(EU) č. 257/2010Nařízení Komise (EU) č. 257/2010 ze dne 25. března 2010 , kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 80, 26.3.2010, s. 19-27 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. března 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 257/2010

ze dne 25. března 2010,

kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na článek 32 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví Komise program, kterým Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad EFSA“) přehodnotí bezpečnost potravinářských přídatných látek, které již byly v Unii povoleny před 20. lednem 2009.

(2)

V roce 2007 předložila Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku v přehodnocení potravinářských přídatných látek (2). Uvedená zpráva poskytuje souhrn nedávných přehodnocení přídatných látek, která provedl Vědecký výbor pro potraviny (dále jen „výbor SCF“) a úřad EFSA, a popisuje související kroky přijaté Evropskou komisí na základě vědeckých stanovisek.

(3)

Přehodnocení potravinářských barviv již bylo zahájeno jako priorita, jelikož hodnocení těchto potravinářských přídatných látek provedená výborem SCF jsou časově nejstarší. Přehodnocení některých barviv (konkrétně E 102 tartrazinu, E 104 chinolinové žluti, E 110 žluti SY, E 124 ponceau 4R, E 129 červeně Allury AC, E 122 azorubínu a E 160d lykopenu) již bylo dokončeno. Vedle toho byly v posledních letech přehodnoceny některé potravinářské přídatné látky, jako např. E 234 nisin a E 214–219 p-hydroxybenzoany, jelikož byly vyžádány nebo byly k dispozici nové vědecké údaje. Tyto přídatné látky tudíž není třeba opět přehodnocovat.

(4)

Vzhledem k tomu, že hodnocení náhradních sladidel bylo provedeno jako poslední, měla by být rovněž přehodnocena jako poslední.

(5)

Pořadí priorit pro přehodnocení v současnosti schválených potravinářských přídatných látek by mělo být stanoveno na základě následujících kritérií: doby, která uplynula od posledního hodnocení potravinářské přídatné látky provedeného výborem SCF nebo úřadem EFSA, nových vědeckých zjištění, která jsou k dispozici, míry používání potravinářské přídatné látky v potravinách a expozice člověka potravinářským přídatným látkám a rovněž s přihlédnutím k výsledku zprávy Komise o příjmu potravinářských přídatných látek v Evropské unii (3) z roku 2001. Zpráva o potravinářských přídatných látkách v Evropě v roce 2000 (4), kterou Komisi předložila Severská rada ministrů, poskytuje dodatečné informace ke stanovení priorit pro přehodnocení přídatných látek.

(6)

Z důvodů účinnosti a praktických důvodů by přehodnocení mělo být pokud možno prováděno podle skupin potravinářských přídatných látek v souladu s hlavními funkčními třídami, do kterých jsou zařazeny. Úřad EFSA by však měl mít možnost zahájit na žádost Komise či ze svého vlastního podnětu přehodnocení potravinářské přídatné látky či skupiny potravinářských přídatných látek s vyšší prioritou, pokud se objeví nová vědecká zjištění, z nichž vyplývá, že uvedené látky mohou být rizikem pro lidské zdraví, či pokud tato zjištění mohou jakkoliv ovlivnit hodnocení bezpečnosti potravinářské přídatné látky.

(7)

Lhůty pro přehodnocení by měly být stanoveny v souladu s uvedeným pořadím priorit. V řádně odůvodněných případech a pouze tehdy, může-li takové přehodnocení podstatně zpozdit přehodnocení jiných potravinářských přídatných látek, lze lhůty stanovené tímto nařízením revidovat.

(8)

Pro účely hladkého průběhu přehodnocení či v případě vzniklých obav mohou být v budoucnu stanoveny konkrétnější lhůty pro jednotlivé potravinářské přídatné látky či jejich skupiny.

(9)

Aby byl postup přehodnocení účinný, je důležité, aby úřad EFSA od zúčastněných stran získal všechny údaje důležité pro přehodnocení a aby zúčastněné strany byly s dostatečným předstihem informovány, jsou-li pro dokončení přehodnocení potravinářské přídatné látky potřeba dodatečné údaje.

(10)

Provozovatelé podniků, kteří mají zájem na tom, aby potravinářská přídatná látka byla v rámci přehodnocení i nadále schválena, by měli předložit všechny údaje důležité pro přehodnocení dané potravinářské přídatné látky. Je-li to možné, měli by provozovatelé podniků učinit kroky k předložení informací souhrnně.

(11)

Úřad EFSA by měl zveřejnit jednu či více otevřených výzev k předložení údajů týkajících se všech potravinářských přídatných látek, které mají být přehodnoceny. Veškeré technické a vědecké informace o potravinářských přídatných látkách, které jsou nezbytné pro jejich přehodnocení, zejména toxikologické údaje a údaje důležité pro odhad expozice člověka příslušné potravinářské přídatné látce, by zúčastněné strany měly předložit úřadu EFSA v rámci stanovených lhůt.

(12)

Bezpečnost potravinářských přídatných látek, které mají být přehodnoceny úřadem EFSA, byla v minulosti zhodnocena výborem SCF a mnohé z těchto látek se používají již dlouhou dobu. Informace, které je třeba předložit pro přehodnocení potravinářských přídatných látek, by měly zahrnovat stávající údaje, které byly podkladem předchozích hodnocení potravinářské přídatné látky, a nové údaje o potravinářské přídatné látce, které byly zpřístupněny od doby jejího posledního hodnocení provedeného výborem SCF. Uvedené informace by měly být co nejucelenější, aby úřad EFSA mohl dokončit své přehodnocení a vydat aktualizované stanovisko, a měly by být předloženy pokud možno v souladu s platnými pokyny k předložení údajů pro hodnocení potravinářských přídatných látek (v současnosti pokyny vypracované výborem SCF dne 11. července 2001 (5).

(13)

Úřad EFSA může požádat o dodatečné informace s cílem dokončit přehodnocení potravinářské přídatné látky. V takovém případě by si úřad EFSA měl včas vyžádat nezbytné údaje buď formou otevřené výzvy k předložení údajů, nebo kontaktem se stranami, které předložily údaje o potravinářské přídatné látce. Zúčastněné strany by měly požadované informace předložit ve lhůtě, kterou úřad EFSA stanovil s případným přihlédnutím k názorům zúčastněných stran.

(14)

Nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví, že při schvalování potravinářských přídatných látek by se měly zohlednit rovněž environmentální faktory. V rámci přehodnocení potravinářské přídatné látky by tudíž zúčastněné strany měly Komisi a úřadu EFSA oznámit jakékoliv informace důležité pro environmentální rizika plynoucí z výroby či používání dané přídatné látky či jejího odpadu.

(15)

Pokud nejsou požadované informace potřebné pro dokončení přehodnocení konkrétní potravinářské přídatné látky poskytnuty, může být potravinářská přídatná látka odstraněna ze seznamu Unie obsahujícího schválené potravinářské přídatné látky.

(16)

Postup přehodnocení potravinářských přídatných látek musí splňovat požadavky na transparentnost a informovanost veřejnosti a rovněž musí zajišťovat důvěrnost některých informací.

(17)

Komise do doby vstupu tohoto nařízení v platnost zveřejní seznam schválených potravinářských přídatných látek, které jsou přehodnocovány, s datem jejich posledního hodnocení provedeného výborem SCF či úřadem EFSA.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad EFSA“) jak je stanoveno v článku 32 nařízení (ES) č. 1333/2008.

2.   Schválené potravinářské přídatné látky, jejichž přehodnocení úřad EFSA v době přijetí tohoto nařízení již dokončil, se znovu nepřehodnocují. Seznam těchto potravinářských přídatných látek je obsažen v příloze I.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„schválenou potravinářskou přídatnou látkou“ se rozumí potravinářská přídatná látka povolená před 20. lednem 2009 a uvedená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o náhradních sladidlech pro použití v potravinách (6), směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách (7) nebo směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (8);

b)

„provozovatelem podniku“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků nařízení (ES) č. 1333/2008 v potravinářském podniku, který je pod její kontrolou;

c)

„zúčastněným provozovatelem podniku“ se rozumí provozovatel podniku, který má zájem na tom, aby jedna či více schválených potravinářských přídatných látek byly i nadále povoleny;

d)

„původní dokumentací“ se rozumí dokumentace, na jejímž základě byla potravinářská přídatná látka hodnocena a před 20. lednem 2009 bylo povoleno její používání v potravinách.

Článek 3

Priority pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek

1.   Schválené potravinářské přídatné látky se přehodnotí v tomto pořadí a v těchto lhůtách:

a)

přehodnocení všech schválených potravinářských barviv uvedených ve směrnici 94/36/ES se dokončí do 31. prosince 2015;

b)

přehodnocení všech schválených potravinářských přídatných látek jiných než barviv a náhradních sladidel uvedených ve směrnici 95/2/ES se dokončí do 31. prosince 2018;

c)

přehodnocení všech schválených náhradních sladidel uvedených ve směrnici 94/35/ES se dokončí do 31. prosince 2020.

2.   Pro některé potravinářské přídatné látky ve funkčních třídách, na které odkazuje odstavec 1, jsou v příloze II tohoto nařízení stanoveny konkrétnější lhůty. Tyto potravinářské přídatné látky se v rámci ostatních potravinářských přídatných látek stejné funkční třídy zhodnotí jako první.

3.   Odchylně od odstavce 1 a 2 může úřad EFSA kdykoliv zahájit na žádost Komise či ze svého vlastního podnětu přehodnocení potravinářské přídatné látky nebo skupiny potravinářských přídatných látek s vyšší prioritou, pokud se objeví nová vědecká zjištění,

a)

z nichž vyplývá, že uvedené látky mohou být rizikem pro lidské zdraví; nebo

b)

která mohou jakkoliv ovlivnit hodnocení bezpečnosti dané potravinářské přídatné látky či skupiny potravinářských přídatných látek.

Článek 4

Postup přehodnocení

Při přehodnocování schválené potravinářské přídatné látky úřad EFSA:

a)

přezkoumá původní stanovisko a pracovní dokumenty Vědeckého výboru pro potraviny (dále jen „výbor SCF“) či úřadu EFSA;

b)

přezkoumá původní dokumentaci, je-li k dispozici;

c)

přezkoumá údaje předložené zúčastněným provozovatelem podniku / zúčastněnými provozovateli podniků a/nebo jinými zúčastněnými stranami;

d)

přezkoumá veškeré údaje zpřístupněné Komisí a členskými státy;

e)

identifikuje veškerou relevantní literaturu zveřejněnou od posledního hodnocení každé potravinářské přídatné látky.

Článek 5

Výzva k předložení údajů

1.   S cílem získat od zúčastněných provozovatelů podniků a/nebo jiných zúčastněných stran údaje zveřejní úřad EFSA otevřenou výzvu / otevřené výzvy k předložení údajů týkajících se potravinářských přídatných látek, u nichž probíhá přehodnocení. Určením časového harmonogramu pro předložení údajů poskytne úřad EFSA přiměřenou dobu po vstupu tohoto nařízení v platnost, aby zúčastněnému provozovateli podniku a/nebo jiné zúčastněné straně umožnil splnit tuto povinnost.

2.   Údaje, na které odkazuje odstavec 1, mohou mimo jiné zahrnovat:

a)

studijní zprávy z původní dokumentace zhodnocené výborem SCF či úřadem EFSA nebo Společným výborem odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JEFCA);

b)

informace o údajích o bezpečnosti dotčené potravinářské přídatné látky, které výbor SCF či JECFA v minulosti nepřezkoumal;

c)

informace o současně používaných specifikacích potravinářských přídatných látek, včetně informací o velikosti částic a relevantních fyzikálně-chemických charakteristikách a vlastnostech;

d)

informace o výrobním postupu;

e)

informace o dostupných analytických metodách pro zjištění v potravinách;

f)

informace o expozici člověka potravinářským přídatným látkám v potravinách (např. zvyklosti při spotřebě a používání daných látek, skutečná míra používání a maximální míra používání, četnost spotřeby a další činitele ovlivňující expozici);

g)

reakce a rozpad v potravinách.

Článek 6

Předkládání údajů

1.   Zúčastněný provozovatel podniku / zúčastnění provozovatelé podniků a jiné zúčastněné strany předloží údaje týkající se přehodnocení potravinářské přídatné látky podle čl. 5 odst. 2 ve lhůtě stanovené úřadem EFSA v jeho výzvě k předložení údajů. Zúčastněný provozovatel podniku a jiné zúčastněné strany předloží rovněž údaje požadované úřadem EFSA, přičemž co nejlépe dodržují platné pokyny k předložení údajů pro hodnocení potravinářských přídatných látek (9).

2.   Pokud existuje několik zúčastněných provozovatelů podniků, mohou předložit údaje souhrnně, je-li to možné.

3.   Jsou-li v průběhu přehodnocení zapotřebí dodatečné informace považované za důležité pro přehodnocení konkrétní potravinářské přídatné látky, vyžádá si je úřad EFSA od zúčastněných provozovatelů podniků a otevřenou výzvou k předložení údajů vyzve jiné zúčastněné strany, aby tyto informace předložily. Úřad EFSA stanoví lhůtu, dokdy je tyto informace třeba předložit, případně s přihlédnutím k názoru zúčastněného provozovatele podniku a/nebo jiné zúčastněné strany na požadovanou dobu. V takových případech si úřad EFSA vyžádá dodatečné informace s dodatečným předstihem, aby nebyly ovlivněny celkové lhůty pro přehodnocení stanovené v čl. 3 odst. 1 a příloze II.

4.   Informace, které nebyly předloženy ve lhůtě stanovené úřadem EFSA, nebudou při přehodnocení zohledněny. Ve výjimečných případech však může úřad EFSA se souhlasem Komise rozhodnout, že informace předložené po uplynutí lhůty zohlední, jsou-li tyto informace významné pro přehodnocení potravinářské přídatné látky.

5.   Nebyly-li požadované informace předloženy úřadu EFSA ve stanovené lhůtě, může být potravinářská přídatná látka vyňata ze seznamu Unie v souladu s postupem podle čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1333/2008 (10).

Článek 7

Další informace

V rámci přehodnocení potravinářské přídatné látky oznámí zúčastněný provozovatel podniku / zúčastnění provozovatelé podniků či jiné zúčastněné strany úřadu EFSA a Komisi jakékoliv dostupné informace související s environmentálními riziky plynoucími z výroby či používání dané potravinářské přídatné látky či jejího odpadu.

Článek 8

Důvěrnost informací

1.   S informacemi, jejichž zveřejnění by mohlo významně ohrozit konkurenční postavení provozovatelů podniků či jiných zúčastněných stran, lze nakládat důvěrně.

2.   Za důvěrné se za žádných okolností nepovažují tyto informace:

a)

jméno a adresa zúčastěného provozovatele podniku;

b)

chemický název a přesný popis látky;

c)

informace o používání látky v určitých potravinách nebo na jejich povrchu nebo v kategoriích potravin;

d)

informace důležité pro posouzení bezpečnosti látky;

e)

metoda/metody analýzy v potravinách.

3.   Pro účely odstavce 1 uvede zúčastněný provozovatel podniku/zúčastnění provozovatelé podniků a jiné zúčastněné strany, u kterých z poskytnutých informací požadují důvěrné zacházení. V takových případech se poskytnou ověřitelné důvody.

4.   Na návrh úřadu EFSA rozhodne Komise po konzultaci se zúčastněným provozovatelem podniku a/nebo s jinými zúčastněnými stranami, které informace mohou zůstat důvěrnými, a patřičně to oznámí úřadu EFSA a členským státům.

5.   V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (11) přijmou Komise, úřad EFSA a členské státy potřebná opatření k zajištění řádné důvěrnosti informací obdržených v rámci tohoto nařízení, s výjimkou informací, které musí být zveřejněny, pokud to okolnosti vyžadují za účelem ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat či životního prostředí.

6.   Prováděním odstavců 1 až 5 není dotčen tok informací mezi Komisí, úřadem EFSA a členskými státy.

Článek 9

Sledování pokroku

Každý rok v prosinci informuje úřad EFSA Komisi a členské státy o pokroku v programu přehodnocení.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. března 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  KOM(2007) 418 v konečném znění.

(3)  KOM(2001) 542 v konečném znění.

(4)  Zpráva o potravinářských přídatných látkách v Evropě v roce 2000 – stav hodnocení bezpečnosti potravinářských přídatných látek, které jsou v současnosti v EU povoleny (Food Additives in Europe 2000, Status of safety assessments of food additives presently permitted in the EU), Severská rada ministrů, TemaNord 2002:560.

(5)  Pokyny k předložení údajů pro hodnocení potravinářských přídatných látek Vědeckým výborem pro potraviny. Stanovisko ze dne 11. července 2001. SCF/CS/ADD/GEN/26 v konečném znění.

(6)  Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 3.

(7)  Úř. věst. L 237, 10.9.1994, s. 13.

(8)  Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.

(9)  V současnosti stanovisko vydané výborem SCF dne 11. července 2001. SCF/CS/ADD/GEN/26 v konečném znění.

(10)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s.16.

(11)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.


PŘÍLOHA I

Seznam schválených potravinářských přídatných látek, které byly schváleny před 20. lednem 2009 a jejichž přehodnocení úřad EFSA dokončil v době přijetí tohoto nařízení

Číslo E

LÁTKA

Rok posledního hodnocení provedeného výborem SCF či úřadem EFSA

Stav přehodnocení provedeného úřadem EFSA

E 102

Tartrazin

2009

Přehodnocení dokončeno 23. září 2009

E 104

Chinolinová žluť

2009

Přehodnocení dokončeno 23. září 2009

E 110

Žluť SY (Sunset Yellow FCF, oranžová žluť S)

2009

Přehodnocení dokončeno 24. září 2009

E 122

Azorubín (Carmoisin)

2009

Přehodnocení dokončeno 24. září 2009

E 124

Ponceau 4R (košenilová červeň A)

2009

Přehodnocení dokončeno 23. září 2009

E 129

Červeň Allura AC

2009

Přehodnocení dokončeno 23. září 2009

E 160d

Lykopen

2008

Přehodnocení dokončeno 30. ledna 2008

E 234

Nisin

2006

Přehodnocení dokončeno 26. ledna 2006

E 173

Hliník

2008

Přehodnocení dokončeno 22. května 2008

E 214

Ethyl p-hydroxybenzoát

2004

Přehodnocení dokončeno 13. července 2004

E 215

Ethyl p-hydroxybenzoát sodná sůl

2004

Přehodnocení dokončeno 13. července 2004

E 218

Methyl p-hydroxybenzoát

2004

Přehodnocení dokončeno 13. července 2004

E 219

Methyl p-hydroxybenzoát sodná sůl

2004

Přehodnocení dokončeno 13. července 2004

E 235

Natamycin

2009

Přehodnocení dokončeno 26. listopadu 2009

E 473

Estery sacharosy s mastnými kyselinami

2006

Přehodnocení dokončeno 23. listopadu 2004; revidováno 26. ledna 2006

E 474

Sacharoglyceridy

2006

Přehodnocení dokončeno 23. listopadu 2004; revidováno 26. ledna 2006

E 901

Včelí vosk, bílý a žlutý

2007

Přehodnocení dokončeno 27. listopadu 2007


PŘÍLOHA II

Zvláštní priority pro některé potravinářské přídatné látky ve funkčních třídách potravinářských přídatných látek uvedených v čl. 3 odst. 1 a 2

ČÁST I:   POTRAVINÁŘSKÁ BARVIVA

V rámci celkové lhůty pro přehodnocení potravinářských barviv stanovené v čl. 3 odst. 1 na 31. prosince 2015 se pro následující potravinářská barviva stanoví tyto zvláštní lhůty:

1.

Následující potravinářská barviva se zhodnotí do 15. dubna 2010

E 123

Amarant

E 151

Čerň BN (čerň PN)

E 154

Hněď FK

E 155

Hněď HT a

E 180

Litholrubin BK

2.

Následující potravinářská barviva se zhodnotí do 31. prosince 2010

E 100

Kurkumin

E 127

Erythrosin

E 131

Patentní modř V

E 132

Indigotin (Indigocarmine)

E 133

Brilantní modř FCF

E 142

Zeleň S

E 150a

Karamel

E 150b

Kaustický sulfitový karamel

E 150c

Amoniakový karamel

E 150d

Amoniak-sulfitový karamel

E 161b

Lutein

E 161g

Kanthaxanthin

E 170

Uhličitan vápenatý

3.

Následující potravinářská barviva se zhodnotí do 31. prosince 2015

E 101

i) Riboflavin, ii) Riboflavin-5′-fosfát

E 120

Košenila, kyselina karmínová, karmíny

E 140

Chlorofyly a chlorofyliny: i) chlorofyly, ii) chlorofyliny

E 141

Měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů: i) Měďnaté komplexy chlorofylů, ii) Měďnaté komplexy chlorofylinů

E 153

Rostlinná uhlíková čerň

E 160b

Annatto, bixin, norbixin

E 160a

Karoteny: i) směs karotenů, ii) β-karoten

E 160c

Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

E 160e

β-apo-8′-karotenal (C30)

E 160f

Ethylester kyseliny β-apo-8′-karotenové (C30)

E 162

Betalainová červeň, betanin

E 163

Antokyany

E 171

Oxid titaničitý

E 172

Oxidy a hydroxidy železa

E 174

Stříbro

E 175

Zlato

ČÁST II:   POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍDATNÉ LÁTKY JINÉ NEŽ BARVIVA A NÁHRADNÍ SLADIDLA

V rámci celkové lhůty pro přehodnocení potravinářských přídatných látek jiných než barviv a náhradních sladidel stanovené v čl. 3 odst. 1 na 31. prosince 2018 se pro některé potravinářské přídatné látky a skupiny potravinářských přídatných látek stanoví tyto zvláštní lhůty:

1.

Konzervanty a antioxidanty E 200–203, E 210–215, E 218–252, E 280–285, E 300–E 321 a E 586 se zhodnotí do 31. prosince 2015

V rámci této skupiny je stanovena vyšší priorita u těchto látek:

E 310–312

Galláty

E 320

Butylhydroxyanisol (BHA)

E 321

Butylhydroxytoluen (BHT)

E 220–228

Oxid siřičitý a siřičitany

E 304

Estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou: i) Askorbylpalmitát, ii) Askorbylstearát

E 200–203

Kyselina sorbová a sorbany

E 284

Kyselina boritá

E 285

Tetraboritan sodný (borax)

E 239

Hexamethylentetramin

E 242

Dimethyluhličitan

E 249

Dusitan draselný

E 250

Dusitan sodný

E 251

Dusičnan sodný

E 252

Dusičnan draselný

E 280–283

Kyselina propionová a její sodné, vápenaté a draselné soli

E 306

Extrakt s vysokým obsahem tokoferolů

E 307

Alfa-tokoferol

E 308

Gama-tokoferol

E 309

Delta-tokoferol

2.

Emulgátory, stabilizátory, želírující látky E 322, E 400–E 419, E 422–E 495 a E 1401–E 1451 se zhodnotí do 31. prosince 2016

V rámci této skupiny je stanovena vyšší priorita u těchto látek:

E 483

Vinan stearylu

E 491–495

Estery sorbitanu

E 431

Polyoxyethylen (40) stearan

E 432–436

Polysorbitany

E 444

Isobutyrát octanu sacharosy

E 481

Stearoyl-2-mléčnan sodný

E 482

Stearoyl-2-mléčnan vápenatý

E 414

Arabská guma (1)

E 410

Karubin (1)

E 417

Guma tara (1)

E 422

Glycerol

E 475

Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami

3.

E 551 Oxid křemičitý, E 620–625 Glutamany, E 1105 Lysozym a E 1103 Invertáza se zhodnotí do 31. prosince 2016

4.

Zbývající potravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla se zhodnotí do 31. prosince 2018

Vyšší priorita je stanovena u těchto látek:

E 552

Křemičitan vápenatý

E 553a

Křemičitan hořečnatý a trikřemičitan hořečnatý

E 553b

Talek

E 558

Bentonit

E 999

Extrakt z kvillaji

E 338–343

Kyselina fosforečná a fosforečnany

E 450–452

Difosforečnany, trifosforečnany a polyfosforečnany

E 900

Dimethylpolysiloxan

E 912

Estery kyseliny montanové

E 914

Oxidovaný polyethylenový vosk

E 902

Candelilový vosk

E 904

Šelak

E 626–629

Kyselina guanylová, guanylan sodný, guanylan draselný a guanylan vápenatý

E 630–633

Inosinová kyselina, inosinan sodný, inosinan draselný a inosinan vápenatý

E 634–635

5′ribonukleotidy vápenaté a 5′-ribonukleotidy sodné

E 507–511

Kyselina chlorovodíková, chlorid draselný, chlorid vápenatý, chlorid hořečnatý

E 513

Kyselina sírová


(1)  Všechny přírodní gumy E 400–418 a E 425 by mohly být zhodnoceny zároveň.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU