(EU) č. 275/2010Nařízení Komise (EU) č. 275/2010 ze dne 30. března 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o kritéria hodnocení kvality strukturální statistiky podniků (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 86, 1.4.2010, s. 1-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. března 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 275/2010

ze dne 30. března 2010,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o kritéria hodnocení kvality strukturální statistiky podniků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 písm. j) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 295/2008 stanovilo společný rámec pro shromažďování, zpracovávání, předávání a vyhodnocování evropských statistik o struktuře, činnosti, konkurenceschopnosti a výkonnosti podniků v Evropské unii.

(2)

Pro účely srovnání výhod dostupnosti údajů s náklady na shromažďování a zatížením podniků, zejména malých podniků, by mělo být provedeno hodnocení kvality v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 295/2008. Je proto nezbytné stanovit kritéria hodnocení kvality a hlavní ukazatele.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kritéria pro hodnocení kvality a obsahu zpráv o kvalitě, jež mají být poskytnuty členskými státy, jsou stanovena v příloze.

Článek 2

Údaje a metadata poskytnuté ve zprávách o kvalitě předává nebo nahrává v elektronické podobě do jediného kontaktního místa pro údaje v Komisi (Eurostatu) jakákoli organizace, kterou určí vnitrostátní orgány. Předávání se musí řídit příslušným standardem pro výměnu, který určí Eurostat.

Článek 3

První zpráva o kvalitě v případě údajů za sledovaný rok 2008 se dodá nejpozději do 31. března 2011. Tři měsíce navíc k předání zpráv o kvalitě za sledovaný rok 2008 byly poskytnuty Belgii, Kypru, Německu, Řecku, Lucembursku, Maltě, Rumunsku a Spojenému království. Další zprávy o kvalitě se předají Komisi (Eurostatu) nejpozději 27 měsíců po skončení sledovaného období, za které byly údaje shromážděny.

Článek 4

Komise (Eurostat) zhodnotí kvalitu předaných údajů a připraví a zveřejní zprávy o kvalitě evropské statistiky.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. března 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 13.


PŘÍLOHA

Zprávy o kvalitě a kritéria pro hodnocení kvality strukturální statistiky podniků

ODDÍL I

Zprávy o kvalitě

Doplňkové pokyny ohledně výkladu společných kritérií kvality jsou stanoveny v příručce strukturální statistiky podniků, kterou vypracovala Komise (Eurostat) ve spolupráci s členskými státy. Zpráva o kvalitě musí obsahovat kvantitativní i kvalitativní informace. Komise (Eurostat) poskytne výsledky pro ty kvantitativní ukazatele, které mohou být vypočteny na základě údajů poskytnutých členskými státy. Členské státy k ukazatelům podají komentář a poskytnou Eurostatu pomoc při jejich výkladu v souladu se svou metodikou shromažďování a poskytnou zbývající kvantitativní ukazatele a kvalitativní informace.

Členské státy poskytnou

zprávu o kvalitativních kritériích příloh I až IV nařízení (ES) č. 295/2008. V případě nutnosti mohou členské státy poskytnout zvláštní zprávy o přílohách I, II, III a IV uvedeného nařízení,

zprávu o kvalitativních aspektech přílohy V nařízení (ES) č. 295/2008,

zprávu o kvalitativních aspektech přílohy VI nařízení (ES) č. 295/2008,

zprávu o kvalitativních aspektech přílohy VII nařízení (ES) č. 295/2008,

zprávu o kvalitativních aspektech přílohy VIII nařízení (ES) č. 295/2008. Pokud jsou potřebné informace pro vypracování statistiky podle přílohy VIII uvedeného nařízení shromážděny v rámci téhož šetření, jaké je stanoveno přílohami I až IV, není zapotřebí poskytovat zvláštní zprávu o kvalitativních aspektech podle přílohy VIII,

zprávu o kvalitativních aspektech přílohy IX nařízení (ES) č. 295/2008.

ODDÍL II

Harmonogram

Komise (Eurostat) dodá členským státům do konce ledna každého roku počínaje rokem 2011 zprávy o kvalitě za sledovaný rok t-3, v nichž bude částečně předvyplněna většina kvantitativních ukazatelů a další informace, které jsou Komisi (Eurostatu) dostupné.

Členské státy dodají do 31. března každého roku Komisi (Eurostatu) hotové zprávy o kvalitě.

ODDÍL III

Kritéria kvality

Údaje předané členskými státy o statistikách podle příloh I až IX nařízení (ES) č. 295/2008 se hodnotí na základě kritérií kvality uvedených v čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (1), tj. relevance, přesnost, včasnost, dochvilnost, dostupnost, srozumitelnost, srovnatelnost a soudržnost.

1.   Relevance

Relevance označuje míru, v jaké statistiky uspokojují stávající a potenciální potřeby uživatelů.

2.   Přesnost

Přesnost označuje blízkost odhadů neznámým skutečným hodnotám.

3.   Soudržnost

Soudržnost označuje skutečnost, zda lze údaje spolehlivě různými způsoby a pro různé účely kombinovat.

4.   Srovnatelnost

Srovnatelnost označuje měření dopadu rozdílů mezi použitými statistickými pojmy, nástroji a postupy měření, srovnávají-li se statistiky mezi zeměpisnými oblastmi, odvětvími nebo v čase.

5.   Včasnost a dochvilnost

Včasnost označuje dobu mezi dostupností informace a událostí nebo jevem, který popisuje. Dochvilnost označuje časovou prodlevu mezi datem zveřejnění údajů a cílovým datem, kdy měly být dodány.

6.   Dostupnost a srozumitelnost

Dostupnost a srozumitelnost označují, za jakých podmínek a v jaké formě mohou uživatelé údaje získat, používat a vykládat.

ODDÍL IV

Řada kvantitativních ukazatelů, které mají být poskytnuty členskými státy, pokud jde o přesnost (a spolehlivost)

Kvantitativní ukazatele popsané v tomto oddílu musí být poskytnuty pouze u statistik uvedených v přílohách I až IV nařízení (ES) č. 295/2008, jak je uvedeno níže. Údaje se předají prostřednictvím technického formátu popsaného v oddílu V přílohy tohoto nařízení.

1.   Variační koeficienty

Následující informace musí být poskytnuty pouze tehdy, použijí-li se výběrová šetření nebo kombinace výběrových šetření a administrativních údajů.

Členské státy poskytnou informace o ukazatelích, úrovních a řadách upřesněných níže. Ve spolupráci s členskými státy budou dále definovány aspekty, které mají být dále zohledněny při výpočtu variačních koeficientů. Do zprávy o kvalitě se zahrne i popis metody použité při výpočtu variačních koeficientů (včetně softwaru).

a)

V případě ročních statistik podnikání týkajících se činností, na něž se vztahuje klasifikace NACE Rev. 2 oddíly B až J a L až N a divize 95 (údaje poskytnuté v rámci řad 1 A, 2 A, 3 A a 4 A, jak jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 251/2009 (2)), se variační koeficient níže uvedených ukazatelů (jak jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 250/2009 (3)) poskytne s požadovanou úrovní podrobnosti členění podle činností, jak je uvedeno níže:

ukazatel 12110 podle klasifikace NACE Rev. 2 ve formě trojmístného číselného kódu (skupin),

ukazatele 11110, 12110, 12150, 13310, 15110 a 16110 podle klasifikace NACE Rev. 2 na úrovni oddílů pro oddíly B až J a L až N a NACE Rev. 2 ve formě dvojmístného číselného kódu (divizí) pro divize 45 až 47 a 95.

b)

V případě ročních statistik podnikání členěných podle velikostních tříd zaměstnání týkající se činností, na které se vztahují oddíly C až J a L až N klasifikace NACE Rev. 2 a divize 95 (údaje poskytnuté v rámci řad 1B, 2B, 3B a 4B), se variační koeficient poskytne s úrovní podrobností členění podle činností a pro velikostní třídy zaměstnání uvedených níže:

ukazatele 11110, 12110, 12150 a 16110,

NACE Rev. 2 na úrovni oddílů pro oddíly B až J a L až N a NACE Rev. 2 ve formě dvojmístného číselného kódu (divize) pro divizi 95,

velikostní třídy 0–9, 10–19, 20–49, 50–249 a 250 + u NACE Rev. 2, oddíly B až F, a 0–1, 2–9, 10–19, 20–49, 50–249 a 250 + u NACE Rev. 2, oddíly G až J a L až N, a divize 95.

2.   Neodpověď vztažená na jednotku

Následující informace musí být poskytnuty tehdy, použijí-li se výběrová šetření nebo kombinace výběrových šetření a administrativních údajů nebo pouze administrativní údaje. Ve spolupráci s členskými státy se dále definují aspekty, které mají být zohledněny při výpočtu neodpovědi vztažené na jednotku.

Členské státy ohlásí informace o vážené neodpovědi vztažené na jednotku, pokud jde o činnosti, na které se vztahuje klasifikace NACE Rev. 2 oddíly B až J a L až N a divize 95 podle klasifikace NACE Rev. 2 ve formě trojmístného číselného kódu. Pokud se pro ukazatele 11110, 12110, 12150, 13310, 15110 a 16110 využívá několik zjišťování/správních zdrojů, předají se zvláštní ukazatele neodpovědi vztažené na jednotku, uvádějící proměnný počet v dotčené oblasti. Neodpověď vztažená na jednotku je vážená především podle počtu zaměstnaných osob. Alternativně je možné použít obrat.

ODDÍL V

Technický formát pro předávání zpráv o kvalitě a ukazatelů kvality

Při předávání zpráv a souborů ukazatelů kvality se použijí patřičné identifikátory datového souboru. Podrobný obsah zpráv o kvalitě se dohodne ve spolupráci s členskými státy. Členské státy dovyplní předvyplněné zprávy o kvalitě a předají je zpět Komisi (Eurostatu). Pro oznamování obou ukazatelů kvality (variační koeficienty a neodpověď vztažená na jednotku) se použije níže definovaná struktura zprávy, která se podobá technickému formátu pro předávání strukturální statistiky podniků.

1.   Identifikátory datového souboru

Při podávání zpráv o kritériích kvality se u strukturálních statistik podnikání použijí tyto identifikátory datového souboru:

Druh řady

Název

Identifikátor datového souboru

Variační koeficienty pro proměnnou 12110 podle klasifikace NACE ve formě trojmístného číselného kódu pro klasifikaci NACE Rev. 2 oddíly B až J a L až N a divizi 95.

QAG

RSBSQUAL_QAG_A

Variační koeficienty pro proměnné 11110, 12110, 12150, 13310, 15110 a 16110 podle klasifikace NACE Rev. 2 na úrovni oddílů pro oddíly B až J a L až N a NACE Rev. 2 ve formě dvojmístného číselného kódu pro divize 45, 46, 47 a 95.

QAS

RSBSQUAL_QAS_A

Variační koeficienty pro proměnné 11110, 12110, 12150, a 16110 podle klasifikace NACE Rev. 2 na úrovni oddílů pro oddíly H až J a L až N a NACE Rev. 2 ve formě dvojmístného číselného kódu pro divizi 95 a podle velikostních tříd.

Q1B

RSBSQUAL_ Q1B _A

Variační koeficienty pro proměnné 11110, 12110, 12150 a 16110 pro NACE Rev. 2 oddíly B až E, s uvedením podrobností podle oddílu NACE a velikostních tříd.

Q2B

RSBSQUAL_ Q2B _A

Variační koeficienty pro proměnné 11110, 12110, 12150 a 16110 pro NACE Rev. 2 oddíl G, s uvedením podrobností podle oddílu NACE a velikostních tříd.

Q3B

RSBSQUAL_ Q3B _A

Variační koeficienty pro proměnné 11110, 12110, 12150 a 16110 pro NACE Rev. 2 oddíl F, s uvedením podrobností podle oddílu NACE a velikostních tříd.

Q4B

RSBSQUAL_ Q4B _A

Počet vážených neodpovědí vztažených na jednotku pro NACE Rev. 2 oddíly B až J a L až N.

QN

RSBSQUAL_QN_A

Zpráva o kvalitě

QR

RSBSQUAL_QR_A

2.   Struktura datového souboru

Tento odstavec stanoví strukturu zpráv, jež musí být poskytnuty. Kódy, které mají být použity, jsou obsaženy v seznamech standardních kódů pro referenční databázi. Tyto seznamy kódů se zahrnou do příručky strukturální statistiky podniků, a to nejpozději dva měsíce před prvním předáním údajů. Seznamy kódů slouží pouze ke stanovení kódů, které se mají používat při předávání údajů, a změny nesmí nikterak zvýšit úroveň podrobností požadovanou nařízením (ES) č. 251/2009. Technický formát pro předávání kvantitativních údajů požadovaný tímto nařízením se rovněž stanoví v příručce strukturální statistiky podniků.

Pole

Popis

Soubor

Kód pro soubory QAG, QAS, Q1B, Q2B, Q3B, Q4B nebo QN

Rok

Kód pro sledovaný rok

Územní jednotka

Odpovídá kódu země

Velikostní třída

Kód velikostní třídy

Ekonomická činnost

Kód NACE Rev. 2: oddíly, divize nebo skupiny

Proměnná

Kód pro ukazatel související s ukazatelem kvality

Ukazatel

Kód pro ukazatel kvality

Ukazatel hodnoty

Číselná hodnota ukazatele; číselná hodnota ukazatele kvality násobená 10 a následně zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.


(1)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

(2)  Úř. věst. L 86, 31.3.2009, s. 170.

(3)  Úř. věst. L 86, 31.3.2009, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU