24. června 2013. Článek 82 nařízení (EHS) č. 2913/92 bude tudíž použitelný až do okamžiku uplatnění článku 166 nařízení (ES) č. 450/2008.

(3)

Bylo by tedy vhodnější nahradit v nařízeních (ES) č. 437/2009, (ES) č. 438/2009 a (ES) č. 1064/2009 odkaz na článek 166 nařízení (ES) č. 450/2008 odkazem na článek 82 nařízení (EHS) č. 2913/92.

(4)

Nařízení (ES) č. 437/2009, (ES) č. 438/2009 a (ES) č. 1064/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(5)

Aby byla zajištěna účinná správa dotčených celních kvót a jelikož obsah dotčených ustanovení zůstává totožný, je vhodné, aby tato oprava vstoupila v platnost dnem vstupu v platnost dotčených nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 2 nařízení 437/2009 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Na základě článku 82 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (7) se dovezená zvířata sledují s cílem zaručení toho, aby se vykrmovala alespoň po dobu 120 dní v produkčních jednotkách, jež musí dovozce oznámit v měsíci následujícím po propuštění zvířat do volného oběhu.

Článek 2

V článku 3 nařízení 438/2009 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Kontrola, která má zajistit, že během čtyř měsíců po propuštění dovezených zvířat do volného oběhu nedojde k jejich porážce, se provede v souladu s článkem 82 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (8).

Článek 3

V čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci nařízení 1064/2009 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„V souladu s článkem 82 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (9) podléhá ječmen dovezený v rámci této kvóty celnímu dohledu s cílem zabezpečit, aby:

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Články 1 a 2 se použijí ode dne 1. července 2009.

Článek 3 se použije ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. března 2010.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOŞ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 54.

(3)  Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 57.

(4)  Úř. věst. L 291, 7.11.2009, s. 14.

(5)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.“

(8)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.“

(9)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU