(EU) č. 96/2010Nařízení Komise (EU) č. 96/2010 ze dne 4. února 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1982/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde o práh zjednodušení, obchod podle podnikových ukazatelů, zvláštní zboží a pohyby a o kódy povahy transakcí

Publikováno: Úř. věst. L 34, 5.2.2010, s. 1-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. února 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. února 2010 Nabývá účinnosti: 25. února 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 96/2010

ze dne 4. února 2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1982/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde o práh zjednodušení, obchod podle podnikových ukazatelů, zvláštní zboží a pohyby a o kódy povahy transakcí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 (1), a zejména na čl. 3 odst. 4, čl. 9 odst. 1, čl. 10 odst. 4, čl. 12 odst. 1, čl. 12 odst. 2, čl. 12 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 638/2004 bylo provedeno nařízením Komise (ES) č. 1982/2004 (2).

(2)

Měl by být stanoven práh zjednodušení, který umožní stranám poskytovat menší množství údajů, aby se snížila zátěž, kterou podávání zpráv znamená pro poskytovatele statistických informací.

(3)

K zajištění harmonizovaného sestavování statistik obchodu podle podnikových ukazatelů by měla být definována metodika vytváření těchto statistik.

(4)

Ustanovení týkající se zvláštního zboží a pohybů by měla být z metodických důvodů upravena.

(5)

Aby byla zajištěna úplnost údajů ohledně množství, měly by statistické údaje zasílané Komisi (Eurostatu) obsahovat odhady vlastní hmotnosti, pokud příslušné údaje nebyly poskytnuty.

(6)

Měla by být provedena revize kódů povahy transakcí, aby bylo možno označit zboží, které je určeno ke zpracování dle smlouvy a vrací se do členského státu, ze kterého bylo poprvé odesláno.

(7)

Nařízení (ES) č. 1982/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1982/2004 se mění takto:

1)

V článku 13 se vkládá nový odstavec 3a, který zní:

„3a.   Členské státy, které v souladu se zjednodušenými pravidly podle čl. 10 odst. 4 nařízení (ES) č. 638/2004 uplatňují prahy, zajistí, aby hodnota obchodu stran využívajících zjednodušení dosáhla nejvýše 6 % celkové hodnoty obchodu příslušného členského státu.“

2)

Vkládá se nová kapitola 4a, která zní:

„KAPITOLA 4a

OBCHOD PODLE PODNIKOVÝCH UKAZATELŮ

Článek 13a

Sestavování statistik obchodu podle podnikových ukazatelů

1.   Vnitrostátní orgány sestavují roční statistiky obchodu podle podnikových ukazatelů.

2.   Statistickými jednotkami jsou podniky definované v příloze nařízení Rady (EHS) č. 696/93 (3).

3.   Statistické jednotky jsou vytvářeny tak, že k identifikačnímu číslu strany odpovědné za poskytování informací podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 638/2004 se v souladu s proměnnou 1.7a podle přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 (4) přiřadí právní jednotka figurující v registru hospodářských subjektů.

4.   Uvádějí se tyto ukazatele:

a)

obchodní toky;

b)

statistická hodnota;

c)

partnerský členský stát;

d)

kód zboží na úrovni třídy nebo dvoumístného kódu uvedený v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 (5);

e)

počet podniků;

f)

činnost, kterou podnik vykonává, na úrovni sekce nebo dvoumístného kódu podle statistické klasifikace ekonomických činností (NACE), jak je stanoveno v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (6);

g)

velikostní skupina posuzovaná podle počtu zaměstnanců v souladu s definicemi ukazatelů pro strukturální statistiku podniků stanovenými v příloze I nařízení Komise (ES) č. 250/2009 (7).

5.   Uvádějí se tyto soubory údajů:

a)

míra shody mezi obchodním rejstříkem a registrem hospodářských subjektů;

b)

obchod podle činnosti a velikostní skupiny podniku;

c)

podíl největších podniků, pokud jde o hodnotu obchodu podle činnosti;

d)

obchod podle partnerského členského státu a činnosti;

e)

obchod podle počtu partnerských členských států a činnosti;

f)

obchod podle zboží a činnosti.

6.   Prvním referenčním rokem, pro který se sestavují roční statistiky, je rok 2009. Poté poskytují členské státy údaje za každý kalendářní rok.

7.   Statistiky se předkládají do 18 měsíců po uplynutí referenčního roku.

8.   Členské státy zajistí, že statistiky budou sestaveny tak, aby jejich šíření prováděné Komisí (Eurostatem) neumožnilo identifikaci podniku nebo obchodníka. Vnitrostátní orgány upřesní, na které údaje se vztahují ustanovení o zacházení s důvěrnými informacemi.

3)

V článku 16 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Referenční období pro přijetí či odeslání rozložených zásilek lze upravit tak, že se údaje vykazují pouze jednou, a to v měsíci, ve kterém je přijata či odeslána poslední zásilka.“

4)

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Lodě a letadla

1.   Pro účely tohoto článku:

a)

„loď“ znamená v souladu s kapitolou 89 klasifikace KN loď pro námořní plavbu, lodě k vlečení, válečné lodě a plovoucí konstrukce;

b)

„letadlo“ značí letadla zařazená pod kód KN 8802 30 a 8802 40;

c)

„ekonomické vlastnictví“ znamená právo osoby povinné k dani využívat výhod spojených s používáním lodě či letadla v rámci hospodářské činnosti a přijetí s tím spojených rizik.

2.   Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy týkající se lodí a letadel vykazuje jako odeslání a přijetí pouze:

a)

převod ekonomického vlastnictví lodi či letadla z osoby povinné k dani usazené v jiném členském státě na osobu povinnou k dani usazenou ve vykazujícím členském státě. Tato transakce se vykazuje jako přijetí;

b)

převod ekonomického vlastnictví lodi či letadla z osoby povinné k dani usazené ve vykazujícím členském státě na osobu povinnou k dani usazenou v jiném členském státě. Tato transakce se vykazuje jako odeslání. Jde-li o novou loď či letadlo, odeslání bude zaznamenáno ve členském státě, kde byla loď či letadlo vyrobeny;

c)

přijetí a odeslání lodí či letadel před či po zpracování dle smlouvy, jak jsou definovány v příloze III, poznámka pod čarou 2.

3.   V případě lodí a letadel použijí členské státy následující zvláštní ustanovení o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy:

a)

množství je vyjádřeno v počtech kusů a v doplňkových jednotkách stanovených v KN, pokud se jedná o lodě, a podle vlastní hmotnosti a v doplňkových jednotkách u letadel;

b)

statistická hodnota je celková částka, která je fakturována – bez započtení nákladů na dopravu a pojištění – v případě prodeje či nákupu lodi nebo letadla;

c)

partnerským členským státem je:

i)

u pohybů podle odst. 2 písm. a) a b) členský stát, ve kterém je usazena osoba povinná k dani převádějící ekonomické vlastnictví lodi či letadla (při přijetí), či osoba povinná k dani, na kterou je převáděno ekonomické vlastnictví lodi či letadla (při odeslání),

ii)

členský stát výroby (při přijetí) v případě nové lodi či letadla,

iii)

u pohybů podle odst. 2 písm. c) členský stát, ve kterém je usazena osoba povinná k dani s ekonomickým vlastnictvím lodi či letadla (při přijetí), či členský stát, který provádí zpracování dle smlouvy (při odeslání);

d)

referenčním období pro přijetí a odeslání, na které odkazuje odst. 2 písm. a) a b) je měsíc, ve kterém došlo k převodu ekonomického vlastnictví.

4.   Na žádost vnitrostátních orgánů poskytnou orgány odpovědné za správu registrů lodí a letadel veškeré dostupné informace vedoucí ke zjištění změny v ekonomickém vlastnictví lodě nebo letadla, která se uskutečnila mezi osobami povinnými k dani usazenými v členských státech přijetí a odeslání.“

5)

V čl. 19 odst. 1 se písm. b) se nahrazuje tímto:

„b)

loď či letadlo se považují za vlastnictví členského státu, ve kterém je usazena osoba povinná k dani s ekonomickým vlastnictvím lodi či letadla definovaném v čl. 17 odst. 1 písm. c).“

6)

Článek 20 se nahrazuje tímto:

„Článek 20

Zboží dodávané do zařízení na volném moři a z nich

1.   Pro účely tohoto článku:

a)

„zařízení na volném moři“ znamená zařízení a přístroje instalované a stojící na moři mimo statistické území jakéhokoliv členského státu;

b)

„zboží dodávané do zařízení na volném moři“ znamená dodávku výrobků pro posádku a pro provoz motorů, strojů a dalšího vybavení zařízení na volném moři;

c)

„zboží vyrobené zařízením na volném moři nebo jeho prostřednictvím získané“ znamená produkty, které se těží z mořského dna nebo podloží, nebo výrobky, které zařízení na volném moři vyrábí.

2.   Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy vykazuje:

a)

přijetí, jestliže je zboží dodáváno:

i)

z jiného členského státu do zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má vykazující členský stát výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží,

ii)

ze zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má jiný členský stát výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží, do vykazujícího členského státu,

iii)

ze zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má jiný členský stát výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží, do zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má přijímající členský stát výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží;

b)

odeslání, jestliže je zboží dodáváno:

i)

do jiného členského státu ze zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má vykazující členský stát výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží,

ii)

do zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má jiný členský stát výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží, z vykazujícího členského státu,

iii)

do zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má jiný členský stát výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží, ze zařízení na volném moři, které je instalováno v oblasti, kde má odesílající členský stát výhradní právo těžby z místního mořského dna nebo podloží.

3.   Členské státy použijí pro zboží dodávané do zařízení na volném moři následující kódy zboží:

9931 24 00: zboží kapitol KN 1 až 24,

9931 27 00: zboží kapitoly KN 27,

9931 99 00: zboží zařazené jinde.

U těchto dodávek, s výjimkou zboží uvedeného v kapitole KN 27, není předávání údajů o množství povinné, a lze použít pro partnerskou zemi zjednodušený kód „QV“.“

7)

Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

Mořské produkty

1.   Pro účely tohoto článku:

a)

„mořské produkty“ značí produkty rybolovu, minerály a další použitelné produkty a všechny ostatní produkty, které ještě nebyly vyloženy loděmi pro námořní plavbu;

b)

loď se považuje za vlastnictví členského státu, ve kterém je usazena osoba povinná k dani s ekonomickým vlastnictvím lodi definovaném v čl. 17 odst. 1 písm. c).

2.   Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde o mořské produkty, vykazuje jako přijetí a odeslání:

a)

vyložení mořských produktů v přístavech vykazujícího členského státu nebo jejich získání loděmi patřícími vykazujícímu členskému státu z lodí patřících jinému členském státu. Tyto transakce se vykazují jako přijetí;

b)

vyložení mořských produktů v přístavech jiného členského státu z lodí patřících vykazujícímu členskému státu, nebo jejich získání loděmi patřícími jinému členském státu z lodí patřících vykazujícímu členském státu. Tyto transakce se vykazují jako odeslání.

3.   Partnerský členský stát je členský stát, ve kterém je usazena osoba povinná k dani s ekonomickým vlastnictvím lodi, která provádí výlov (při přijetí), nebo jiný členský stát, ve kterém jsou mořské produkty vykládány nebo kde je usazena osoba povinná k dani s ekonomickým vlastnictvím lodi, která mořské produkty získává (při odeslání).

4.   Pokud nedochází k rozporu s jinými předpisy práva Unie, mají vnitrostátní orgány přístup nejenom k údajům ze systému Intrastat nebo z celních prohlášení, ale i k veškerým dostupným zdrojům údajů, které mohou potřebovat pro použití tohoto článku.“

8)

Článek 22 se nahrazuje tímto:

„Článek 22

Kosmické lodě

1.   Pro účely tohoto článku:

a)

„kosmická loď“ značí systém, který je schopen letět za hranice zemské atmosféry;

b)

„ekonomické vlastnictví“ znamená právo osoby povinné k dani využívat výhod spojených s používáním kosmické lodě v rámci hospodářské činnosti a přijetí s tím spojených rizik.

2.   Vypuštění kosmické lodě, u které došlo k převodu ekonomického vlastnictví mezi dvěma osobami povinnými k dani usazenými v různých členských státech, se vykazuje:

a)

jako odeslání v členském státě, ve kterém byla hotová kosmická loď postavena;

b)

jako přijetí v členském státě, kde je usazen nový vlastník.

3.   Následující zvláštní ustanovení se použijí pro statistiku uvedenou v odstavci 2:

a)

statistická hodnota je definována jako hodnota kosmické lodi bez započtení nákladů na přepravu a pojištění;

b)

partnerským členským státem je členský stát, ve kterém byla hotová kosmická loď postavena (při přijetí) a členský stát, ve kterém je usazen nový vlastník (při odeslání).

4.   Pokud nedochází k rozporu s jinými předpisy práva Unie, mají vnitrostátní orgány přístup nejenom k údajům ze systému Intrastat nebo z celních prohlášení, ale i k veškerým dostupným zdrojům údajů, které mohou potřebovat pro použití tohoto článku.“

9)

Článek 25 se nahrazuje tímto:

„Článek 25

1.   Souhrnné údaje uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 638/2004 jsou pro každý tok definovány jako celková hodnota obchodu s ostatními členskými státy. Členské státy patřící do eurozóny dále poskytují přehled výrobků, uspořádaný podle tříd platné Standardní mezinárodní klasifikace zboží, se kterými obchodují mimo eurozónu.

2.   Členské státy učiní všechna nezbytná opatření, aby se zajistilo, že obchodní údaje uvedené společnostmi nad stanoveným prahem podle článku 13 jsou vyčerpávající a splňují kritéria kvality uvedená v článku 13 nařízení (ES) č. 638/2004.

3.   Úpravy učiněné při použití článku 12 nařízení (ES) č. 638/2004 se předají Eurostatu v rozčlenění alespoň podle partnerského členského státu a kódu zboží na úrovni kapitol KN.

4.   Jestliže údaj o statistické hodnotě nebyl poskytnut, provedou členské státy odhad statistické hodnoty zboží.

5.   Jestliže strany odpovědné za poskytování informací podle čl. 9 odst. 1 neposkytnou údaje týkající se vlastní hmotnosti, provedou odhad členské státy. K odhadu vlastní hmotnosti poskytne Komise (Eurostat) členským státům koeficienty.

6.   Členské státy, které upravily referenční období v souladu čl. 3 odst. 1, zajistí, aby Komise (Eurostat) obdržela údaje za každý měsíc, případně odhady těchto údajů, jestliže referenční období pro daňové účely neodpovídá kalendářnímu měsíci.

7.   Členské státy předávají údaje označené jako důvěrné Komisi (Eurostatu) tak, aby mohly být zveřejněny alespoň na úrovni kapitol KN, je-li tím zajištěna jejich důvěrnost.

8.   Jestliže jsou měsíční výsledky předávané Komisi (Eurostatu) revidovány, členské státy předají revidované výsledky nejpozději během měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly revidované údaje k dispozici.“

10)

Příloha III nařízení (ES) č. 1982/2004 se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije od 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. února 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 343, 19.11.2004, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 61, 5.3.2008, s. 6.

(5)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 65.

(6)  Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 86, 31.3.2009, s. 1.“


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

SEZNAM KÓDŮ POVAHY TRANSAKCÍ

A

B

1.

Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví z rezidenta na nerezidenta za finanční či jiné protiplnění (s výjimkou transakcí uvedených v bodech 2, 7 a 8)

1.

Přímý nákup/prodej

2.

Dodávka pro prodej po schválení či po vyzkoušení, pro dodávku či zprostředkování obchodním zástupcem

3.

Výměnný obchod (náhrada ve zboží)

4.

Finanční leasing (koupě na splátky) (1)

9.

Jiné

2.

Vrácení zboží a bezplatné náhrady za zboží po registraci původní transakce

1.

Vrácení zboží

2.

Náhrada za vrácené zboží

3.

Náhrada (např. v záruce) za nevrácené zboží

9.

Jiné

3.

Transakce zahrnující převod vlastnictví bez finančního či jiného protiplnění (např. zásilky s pomocí)

 

4.

Operace za účelem zpracování (2) dle smlouvy (bez převodu vlastnictví na zpracovatele)

1.

Zboží, které se má vrátit do členského státu, ze kterého bylo poprvé odesláno

2.

Zboží, které se nemá vrátit do členského státu, ze kterého bylo poprvé odesláno

5.

Operace po zpracování dle smlouvy (bez převodu vlastnictví na zpracovatele)

1.

Zboží, které se vrací do členského státu, ze kterého bylo poprvé odesláno

2.

Zboží, které se nevrací do členského státu, ze kterého bylo poprvé odesláno

6.

Jednotlivé transakce kódované pro vnitrostátní účely

 

7.

Operace dle projektů společné obrany nebo jiných společných mezivládních výrobních programů

 

8.

Transakce zahrnující dodávky stavebních materiálů a technického zařízení pro práce pozemního a inženýrského stavitelství v rámci všeobecné dodavatelské smlouvy, které nevyžadují vystavení faktury za jednotlivé položky smlouvy, ale za její celek

 

9.

Transakce, které nelze zařadit pod žádný z uvedených kódů

1.

Nájem, půjčka a operační leasing s dobou trvání překračující 24 měsíců

9.

Jiné


(1)  Finanční leasing se týká operací, u nichž se hodnota pronajatého zařízení vypočte tak, aby v ní byla zahrnuta skutečná celá hodnota zboží. Rizika a výhody plynoucí z vlastnictví se převádějí na nájemce. Po vypršení smlouvy se nájemce stává zákonným vlastníkem zboží.

(2)  Zpracování zahrnuje operace (přeměnu, stavbu, montáž, vylepšení, renovaci …) s cílem vyrobit nový nebo skutečně vylepšený výrobek. To neznamená nutně změnu klasifikace výrobku. Zpracovatelské operace k tíži zpracovatele nejsou v této položce obsaženy a je třeba je zaznamenat v položce 1 sloupce A.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU