2010/46/EUSměrnice Komise 2010/46/EU ze dne 2. července 2010 , kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny (Text s významem pro EHP )

Publikováno: Úř. věst. L 169, 3.7.2010, s. 7-12 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 2. července 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. července 2010 Nabývá účinnosti: 23. července 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2010/46/EU

ze dne 2. července 2010,

kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2003/90/ES (3) a 2003/91/ES (4) byly přijaty s cílem zajistit, aby odrůdy, které členské státy zařadí do svých národních katalogů, vyhovovaly obecným zásadám stanoveným Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO), pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky různých druhů vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové obecné zásady byly stanoveny. Na ostatní odrůdy se podle uvedených směrnic vztahují obecné zásady Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

(2)

CPVO a UPOV od té doby stanovily další obecné zásady pro řadu dalších druhů a aktualizovaly stávající obecné zásady.

(3)

Směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se nahrazují zněním v části A přílohy této směrnice.

Článek 2

Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují zněním v části B přílohy této směrnice.

Článek 3

Pro zkoušky zahájené před 1. lednem 2011 mohou členské státy použít směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES ve zněních, která byla v platnosti před jejich pozměněním touto směrnicí.

Článek 4

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2010. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat ode dne 1. ledna 2011.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 2. července 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 7.

(4)  Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 11.


PŘÍLOHA

ČÁST A

PŘÍLOHA I

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s testovacími protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO)

Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Pisum sativum L.

Hrách setý

TP 7/2 ze dne 11.3.2010

Brassica napus L.

Brukev řepka

TP 36/1 ze dne 25.3.2004

Helianthus annuus L.

Slunečnice

TP 81/1 ze dne 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Len setý přadný / len setý olejný

TP 57/1 ze dne 21.3.2007

Avena nuda L.

Oves nahý

TP 20/1 ze dne 6.11.2003

Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)

Oves setý

TP 20/1 ze dne 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Ječmen setý

TP 19/2rev. ze dne 11.3.2010

Oryza sativa L.

Rýže setá

TP 16/1 ze dne 18.11.2004

Secale cereale L.

Žito seté

TP 58/1 ze dne 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Triticum s druhy rodu Secale

TP 121/2 ze dne 22.1.2007

Triticum aestivum L.

Pšenice setá

TP 3/4rev. ze dne 28.10.2009

Triticum durum Desf.

Pšenice tvrdá

TP 120/2 ze dne 6.11.2003

Zea mays L.

Kukuřice setá

TP 2/3 ze dne 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Brambor

TP 23/2 ze dne 1.12.2005

Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).

PŘÍLOHA II

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)

Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Beta vulgaris L.

Řepa obecná

TG/150/3 ze dne 4.11.1994

Agrostis canina L.

Psineček psí

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Psineček obrovský

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Psineček výběžkatý

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Psineček tenký

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Sveřep samužníkovitý

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Sveřep sitkovský

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Srha laločnatá

TG/31/8 ze dne 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Kostřava rákosovitá

TG/39/8 ze dne 17.4.2002

Festuca filiformis Pourr.

Kostřava vláskovitá

TG/67/5 ze dne 5.4.2006

Festuca ovina L.

Kostřava ovčí

TG/67/5 ze dne 5.4.2006

Festuca pratensis Huds.

Kostřava luční

TG/39/8 ze dne 17.4.2002

Festuca rubra L.

Kostřava červená

TG/67/5 ze dne 5.4.2006

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Kostřava drsnolistá

TG/67/5 ze dne 5.4.2006

Lolium multiflorum Lam.

Jílek mnohokvětý

TG/4/8 ze dne 5.4.2006

Lolium perenne L.

Jílek vytrvalý

TG/4/8 ze dne 5.4.2006

Lolium x boucheanum Kunth

Jílek hybridní

TG/4/8 ze dne 5.4.2006

Phleum nodosum L.

Bojínek cibulkatý

TG/34/6 ze dne 7.11.1984

Phleum pratense L.

Bojínek luční

TG/34/6 ze dne 7.11.1984

Poa pratensis L.

Lipnice luční

TG/33/6 ze dne 12.10.1990

Lupinus albus L.

Lupina bílá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupina úzkolistá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupina žlutá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Medicago sativa L.

Vojtěška setá

TG/6/5 ze dne 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Tolice měňavá

TG/6/5 ze dne 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Jetel luční

TG/5/7 ze dne 4.4.2001

Trifolium repens L.

Jetel plazivý

TG/38/7 ze dne 9.4.2003

Vicia faba L.

Bob obecný

TG/8/6 ze dne 17.4.2002

Vicia sativa L.

Vikev setá

TG/32/6 ze dne 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Tuřín

TG/89/6rev. ze dne 4.4.2001 a ze dne 1.4.2009

Raphanus sativus var. oleiformis Pers.

Ředkev olejná

TG/178/3 ze dne 4.4.2001

Arachis hypogaea L.

Podzemnice olejná

TG/93/3 ze dne 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Řepice

TG/185/3 ze dne 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Světlice barvířská

TG/134/3 ze dne 12.10.1990

Gossypium spp.

Bavlník

TG/88/6 ze dne 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Mák

TG/166/3 ze dne 24.3.1999

Sinapis alba L.

Hořčice bílá

TG/179/3 ze dne 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Sója luštinatá

TG/80/6 ze dne 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Čirok

TG/122/3 ze dne 6.10.1989

Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).

ČÁST B

PŘÍLOHA I

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s testovacími protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO)

Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Allium cepa L. (skupina Cepa)

Cibule a echalion

TP 46/2 ze dne 1.4.2009

Allium cepa L. (skupina Aggregatum)

Šalotka

TP 46/2 ze dne 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Cibule sečka

TP 161/1 ze dne 11.3.2010

Allium porrum L.

Pór

TP 85/2 ze dne 1.4.2009

Allium sativum L.

Česnek

TP 162/1 ze dne 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Pažitka

TP 198/1 ze dne 1.4.2009

Apium graveolens L.

Celer

TP 82/1 ze dne 13.3.2008

Apium graveolens L.

Celer bulvový

TP 74/1 ze dne 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Chřest

TP 130/1 ze dne 27.3.2002

Beta vulgaris L.

Řepa salátová včetně „Cheltenham beet“

TP 60/1 ze dne 1.4.2009

Brassica oleracea L.

Květák

TP 45/2 ze dne 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Brokolice

TP 151/2 ze dne 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Kapusta růžičková

TP 54/2 ze dne 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Kedluben

TP 65/1 ze dne 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Kapusta hlávková, zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červené

TP 48/2 ze dne 1.12.2005

Brassica rapa L.

Zelí pekingské

TP 105/1 ze dne 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Chilli nebo paprika roční

TP 76/2 ze dne 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Endivie kadeřavá a eskariol

TP 118/2 ze dne 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Čekanka průmyslová

TP 172/2 ze dne 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Čekanka pro puky

TP 173/1 ze dne 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Meloun vodní

TP 142/1 ze dne 21.3.2007

Cucumis melo L.

Meloun cukrový

TP 104/2 ze dne 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Okurka salátová a okurka nakládačka

TP 61/2 ze dne 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Tykev obecná

TP 119/1 ze dne 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Artyčok a karda

TP 184/1 ze dne 25.3.2004

Daucus carota L.

Mrkev a mrkev krmná

TP 49/3 ze dne 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenykl

TP 183/1 ze dne 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Salát hlávkový

TP 13/4 ze dne 1.4.2009

Lycopersicon esculentum Mill.

Rajče

TP 44/3 ze dne 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petržel

TP 136/1 ze dne 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fazol šarlatový

TP 9/1 ze dne 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fazol obecný keříčkový a fazol obecný pnoucí

TP 12/3 ze dne 1.4.2009

Pisum sativum L. (partim)

Hrách dřeňový, hrách kulatosemenný a hrách cukrový

TP 7/2 ze dne 11.3.2010

Raphanus sativus L.

Ředkvička

TP 64/1 ze dne 27.3.2002

Solanum melongena L.

Lilek vejcoplodý

TP 117/1 ze dne 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Špenát

TP 55/3 ze dne 11.3.2010

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Kozlíček polníček

TP 75/2 ze dne 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob zahradní

TP Broadbean/1 ze dne 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Kukuřice cukrová a kukuřice pukancová

TP 2/3 ze dne 11.3.2010

Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).

PŘÍLOHA II

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)

Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Beta vulgaris L.

Mangold

TG/106/4 ze dne 31.3.2004

Brassica oleracea L.

Kadeřávek

TG/90/6 ze dne 31.3.2004

Brassica rapa L.

Vodnice

TG/37/10 ze dne 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Čekanka hlávková

TG/154/3 ze dne 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Tykev velkoplodá

TG/155/4rev. ze dne 28.3.2007 a dne 1.4.2009

Raphanus sativus L.

Ředkev

TG/63/6 ze dne 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Reveň

TG/62/6 ze dne 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Hadí mord španělský neboli černý kořen

TG/116/4 ze dne 24.3.2010

Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU