2010/645/EU2010/645/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2010 , kterým se prodlužuje doba platnosti rozhodnutí 2002/887/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a  Pinus L. původem z Japonska (oznámeno pod číslem K(2010) 7249)

Publikováno: Úř. věst. L 281, 27.10.2010, s. 96-97 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 26. října 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. října 2010 Nabývá účinnosti: 27. října 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1217 Pozbývá platnosti: 15. září 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. října 2010,

kterým se prodlužuje doba platnosti rozhodnutí 2002/887/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska

(oznámeno pod číslem K(2010) 7249)

(2010/645/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2002/887/ES ze dne 8. listopadu 2002, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska (2), povoluje členským státům odchylky od ustanovení čl. 4 odst. 1 směrnice 2000/29/ES, pokud jde o rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L., kromě plodů a semen, které pocházejí z Japonska, na omezenou dobu a za zvláštních podmínek.

(2)

Odchylky povolené nejprve rozhodnutím Komise 93/452/EHS (3) a později rozhodnutím 2002/887/ES byly časově omezeny a lhůty stanovené v uvedených rozhodnutích byly prodlouženy nejprve rozhodnutími Komise 94/816/ES (4), 96/711/ES (5), 98/641/ES (6) a 2001/841/ES (7) a později rozhodnutími Komise 2004/826/ES (8), 2006/915/ES (9) a 2008/826/ES (10).

(3)

Jelikož okolnosti odůvodňující tyto odchylky stále trvají a nejsou známy žádné nové údaje, které by byly důvodem k přezkoumání zvláštních podmínek, je vhodné povolení odchylek prodloužit. Kromě toho byly získány zkušenosti na základě údajů shromážděných členskými státy v souladu s článkem 2 rozhodnutí 2002/887/ES a na základě kontaktů s Japonskem. Uvedené rozhodnutí navíc stanoví vhodné mechanismy, jež mají zajistit sledování podmínek uplatňování odchylek. Je proto vhodné povolení odchylek udělená zmíněným rozhodnutím prodloužit na delší dobu, než jak bylo učiněno předchozími rozhodnutími, a to do 31. prosince 2020.

(4)

Z fytosanitárních důvodů by se však přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Juniperus L. původem z Japonska měly do 31. prosince 2020 dovážet pouze během určitého ročního období.

(5)

Rozhodnutí 2002/887/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2002/887/ES se mění takto:

1)

V čl. 2 prvním a druhém pododstavci se slova „do 1. srpna 2009 a 1. srpna 2010“ nahrazují slovy „před 1. srpnem každého roku“.

2)

V článku 4 se tabulka nahrazuje tímto:

„Rostliny

Období

Chamaecyparis

1. ledna 2011–31. prosince 2020

Juniperus

1. listopadu až 31. března každého roku do 31. prosince 2020

Pinus

1. ledna 2011–31. prosince 2020“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. října 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 309, 12.11.2002, s. 8.

(3)  Úř. věst. L 210, 21.8.1993, s. 29.

(4)  Úř. věst. L 337, 24.12.1994, s. 87.

(5)  Úř. věst. L 326, 17.12.1996, s. 66.

(6)  Úř. věst. L 304, 14.11.1998, s. 36.

(7)  Úř. věst. L 313, 30.11.2001, s. 44.

(8)  Úř. věst. L 358, 3.12.2004, s. 32.

(9)  Úř. věst. L 349, 12.12.2006, s. 51.

(10)  Úř. věst. L 290, 31.10.2008, s. 25.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU