2010/793/EU2010/793/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice, pokud jde o obchodní úpravu těchto jatečně upravených těl (oznámeno pod číslem K (2010) 9187)

Publikováno: Úř. věst. L 336, 21.12.2010, s. 62-62 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 20. prosince 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 21. prosince 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 20. prosince 2010,

kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice, pokud jde o obchodní úpravu těchto jatečně upravených těl

(oznámeno pod číslem K(2010) 9187)

(Pouze české znění je závazné)

(2010/793/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 43 písm. m) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2005/1/ES (2) se v České republice povolilo šest metod třídění jatečně upravených těl prasat.

(2)

Dne 23. února 2010 požádala Česká republika Komisi, aby směla stanovit obchodní úpravu jatečně upravených těl prasat odlišnou od standardní obchodní úpravy vymezené v příloze V části B bodu III prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1234/2007.

(3)

V souladu s přílohou V částí B bodu III druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1234/2007 lze členským státům povolit, aby stanovily obchodní úpravu jatečně upravených těl prasat odlišnou od standardní obchodní úpravy vymezené v prvním pododstavci uvedeného bodu, jestliže se běžná obchodní praxe na jejich území liší od dané standardní obchodní úpravy. Česká republika v žádosti uvedla, že na jejím území je v rámci obchodní praxe možné předkládat jatečně upravená těla, aniž se odstraní plstní sádlo. Tato obchodní úprava, která se liší od standardní obchodní úpravy, by proto měla být v České republice povolena.

(4)

Aby se stanovily záznamy cen jatečně upravených těl prasat na srovnatelném základě, je třeba zohlednit tuto odlišnou obchodní úpravu tak, že se přizpůsobí hmotnost zaznamenaná v těchto případech oproti hmotnosti u standardní obchodní úpravy.

(5)

Rozhodnutí 2005/1/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rozhodnutí 2005/1/ES se vkládá článek 1a, který zní:

„Článek 1a

Odchylně od standardní obchodní úpravy stanovené v příloze V části B bodu III prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1234/2007 mohou být jatečně upravená těla prasat v České republice předkládána, aniž se před vážením a klasifikací odstraní plstní sádlo. V případě této obchodní úpravy se zaznamenaná hmotnost jatečně upraveného těla za tepla přizpůsobí podle tohoto vzorce:

hmotnost jatečně upraveného těla za tepla = 1,65651 + 0,96139 × hmotnost jatečně upraveného těla za tepla s plstním sádlem.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno České republice.

V Bruselu dne 20. prosince 2010.

Za Komisi

Dacian CIOLOŞ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 1, 4.1.2005, s. 8.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU