2010/68/EUSměrnice Komise 2010/68/EU ze dne 22. října 2010 , kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 305, 20.11.2010, s. 1-54 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. října 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 10. prosince 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/90/EU Pozbývá platnosti: 17. září 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2010/68/EU

ze dne 22. října 2010,

kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení (1), a zejména na článek 17 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účely směrnice 96/98/ES se použijí mezinárodní úmluvy a zkušební normy v platném znění.

(2)

Jelikož ode dne 6. dubna 2009, kdy byla naposledy změněna směrnice 96/98/ES, vstoupily v platnost změny mezinárodních úmluv a použitelných zkušebních norem, měly by tyto změny být v zájmu jasnosti zaneseny do uvedené směrnice.

(3)

Mezinárodní námořní organizace a evropské organizace pro normalizaci přijaly normy, včetně podrobných zkušebních norem, týkající se mnoha zařízení, která jsou vyjmenována v příloze A.2 směrnice 96/98/ES nebo která tam sice nejsou vyjmenována, ale jsou považována za významná z hlediska účelu uvedené směrnice. Proto by taková zařízení měla být zahrnuta do přílohy A.1, případně přesunuta z přílohy A.2 do přílohy A.1.

(4)

Směrnice 96/98/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS),

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha A směrnice 96/98/ES se nahrazuje zněním obsaženým v příloze této směrnice.

Článek 2

V případě, že zařízení uvedené v příloze A.1 ve sloupci 1 jako „nová položka“ nebo převedené z přílohy A.2 do přílohy A.1 bylo vyrobeno před datem uvedeným v čl. 3 odst. 1 v souladu s postupy pro schvalování typu, které byly platné na území členského státu již před dnem přijetí této směrnice, může být během dvou let po uvedeném dni uvedeno na trh a instalováno na palubu lodi Společenství.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 10. prosince 2011. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi uvedenými předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy použijí od 10. prosince 2011.

Předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. října 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 25.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA A

Seznam použitých zkratek

 

A.1: změna 1 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;

 

A.2: změna 2 týkající se normativních dokumentů jiných než IMO;

 

AC: změna týkající se opravy normativních dokumentů jiných než IMO;

 

CAT: kategorie radarového zařízení stanovená v oddíle 1.3 normy IEC 62388 (2007);

 

oběž.: oběžník;

 

COLREG: Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři;

 

COMSAR: podvýbor IMO pro radiokomunikace a vyhledávání a záchranářství;

 

EN: evropská norma;

 

ETSI: Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích;

 

FSS: Mezinárodní předpisy pro systémy protipožární bezpečnosti;

 

FTP: Mezinárodní předpisy pro použití postupů požárních zkoušek;

 

HSC: Předpisy pro vysokorychlostní plavidla;

 

IBC: Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií;

 

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví;

 

IEC: Mezinárodní elektrotechnická komise;

 

IMO: Mezinárodní námořní organizace;

 

ISO: Mezinárodní organizace pro normalizaci;

 

ITU: Mezinárodní telekomunikační unie;

 

LSA: záchranné prostředky;

 

MARPOL: Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí;

 

MEPC: Výbor pro ochranu mořského prostředí;

 

MSC: Výbor pro námořní bezpečnost;

 

NOx: oxidy dusíku;

 

SOLAS: Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři;

 

SOx: oxidy síry;

 

prav.: pravidlo;

 

rez.: rezoluce.

PŘÍLOHA A.1

ZAŘÍZENÍ, PRO KTERÁ JIŽ V MEZINÁRODNÍCH PRÁVNÍCH DOKUMENTECH EXISTUJÍ PODROBNÉ ZKUŠEBNÍ NORMY

Poznámky použitelné pro celou přílohu A.1

a)

Obecně: Kromě specificky uváděných zkušebních norem lze řadu ustanovení, která musí být přezkoušena během přezkoušení typu (schválení typu) podle modulů posuzování shody v příloze B, nalézt v příslušných požadavcích mezinárodních úmluv a v příslušných rezolucích a oběžnících Mezinárodní námořní organizace (dále jen ‚IMO‘).

b)

Sloupec 1: Lze použít článek 2 směrnice Komise 2009/26/ES (1).

c)

Sloupec 5: Jestliže jsou citovány rezoluce IMO, jsou použitelné pouze zkušební normy obsažené v příslušných částech příloh k uvedeným rezolucím s vyloučením ustanovení rezolucí samých.

d)

Sloupec 5: Mezinárodní úmluvy a zkušební normy se použijí v platném znění. Za účelem správného zjištění příslušných norem se ve zkušebních zprávách, certifikátech shody a prohlášeních o shodě výslovně označuje použitá specifická zkušební norma a její verze.

e)

Sloupec 5: Jsou-li uvedeny dva soubory zkušebních norem oddělené slovem ‚nebo‘, každý soubor plní všechny zkušební požadavky, aby vyhověl výkonnostním normám IMO; zkouška podle jednoho souboru tedy dostačuje k prokázání souladu s požadavky příslušných mezinárodních dokumentů. Naopak jsou-li použity jiné oddělovače (čárka), použijí se všechny uvedené odkazy.

f)

Sloupec 6: Jestliže se ve sloupci objevuje modul H, rozumí se tím modul H plus certifikát o přezkoušení návrhu.

g)

Požadavky stanovenými v této příloze nejsou dotčeny požadavky na přepravu v mezinárodních úmluvách.

1.   Záchranné prostředky

Poznámky použitelné pro oddíl 1: Záchranné prostředky

Sloupec 4: Měl by se použít oběžník IMO MSC/980 s výjimkou případů, kdy byl nahrazen zvláštním dokumentem uvedeným v sloupci 4.

Pol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla SOLAS 74, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Záchranné kruhy

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/7

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Záchranné prostředky s automaticky se rozsvěcujícími světly pro:

a)

záchranná plavidla a záchranářské čluny;

b)

záchranné kruhy;

c)

záchranné vesty.

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/7

prav. III/22

prav. III/26

prav. III/32

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) II, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Záchranné kruhy s automaticky se aktivujícími kouřovými signály

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/7

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Záchranné vesty

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/7

prav. III/22

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

IMO MSC/oběž. 922

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Záchranné potápěčské obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy – nezařazené jako záchranné vesty:

izolované nebo neizolované.

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/7

prav. III/22

prav. III/32

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Záchranné potápěčské obleky a obleky chránící před povětrnostními vlivy – zařazené jako záchranné vesty:

izolované nebo neizolované.

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/7

prav. III/22

prav. III/32

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Pomůcky tepelné ochrany

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/22

prav. III/32

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, II

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Raketové padáčkové světlice (pyrotechnika)

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/6

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Ruční světlice (pyrotechnika)

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Plovoucí kouřové signály (pyrotechnika)

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/34

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, III

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Zařízení pro vrhání lanek

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/18

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VII

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Nafukovací záchranné vory

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/13

prav. III/21

prav. III/26

prav. III/31

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

IMO MSC/oběž. 811

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Pevné záchranné vory

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/21

prav. III/26

prav. III/31

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

IMO MSC/oběž. 811

rez. IMO MSC.81(70)

IMO MSC/oběž. 1006

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Záchranné vory se samočinným uvedením do správné polohy

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/26

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC 48(66)-(předpis LSA) I, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1

IMO MSC/oběž. 811

rez. IMO MSC.81(70)

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Oboustranně použitelné záchranné vory s ochranným přístřeškem

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/26

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1

IMO MSC/oběž. 811

rez. IMO MSC.81(70)

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Uvolňovací zařízení pro záchranné vory (hydrostatická uvolňovací zařízení)

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/13

prav. III/26

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

IMO MSC/oběž. 811

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Záchranné čluny

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/21,

prav. III/31,

prav. III/34,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8,

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8.

rez. IMO MSC.81(70)

IMO MSC/oběž. 1006

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Pevné záchranářské čluny

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/21

prav. III/31

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

IMO MSC/oběž. 1006

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Nafukovací záchranné čluny

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/21

prav. III/31

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Rychlé záchranářské čluny

prav. III/4

prav. III/26

prav. III/34

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1

IMO MSC/oběž. 1016

IMO MSC/oběž. 1094

rez. IMO MSC.81(70)

IMO MSC/oběž. 1006

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Spouštěcí prostředky používající lanové kladkostroje

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/23

prav. III/33

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Uvolňovací spouštěcí prostředky pro záchranná plavidla

Přesunuto do A.2/1.3

A.1/1.23

Prostředky pro vysazování záchranných člunů volným pádem

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/16

prav. III/23

prav. III/33

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Prostředky pro spouštění záchranných vorů

(člunové jeřáby)

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/12

prav. III/16

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Prostředky pro spouštění rychlých záchranářských člunů

(člunové jeřáby)

prav. III/4

prav. III/26

prav. III/34

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI

IMO MSC/oběž. 809, včetně dodatku 1

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Uvolňovací mechanismus pro

a)

záchranné čluny a záchranářské čluny,

b)

záchranné vory,

spouštěné lanovým kladkostrojem nebo kladkostroji

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/16

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Námořní evakuační systémy

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/15

prav. III/26

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + F

G

A.1/1.28

Záchranné prostředky

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/26

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

IMO MSC/oběž. 810

B + D

B + F

A.1/1.29

viz poznámka b) této přílohy A.1

Naloďovací žebříky

prav. III/4

prav. III/11

prav. X/3

prav. III/11

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994)

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA)

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000)

rez. IMO MSC.81(70)

ISO 5489 (2008)

B + D

B + F

A.1/1.30

Odrazky a reflexní materiály

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO A.658(16)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Obousměrné radiotelefonní přístroje VHF záchranných plavidel

Přesunuto do A.1/5.17 a A.1/5.18

A.1/1.32

Odpovídač SAR 9 GHz (SART)

Přesunuto do A.1/4.18

A.1/1.33

Radarové odrážeče pro záchranné čluny a záchranářské čluny

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.164(78)

EN ISO 8729 (1998)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompas pro záchranné čluny a záchranářské čluny

Přesunuto do A.1/4.23

A.1/1.35

Přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny

Přesunuto do A.1/3.38

A.1/1.36

Hnací motor záchranných člunů a záchranářských člunů

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/34

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, V

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Přívěsný motor k pohonu záchranářských člunů

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/34

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) V

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Pátrací světla pro užití v záchranných člunech a záchranářských člunech

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Otevřené oboustranně použitelné záchranné vory

prav. III/4

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, příloha 10

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, příloha 11

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) příloha 10

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) příloha 11

B + D

B + F

A.1/1.40

Lodivodský mechanický výtah

Přesunuto do A.1/4.48

A.1/1.41

Navijáky pro záchranná plavidla a záchranářské čluny

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/16

prav. III/17

prav. III/23

prav. III/24

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, VI

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Lodivodský žebřík

Přesunuto do A.1/4.49

A.1/1.43

Nová položka

Pevné/nafukovací záchranářské čluny

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/21

prav. III/31

prav. III/34

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, V

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

rez. IMO MSC.81(70)

IMO MSC/oběž. 1006

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

2.   Zabránění znečišťování moří

Pol.

Označení položky

Pravidlo MARPOL 73/78 v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla MARPOL 73/78, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Filtrovací zařízení k zadržení ropných látek (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion)

příloha I, prav.14

příloha I, prav.14

IMO MEPC C.1/oběž. 643

rez. IMO MEPC.107(49)

IMO MEPC C.1/oběž. 643

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detektory rozhraní ropné látky / voda

příloha I, prav.32

příloha I, prav.32

rez. IMO MEPC.5(XIII)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Měřiče obsahu ropných látek

příloha I, prav.14

příloha I, prav.14

IMO MEPC C.1/oběž. 643

rez. IMO MEPC.107(49)

IMO MEPC.1/oběž. 643

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Zpracovatelské zařízení určené k připojení na stávající zařízení na oddělování vody znečištěné ropnými látkami (pro obsah ropných látek ve vypouštěném roztoku nepřevyšující 15 dílů na milion)

Záměrně nevyplněno

A.1/2.5

Systém sledování a kontroly vypouštění ropných látek u ropného tankeru

příloha I, prav.31

příloha I, prav.31

rez. IMO MEPC.108(49)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Čistírny odpadních vod

příloha IV, prav. 9

příloha IV, prav. 9

rez. IMO MEPC.159(55)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Lodní spalovny odpadů

příloha VI, prav. 16

příloha VI, prav. 16

rez. IMO MEPC.76(40)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

viz poznámka b) této přílohy A.1

Přístroje pro monitorování a zaznamenávání NOx na lodi

příloha VI, prav. 13

technické předpisy NOx

rez. IMO MEPC.177(58)

příloha VI, prav. 13

technické předpisy NOx

rez. IMO MEPC.177(58)

IMO MEPC.1/oběž. 638

rez. IMO MEPC.103(49)

rez. IMO MEPC.177(58)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

viz poznámka b) této přílohy A.1

Ostatní technické metody omezování emisí SOx

příloha VI, prav. 14

příloha VI, prav. 14

rez. IMO MEPC.170(57)

B + D

B + E

B + F

G

3.   Protipožární ochrana

Pol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla SOLAS 74, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Kryt hlavní paluby

prav. II-2/4

prav. II-2/6

prav. X/3

prav. II-2/4

prav. II-2/6

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 2 a část 6 nebo příloha 2

IMO MSC/oběž. 1102

IMO MSC/oběž. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Přenosná hasicí zařízení

prav. II-2/10

prav. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4

prav. II-2/4

prav. II-2/10

prav. II-2/19

prav. II-2/20

rez. IMO A.951(23)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4

IMO MSC/oběž. 1239

IMO MSC/oběž. 1275

EN 3-6 (1995), včetně A.1 (1999)

EN 3-7 (2004), včetně A.1 (2007)

EN 3-8 (2006), včetně AC (2007)

EN 3-9 (2006), včetně AC (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Hasičská výzbroj a výstroj: ochranný oděv (obleky na ochranu před sálavým teplem)

prav. II-2/10

prav. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3

Protipožární ochranný oděv:

EN 469 (2005), včetně A1 (2006) a AC (2006)

Protipožární ochranný oděv – reflexní oblek pro zvláštní postupy hašení požáru:

EN 1486 (2007)

Protipožární ochranný oděv – ochranný oděv s reflexní vnější vrstvou:

ISO 15538 (2001)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Hasičská výzbroj a výstroj: obuv

prav. II-2/10

prav. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3

EN ISO 20344 (2004), včetně A1 (2007) a AC (2005)

EN ISO 20345 (2004), včetně A1 (2007) a AC (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Hasičská výzbroj a výstroj: rukavice

prav. II-2/10

prav. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3

EN 659 (2003), včetně A1 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Hasičská výzbroj a výstroj: přilba

prav. II-2/10

prav. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3

EN 443 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Samostatný dýchací přístroj na stlačený vzduch

Pozn.: Užití při nehodách týkajících se nebezpečného zboží vyžaduje přetlakovou masku.

prav. II-2/10

prav. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3

EN 136 (1998), včetně AC (2003)

EN 137 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Dýchací přístroj se vzduchovou hadicí na stlačený vzduch

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

Pozn.: Toto zařízení je určeno pouze pro vysokorychlostní plavidla postavená podle předpisu HSC 1994.

IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

EN 14593-1 (2005)

EN 14593-2 (2005), včetně AC (2005)

EN 14594 (2005)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Součásti postřikovacích systémů pro obytné a obslužné prostory rovnocenné systémům podle SOLAS 74, prav. II-2/12 (pouze proudnice a výkon)

(včetně proudnic stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC))

prav. II-2/7

prav. II-2/10

prav. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8

prav. II-2/7

prav. II-2/9

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.44(65)

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8

IMO MSC/oběž. 912

rez. IMO A.800(19)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

viz poznámka b) této přílohy A.1

Proudnice stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro strojovny a nákladové prostory

prav. II-2/10

prav. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7

prav. II-2/10,

prav. X/3,

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7,

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7.

IMO MSC/oběž. 1165, dodatek A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Požární mezistěny třídy ‚A‘ a ‚B‘

a)

mezistěny třídy ‚A‘,

a)

mezistěny třídy ‚B‘

třída ‚A‘:

prav. II-2/3.2

třída ‚B‘:

prav. II-2/3.4

prav. II-2/9 a

třída ‚A‘:

prav. II-2/3.2

třída ‚B‘:

prav. II-2/3.4

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3 a příloha 2

IMO MSC/oběž. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Zařízení na ochranu před rozšířením plamenů do nákladových nádrží v tankerech

prav. II-2/4

prav. II-2/16

prav. II-2/4

prav. II-2/16

EN 12874 (2001)

ISO 15364 (2007)

IMO MSC/oběž. 677

B + F

A.1/3.13

Nehořlavé materiály

prav. II-2/3

prav. X/3

prav. II-2/3

prav. II-2/5

prav. II-2/9

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 1

IMO MSC/oběž. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Potrubí z materiálů jiných než ocel a procházející mezistěnami tříd ‚A‘ a ‚B‘

Položka je zahrnuta do A.1/3.26 a A.1/3.27

A.1/3.15

Potrubí z materiálů jiných než ocel dopravující ropné látky nebo topný olej

a)

potrubí a armatury,

b)

ventily,

c)

sestavy ohebného potrubí

prav. II-2/4

prav. X/3

prav. II-2/4

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7, 10

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7, 10

IMO MSC/oběž. 1120

rez. IMO A.753(18)

ISO 15540 (1999), včetně opravy 1 (1999)

ISO 15541 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Protipožární dveře

prav. II-2/9

prav. II-2/9

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3

IMO MSC/oběž. 1120

IMO MSC.1/oběž. 1273

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Součásti systémů ovládání protipožárních dveří.

Pozn.: Je-li ve sloupci 2 použit termín ‚součásti systému‘, může to znamenat, že je v zájmu splnění mezinárodních požadavků třeba přezkoušet jedinou složku, skupinu složek nebo celý systém.

prav. II-2/9

prav. X/3

prav. II-2/9

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 4

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkými hodnotami šíření plamene

a)

dekorativní obklady,

b)

nátěrové systémy,

c)

podlahové krytiny,

d)

izolační kryty potrubí,

e)

lepidla používaná v konstrukci mezistěn tříd ‚A‘, ‚B‘ a ‚C‘,

f)

hořlavé potrubí

prav. II-2/3

prav. II-2/5

prav. II-2/6

prav. II-2/9

prav. X/3

prav. II-2/3

prav. II-2/5

prav. II-2/6

prav. II-2/9

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

IMO MSC/oběž. 1120

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 2 a část 5 nebo příloha 2

IMO MSC/oběž. 1120

ISO 1716 (2002)

Pozn.: Pokud se požadují maximální hodnoty hořlavosti povrchového materiálu, hořlavost se měří v souladu s ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Závěsy, záclony a ostatní zavěšené textilní materiály a folie

prav. II-2/3

prav. II-2/9

prav. X/3

prav. II-2/3

prav. II-2/9

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7.

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 7

IMO MSC/oběž. 1102

IMO MSC/oběž. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Čalouněný nábytek

prav. II-2/3

prav. II-2/5

prav. II-2/9

prav. X/3

prav. II-2/3

prav. II-2/5

prav. II-2/9

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 8

IMO MSC/oběž. 1102

IMO MSC/oběž. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Lůžkoviny

prav. II-2/3

prav. II-2/9

prav. X/3

prav. II-2/3

prav. II-2/9

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 9

IMO MSC/oběž. 1102

IMO MSC/oběž. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Protipožární clony

prav. II-2/9

prav. II-2/9

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3

IMO MSC/oběž. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nehořlavé průchody potrubí přes mezistěny třídy ‚A‘

Přesunuto do A.1/3.26

A.1/3.24

Průchody elektrických kabelů přes mezistěny třídy ‚A‘

Přesunuto do A.1/3.26

A.1/3.25

Ohnivzdorná okna a kruhová lodní okna třídy ‚A‘ a ‚B‘

prav. II-2/9

prav. II-2/9

IMO MSC/oběž. 847

IMO MSC/oběž. 1120

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3

IMO MSC/oběž. 1120

IMO MSC.1/oběž. 1203

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Průniky mezistěnami třídy ‚A‘

a)

průchody elektrických kabelů,

b)

průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

prav. II-2/9

prav. II-2/9

IMO MSC.1/oběž. 1276

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3

IMO MSC/oběž. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Průniky mezistěnami třídy ‚B‘

a)

průchody elektrických kabelů,

b)

průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

prav. II-2/9

prav. II-2/9

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 3

IMO MSC/oběž. 1120

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Postřikovací systémy (pouze postřikovací hlavice)

(včetně proudnic stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC))

prav. II-2/7

prav. II-2/10

prav. X/3

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.44(65)

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 8

IMO MSC/oběž. 912

ISO 6182-1 (2004)

nebo

EN 12259-1 (1999), včetně A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Požární hadice

prav. II-2/10

prav. X/3

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

EN 14540 (2004), včetně A.1 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Přenosné zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů

prav. II-2/4

prav. VI/3

prav. II-2/4

prav. VI/3

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15

EN 60945 (2002)

IEC 60092-504 (2001)

IEC 60533 (1999)

a příslušně pro:

a)

kategorii 1: (bezpečná oblast):

EN 50104 (2002), včetně A.1 (2004) kyslík

EN 60079-29-1 (2007)

b)

kategorii 2: (výbušná plynná atmosféra):

EN 50104 (2002), včetně A.1 (2004) kyslík

EN 60079-29-1 (2007)

IEC 60079-0 (2007)

IEC 60079-1 (2007)

IEC 60079-10 (2002)

IEC 60079-11 (2006)

IEC 60079-15 (2005)

IEC 60079-26 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Proudnice stabilních postřikovacích systémů pro vysokorychlostní plavidla (HSC)

Položka zrušena, protože spadá do položky A.1/3.9 a A.1/3.28

A.1/3.32

Protipožární izolační materiály (vyjma vnitřního vybavení) pro vysokorychlostní plavidla

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 10

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Protipožární izolační materiály vnitřního vybavení vysokorychlostních plavidel

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 10

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Ohnivzdorné mezistěny vysokorychlostních plavidel

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 11

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Protipožární dveře vysokorychlostních plavidel

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 11

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Protipožární clony vysokorychlostních plavidel

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

IMO MSC/oběž. 1120

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 11

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Průniky požárními mezistěnami vysokorychlostních plavidel

a)

průchody elektrických kabelů,

b)

průchody potrubí, šachet, dálkového vedení apod.

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 11

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Přenosné hasicí zařízení pro záchranné čluny a záchranářské čluny

prav. III/4

prav. X/3

prav. III/34

rez. IMO A.951(23)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) I, IV, V

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8

EN 3-6 (1995), včetně A1 (1999)

EN 3-7 (2004), včetně A1 (2007)

EN 3-8 (2006), včetně AC (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Proudnice pro rovnocenné hasicí systémy tvořící vodní mlhu pro strojovny a nákladové prostory

prav. II-2/10

prav. X/3

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7

IMO MSC/oběž. 1165

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Nízko umístěné osvětlovací systémy (pouze součásti)

prav. II-2/13

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11

prav. II-2/13

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 11

rez. IMO A.752 (18)

nebo

ISO 15370 (2001)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Záchranné únikové dýchací přístroje (EEBD)

prav. II-2/13

prav. II-2/13

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3

IMO MSC/oběž. 849

EN 402 (2003)

EN 1146 (2005)

EN 13794 (2002)

ISO 23269-1 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Součásti systémů inertních plynů

prav. II-2/4

prav. II-2/4

rez. IMO A.567(14)

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15

IMO MSC/oběž. 353

IMO MSC/oběž. 387

IMO MSC/oběž. 485

IMO MSC/oběž.731

IMO MSC/oběž. 1120

IMO MSC/oběž. 353

IMO MSC/oběž. 387

IMO MSC/oběž. 450 rev.1

IMO MSC/oběž. 485

IMO MSC/oběž. 731

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Proudnice protipožárních hasicích systémů kuchyňských fritovacích zařízení (automatický nebo ruční typ).

prav. II-2/1

prav. II-2/10

prav. X/3

prav. II-2/1

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

ISO 15371 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Hasičská výzbroj a výstroj – záchranné lano

prav. II-2/10

prav. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3

rez. IMO MSC.61(67)-(předpis FTP) příloha 1 část 1

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 3

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Součásti rovnocenných stabilních hasicích plynových systémů (hasicí médium, hlavní ventily a proudnice) ve strojovnách a nákladových prostorách

prav. II-2/10

prav. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5

IMO MSC/oběž. 848

IMO MSC.1/oběž. 1317

IMO MSC/oběž. 848

IMO MSC.1/oběž. 1317

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Součásti rovnocenných stabilních hasicích plynových systémů ve strojovnách (aerosolové systémy)

prav. II-2/10

prav. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 5

IMO MSC.1/oběž. 1317

IMO MSC.1/oběž. 1270

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrát pro stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou ve strojovnách a nákladových prostorách.

Pozn.: Stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou (včetně systémů používajících k provozu vzduch z vnitřních provozních prostor) pro strojovny a nákladové prostory je třeba ještě přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy.

prav. II-2/10

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6

IMO MSC.1/oběž. 1239

IMO MSC/oběž. 670

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Součásti stabilních místně používaných vodních hasicích systémů pro použití ve strojovnách kategorie ‚A‘

(proudnice a zkoušky výkonu)

prav. II-2/10

prav. X/3

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

IMO MSC/oběž. 913

IMO MSC.1/oběž. 1276

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

viz poznámka b) této přílohy A.1

Proudnice pro stabilní vodní protipožární systémy pro prostory lodí typu ro-ro a prostory zvláštní kategorie rovnocenné systémům uvedeným v rezoluci A.123(V)

prav. II-2/19

prav. II-2/20

prav. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7

prav. II-2/19

prav. II-2/20

rez. IMO A.123(V)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7

IMO MSC.1/oběž. 1272

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Ochranný oblek odolný proti působení chemických látek

Přesunuto do A.2/3.9

A.1/3.51

Součásti stabilních systémů požární detekce a požárního poplachu v řídicích stanicích, obslužných prostorách, ubytovacích prostorách, balkonech kabin, v prostorách strojovny a v neobsluhovaných prostorách strojovny

prav. II-2/7

prav. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9

prav. II-2/7

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9

IMO MSC.1/oběž. 1242

Kontrolní a indikační zařízení. Elektrická instalace na lodích:

EN 54-2 (1997), včetně AC(1999) a A1(2006)

Zařízení elektrického napájení:

EN 54-4 (1997), včetně AC(1999), A1(2002) a A2(2006)

Detektory tepla – Bodové hlásiče:

EN 54-5 (2000), včetně A1 (2002)

Detektory kouře – Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace:

EN 54-7 (2000), včetně A1(2002) a A2(2006)

Detektory plamene – Bodové hlásiče:

EN 54-10 (2002), včetně A1 (2005)

Ručně obsluhované hlásiče požáru:

EN 54-11 (2001), včetně A1 (2005)

A příslušně, elektrická a elektronická instalace na lodích:

IEC 60092-504 (2001)

IEC 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Nepřenosná a vyměnitelná hasicí zařízení

prav. II-2/10

prav. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4

prav. II-2/4

prav. II-2/10

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 4

EN 1866 (2005)

EN 1866-1 (2007)

nebo

ISO 11601 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Poplachová zařízení

prav. II-2/7

prav. X/3

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9

prav. II-2/7

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 9

Sirény:

EN 54-3 (2001), včetně A1(2002) a A2(2006)

IEC 60092-504 (2001)

IEC 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Stabilní zařízení na analýzu kyslíku a detekci plynů

prav. II-2/4

prav. VI/3

prav. II-2/4

prav. VI/3

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 15

EN 60945 (2002)

IEC 60092-504 (2001)

IEC 60533 (1999)

a příslušně pro:

a)

kategorii 4: (bezpečná oblast)

EN 50104 (2002), včetně A.1 (2004) kyslík

b)

kategorii 3: (výbušná plynná atmosféra)

EN 50104 (2002), včetně A.1 (2004) kyslík

EN 60079-29-1 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

viz poznámka b) této přílohy A.1

Dvojúčelové požární hadice

(rozprašovací nebo s tryskou)

prav. II-2/10

prav. X/3

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 7

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 7

EN 15182-1 (2007)

EN 15182-3 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

viz poznámka b) této přílohy A.1

Požární hadice (navíjecí)

prav. II-2/10

prav. X/3

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994)

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000)

EN 671-1 (2001), včetně AC (2002)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

viz poznámka b) této přílohy A.1

Součásti hasicích systémů se středně expanzivní pěnou — stabilní palubní pěnové systémy tankerů

prav. II-2/10

prav. II-2/10.8.1

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 14

IMO MSC.1/oběž. 1239

IMO MSC.1/oběž. 1276

IMO MSC/oběž. 798

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

viz poznámka b) této přílohy A.1

Součásti stabilních hasicích systémů s nízkoexpanzivní pěnou ve strojovnách a na ochranu paluby tankerů

prav. II-2/10

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6, 14

IMO MSC.1/oběž. 1239

IMO MSC.1/oběž. 1276

IMO MSC.1/oběž. 1312

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

viz poznámka b) této přílohy A.1

Stabilní hasicí systémy s expanzivní pěnou chemických tankerů

rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC)

rez. IMO MSC.4(48)-(předpis IBC)

IMO MSC/oběž. 553

IMO MSC.1/oběž. 1312

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

viz poznámka b) této přílohy A.1

Proudnice stabilních hasicích vodních sprchových soustav pro balkony kabin

prav. II-2/10

prav. II-2/10,

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 7

IMO MSC.1/oběž. 1268

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

viz poznámka b) této přílohy A.1

Hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou používající volný vzduch pro ochranu strojoven a nákladových prostor

Pozn.: Stabilní hasicí systémy s vysoce expanzivní pěnou využívající vnitřní vzduch pro ochranu strojoven a nákladových prostor je nutno přezkoušet se schváleným koncentrátem podle požadavku státní správy.

prav. II-2/10

prav. II-2/10

rez. IMO MSC.98(73)-(předpis FSS) 6

IMO MSC.1/oběž. 1271

B + D

B + E

B + F

4.   Navigační zařízení

Poznámky použitelné pro oddíl 4: Navigační zařízení.

Sloupec 5: Pokud je odkazováno na řadu EN 61162 nebo IEC 61162, musí být pro zjištění použitelné normy řady EN 61162 nebo IEC 61162 vzata v úvahu zamýšlená struktura položky.

Pol.

Označení položky

Pravidlo SOLAS 74 v případě, že se požaduje ‚schválení typu‘

Pravidla SOLAS 74, případně příslušné rezoluce a oběžníky IMO

Zkušební normy

Moduly pro posuzování shody

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetický kompas

prav. V/18

prav. V/19

rez. IMO A.382(X)

rez. IMO A.694(17)

ISO 1069 (1973)

ISO 25862 (2009)

EN 60945 (2002)

nebo

ISO 1069 (1973)

ISO 25862 (2009)

IEC 60945 (2002)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Vysílací zařízení pro řízení kursu THD (magnetická metoda)

prav. V/18

prav. V/19

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

prav. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.116(73)

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

ISO 22090-2 (2004), včetně opravy 2005

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

ISO 22090-2 (2004), včetně opravy 2005

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyroskopický kompas

prav. V/18

prav. V/19

rez. IMO A.424(XI)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.191(79)

EN ISO 8728 (1998)

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

EN 62288 (2008)

nebo

ISO 8728 (1997)

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarové zařízení

Přesunuto do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36

A.1/4.5

Automatické radarové zobrazovací zařízení (ARPA)

Přesunuto do A.1/4.34

A.1/4.6

Ozvěnový hloubkoměr

prav. V/18

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

prav. V/19

rez. IMO A.224(VII)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.74(69) příloha 4

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN ISO 9875 (2001), včetně technické opravy ISO 1: 2006

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

EN 62288 (2008)

nebo

ISO 9875 (2000), včetně technické opravy ISO 1: 2006

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Zařízení k určení rychlosti a vzdálenosti (SDME)

prav. V/18

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

prav. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.824(19)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.96(72)

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002)

EN 61023 (2007)

řada EN 61162

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

IEC 61023 (2007)

řada IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Ukazatel úhlu kormidla, obrátek a náklonu

Přesunuto do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22

A.1/4.9

viz poznámka b) této přílohy A.1

Měřič rychlosti obratu

prav. V/18

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

prav. V/19

rez. IMO A.526(13)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

ISO 20672 (2007)

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

ISO 20672 (2007)

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Zaměřovač

Záměrně nevyplněno

A.1/4.11

Zařízení Loran-C

prav. V/18

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

prav. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.818(19)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002)

EN 61075 (1993)

řada EN 61162

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

IEC 61075 (1991)

řada IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Zařízení Chayka

prav. V/18

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

prav. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.818(19)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002)

EN 61075 (1993)

řada EN 61162

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

IEC 61075 (1991)

řada IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Zařízení Decca navigátor

Záměrně nevyplněno

A.1/4.14

Zařízení GPS

prav. V/18

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

prav. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994)

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000)

rez. IMO MSC.112(73)

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002)

EN 61108-1 (2003)

řada EN 61162

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

IEC 61108-1 (2003)

řada IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Zařízení GLONASS

prav. V/18

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

prav. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.113(73)

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002)

EN 61108-2 (1998)

řada EN 61162

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

IEC 61108-2 (1998)

řada IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Systém pro řízení kurzu (HCS)

prav. V/18

prav. V/19

rez. IMO A.342(IX)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.64(67) příloha 3

rez. IMO MSC.191(79)

ISO 11674 (2006)

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

EN 62288 (2008)

nebo

ISO 11674 (2006)

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Lodivodský mechanický výtah

Přesunuto do A.1/1.40

A.1/4.18

Odpovídač SAR 9 GHz (SART)

prav. III/4

prav. IV/14

prav. V/18

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

prav. III/6

prav. IV/7

rez. IMO A.530(13)

rez. IMO A.802(19)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, 14

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, 14

ITU-R M.628-3(11/93)

EN 60945 (2002)

EN 61097-1 (2007)

nebo

IEC 60945 (2002)

IEC 61097-1 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Radarové zařízení pro vysokorychlostní plavidla

Přesunuto do A.1/4.37

A.1/4.20

viz poznámka b) této přílohy A.1

Ukazatel úhlu kormidla

prav. V/18

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

prav. V/19

rez. IMO A.526(13)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

ISO 20673 (2007)

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

ISO 20673 (2007)

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.21

viz poznámka b) této přílohy A.1

Ukazatel obrátek lodního šroubu

prav. V/18

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

prav. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

ISO 22554 (2007)

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

ISO 22554 (2007)

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.22

viz poznámka b) této přílohy A.1

Ukazatel náklonu

prav. V/18

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

prav. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

ISO 22555 (2007)

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

ISO 22555 (2007)

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.23

Kompas pro záchranné čluny a záchranářské čluny

prav. III/4

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

prav. III/34

rez. IMO MSC.48(66)-(předpis LSA) IV, V

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 8, 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 8, 13

ISO 25862 (2009)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24

Automatické radarové zobrazovací zařízení (ARPA) pro vysokorychlostní plavidla

přesunuto do A.1/4.37

A.1/4.25

Automatické sledovací zařízení (ATA)

Přesunuto do A.1/4.35

A.1/4.26

Automatické sledovací zařízení (ATA) pro vysokorychlostní plavidla

Přesunuto do A.1/4,38

A.1/4.27

Elektronické mapovací zařízení (EPA)

Přesunuto do A.1/4,36

A.1/4.28

Integrovaný systém na můstku

Přesunuto do A.2/4.30

A.1/4.29

Zařízení pro záznam údajů o plavbě (VDR)

prav. V/18

prav. V/20

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

prav. V/20

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.861(20)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

IEC 61996-1 (2007-11)

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

IEC 61996-1 (2007-11)

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Systém elektronického zobrazování mapy a informací (ECDIS) se záložním systémem rastrového zobrazování mapy (RCDS)

prav. V/18

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

prav. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.817(19)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

rez. IMO MSC.232(82)

IMO SN.1/oběž. 266

[Záložní systém ECDIS a RCDS se použijí pouze tehdy, je-li tato funkce zahrnuta v ECDIS. Certifikát modulu B uvádí, zda byly tyto varianty přezkoušeny.]

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

EN 61174 (2008)

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

IEC 61174 (2008)

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31

Gyroskopický kompas pro vysokorychlostní plavidla

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.821(19)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

ISO 16328 (2001)

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

EN 62288 (2008)

nebo

ISO 16328 (2001)

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.32

Univerzální automatický systém zjišťování totožnosti lodí (AIS)

prav. V/18

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

prav. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.74(69)

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

ITU-R M. 1371-3 (2007)

Pozn.: ITU-R M. 1371-3 (2007) příloha 3 se použije pouze v souladu s požadavky rezoluce IMO MSC.74(69).

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

EN 61993-2 (2001)

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

IEC 61993-2 (2001)

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33

Systém řízení dráhy lodí

(fungující při rychlostech lodi od minimální manévrovací rychlosti po rychlost 30 uzlů)

prav. V/18

prav. V/19

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.74(69)

rez. IMO MSC.191(79)

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

EN 62065 (2002)

EN 62288 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

IEC 62065 (2002)

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34

Radarové zařízení CAT 1

prav. V/18

prav. V/19

rez. IMO A.278(VIII)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.823(19)

rez. IMO MSC.191(79)

rez. IMO MSC.192(79)

ITU-R M. 628-3(11/93)

ITU-R M. 1177-3(06/03)

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

EN 62288 (2008)

EN 62388 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

IEC 62388 Ed.1.0 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.35

Radarové zařízení CAT 2

prav. V/18

prav. V/19

rez. IMO A.278(VIII)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.191(79)

rez. IMO MSC.192(79)

ITU-R M. 628-3(11/93)

ITU-R M. 1177-3(06/03)

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

EN 62288 (2008)

EN 62388 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

IEC 62388 Ed.1.0 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36

Radarové zařízení CAT 3

prav. V/18

prav. V/19

rez. IMO A.278(VIII)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO MSC.191(79)

rez. IMO MSC.192(79)

ITU-R M. 628-3(11/93)

ITU-R M. 1177-3(06/03)

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

EN 62288 (2008)

EN 62388 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

IEC 62388 Ed.1.0 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37

Radarové zařízení pro použití na vysokorychlostních plavidlech (CAT 1H, CAT 2H a CAT 3H)

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO A.278(VIII)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.820(19)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

rez. IMO MSC.192(79)

ITU-R M. 628-3(11/93)

ITU-R M. 1177-3(06/03)

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

EN 62288 (2008)

EN 62388 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

IEC 62388 Ed.1.0 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38

Radarové zařízení schválené pro volbu mapy, jmenovitě:

a)

CAT 1 s volbou mapy,

b)

CAT 2 s volbou mapy,

c)

CAT 1 pro HSC s volbou mapy,

d)

CAT 2 pro HSC s volbou mapy

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO A.278(VIII)

rez. IMO A.694(17)

rez. IMO A.820(19)

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13

rez. IMO MSC.97(73)-(předpis HSC 2000) 13

rez. IMO MSC.191(79)

rez. IMO MSC.192(79)

ITU-R M. 628-3(11/93)

ITU-R M. 1177-3(06/03)

EN 60945 (2002)

řada EN 61162

EN 62288 (2008)

EN 62388 (2008)

nebo

IEC 60945 (2002)

řada IEC 61162

IEC 62288 Ed.1.0 (2008)

IEC 62388 Ed.1.0 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39

Radarový odrážeč

prav. V/18

prav. X/3

rez. IMO MSC.36(63)-(předpis HSC 1994) 13