(EU) č. 92/2010Nařízení Komise (EU) č. 92/2010 ze dne 2. února 2010 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o výměnu údajů mezi celními orgány a národními statistickými úřady, sestavování statistik a posuzování kvality (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 31, 3.2.2010, s. 4-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. února 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. února 2010 Nabývá účinnosti: 23. února 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 92/2010

ze dne 2. února 2010,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o výměnu údajů mezi celními orgány a národními statistickými úřady, sestavování statistik a posuzování kvality

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 471/2009 vytváří společný rámec pro systematické vytváření evropské statistiky týkající se obchodu se zbožím se třetími zeměmi.

(2)

Je nezbytné upřesnit postupy pro výměnu údajů mezi celními orgány a národními statistickými úřady, aby bylo zajištěno úplné sestavování statistiky zahraničního obchodu.

(3)

Měla by být přijata ustanovení o sestavování měsíčních statistik, aby všechny členské státy poskytovaly harmonizované a srovnatelné výsledky, včetně pravidel pro úpravu opožděných nebo neúplných záznamů a údajů, na které se vztahují ustanovení o zacházení s důvěrnými informacemi.

(4)

Aby bylo možno posoudit kvalitu Komisi (Eurostatu) předkládaných statistik, je třeba přijmout prováděcí opatření týkající se způsobů sestavování a struktury zpráv o kvalitě.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistiku obchodu se zbožím s třetími zeměmi,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Způsoby výměny údajů mezi celními orgány a národními statistickými úřady

1.   Vnitrostátní celní orgány poskytnou svým národním statistickým úřadům neprodleně a nejpozději během měsíce následujícího po měsíci, kdy byla celní prohlášení přijata nebo byla předmětem rozhodnutí celních orgánů, která se jich týkala, záznamy o dovozu a vývozu založené na celních prohlášeních, která byla u těchto celních orgánů podána.

2.   S účinkem ode dne zavedení mechanismu vzájemné výměny údajů elektronickou cestou podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 471/2009 celní orgány zajistí, aby se údaje z celních prohlášení, která byla u těchto orgánů podána, každodenně předávaly celnímu orgánu členského státu, který je v záznamu označen jako

a)

členský stát určení v případě dovozu;

b)

členský stát skutečného vývozu v případě vývozu.

Celní orgán v členském státě určení, v případě dovozu, a v členském státě skutečného vývozu, v případě vývozu, poskytne svému národnímu statistickému úřadu neprodleně a nejpozději během měsíce následujícího po měsíci, kdy byla celní prohlášení přijata nebo byla předmětem rozhodnutí celních orgánů, která se jich týkala, záznamy o dovozu a vývozu zboží založené na těchto celních prohlášeních.

3.   Jestliže dříve poskytnuté statistické údaje byly změněny, poskytnou celní orgány národním statistickým úřadům opravené záznamy o dovozu a vývozu.

4.   Celní orgány na žádost národních statistických úřadů ověří, zda jsou záznamy o dovozu a vývozu, které poskytují, správné a úplné.

Článek 2

Sestavování evropské statistiky týkající se dovozu a vývozu zboží

1.   Národní statistické úřady sestaví měsíční statistiky na základě

a)

záznamů o dovozu a vývozu poskytnutých celními orgány podle článku 1;

b)

údajů poskytnutých hospodářským subjektem v případě zjednodušených celních postupů podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 471/2009;

c)

zdrojů údajů pro zvláštní zboží a pohyby podle čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 471/2009.

2.   Národní statistické úřady sestaví statistiku zahraničního obchodu podle

a)

sestavujícího členského státu, přičemž uvedou, který členský stát Eurostatu statistiku zahraničního obchodu předkládá;

b)

referenčního období;

c)

obchodních toků;

d)

statistické hodnoty v národní měně se zaokrouhlením na celá čísla;

e)

množství vyjádřeného v kilogramech se zaokrouhlením na celá čísla;

f)

množství vyjádřeného v doplňkových jednotkách;

g)

kódu zboží;

h)

členského státu, ve kterém bylo celní prohlášení podáno;

i)

členského státu určení v případě dovozu. V případě záznamů o dovozu, kdy celní údaje o členském státu určení nejsou k dispozici, by se však měl uvádět kód země „QV“, jestliže se lze domnívat, že členský stát určení není členským státem, ve kterém bylo podáno celní prohlášení;

j)

členského státu skutečného vývozu v případě vývozu. V případě záznamů o vývozu, kdy celní údaje o členském státu skutečného vývozu nejsou k dispozici, by se však měl uvádět kód země „QV“, jestliže se lze domnívat, že členský stát skutečného vývozu není členským státem, ve kterém bylo podáno celní prohlášení;

k)

země původu v případě dovozu;

l)

země odeslání v případě dovozu. Pokud však je zemí odeslání členský stát, uvádí se v případě původu mimo EU země původu, v opačném případě se použije kód země „QW“;

m)

země posledního známého určení v případě vývozu;

n)

statistického postupu;

o)

jednomístného nebo dvoumístného kódu povahy transakce. V případě záznamů, v nichž nejsou celní údaje o povaze transakce k dispozici, by však měl být uveden jednociferný kód „0“;

p)

přiděleného kódu preference v případě dovozu;

q)

druhu dopravy na hranici;

r)

druhu dopravy ve vnitrozemí;

s)

kontejneru.

3.   Statistiky obsahují úpravy opožděných nebo neúplných záznamů. V těchto úpravách se uvádí statistická hodnota s rozčleněním alespoň podle partnerské země, kódu zboží na úrovni kapitol kombinované nomenklatury a měsíčního referenčního období. Úpravy jsou založeny na řádném a kompetentním odhadu nebo na vědeckých metodách.

4.   U jednotlivých transakcí s nižší než prahovou statistickou hodnotou mohou členské státy poskytnout méně podrobné údaje, než je stanoveno v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 471/2009. Komisi (Eurostatu) je však třeba předat alespoň údaje o celkové měsíční statistické hodnotě dovozu a vývozu.

5.   Statistiky obsahují údaje, na které se v členském státě, který sestavuje statistiku, vztahují ustanovení o zacházení s důvěrnými informacemi. Národní statistické úřady označují údaje, které mají být považovány za důvěrné, takovým způsobem, aby mohlo být zveřejněno co nejvíce údajů, alespoň na úrovni kapitol kombinované nomenklatury, jestliže tak bude zajištěna důvěrnost.

Článek 3

Posuzování kvality

1.   V souladu s kritérii kvality stanovenými v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 471/2009 provádí Komise (Eurostat) každoroční posouzení kvality založené na ukazatelích kvality a požadavcích, které byly předem dohodnuty s národními statistickými úřady.

2.   Komise (Eurostat) připravuje pro každý členský stát již částečně vyplněnou předlohu zprávy o kvalitě. Předlohy zpráv o kvalitě se členským státům zasílají do 30. listopadu roku, který následuje po referenčním roce.

3.   Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) kompletně vyplněné zprávy o kvalitě do osmi týdnů po obdržení již částečně vyplněných předloh.

4.   Komise (Eurostat) posuzuje kvalitu předložených statistik na základě údajů a zpráv o kvalitě poskytnutých členskými státy a pro každý členský stát připravuje hodnotící zprávu.

5.   Komise (Eurostat) připravuje a šíří souhrnnou zprávu o kvalitě, která se vztahuje na všechny členské státy. Zpráva obsahuje hlavní ukazatele kvality a údaje shromážděné na základě zpráv o kvalitě.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 23.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU