(EU) č. 91/2010Nařízení Komise (EU) č. 91/2010 ze dne 2. února 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1982/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde o seznam zboží vyňatého ze statistiky, předávání informací daňovými úřady a posuzování kvality

Publikováno: Úř. věst. L 31, 3.2.2010, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. února 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. února 2010 Nabývá účinnosti: 23. února 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 91/2010

ze dne 2. února 2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1982/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy, pokud jde o seznam zboží vyňatého ze statistiky, předávání informací daňovými úřady a posuzování kvality

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 (1), a zejména na čl. 3 odst. 5, čl. 8 odst. 2 a čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 638/2004 bylo provedeno nařízením Komise (ES) č. 1982/2004 (2).

(2)

Přístup vnitrostátních orgánů k údajům dostupným v souhrnných výkazech DPH uvedených v článku 6 nařízení (ES) č. 1982/2004 by měl být rozšířen, aby byla zajištěna kvalita statistických údajů.

(3)

Způsoby sestavování a struktura zprávy o kvalitě uvedené článku 26 nařízení (ES) č. 1982/2004 by se měly změnit, aby byl v souladu s Kodexem evropské statistiky (3) vytvořen společný rámec pro zajištění kvality.

(4)

Seznam v příloze I nařízení (ES) č. 1982/2004 uvádějící zboží vyňaté ze statistiky obchodu se zbožím mezi členskými státy, která se předává Komisi (Eurostatu), by se měl upravit tak, aby byl ve větším souladu s mezinárodními doporučeními přijatými Statistickou komisí OSN a aby upřesňoval rozsah shromážděných údajů.

(5)

Nařízení (ES) č. 1982/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy,

PŘILALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1982/2004 se mění takto:

1)

Články 5 a 6 se nahrazují tímto:

„Článek 5

Údaje o daňových přiznáních k DPH

1.   Za účelem identifikace osob, které pro daňové účely deklarovaly zboží, které bylo pořízeno a dodáno uvnitř EU, poskytují příslušné daňové úřady v každém členském státě vnitrostátním orgánům tyto údaje:

a)

celé jméno osoby povinné k dani;

b)

úplnou adresu včetně PSČ;

c)

identifikační číslo v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 638/2004.

2.   Příslušné daňové úřady v každém členském státě poskytují vnitrostátním orgánům u každé osoby povinné k dani:

a)

základ daně u pořízení a dodání zboží uvnitř EU uvedený v daňových přiznáních v souladu s článkem 251 směrnice Rady 2006/112/ES (4);

b)

zdaňovací období.

Článek 6

Údaje o souhrnných hlášeních pro účely DPH

1.   U každé osoby povinné k dani poskytují příslušné daňové úřady v každém členském státě vnitrostátním orgánům alespoň:

a)

údaje o dodání zboží uvnitř EU získané na základě souhrnných hlášení pro účely DPH v souladu s článkem 264 směrnice 2006/112/ES, a to zejména:

identifikační číslo DPH každého dodavatele v daném členském státě,

identifikační číslo DPH pořizovatele v partnerském členském státě,

základ daně mezi každým dodavatelem v daném členském státě a pořizovatelem v partnerském členském státě;

b)

údaje o pořízení zboží uvnitř EU, oznámené všemi ostatními členskými státy v souladu s články 23 a 24 nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 (5), a to zejména:

identifikační číslo DPH každého pořizovatele v daném členském státě,

celkový základ daně podle pořizovatele v daném členském státě úhrnně podle partnerského členského státu.

2.   Jakmile příslušné daňové úřady v každém členském státě obdrží tyto údaje, neprodleně je zpřístupní vnitrostátním orgánům.

2)

Článek 26 se nahrazuje tímto:

„Článek 26

1.   V souladu s kritérii kvality stanovenými v článku 13 nařízení (ES) č. 638/2004 provádí Komise (Eurostat) každoroční posouzení kvality založené na ukazatelích kvality a požadavcích, které byly předem dohodnuty s vnitrostátními orgány.

2.   Komise (Eurostat) připravuje pro každý členský stát již částečně vyplněnou předlohu zprávy o kvalitě. Předlohy zpráv o kvalitě se členským státům zasílají do 30. listopadu roku, který následuje po referenčním roce.

3.   Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) kompletně vyplněné zprávy o kvalitě do osmi týdnů po obdržení již částečně vyplněných předloh.

4.   Komise (Eurostat) posuzuje kvalitu předložených statistik na základě údajů a zpráv o kvalitě poskytnutých členskými státy a pro každý členský stát připravuje hodnotící zprávu.

5.   Komise (Eurostat) připravuje a šíří souhrnnou zprávu o kvalitě, která se vztahuje na všechny členské státy. Zpráva obsahuje hlavní ukazatele kvality a údaje shromážděné na základě zpráv o kvalitě.“

3)

Příloha I nařízení (ES) č. 1982/2004 se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

4)

Příloha VI nařízení (ES) č. 1982/2004 se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije od 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 343, 19.11.2004, s. 3.

(3)  KOM(2005) 217 v konečném znění.

(4)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 1.“


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Seznam zboží vyňatého ze statistiky obchodu se zbožím mezi členskými státy, která má být předána Komisi (Eurostatu)

a)

měnové zlato;

b)

platební prostředky, které jsou zákonnými platidly a cennými papíry, včetně prostředků, které jsou platbami za služby jako například poštovné, daně, uživatelské poplatky;

c)

zboží pro dočasné použití či po něm (například nájem, půjčka, operační leasing), pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

není nebo nebylo plánováno či uskutečněno žádné přepracování,

předpokládaná doba dočasného použití neměla nebo nemá přesáhnout 24 měsíců,

odeslání/přijetí nesmí být deklarováno jako dodání/pořízení pro účely DPH;

d)

zboží, které se pohybuje mezi:

členským státem a jeho územními enklávami v jiných členských státech

a hostitelským členským státem a územními enklávami jiných členských států nebo mezinárodními organizacemi.

Územní enklávy zahrnují velvyslanectví a národní ozbrojené síly umístěné mimo území mateřské země;

e)

zboží používané jako nosiče informací zpracovaných na zakázku odběratele včetně softwaru;

f)

software, který se stahuje z internetu;

g)

bezplatně dodané zboží, které samo o sobě není předmětem obchodní transakce, jestliže jediným účelem jeho pohybu je příprava nebo podpora plánované následné obchodní transakce ve smyslu předvedení vlastností zboží nebo služeb, jako je například:

reklamní materiál,

obchodní vzorky;

h)

zboží určené k opravě a po opravě a náhradní díly určené k jeho opravě a při ní nahrazené nefunkční díly;

i)

dopravní prostředky, které se při výkonu práce pohybují, včetně odpalovacích zařízení kosmických lodí během vystřelení do vesmíru.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU