(EU) č. 113/2010Nařízení Komise (EU) č. 113/2010 ze dne 9. února 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o rozsah obchodu, definici údajů, sestavování statistiky obchodu podle podnikových ukazatelů a fakturační měny a o zvláštní zboží a pohyby (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 37, 10.2.2010, s. 1-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. února 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. března 2010 Nabývá účinnosti: 2. března 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 113/2010

ze dne 9. února 2010,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o rozsah obchodu, definici údajů, sestavování statistiky obchodu podle podnikových ukazatelů a fakturační měny a o zvláštní zboží a pohyby

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (1), a zejména na čl. 3 odst. 2, 3 a 4, čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2 a 4, čl. 6 odst. 2 a 3 a čl. 8 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 471/2009 vytváří společný rámec pro systematické vytváření evropské statistiky týkající se obchodu se zbožím se třetími zeměmi.

(2)

Je třeba uvést do souladu rozsah statistik zahraničního obchodu se zvláštními celními režimy, aby se zabránilo dvojímu započítávání obchodních toků a upřesnit, které zboží nebo pohyby jsou z metodických důvodů vyňaty ze statistik zahraničního obchodu.

(3)

K dosažení harmonizace při sestavování statistik zahraničního obchodu by měly být upřesněny údaje ze záznamů o dovozu a vývozu včetně toho, jaké kódy se mají používat.

(4)

Z metodických důvodů by měla být přijata ustanovení použitelná na zvláštní zboží nebo pohyby.

(5)

K dosažení harmonizace při sestavování statistik obchodu členěných podle podnikových ukazatelů a úhrnných statistik obchodu členěných podle fakturační měny by měla být definována metodika jejich vytváření.

(6)

Měla by být přijata ustanovení týkající se předávání údajů členskými státy Komisi (Eurostatu) a revize statistik, aby byla zajištěna srovnatelnost a přesnost údajů.

(7)

Měla by být provedena revize kódů povahy transakcí, aby bylo možno označit zboží, které je určeno ke zpracování dle smlouvy a vrací se do země, ze které bylo poprvé vyvezeno.

(8)

Měla by být přijata opatření, která zajistí poskytování statistických údajů pro případ, že další zjednodušení celních formalit a kontrol povede k nedostupnosti celních údajů; jde především o zjednodušení podle článku 116 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (modernizovaný celní kodex) (2).

(9)

Nařízení Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu (3), by proto mělo být zrušeno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistiku obchodu se zbožím s třetími zeměmi,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Vyloučené zboží a pohyby

Zboží a pohyby uvedené v příloze I se vylučují ze statistik zahraničního obchodu.

KAPITOLA 2

DEFINICE A UPŘESNĚNÍ ÚDAJŮ

Článek 2

Kódy obchodních toků

Pro údaje o obchodních tocích získané z celních záznamů se použijí tyto kódy:

1

pokud jde o záznam dovozu,

2

pokud jde o záznam vývozu.

Článek 3

Referenční období

1.   Referenčním obdobím je kalendářní rok a měsíc, ve kterém je zboží dovezeno nebo vyvezeno.

Pokud záznamy o dovozu a vývozu vycházejí z údajů v celním prohlášení, je referenčním obdobím kalendářní rok a měsíc, ve kterém celní orgány přijaly toto prohlášení.

2.   Údaj o referenčním období je ve tvaru šestimístného číselného kódu, kde první čtyři čísla označují rok a poslední dvě měsíc.

Článek 4

Statistická hodnota

1.   Statistická hodnota je založena na hodnotě, kterou má zboží v okamžiku a na místě přechodu hranic členského státu určení, pokud jde o dovoz, a členského státu skutečného vývozu, pokud jde o vývoz.

Statistická hodnota se vypočítá na základě hodnoty zboží uvedené v odstavci 2, v případě potřeby se upraví o náklady na dopravu a pojištění v souladu s odstavcem 4.

2.   S ohledem na zásady oceňování stanovené v dohodě o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu (Dohoda WTO o celních hodnotách) je hodnota dovezeného nebo vyvezeného zboží:

a)

v případě prodeje nebo nákupu cena, která byla nebo má být za dovezené nebo vyvezené zboží skutečně zaplacena, nikoliv však libovolná nebo fiktivní hodnota;

b)

v ostatních případech cena, která by byla zaplacena v případě prodeje nebo nákupu.

Celní hodnota se použije, jestliže byla stanovena v souladu s celním kodexem pro zboží propuštěné do volného oběhu.

3.   Hrubá hodnota zboží, kterého se týkají zpracovatelské operace, se stanoví takto:

a)

hodnota zboží, které má projít zpracováním, se určí jako hodnota nezpracovaného zboží;

b)

hodnota zboží po zpracování se určí jako hodnota nezpracovaného zboží plus přidaná hodnota za zpracovatelskou operaci.

4.   Hodnotu uvedenou v odstavcích 2 a 3 lze v případě nutnosti upravit tak, že statistická hodnota bude obsahovat výhradně náklady na dopravu a pojištění v celé jejich výši, které vznikly při doručení zboží z místa odeslání:

a)

na hranice členského státu určení při dovozu (hodnota typu CIF);

b)

na hranice členského státu skutečného vývozu při vývozu (hodnota typu FOB).

5.   Statistická hodnota se vyjádří v národní měně členského státu, ve kterém se podává celní prohlášení. Je-li k vyjádření statistické hodnoty v národní měně třeba převést měnu, použijí se tyto směnné kurzy:

a)

kurz, který je v souladu s ustanoveními o převodu měny stanovenými v celním kodexu platný v době přijetí celního prohlášení, nebo, není-li to možné,

b)

referenční kurz platný v době dovozu nebo vývozu zboží, který stanoví Evropská centrální banka pro členské státy v eurozóně, nebo oficiální kurz stanovený členskými státy, které nepatří do eurozóny.

Článek 5

Množství

Údaje o množství se uvádí takto:

a)

vlastní hmotnost vyjádřená v kilogramech, což je hmotnost zboží bez veškerých obalů;

b)

a v doplňkové jednotce vyjádřené v příslušné měrné jednotce podle platné kombinované nomenklatury.

Článek 6

Dovážející a vyvážející členské státy

1.   Údaje o dovozu nebo vývozu členských států se kódují v souladu s klasifikací zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Evropské unie a statistiku obchodu mezi členskými státy stanovenou Komisí (dále jen „geonomenklatura“).

2.   Údaje o členském státě, ve kterém bylo podáno celní prohlášení, označují členský stát, u jehož celní správy bylo celní prohlášení podáno nebo, pokud je použit zjednodušený postup stanovený v celním kodexu, u jehož celní správy bylo podáno doplňkové prohlášení a se souhlasem celních orgánů učiněn příslušný zápis do záznamů deklaranta.

3.   V případě dovozu údaje o členském státě určení označují členský stát, o kterém je v době propuštění do příslušného celního režimu známo, že bude příjemcem odesílaného zboží, aniž by v některém jiném členském státě došlo k obchodním transakcím nebo jiným operacím, které mění právní status zboží.

Není-li možné určit členský stát určení, označují údaje členský stát, ve kterém se zboží nachází v době propuštění do příslušného celního režimu.

Jestliže má být dovezené zboží přepracováno pod celním dohledem, je členským státem určení členský stát, v němž proběhlo první přepracování.

4.   V případě vývozu údaje o členském státě skutečného vývozu označují členský stát, o kterém je v době propuštění do příslušného celního režimu známo, že je odesílatelem zboží, aniž by v některém jiném členském státě před propuštěním do příslušného celního režimu došlo k obchodním transakcím nebo jiným operacím, které mění právní status zboží.

Je-li zboží po přepracování pod celním dohledem vyvezeno, je členským státem skutečného vývozu členský stát, v němž proběhlo poslední přepracování.

Článek 7

Partnerské země

1.   Údaje o partnerských zemích se kódují v souladu s platnou geonomenklaturou.

2.   V případě dovozu označují údaje o zemi původu zemi, ve které je zboží vyrobeno jako celek nebo ve které v souladu s celním kodexem, který stanoví pravidla o nepreferenčním původu zboží, alespoň došlo k jeho podstatné přeměně.

Údaje o zemi odeslání označují třetí zemi, ze které bylo zboží odesláno do členského státu určení, aniž by v některé jiné třetí zemi, došlo k obchodním transakcím nebo jiným operacím, které mění právní status zboží.

3.   V případě vývozu označují údaje o zemi posledního známého určení třetí zemi, o které je v době propuštění do příslušného celního režimu nebo celně schváleného určení známo, že bude posledním příjemcem zboží.

Článek 8

Kód zboží

Údaje o zboží se kódují:

a)

v případě dovozu podle kódu zboží podpoložky Taric;

b)

v případě vývozu podle kódu zboží podpoložky kombinované nomenklatury.

Článek 9

Statistický postup

1.   Statistický postup určí různé ukazatele používané k rozlišení obchodních transakcí, především podle jejich zařazení v celním režimu.

2.   Je-li to možné, je kódem statistického postupu kód, který se odvodí ze čtyřmístného kódu označujícího deklarovaný postup podle celního kodexu. Použijí se tyto kódy:

1

běžný dovoz nebo vývoz,

2

dovoz nebo vývoz dotčený celním režimem aktivního zušlechťovacího styku,

3

dovoz nebo vývoz dotčený celním režimem pasivního zušlechťovacího styku,

9

dovoz nebo vývoz, který není zaznamenán z celních prohlášení.

Článek 10

Povaha transakce

1.   Povaha transakce určí různé ukazatele, které jsou třeba ke stanovení rozsahu obchodu se zbožím na základě celních prohlášení, aby bylo možné sladit obchodní statistiky pro účely platební bilance a národních účtů a jiných statisticky významných ukazatelů.

2.   Údaje o povaze transakce se kódují v souladu s přílohou II. Členské státy použijí kódy ve sloupci A nebo kombinaci kódů ve sloupci A a jejich rozdělení ve sloupci B uvedené v zmíněné příloze.

Článek 11

Preferenční zacházení při dovozu

1.   Údaje o preferenčním zacházení se týkají sazebního zacházení, které je označeno kódem preference podle klasifikace stanovené v celním kodexu.

2.   Údaje se týkají preferenčního zacházení, které celní orgány použily nebo použijí.

Článek 12

Druh dopravy

1.   Údaje o druhu dopravy na hranici a druhu dopravy ve vnitrozemí se kódují podle přílohy III.

Druh dopravy na hranici označuje aktivní způsob dopravy, kterým má zboží při vývozu opustit statistické území Evropské unie a při dovozu na statistické území Evropské unie vstoupit.

Druh dopravy ve vnitrozemí v případě potřeby označuje aktivní způsob dopravy ve vnitrozemí, kterým se zboží při dovozu dostává na místo určení, nebo kterým má při vývozu opustit místo odeslání.

2.   Pro údaje o kontejneru se použijí tyto kódy:

0

pokud zboží při překročení hranic statistického území Evropské unie není přepravováno v kontejnerech,

1

pokud zboží při překročení hranic statistického území Evropské unie je přepravováno v kontejnerech.

Článek 13

Identifikace obchodníka

Údajem o obchodníkovi je odpovídající identifikační číslo, které se při dovozu přiděluje dovozci/příjemci a při vývozu vývozci/odesílateli.

Článek 14

Fakturační měna

Je-li to možné, údaje o fakturační měně se získávají z celního prohlášení a kódují se takto:

0

pokud je měna uvedena v národní měně členského státu, který nepatří do eurozóny,

1

pokud je měna uvedena v eurech,

2

pokud je měna uvedena v amerických dolarech,

3

pokud je měna uvedena v jiné měně než národní měně členského státu, který nepatří do eurozóny, v jiné měně než euro nebo americký dolar.

KAPITOLA 3

SESTAVOVÁNÍ STATISTIK OBCHODU PODLE PODNIKOVÝCH UKAZATELŮ A STATISTIK OBCHODU V ČLENĚNÍ PODLE FAKTURAČNÍ MĚNY

Článek 15

Sestavování statistik obchodu podle podnikových ukazatelů

1.   Národní statistické úřady sestaví roční statistiky obchodu podle podnikových ukazatelů.

2.   Statistickými jednotkami jsou podniky definované v příloze nařízení Rady (EHS) č. 696/93 (4).

3.   Statistické jednotky jsou vytvářeny tak, že k identifikačnímu číslu obchodníka podle článku 13 se v souladu s proměnnou 1.7a podle přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 (5) přiřadí právní jednotka figurující v registru hospodářských subjektů.

4.   K zajištění identifikace obchodníka a jeho propojení s údaji v registru hospodářských subjektů mají národní statistické úřady přístup k registračním a identifikačním údajům hospodářských subjektů poskytovaným v souladu s celními předpisy Evropské unie. Na žádost národních statistických úřadů poskytnou orgány zodpovědné za přidělení registračního identifikačního čísla pro hospodářský subjekt přístup k údajům uvedeným v příloze 38d nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (6).

5.   Uvádějí se tyto ukazatele:

a)

obchodní toky;

b)

statistická hodnota;

c)

partnerská země;

d)

kód zboží na úrovni třídy nebo dvoumístného kódu uvedený v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 (7);

e)

počet podniků;

f)

činnost, kterou podnik vykonává, na úrovni sekce nebo dvoumístného kódu podle statistické klasifikace ekonomických činností (NACE), jak je stanoveno v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (8);

g)

velikostní skupina posuzovaná podle počtu zaměstnanců v souladu s definicemi ukazatelů pro strukturální statistiku podnikání stanovenými v příloze I nařízení Komise (ES) č. 250/2009 (9).

6.   Uvedou se tyto soubory údajů:

a)

míra shody mezi obchodním rejstříkem a registrem hospodářských subjektů;

b)

obchod podle činnosti a velikostní skupiny podniku;

c)

podíl největších podniků, pokud jde o hodnotu obchodu podle činnosti;

d)

obchod podle partnerské země a činnosti;

e)

obchod podle počtu partnerských zemí a činnosti;

f)

obchod podle zboží a činnosti.

7.   Prvním referenčním rokem, pro který se sestavují roční statistiky, je rok 2010. Poté poskytují členské státy údaje za každý kalendářní rok.

8.   Statistiky se předkládají do 18 měsíců po uplynutí referenčního roku.

9.   Členské státy zajistí, že statistiky budou sestaveny tak, aby jejich šíření prováděné Komisí (Eurostatem) neumožnilo identifikaci podniku nebo obchodníka. Národní statistické úřady upřesní, na které údaje se vztahují ustanovení o zacházení s důvěrnými informacemi.

Článek 16

Sestavování statistik obchodu členěných podle fakturační měny

1.   Národní statistické úřady sestaví roční statistiky obchodu podle fakturační měny.

2.   Ve statistikách se vykazují tyto ukazatele:

a)

obchodní toky;

b)

statistická hodnota;

c)

fakturační měna v souladu s kódováním podle článku 14;

d)

celkem a v členění zboží podle tříd a oddílů platné Standardní mezinárodní klasifikace zboží (SITC) s uvedením těchto kódů:

1

suroviny kromě ropy v souladu se sekcemi 0–4 klasifikace SITC kromě oddílu 33,

2

ropa v souladu s oddílem 33 klasifikace SITC,

3

výrobky v souladu se sekcemi 5–8 klasifikace SITC.

3.   Prvním referenčním rokem, pro který se sestavují roční statistiky, je rok 2010. Poté poskytují členské státy údaje za každý druhý kalendářní rok.

4.   Statistiky se Komisi (Eurostatu) předávají do tří měsíců po uplynutí referenčního roku.

5.   Zdrojem údajů jsou v souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 471/2009 informace uvedené v celních prohlášeních. Pokud však u vývozu není fakturační měna v celním prohlášení uvedena, členské státy provedou průzkum za účelem sestavení vývozu s členěním podle fakturační měny, která poskytuje statistiku s přesnými výsledky.

KAPITOLA 4

ZVLÁŠTNÍ ZBOŽÍ NEBO POHYBY

Článek 17

Průmyslová zařízení

1.   Pro účely tohoto článku:

a)

„průmyslové zařízení“ je kombinací strojů, přístrojů, zařízení, vybavení, nástrojů a materiálů, které dohromady tvoří rozsáhlé stálé jednotky vyrábějící zboží nebo poskytující služby;

b)

„součást“ znamená dodávku pro průmyslové zařízení, která je složena ze zboží patřícího bez výjimky do stejné kapitoly KN;

c)

kód zboží týkající se součásti se sestaví takto:

i)

první čtyři číslice jsou 9880,

ii)

pátá a šestá číslice odpovídá kapitole KN, do které patří zboží, jež tvoří součást,

iii)

sedmá a osmá číslice je 0.

2.   Členské státy mohou sestavovat statistiky vývozu na úrovni součástí za podmínky, že souhrnná statistická hodnota daného průmyslového zařízení, pokud se nejedná o kompletní průmyslová zařízení pro opakované použití, přesahuje 3 miliony EUR. Uvedení množství není povinné.

Článek 18

Časově rozložené zásilky

1.   Pro účely tohoto článku znamená výraz „časově rozložené zásilky“ dodávku částí kompletní položky ve smontovaném či demontovaném stavu, které jsou z obchodních či přepravních důvodů zasílány během více než jednoho referenčního období.

2.   Referenční období pro dovoz a vývoz časově rozložených zásilek lze upravit tak, že se údaje ohlašují pouze jednou, a to v měsíci, ve kterém je dovezena či vyvezena poslední zásilka.

Článek 19

Lodě a letadla

1.   Pro účely tohoto článku:

a)

„loď“ znamená v souladu s kapitolou 89 klasifikace KN loď pro námořní plavbu, lodě k vlečení, válečné lodě a plovoucí konstrukce;

b)

„letadlo“ značí letadla spadající do kódu KN 8802 30 a 8802 40;

c)

„ekonomické vlastnictví“ znamená právo fyzické nebo právnické osoby využívat výhod spojených s používáním lodě či letadla v rámci hospodářské činnosti a přijetí s tím spojených rizik.

2.   Statistika zahraničního obchodu vykazuje jako dovoz a vývoz lodí a letadel pouze:

a)

převod ekonomického vlastnictví lodi či letadla z fyzické nebo právnické osoby usazené v třetí zemi na fyzickou nebo právnickou osobu usazenou v dovážejícím členském státě; tato transakce se vykazuje jako dovoz;

b)

převod ekonomického vlastnictví lodi či letadla z fyzické nebo právnické osoby usazené ve vyvážejícím členském státě na fyzickou nebo právnickou osobu usazenou v třetí zemi; tato transakce se vykazuje jako vývoz. Jde-li o novou loď či letadlo, vývoz se zaznamená v členském státě výroby;

c)

dovoz a vývoz lodí nebo letadel před či po zpracování dle smlouvy v souladu s přílohou II, poznámka 2.

3.   Statistiky zahraničního obchodu týkající se lodí a letadel se sestavují takto:

a)

množství je vyjádřeno v počtu kusů a v jakýchkoliv doplňkových jednotkách stanovených v KN, pokud se jedná o lodě, a podle vlastní hmotnosti a v doplňkových jednotkách u letadel;

b)

náklady na dopravu a pojištění se do statistické hodnoty nezahrnují;

c)

partnerskou zemí je:

i)

u pohybů podle odst. 2 písm. a) a b) členský stát, ve kterém je usazena fyzická či právnická osoba převádějící ekonomické vlastnictví lodi či letadla, pokud jde o dovoz, nebo v případě vývozu fyzická či právnická osoba, na kterou je převáděno ekonomické vlastnictví lodi či letadla,

ii)

třetí země výroby, pokud jde o dovoz, v případě nových lodí či letadel vyrobených mimo Evropskou unii,

iii)

u pohybů podle odst. 2 písm. c) třetí země, ve které je usazena fyzická či právnická osoba s ekonomickým vlastnictvím lodi či letadla (pokud jde o dovoz), či třetí země, která provádí zpracování dle smlouvy (pokud jde o vývoz);

d)

referenčním obdobím pro dovoz a vývoz, na které odkazuje odst. 2 písm. a) a b) je měsíc, ve kterém došlo k převodu vlastnictví.

4.   Na žádost národních statistických úřadů poskytnou orgány odpovědné za správu registrů lodí a letadel veškeré dostupné informace vedoucí ke zjištění změny v ekonomickém vlastnictví lodě nebo letadla, která se uskutečnila mezi fyzickou či právnickou osobou usazenou v členském státě a fyzickou či právnickou osobou usazenou ve třetí zemi.

Článek 20

Zboží dodávané do lodí a letadel

1.   Pro účely tohoto článku:

a)

„dodávka zboží do lodí a letadel“ znamená dodávku výrobků pro posádku a cestující, a dále pro provoz motorů, strojů a dalšího zařízení lodí či letadel;

b)

loď či letadlo se považují za majetek státu, ve kterém je usazena fyzická či právnická osoba s ekonomickým vlastnictvím lodi či letadla definovaném v čl. 19 odst. 1 písm. c).

2.   Statistiky zahraničního obchodu se týkají vývozu zboží dodávaného z území vyvážejícího členského státu do lodí a letadel patřících třetí zemi.

3.   Členské státy mohou pro zboží dodávané do lodí a letadel používat tyto kódy zboží:

:

9930 24 00

:

zboží kapitol KN 1 až 24,

:

9930 27 00

:

zboží kapitoly KN 27,

:

9930 99 00

:

zboží zařazené jinde.

Předávání údajů o množství je nepovinné, výjimku tvoří zboží kapitoly KN 27.

Pro partnerskou zemi lze také použít zjednodušený kód „QS“.

Článek 21

Zboží dodávané do zařízení na volném moři a z nich

1.   Pro účely tohoto článku:

a)

„zařízení na volném moři“ znamená zařízení a přístroje instalované a stojící na moři mimo statistické území dané země;

b)

„zboží dodávané do zařízení na volném moři“ znamená dodávku výrobků pro posádku a pro provoz motorů, strojů a dalšího vybavení zařízení na volném moři;

c)

„zboží vyrobené zařízením na volném moři nebo jeho prostřednictvím získané“ znamená produkty, které se těží z mořského dna nebo podloží, nebo výrobky, které zařízení na volném moři vyrábí.

2.   Statistika zahraničního obchodu vykazuje:

a)

dovoz, jestliže je zboží dodáváno:

i)

ze třetí země do zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má dovážející členský stát výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží,

ii)

ze zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má třetí země výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží, do dovážejícího členského státu,

iii)

ze zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má třetí země výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží, do zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má dovážející členský stát výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží;

b)

vývoz, jestliže je zboží dodáváno:

i)

do třetí země ze zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má vyvážející členský stát výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží,

ii)

z vyvážejícího členského státu do zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má třetí země výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží,

iii)

ze zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má vyvážející členský stát výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží, do zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má třetí země výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží.

3.   Členské státy mohou pro zboží dodávané do zařízení na volném moři používat tyto kódy zboží:

:

9931 24 00

:

zboží kapitol KN 1 až 24,

:

9931 27 00

:

zboží kapitoly KN 27,

:

9931 99 00

:

zboží zařazené jinde.

Předávání údajů o množství je nepovinné, výjimku tvoří zboží kapitoly KN 27.

Pro partnerskou zemi lze také použít zjednodušený kód „QW“.

Článek 22

Mořské produkty

1.   Pro účely tohoto článku:

a)

„mořské produkty“ značí produkty rybolovu, minerály a další použitelné produkty a všechny ostatní produkty, které ještě nebyly vyloženy loděmi pro námořní plavbu;

b)

loď se považuje za vlastnictví země, ve které je usazena fyzická či právnická osoba s ekonomickým vlastnictvím lodi definovaném v čl. 19 odst. 1 písm. c).

2.   Statistika zahraničního obchodu vykazuje jako dovoz a vývoz mořských produktů:

a)

vyložení mořských produktů v přístavech dovážejícího členského státu nebo jejich získání loděmi patřícími dovážejícímu členskému státu z lodí patřících třetí zemi. Tyto transakce se vykazují jako dovoz;

b)

vyložení mořských produktů v přístavech třetí země z lodí patřících vyvážejícímu členskému státu nebo jejich získání loděmi patřícími třetí zemi z lodí patřících vyvážejícímu členském státu. Tyto transakce se vykazují jako vývoz.

3.   Partnerskou zemí je třetí země, ve které je usazena fyzická či právnická osoba s ekonomickým vlastnictvím lodi, která provádí výlov (pokud se jedná o dovoz), nebo v případě vývozu třetí země, ve které jsou mořské produkty vykládány nebo kde je usazena fyzická či právnická osoba s ekonomickým vlastnictvím lodi, která mořské produkty získává.

4.   Pokud nedochází k rozporu s jinými předpisy práva Unie, mají národní statistické úřady přístup nejenom k údajům z celních prohlášení, ale i k jiným zdrojům údajů, jako jsou například prohlášení lodí zapsaných v národním registru o mořských produktech vyložených v třetích zemích.

Článek 23

Kosmické lodě

1.   Pro účely tohoto článku:

a)

„kosmická loď“ značí systém, který je schopen letět za hranice zemské atmosféry;

b)

„ekonomické vlastnictví“ znamená právo fyzické či právnické osoby využívat výhod spojených s používáním kosmické lodě v rámci hospodářské činnosti a přijetí s tím spojených rizik.

2.   Vypuštění kosmické lodě, u které došlo k převodu ekonomického vlastnictví mezi fyzickou či právnickou osobou usazenou v třetí zemi a fyzickou či právnickou osobou usazenou v členském státě, se vykazuje:

a)

jako dovoz v členském státě, ve kterém je usazen nový vlastník;

b)

jako vývoz v členském státě, ve kterém byla hotová kosmická loď postavena.

3.   Následující zvláštní ustanovení se použijí pro statistiku uvedenou v odstavci 2:

a)

statistická hodnota je definována jako hodnota kosmické lodi bez započtení nákladů na dopravu a pojištění;

b)

partnerskou zemí je třetí země, ve které byla hotová kosmická loď postavena (pokud se jedná o dovoz), při vývozu pak třetí země, ve které je usazen nový vlastník.

4.   Pokud nedochází k rozporu s jinými předpisy práva Unie, mají národní statistické úřady přístup nejenom k celním prohlášením, ale i k veškerým dostupným zdrojům údajů nezbytným k zajištění shody s tímto článkem.

Článek 24

Elektřina a plyn

1.   Kromě celních prohlášení mohou národní statistické úřady požadovat, aby příslušné údaje týkající se zaznamenávání dovozu a vývozu elektřiny a plynu mezi statistickým územím členského státu a třetími zeměmi byly poskytovány přímo hospodářskými subjekty, které vlastní nebo provozují sítě přenosových soustav pro elektřinu nebo plyn.

2.   Údaje o statistické hodnotě předávané Komisi (Eurostatu) lze založit na odhadech. O metodice, kterou hodlají použít k provedení odhadu, informují členské státy Komisi (Eurostat) předem.

Článek 25

Zboží vojenské povahy

1.   Statistiky zahraničního obchodu zahrnují dovoz a vývoz zboží určeného pro vojenské účely.

2.   Členské státy mohou předávat méně podrobné informace, než je uvedeno v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 471/2009, spadají-li tyto informace do vojenského tajemství v souladu s platnými definicemi v členském státě. Komisi (Eurostatu) je však třeba předávat alespoň údaje o celkové měsíční statistické hodnotě dovozu a vývozu.

KAPITOLA 5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 26

Předávání evropských statistik týkajících se dovozu a vývozu zboží

1.   Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření, aby zajistily, že údaje předávané Komisi (Eurostatu) jsou vyčerpávající a vyhovují kritériím kvality uvedeným v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 471/2009.

2.   Statistické údaje předávané Komisi (Eurostatu) jsou uváděny v národní měně členského státu, který statistiku sestavil.

3.   Jestliže jsou měsíční výsledky předávané Komisi (Eurostatu) revidovány, členské státy předají revidované údaje nejpozději během měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly revidované údaje k dispozici.

Článek 27

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1917/2000 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2010.

Nadále se použije pro údaje týkající se referenčních období před 1. lednem 2010.

Článek 28

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 14.

(4)  Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 61, 5.3.2008, s. 6.

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 65.

(8)  Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 86, 31.3.2009, s. 1.


PŘÍLOHA I

SEZNAM ZBOŽÍ A POHYBŮ VYLOUČENÝCH ZE STATISTIKY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

a)

Měnové zlato.

b)

Platební prostředky, které jsou zákonnými platidly a cennými papíry, včetně prostředků, které jsou platbami za služby jako například poštovné, daně, uživatelské poplatky.

c)

Zboží pro dočasné použití či po něm (například nájem, půjčka, operační leasing), pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

není nebo nebylo plánováno či uskutečněno žádné přepracování,

předpokládaná doba dočasného použití neměla nebo nemá nepřesáhnout 24 měsíců,

nedošlo nebo nemá dojít ke změně vlastnictví.

d)

Zboží, které se pohybuje mezi:

členským státem a jeho územními enklávami v třetích zemích a

hostitelským členským státem a územními enklávami třetích zemí nebo mezinárodními organizacemi.

Územní enklávy zahrnují velvyslanectví a národní ozbrojené síly umístěné mimo území mateřské země.

e)

Zboží používané jako nosič informací zpracovaných na zakázku odběratele včetně softwaru.

f)

Software, který se stahuje z internetu.

g)

Bezplatně dodané zboží, které samo o sobě není předmětem obchodní transakce, jestliže jediným účelem jeho pohybu je příprava nebo podpora plánované následné obchodní transakce ve smyslu předvedení vlastností zboží nebo služeb, jako je například:

reklamní materiál,

obchodní vzorky.

h)

Zboží určené k opravě a po opravě a náhradní díly určené k jeho opravě a při ní nahrazené nefunkční díly.

i)

Dopravní prostředky, které se při výkonu práce pohybují, včetně odpalovacích zařízení kosmických lodí během vystřelení do vesmíru.

j)

Zboží, na které bylo celním orgánům podáno ústní celní prohlášení a které je buď obchodní povahy, přičemž jeho hodnota nepřesahuje statistický práh ve výši 1 000 EUR nebo hmotnost 1 000 kilogramů, anebo je neobchodní povahy.

k)

Zboží propuštěné do volného oběhu poté, co bylo předmětem celního režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo zpracování pod celním dohledem.


PŘÍLOHA II

SEZNAM KÓDŮ POVAHY TRANSAKCÍ

A

B

1.

Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví z rezidenta na nerezidenta za finanční či jiné protiplnění (s výjimkou transakcí uvedených v bodech 2, 7 a 8)

1.

Přímý nákup/prodej

2.

Dodávka pro prodej po schválení či po vyzkoušení, pro dodávku či zprostředkování obchodním zástupcem

3.

Výměnný obchod (náhrada ve zboží)

4.

Finanční leasing (koupě na splátky) (1)

9.

Jiné

2.

Vrácení zboží a bezplatná náhrada za zboží po registraci původní transakce

1.

Vrácení zboží

2.

Náhrada za vrácené zboží

3.

Náhrada (např. v záruce) za nevrácené zboží

9.

Jiné

3.

Transakce zahrnující převod vlastnictví bez finančního či jiného protiplnění (např. zásilky s pomocí)

 

4.

Operace za účelem zpracování (2) dle smlouvy (bez převodu vlastnictví na zpracovatele).

1.

Zboží, které se má vrátit do členského státu, ze kterého bylo poprvé vyvezeno

2.

Zboží, které se nemá vrátit do členského státu, ze kterého bylo poprvé vyvezeno

5.

Operace po zpracování dle smlouvy (bez převodu vlastnictví na zpracovatele)

1.

Zboží, které se vrací do členského státu, ze kterého bylo poprvé odesláno

2.

Zboží, které se nevrací do členského státu, ze kterého bylo poprvé odesláno

6.

Jednotlivé transakce zaznamenávané pro vnitrostátní účely

 

7.

Operace dle projektů společné obrany nebo jiných společných mezivládních výrobních programů

 

8.

Transakce zahrnující dodávky stavebních materiálů a technického zařízení pro práce pozemního a inženýrského stavitelství v rámci všeobecné dodavatelské smlouvy, které nevyžadují vystavení faktury za jednotlivé položky smlouvy, ale za její celek

 

9.

Transakce, které nelze zařadit pod žádný z uvedených kódů

1.

Nájem, půjčka a operační leasing s dobou trvání překračující 24 měsíců

9.

Jiné


(1)  Finanční leasing se týká operací, u nichž se hodnota pronajatého zařízení vypočte tak, aby v ní byla zahrnuta skutečná celá hodnota zboží. Rizika a výhody vyplývající z vlastnických práv přecházejí na nájemce. Po vypršení smlouvy se nájemce stává zákonným vlastníkem zboží.

(2)  Zpracování zahrnuje operace (přeměnu, stavbu, montáž, vylepšení, renovaci …) s cílem vyrobit nový nebo skutečně vylepšený výrobek. To neznamená nutně změnu klasifikace výrobku. Zpracovatelské operace provedené k tíži zpracovatele nejsou v této položce obsaženy a je třeba je zaznamenat v položce 1 sloupce A.


PŘÍLOHA III

KÓDY DRUHŮ DOPRAVY

Kód

Název

1

Námořní doprava

2

Železniční doprava

3

Silniční doprava

4

Letecká doprava

5

Poštovní zásilka

7

Pevná přepravní zařízení

8

Vnitrozemská vodní doprava

9

Vlastní pohon


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU