2010/67/EUSměrnice Komise 2010/67/EU ze dne 20. října 2010 , kterou se mění směrnice Komise 2008/84/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 277, 21.10.2010, s. 17-26 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 20. října 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. listopadu 2010 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 231/2012 Pozbývá platnosti: 1. prosince 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2010/67/EU

ze dne 20. října 2010,

kterou se mění směrnice Komise 2008/84/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 30 odst. 5 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro potraviny a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2008/84/ES ze dne 27. srpna 2008, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla (2), stanoví kritéria pro čistotu přídatných látek uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (3).

(2)

Podle čl. 30 odst. 4 nařízení (ES) č. 1333/2008 se přijmou specifikace potravinářských přídatných látek, na které se vztahují odstavce 1 až 3 uvedeného článku, včetně přídatných látek povolených podle směrnice 95/2/ES, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (4), v okamžiku zápisu uvedených potravinářských přídatných látek do příslušných příloh podle uvedených odstavců.

(3)

Vzhledem k tomu, že seznamy ještě nebyly vypracovány, a s ohledem na zajištění účinnosti úpravy příloh směrnice 95/2/ES na základě článku 31 a zajištění souladu takto povolených přídatných látek s bezpečnými podmínkami jejich použití by tedy měla být směrnice 2008/84/ES změněna.

(4)

Zápis, který se týká oxidu uhličitého (E 290), by měl být přezkoumán s ohledem na koncentraci „obsahu oleje“ s cílem zohlednit specifikace stanovené v Codex alimentarius vypracovaném společným výborem odborníků pro potravinářské přídatné látky (JECFA) a v dokumentech Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) (např. ISO 6141).

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) posoudil informace o bezpečnosti rozmarýnových extraktů, pokud jsou použity v potravinách jako antioxidant. Rozmarýnové extrakty se získávají z rostliny Rosmarinus officinalis L. a obsahují několik sloučenin, které vykazují antioxidační účinky (hlavně fenolické kyseliny, flavonoidy, diterpenoidy a triterpeny). Považuje se za vhodné přijmout specifikace pro rozmarýnové extrakty, které jsou povoleny jako nová potravinářská přídatná látka pro použití v potravinách podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES, a přiděluje se jim číslo E 392 jako číslo E. Je popsáno několik typů výrobních postupů využívajících extrakce rozpouštědlem (pomocí ethanolu, acetonu a hexanu) a extrakce superkritickým oxidem uhličitým.

(6)

Sójová hemicelulóza (E 426) byla v roce 2003 posouzena Vědeckým výborem pro potraviny (5) a v současnosti je povolena v rámci EU podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES. Nyní se vyrábí nový druh sójové hemicelulosy, který vyhovuje všem specifikacím stanoveným směrnicí Komise 2008/84/ES pro látku E 426, s výjimkou toho, že technologicky je jako srážecí činidlo pro čištění roztoku extraktu tohoto nového druhu sójové hemicelulosy potřeba ethanol. Důsledkem tohoto postupu je, že konečný produkt E 426, jehož vlastnosti se liší od bílého prášku sušeného rozprašováním, může obsahovat zbytkový ethanol v maximální koncentraci 2 %. Ethanol je povolen podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES (6) jako extrakční rozpouštědlo pro zpracování surovin, potravin, součástí potravin nebo složek potravin v souladu se správnou výrobní praxí.

(7)

Úřad posoudil informace o bezpečnosti kasiové gumy jakožto nové potravinářské přídatné látky působící jako želírovací látka a zahušťovadlo a vyjádřil své stanovisko dne 26. září 2006 (7). Úřad shledal, že uvedené použití kasiové gumy za specifikovaných podmínek nevyvolává bezpečnostní obavy. Je proto nezbytné přijmout specifikace uvedené potravinářské přídatné látky, které se přiděluje číslo E 427.

(8)

Zápis, který se týká hydroxypropylcelulózy (E 463), by měl být změněn tak, aby byla opravena chyba ve specifikaci s ohledem na obsah. Namísto „ne méně než 80,5 % hydroxypropoxylových skupin“ by zápis měl znít „ne více než 80,5 % hydroxypropoxylových skupin“. Proto je vhodné stávající specifikace aktualizovat.

(9)

Zápis, který se týká vodíku (E 949), by měl být opraven tak, aby koncentrace uvedené v části obsah a čistota byly slučitelné. Proto by se měla opravit koncentrace dusíku.

(10)

Úřad posoudil informace o bezpečnosti nové potravinářské přídatné látky, polyvinylalkoholu (PVA), jakožto látky vytvářející povlak pro doplňky stravy a vyjádřil své stanovisko dne 5. prosince 2005 (8). Úřad shledal, že použití PVA na povlaky doplňků stravy, které jsou ve formě kapslí a tablet, nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko. Je proto vhodné přijmout specifikace pro polyvinylalkohol, kterému se přiděluje číslo E 1203 a který je povolen jako potravinářská přídatná látka podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES.

(11)

Úřad posoudil informace o bezpečnosti šesti typů polyethylenglykolu (PEG 400, PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000, PEG 8000) jakožto látek vytvářejících povlak pro doplňky stravy a vyjádřil své stanovisko dne 28. listopadu 2006 (9). Úřad shledal, že použití těchto typů polyethylenglykolu jako lešticích látek ve filmotvorných recepturách pro doplňky stravy ve formě kapslí a tablet za stanovených podmínek použití nevyvolává bezpečnostní obavy. Všem těmto typům polyethylenglykolu bylo přiděleno nové číslo E, konkrétně E 1521. Je proto vhodné přijmout specifikace pro těchto šest typů polyethylenglykolu a sloučit je do jednoho zápisu. Proto je nezbytné aktualizovat stávající specifikace již stanovené pro polyethylenglykol 6000 ve směrnici 2008/84/ES.

(12)

EFSA vyhodnotil bezpečnost používání přípravku enzymu na bázi trombinu s fibrinogenem získaným z hovězí a/nebo vepřové krve jako potravinářské přídatné látky pro rekonstituci potravin a dne 26. dubna 2005 vydal své stanovisko, že použití přípravku enzymu vyrobeného způsobem uvedeným v tomto stanovisku nevyvolává žádné obavy ohledně bezpečnosti (10). Avšak Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 19. května 2010 o návrhu směrnice Komise, kterou se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla, dospěl k závěru, že zařazení tohoto přípravku enzymu jako potravinářské přídatné látky pro rekonstituci potravin do přílohy IV směrnice 95/2/ES není v souladu s cílem ani obsahem nařízení (ES) č. 1333/2008, jelikož nesplňuje obecná kritéria stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1333/2008, zejména kritéria stanovená v čl. 6 odst. 1 písm. c).

(13)

Je nezbytné zohlednit specifikace a analytické techniky pro přídatné látky, jak jsou uvedeny v Codex alimentarius vypracovaném společným výborem odborníků pro potravinářské přídatné látky (JECFA). Zejména v příslušných případech se specifická kritéria pro čistotu přizpůsobila tak, aby odrážela hodnoty pro jednotlivé dotyčné těžké kovy.

(14)

Směrnice 2008/84/ES by tedy měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(15)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice Komise 2008/84/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. března 2011. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. října 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 253, 20.9.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(5)  Stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny k sójové hemicelulose vyjádřené dne 4. dubna 2003 (SCF/CS/ADD/EMU/185 v konečném znění).

(6)  Úř. věst. L 141, 6.6.2009, s. 3.

(7)  Vědecké stanovisko Komise pro potravinářské přídatné látky, potravinářská aromata, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami, vypracované na žádost Komise ohledně žádosti týkající se používání kasiové gumy jako přídatné látky, The EFSA Journal (2006) 389, s. 1–16.

(8)  Vědecké stanovisko Komise pro potravinářské přídatné látky, potravinářská aromata, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami, vypracované na žádost Komise ohledně používání polyvinylalkoholu jako látky vytvářející povlak pro doplňky stravy, The EFSA Journal (2005) 294, s. 1.

(9)  Vědecké stanovisko Komise pro potravinářské přídatné látky, potravinářská aromata, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami, vypracované na žádost Komise ohledně používání polyethylenglykolu (PEG) jakožto látky vytvářející povlak pro doplňky stravy, The EFSA Journal (2006) 414, s. 1.

(10)  Stanovisko Vědecké komise pro potravinářské přídatné látky, potravinářská aromata, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami, pokud jde o použití přípravku enzymu na bázi trombinu/fibrinogenu získaného z hovězí a/nebo vepřové krve jako potravinářské přídatné látky pro rekonstituci potravin, vypracované na žádost Komise, The EFSA Journal (2005) 214, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I směrnice 2008/84/ES se mění takto:

1)

V části týkající se oxidu uhličitého (E 290) se dílčí zápis o „obsahu oleje“ nahrazuje tímto:

„Obsah oleje

Ne více než 5 mg/kg“

2)

Za část týkající se přídatné látky E 385 se vkládá část týkající se rozmarýnových extraktů (E 392), která zní:

E 392 ROZMARÝNOVÉ EXTRAKTY

OBECNÉ POŽADAVKY

Synonyma

Extrakt z listů rozmarýny (antioxidant)

Definice

Extrakty rozmarýny obsahují několik složek, u nichž bylo prokázáno, že mají antioxidační účinky. Tyto složky patří zejména do skupiny fenolických kyselin, flavonoidů, diterpenoidů. Vedle antioxidačních sloučenin mohou extrakty obsahovat také triterpeny a látky extrahovatelné organickými rozpouštědly konkrétně definované v následující specifikaci.

EINECS

283-291-9

Chemický název

Rozmarýnový extrakt (Rosmarinus officinalis)

Popis

Extrakt z listů rozmarýny jakožto antioxidant se připravuje extrakcí listů rostliny Rosmarinus officinalis pomocí soustavy rozpouštědel povolených pro potravinářské použití. Extrakty poté mohou být dezodorizovány a odbarveny. Extrakty mohou být standardizovány.

Identifikace

Referenční antioxidační sloučeniny: fenolové diterpeny

Kyselina karnosová (C20H28O4) a karnosol (C20H26O4) (které tvoří ne méně než 90 % celkových fenolových diterpenů)

Referenční hlavní těkavé látky

Borneol, bornylacetát, kafr, 1,8-cineol, verbenon

Hustota

> 0,25 g/ml

Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

< 5 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg


1.   Rozmarýnové extrakty vyrobené ze sušených listů rozmarýny extrakcí acetonem

Popis

Extrakty rozmarýny se vyrábějí ze sušených listů rozmarýny extrakcí acetonem, filtrací, čištěním a odpařením rozpouštědla, po níž následuje sušení a prosévání s cílem získat jemný prášek nebo kapalinu

Identifikace

Obsah referenčních antioxidačních sloučenin

≥ 10 % hmot., vyjádřeno jako celkový obsah kyseliny karnosové a karnosolu

Poměr antioxidantů / těkavých látek

(Celkové % hmot. kyseliny karnosové a karnosolu) ≥ 15

(% hmot. referenčních hlavních těkavých látek)*

(* jako celkové procento těkavých látek v extraktu, stanoveno plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí, „GC-MSD“)

Zbytková rozpouštědla

Aceton: ne více než 500 mg/kg


2.   Rozmarýnové extrakty připravené extrakcí sušených listů rozmarýny pomocí superkritického oxidu uhličitého

Extrakty rozmarýny vyrobené ze sušených listů rozmarýny extrakcí pomocí superkritického oxidu uhličitého s malým množstvím ethanolu jako pomocného rozpouštědla.


Identifikace

Obsah referenčních antioxidačních sloučenin

≥ 13 % hmot., vyjádřeno jako celkový obsah kyseliny karnosové a karnosolu

Poměr antioxidantů / těkavých látek

(Celkové % hmot. kyseliny karnosové a karnosolu) ≥ 15

(% hmot. referenčních hlavních těkavých látek)*

(* jako celkové procento těkavých látek v extraktu, stanoveno plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí, „GC-MSD“)

Zbytková rozpouštědla

Ethanol: ne více než 2 %


3.   Rozmarýnové extrakty připravené z dezodorizovaného ethanolového extraktu rozmarýny

Extrakty rozmarýny, které se připravují z dezodorizovaného ethanolového extraktu rozmarýny. Extrakty mohou být dále čištěny, například působením aktivního uhlí a/nebo molekulární destilací. Mohou být suspendovány ve vhodném schváleném nosiči nebo sušeny rozprašováním.


Identifikace

Obsah referenčních antioxidačních sloučenin

≥ 5 % hmot., vyjádřeno jako celkový obsah kyseliny karnosové a karnosolu

Poměr antioxidantů / těkavých látek

(Celkové % hmot. kyseliny karnosové a karnosolu) ≥ 15

(% hmot. referenčních hlavních těkavých látek)*

(* jako celkové procento těkavých látek v extraktu, stanoveno plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí, „GC-MSD“)

Zbytková rozpouštědla

Ethanol: ne více než 500 mg/kg


4.   Rozmarýnové extrakty odbarvené a dezodorizované, získané dvoustupňovou extrakcí pomocí hexanu a ethanolu

Extrakty rozmarýny, které se připravují z dezodorizovaného ethanolového extraktu rozmarýny, podrobené extrakci hexanem. Extrakty mohou být dále čištěny, například působením aktivního uhlí a/nebo molekulární destilací. Mohou být suspendovány ve vhodném schváleném nosiči nebo sušeny rozprašováním.


Identifikace

Obsah referenčních antioxidačních sloučenin

≥ 5 % hmot., vyjádřeno jako celkový obsah kyseliny karnosové a karnosolu

Poměr antioxidantů / těkavých látek

(Celkové % hmot. kyseliny karnosové a karnosolu) ≥ 15

(% hmot. referenčních hlavních těkavých látek)*

(* jako celkové procento těkavých látek v extraktu, stanoveno plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí, „GC-MSD“)

Zbytková rozpouštědla

Hexan: ne více než 25 mg/kg

Ethanol: ne více než 500 mg/kg“

3)

V části týkající se sójové hemicelulosy (E 426):

a)

zápisy „Definice“ a „Popis“ se nahrazují tímto:

Definice

Sójová hemicelulóza je rafinovaný polysacharid rozpustný ve vodě získávaný z přirozeného kmene sójové vlákniny extrakcí horkou vodou. Kromě ethanolu se nesmí použít žádná jiná organická srážecí činidla.

Popis

Polétavý bílý nebo nažloutle bílý prášek“

b)

v položce „Čistota“ se doplňuje dílčí zápis, který zní:

„Ethanol

Ne více než 2 %“

4)

Za část týkající se přídatné látky E 426 se vkládá část týkající se kasiové gumy (E 427), která zní:

E 427 KASIOVÁ GUMA

Synonyma

 

Definice

Kasiová guma je rozemletý čištěný endosperm semen rostlin Cassia tora a Cassia obtusifoli (Leguminosae) obsahující méně než 0,05 % Cassia occidentalis. Hlavní složkou jsou polysacharidy s vysokou molekulovou hmotností složené především z lineárních řetězců jednotek 1,4-β-D-mannopyranosy spojených s jednotkami 1,6-α-D-galaktopyranosy. Poměr mannosy ke galaktóze je přibližně 5:1

Při výrobě se semena zbaví slupek a zárodků tepelným mechanickým ošetřením, po němž následuje mletí a třídění endospermu. Rozemletý endosperm se dále čistí extrakcí isopropanolem

Obsah

Ne méně než 75 % galaktomannanu

Popis

Světle žlutý až krémově bílý prášek bez zápachu

Identifikace

Rozpustnost

Nerozpustný v ethanolu. Dobře se rozptyluje ve studené vodě a vytváří koloidní roztok

Tvorba gelu pomocí boritanu

K vodné disperzi vzorku se přidá dostatečné množství zkušebního roztoku boritanu sodného, tím se zvýší pH na hodnotu vyšší než 9 a vytvoří se gel

Tvorba gelu pomocí xanthanu

Naváží se 1,5 g vzorku a 1,5 g xanthanu a obě množství se smíchají. Tato směs se přidá (za rychlého míchání) ke 300 ml vody o teplotě 80 °C v kádince o objemu 400 ml. Směs se míchá, dokud se nerozpustí, a po rozpuštění míchání pokračuje dalších 30 minut (během míchání se teplota se udržuje nad 60 °C). Poté je míchání přerušeno a směs se nechá chladnout při pokojové teplotě nejméně 2 hodiny

Poté, co teplota klesne pod 40 °C, se vytvoří pevný viskoelastický gel, přitom ale takový gel nevznikne v 1 % kontrolním roztoku samotné kasiové gumy nebo xanthanu připraveném obdobným způsobem

Viskozita

Méně než 500 mPa.s (25 °C, 2 hodiny, 1 % roztok), což odpovídá průměrné molekulové hmotnosti 200 000-300 000 D

Čistota

Látky nerozpustné v kyselině

Ne více než 2,0 %

pH

5,5–8 (1% vodný roztok)

Hrubý tuk

Ne více než 1 %

Bílkoviny

Ne více než 7 %

Celkový obsah popela

Ne více než 1,2 %

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 12 % (5 hodin, 105 °C)

Celkový obsah antrachinonů

Ne více než 0,5 mg/kg (mezní hodnota detekce)

Zbytky rozpouštědel

Ne více než 750 mg/kg isopropylalkoholu

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Mikrobiologická kritéria

Celkový počet mikroorganismů

Ne více než 5 000 jednotek tvořících kolonie na gram

Kvasinky a plísně

Ne více než 100 jednotek tvořících kolonie na gram

Salmonella spp

Nepřítomna v 25 g

E coli

Nepřítomny v 1 g“

5)

V části týkající se hydroxypropylcelulosy (E463) se dílčí zápis „Obsah“ nahrazuje tímto:

„Obsah

Ne více než 80,5 % hydroxypropoxylových skupin (-OCH2CHOHCH3) odpovídajících ne více než 4,6 hydroxypropylovým skupinám na jednotku anhydroglukosy, ve vysušeném stavu“

6)

V části týkající se vodíku (E949) v položce „Čistota“ se dílčí zápis „Dusík“ nahrazuje tímto:

„Dusík

Ne více než 0,07 % obj.“

7)

Za část týkající se přídatné látky E 1201 se vkládá část, která zní:

E 1203 POLYVINYLALKOHOL

Synonyma

Polymer vinylalkoholu, PVOH

Definice

Polyvinylalkohol je syntetická pryskyřice připravená polymerací vinylacetátu, po níž následuje částečná hydrolýza vzniklého esteru v přítomnosti alkalického katalyzátoru. Fyzikální vlastnosti produktu závisí na polymeračním stupni a stupni hydrolýzy

Chemický název

Ethenol homopolymer

Chemický vzorec

(C2H3OR)n kde R = H nebo COCH3

Popis

Průsvitný bílý nebo krémově zbarvený zrnitý prášek bez zápachu a bez chuti

Identifikace

Rozpustnost

Rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu

Srážecí reakce

Vzorek o hmotnosti 0,25 g se za zahřívání rozpustí v 5 ml vody a roztok se nechá zchladnout na pokojovou teplotu. Po přidání 10 ml ethanolu k tomuto roztoku vznikne bílá zakalená nebo vločkovitá sraženina

Barevná reakce

Vzorek o hmotnosti 0,01 g se za zahřívání rozpustí ve 100 ml vody a roztok se nechá zchladnout na pokojovou teplotu. Modré zabarvení vznikne přidáním (k 5 ml roztoku) jedné kapky zkušebního roztoku jódu a několika kapek roztoku kyseliny borité

Vzorek o hmotnosti 0,5 g se za zahřívání rozpustí v 10 ml vody a roztok se nechá zchladnout na pokojovou teplotu. Tmavě červené zabarvení vznikne přidáním jedné kapky zkušebního roztoku jódu k 5 ml roztoku

Viskozita

4,8 až 5,8 mPa.s (4% roztok při teplotě 20 °C), což odpovídá průměrné molekulové hmotnosti 26 000–30 000 D

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,1 %

Esterové číslo

Mezi 125 a 153 mg KOH/g

Stupeň hydrolýzy

86,5 až 89,0 %

Kyselost

Ne více než 3,0

Zbytky rozpouštědel

Ne více než 1,0 % methanolu, 1,0 % methylacetátu

pH

5,0 až 6,5 (4% roztok)

Ztráta sušením

Ne více než 5,0 % (105 °C, 3 hodiny)

Nespalitelný zbytek

Ne více než 1,0 %

Olovo

Ne více než 2,0 mg/kg“

8)

Část týkající se „polyethylenglykolu 6000“ se nahrazuje tímto:

E 1521 POLYETHYLENGLYKOLY

Synonyma

PEG, makrogol, polyethylenoxid

Definice

Adiční polymery ethylenoxidu a vody obvykle označované číslem přibližně odpovídajícím molekulové hmotnosti

Chemický název

alfa-hydro-omega-hydroxypoly (oxy-1,2-ethandiol)

Chemický vzorec

HOCH2 - (CH2 - O - CH2)n - CH2OH

Průměr molekulových hmotností

380 až 9 000 D

Obsah

PEG 400: Ne méně než 95 % a ne více než 105 %

PEG 3000: Ne méně než 90 % a ne více než 110 %

PEG 3350: Ne méně než 90 % a ne více než 110 %

PEG 4000: Ne méně než 90 % a ne více než 110 %

PEG 6000: Ne méně než 90 % a ne více než 110 %

PEG 8000: Ne méně než 87,5 % a ne více než 112,5 %

Popis

PEG 400 je čirá, viskózní, bezbarvá nebo téměř bezbarvá hygroskopická kapalina

PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG ×6000 a PEG 8000 jsou bílé nebo téměř bílé pevné látky voskového nebo parafínového vzhledu

Identifikace

Bod tání

PEG 400: 4–8 °C

PEG 3000: 50–56 °C

PEG 3350: 53–57 °C

PEG 4000: 53–59 °C

PEG 6000: 55–61 °C

PEG 8000: 55–62 °C

Viskozita

PEG 400: 105 až 130 mPa.s při 20 °C

PEG 3000: 75 až 100 mPa.s při 20 °C

PEG 3350: 83 až 120 mPa.s při 20 °C

PEG 4000: 110 až 170 mPa.s při 20 °C

PEG 6000: 200 až 270 mPa.s při 20 °C

PEG 8000: 260 až 510 mPa.s při 20 °C

V případě polyethylenglykolů, které mají průměrnou molekulovou hmotnost vyšší než 400, se viskozita určuje na 50procentním (hmot.) roztoku příslušné látky ve vodě

Rozpustnost

PEG 400 je mísitelný s vodou, velmi dobře rozpustný v acetonu, v alkoholu a v methylenchloridu, prakticky nerozpustný v mastných olejích a minerálních olejích

PEG 3000 a PEG 3350: velmi dobře rozpustné ve vodě a v methylenchloridu, velmi těžce rozpustné v alkoholu, prakticky nerozpustné v mastných olejích a minerálních olejích

PEG 4000, PEG 6000 a PEG 8000: velmi dobře rozpustné ve vodě a v methylenchloridu, prakticky nerozpustné v alkoholu a v mastných olejích a minerálních olejích.

Čistota

Kyselost nebo zásaditost

Navážka 5,0 g se rozpustí v 50 ml vody bez oxidu uhličitého a přidá se 0,15 ml roztoku bromthymolové modři. Roztok je žlutý nebo zelený. Na změnu zbarvení indikátoru do modra není potřeba více než 0,1 ml 0,1 M hydroxidu sodného

Hydroxylové číslo

PEG 400: 264–300

PEG 3000: 34–42

PEG 3350: 30–38

PEG 4000: 25–32

PEG 6000: 16–22

PEG 8000: 12–16

Síranový popel

Ne více než 0,2 %

1,4-dioxane

Ne více než 10 mg/kg

Ethylenoxid

Ne více než 0,2 mg/kg

Ethylenglykol a diethylenglykol

Celkem ne více než 0,25 % hmot. jednotlivě nebo v kombinaci

Olovo

Ne více než 1 mg/kg“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU