(EU) č. 74/2010Nařízení Komise (EU) č. 74/2010 ze dne 26. ledna 2010 o změně nařízení (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 376/2008, pokud jde o podmínky a formu předávání informací určených Komisi

Publikováno: Úř. věst. L 23, 27.1.2010, s. 28-30 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. ledna 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. ledna 2010 Nabývá účinnosti: 30. ledna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/1237 Pozbývá platnosti: 6. srpna 2016

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 74/2010

ze dne 26. ledna 2010

o změně nařízení (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 376/2008, pokud jde o podmínky a formu předávání informací určených Komisi

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 192 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (2), stanoví společná pravidla pro předávání informací a dokumentů příslušnými orgány členských států Komisi. Uvedená pravidla se vztahují zejména na povinnost členských států používat informační systémy zpřístupňované Komisí a na ověření přístupových práv orgánů či jednotlivců oprávněných k zasílání sdělení. Uvedené nařízení kromě toho stanoví společné zásady platné pro informační systémy, aby bylo možno zaručit pravost, integritu a čitelnost dokumentů po celé období, během něhož mají být uchovávány, a rovněž stanoví ochranu osobních údajů.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 792/2009 musí být povinnost používat informační systémy v souladu s uvedeným nařízením stanovena v nařízeních týkajících se zvláštní oznamovací povinnosti.

(3)

Komise vyvinula informační systém, který umožňuje elektronickou správu dokumentů a postupů v rámci jejích interních pracovních postupů a jejích vztahů s orgány podílejícími se na společné zemědělské politice.

(4)

Předpokládá se, že prostřednictvím uvedeného systému bude možno plnit v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009 některé oznamovací povinnosti, zejména ty, které jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2336/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu (3), nařízení (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí (4), nařízení (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny (5), a nařízení (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (6).

(5)

V nařízeních (ES) č. 2336/2003 a (ES) č. 1580/2007 je vhodné vyžadovat, aby byly oznamovány i nulové údaje. Z důvodů srozumitelnosti by navíc mělo být stanoveno, že v oznámeních o náhradních licencích v souladu s nařízením (ES) č. 376/2008 bude rovněž uveden odkaz na sériové číslo nahrazené licence. Pro účinnější předávání informací o náhradních licencích, které Komise obdrží, členským státům by mělo být vyžadováno, aby byly tyto informace Komisi sdělovány ihned po vydání licence. Z důvodů srozumitelnosti je třeba v oznámeních rovněž uvádět podrobnější údaje požadované v případech zásahů vyšší moci.

(6)

Nařízení (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 376/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2336/2003 se mění takto:

1)

V prvním pododstavci článku 3 se písmena a) až f) nahrazují tímto:

„a)

čtvrtletní dovoz ze třetích zemí rozepsaný podle kódů kombinované nomenklatury a podle země původu za použití kódů nomenklatury zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství podle nařízení Komise (ES) č. 1779/2002 (7), s výhradou třetího pododstavce článku 9 tohoto nařízení;

b)

čtvrtletní vývoz do třetích zemí, včetně veškerého vývozu alkoholu nezemědělského původu, s výhradou třetího pododstavce článku 9 tohoto nařízení;

c)

čtvrtletní výrobu rozepsanou podle použitých produktů;

d)

objem prodeje za předchozí čtvrtletí rozepsaný podle různých odvětví určení;

e)

zásoby výrobců alkoholu v příslušné zemi na konci každého roku;

f)

dvakrát ročně odhady týkající se výroby v běžném roce, a to do 28. února a do 31. srpna.

2)

Článek 4 se mění takto:

a)

V prvním pododstavci se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

čtvrtletní dovoz ze třetích zemí;

c)

čtvrtletní vývoz do třetích zemí;“.

b)

Třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

„Uvedené údaje jsou vyjádřeny v hektolitrech čistého alkoholu.“

3)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Sdělení Komisi uvedená v článcích 3, 4 a 7 tohoto nařízení se předávají v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (8).

Ve všech sděleních se uvádějí i nulové údaje.

Sdělení uvedená v písmenech a) a b) prvního pododstavce článku 3 se předávají pouze na žádost Komise zaslanou členským státům prostřednictvím příslušného informačního systému.

4)

Zrušují se přílohy II až VIII.

Článek 2

V článku 14 nařízení (ES) č. 341/2007 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Předání informací Komisi podle tohoto článku probíhá v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (9).

Článek 3

Článek 134 nařízení (ES) č. 1580/2007 se mění takto:

1)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pro dovozní licence vydané podle tohoto článku se použije nařízení (ES) č. 376/2008.“

2)

Odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Členské státy oznámí Komisi každou středu – nejpozději do 12.00 hodin (bruselského času) – množství jablek, pro něž byly během předchozího týdne vydány dovozní licence, rozdělená podle třetí země původu, a to včetně nulových údajů.

Předání informací Komisi podle tohoto odstavce probíhá v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (10).

Článek 4

Nařízení (ES) č. 376/2008 se mění takto:

1)

Článek 37 se nahrazuje tímto:

„Článek 37

Jakmile jsou náhradní licence, osvědčení nebo náhradní výpisy vydány, sdělí členské státy neprodleně Komisi:

a)

sériové číslo vydané náhradní licence, osvědčení nebo náhradního výpisu a sériové číslo nahrazené licence, osvědčení nebo náhradního výpisu v souladu s články 35 a 36;

b)

povahu dotyčných produktů, jejich množství a popřípadě sazby vývozní náhrady nebo vývozní dávky, které byly stanoveny předem.

Komise o tom informuje ostatní členské státy.“

2)

V článku 40 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Členské státy sdělí Komisi případy zásahů vyšší moci, které uznaly, a uvedou při tom tyto údaje: povahu dotyčného produktu s kódem KN, druh operace (dovoz či vývoz), příslušná množství a podle případu zrušení licence nebo prodloužení doby platnosti licence s uvedením údaje o uplynutí doby platnosti.

Komise o tom informuje ostatní členské státy.“

3)

Na konci kapitoly IV se vkládá nový článek 48a, který zní:

„Článek 48a

Sdělení Komisi uvedená v čl. 14 odst. 5, čl. 29 odst. 2, 3 a 4, článku 37, čl. 40 odst. 6 a čl. 47 odst. 3 tohoto nařízení se předávají v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (11).

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. února 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. ledna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 19.

(4)  Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12.

(5)  Úř. věst. L 350, 31.12.2007, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  Úř. věst. L 269, 5.10.2002, s. 6.“

(8)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(9)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(10)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(11)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU