2010/638/SZBPRozhodnutí Rady 2010/638/SZBP ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice

Publikováno: Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 10-17 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 25. října 2010 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. října 2010 Nabývá účinnosti: 25. října 2010
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 27. října 2018

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY 2010/638/SZBP

ze dne 25. října 2010

o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. října 2009 přijala Rada společný postoj 2009/788/SBZP o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice (1) v reakci na násilný zákrok bezpečnostních sil proti politickým demonstrantům, k němuž došlo dne 28. září 2009 v Konakry.

(2)

Dne 22. prosince 2009 přijala Rada rozhodnutí 2009/1003/SZBP, kterým se mění společný postoj 2009/788/SZBP (2), zahrnující další omezující opatření.

(3)

Dne 29. března 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/186/SZBP, kterým se mění společný postoj 2009/788/SZBP (3).

(4)

Na základě opětovného přezkumu společného postoje 2009/788/SZBP by platnost omezujících opatření měla být prodloužena do 27. října 2011.

(5)

Prováděcí opatření Unie jsou stanovena v nařízení Rady (EU) č. 1284/2009 ze dne 22. prosince 2009 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice (4),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Zakazuje se prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému, jakož i vybavení, které může být použito k vnitřní represi, do Guinejské republiky státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel členských států, a to bez ohledu na to, zda výše uvedené položky pocházejí z území členských států či nikoli.

2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související s položkami uvedenými v odstavci 1 anebo související s poskytováním, výrobou, udržováním a užíváním těchto položek jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Guinejské republice nebo pro použití v této zemi;

b)

přímo či nepřímo poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc v souvislosti s položkami uvedenými v odstavci 1, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto položek, anebo v souvislosti s poskytováním příslušného technického výcviku, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli právnické nebo fyzické osobě, subjektu nebo orgánu v Guinejské republice nebo pro použití v této zemi;

c)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenu a) nebo b).

Článek 2

1.   Článek 1 se nevztahuje na:

a)

prodej, dodávky, předávání nebo vývoz nesmrtonosného vojenského vybavení nebo vybavení, které může být použito k vnitřním represím, určené výhradně pro humanitární nebo ochranné účely nebo pro programy budování institucí prováděné Organizací spojených národů (OSN) a Evropskou unií nebo takového vybavení určeného pro operace Unie a OSN pro řešení krizí,

b)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz nebojových vozidel vyrobených za použití materiálů, jež poskytují balistickou ochranu, nebo těmito materiály vybavených, která jsou určena pouze pro ochranu personálu Unie a jejích členských států v Guinejské republice,

c)

poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských služeb a jiných služeb spojených s takovým vybavením nebo s takovými programy a operacemi,

d)

poskytování finančních prostředků a finanční pomoci spojených s takovým vybavením nebo s takovými programy a operacemi,

pod podmínkou, že tento vývoz byl předem schválen příslušným orgánem.

2.   Článek 1 se nevztahuje na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Guinejské republiky zaměstnanci OSN, zaměstnanci Unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabránily vstupu jednotlivých členů NCDD a osob s nimi spojených, jak je uvedeno v příloze, na svá území nebo jejich průjezdu přes ně.

2.   Odstavec 1 nezavazuje členské státy k odmítnutí vstupu svých státních příslušníků na své území.

3.   Odstavcem 1 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, zejména:

a)

jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace,

b)

jako hostitelská země mezinárodní konference svolané OSN nebo konané pod její záštitou,

c)

podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách nebo

d)

podle smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií.

4.   Odstavec 3 se vztahuje také na případy, kdy je členský stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

5.   Rada musí být řádně informována o všech případech, kdy členský stát udělí výjimku podle odstavce 3 nebo 4.

6.   Členské státy mohou udělit výjimky z opatření uložených podle odstavce 1, pokud je cesta odůvodněná na základě naléhavé humanitární potřeby nebo na základě účasti na mezivládních setkáních, včetně setkání podporovaných Unií, nebo těch, kdy je hostitelem členský stát vykonávající předsednictví úřadu OBSE, je-li politický dialog veden tak, že přímo podporuje demokracii, lidská práva a právní stát v Guinejské republice.

7.   Členský stát, který si přeje udělit výjimky podle odstavce 6, tuto skutečnost písemně oznámí Radě. Výjimka se pokládá za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady vznese námitku, může o udělení navrhované výjimky rozhodnout Rada kvalifikovanou většinou.

8.   Pokud členský stát podle odstavců 3, 4, 6 a 7 povolí osobám uvedeným v příloze vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 4

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží nebo jsou vlastněny, drženy či ovládány jednotlivými členy CNDD a fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány s nimi spojenými, jak jsou uvedeny v příloze.

2.   Žádné finanční prostředky a hospodářské zdroje se přímo či nepřímo nezpřístupní fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze nebo v jejich prospěch.

3.   Příslušné orgány členských států mohou povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, nájemného nebo hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby,

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených poplatků za odborné výkony a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb,

c)

určené výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo

d)

nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámí všem ostatním příslušným orgánům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, proč se domnívá, že by mělo být konkrétní povolení uděleno.

Členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

4.   Odchylně od článku 1 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v čl. 4 odst. 1 zařazeny do přílohy, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vynesené soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí,

b)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky,

c)

zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedeného v příloze a

d)

uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě.

Členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

5.   Odstavec 2 se nepoužije na připsání k zmrazeným účtům:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahuje společný postoj 2008/788/SZBP,

pokud se na takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahuje odstavec 1.

Článek 5

1.   Na základě politického vývoje v Guinejské republice Rada na návrh členského státu nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku přijme změny seznamu obsaženého v příloze.

2.   Rada sdělí dotčené osobě své rozhodnutí včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jí umožní se k této záležitosti vyjádřit.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou osobu o této skutečnosti informuje.

Článek 6

Pro dosažení co největšího účinku uvedených opatření EU vybízí třetí státy, aby přijaly omezující opatření podobná těm, která jsou obsažena v tomto rozhodnutí.

Článek 7

Společný postoj 2009/788/SZBP se zrušuje.

Článek 8

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.   Toto rozhodnutí se použije do 27. října 2011. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, může být odpovídajícím způsobem prodlouženo nebo změněno.

V Lucemburku dne 25. října 2010.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 281, 28.10.2009, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 346, 23.12.2009, s. 51.

(3)  Úř. věst. L 83, 30.3.2010, s. 23.

(4)  Úř. věst. L 346, 23.12.2009, s. 26.


PŘÍLOHA

Seznam osob podle článků 3 a 4

 

Jméno (a případná jiná jména)

Identifikační údaje (datum a místo narození (dat. nar. a místo nar.), číslo pasu/číslo průkazu totožnosti …)

Odůvodnění

1.

kpt. Moussa Dadis CAMARA

dat. nar.: 1.1.1964 nebo 29.12.1968

číslo pasu: R0001318

předseda Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

2.

plk. Mathurin BANGOURA

dat. nar.: 15.11.1962

číslo pasu: R0003491

ministr telekomunikací a nových informačních technologií

3.

pplk. Aboubacar Sidiki (také znám jako Idi Amin) CAMARA

dat. nar.: 22.10.1979

číslo pasu: R0017873

ministr – stálý tajemník Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD), (propuštěn z armády 26.1.2009)

4.

mjr. Oumar BALDÉ

dat. nar.: 26.12.1964

číslo pasu: R0003076

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

5.

mjr. Mamadi (také znám jako Mamady) MARA

dat. nar.: 1.1.1954

číslo pasu: R0001343

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

6.

mjr. Almamy CAMARA

dat. nar.: 17.10.1975

číslo pasu: R0023013

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

7.

pplk. Mamadou Bhoye DIALLO

dat. nar.: 1.1.1956

číslo pasu: R0001855

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

8.

kpt. Koulako BÉAVOGUI

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

9.

policejní pplk. Kandia (také znám jako Kandja) MARA

číslo pasu: R0178636

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

ředitel bezpečnostních složek regionu Labé

10.

plk. Sékou MARA

dat. nar.: 1957

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

zástupce ředitele státní policie

11.

Morciré CAMARA

dat. nar.: 1.1.1949

číslo pasu: R0003216

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

12.

Alpha Yaya DIALLO

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

generální ředitel celní správy

13.

plk. Mamadou Korka DIALLO

dat. nar.: 19.2.1962

ministr obchodu, průmyslu a malých a středních podniků

14.

plk. Fodeba TOURÉ

dat. nar.: 7.6.1961

číslo pasu: R0003417/R0002132

guvernér správní oblasti Kindia (bývalý ministr mládeže, odvolán z funkce ministra dne 7.5.2009)

15.

mjr. Cheick Sékou (také znám jako Ahmed) Tidiane CAMARA

dat. nar.: 12.5.1966

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

16.

plk. Sékou (také znám jako Sékouba) SAKO

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

17.

por. Jean-Claude PIVI (také znám jako Coplan)

dat. nar.: 1.1.1960

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

ministr odpovědný za bezpečnost prezidenta

18.

kpt. Saa Alphonse TOURÉ

dat. nar.: 3.6.1970

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

19.

plk. Moussa KEITA

dat. nar.: 1.1.1966

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

ministr – stálý tajemník Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD) odpovědný za vztahy se státními orgány

20.

pplk. Aïdor (také znám jako Aëdor) BAH

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

21.

mjr. Bamou LAMA

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

22.

Mohamed Lamine KABA

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

23.

kpt. Daman (také znám jako Dama) CONDÉ

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

24.

mjr. Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

25.

mjr. Moussa Tiégboro CAMARA

dat. nar.: 1.1.1968

číslo pasu: 7190

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

ministr Úřadu prezidenta odpovědný za zvláštní služby pro boj proti drogám a organizované trestné činnosti

26.

kpt. Issa CAMARA

dat. nar.: 1954

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

guvernér správní oblasti Mamou

27.

plk. dr. Abdoulaye Chérif DIABY

dat. nar.: 26.2.1957

číslo pasu: 13683

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

ministr zdravotnictví a veřejné hygieny

28.

Mamady CONDÉ

dat. nar.: 28.11.1952

číslo pasu: R0003212

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

29.

ppor. Cheikh Ahmed TOURÉ

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

30.

pplk. Aboubacar Biro CONDÉ

dat. nar.: 15.10.1962

číslo pasu: 2443/R0004700

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

31.

Bouna KEITA

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

32.

Idrissa CHERIF

dat. nar.: 13.11.1967

číslo pasu: R0105758

ministr odpovědný za komunikaci při Úřadu prezidenta a ministra obrany

33.

Mamoudou (také znám jako Mamadou) CONDÉ

dat. nar.: 9.12.1960

číslo pasu: R0020803

státní tajemník, pověřenec pro strategické otázky a udržitelný rozvoj

34.

por. Aboubacar Chérif (také znám jako Toumba) DIAKITÉ

 

pobočník prezidenta

35.

Ibrahima Khalil DIAWARA

dat. nar.: 1.1.1976

číslo pasu: R0000968

zvláštní poradce Aboubacara Chérifa „Toumby“ Diakitého

36.

ppor. Marcel KOIVOGUI

 

pobočník Aboubacara Chérifa „Toumby“ Diakitého

37.

Papa Koly KOUROUMA

dat. nar.: 3.11.1962

číslo pasu: R11914/R001534

ministr životního prostředí a udržitelného rozvoje

38.

mjr. Nouhou THIAM

dat. nar.: 1960

číslo pasu: 5180

generální inspektor ozbrojených sil

mluvčí Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

39.

policejní kapitán Théodore (také znám jako Siba) KOUROUMA

dat. nar.: 13.5.1971

číslo pasu: služební pas R0001204

atašé kabinetu při Úřadu prezidenta

40.

kpt. Mamadou SANDÉ

dat. nar.: 12.12.1969

číslo pasu: R0003465

ministr při Úřadu prezidenta odpovědný za hospodářství a finance

41.

Alhassane (také znám jako Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

dat. nar.: 31.12.1961

číslo pasu: 5938/R00003488

ministr při Úřadu prezidenta odpovědný za státní kontrolu

42.

Joseph KANDUNO

 

ministr odpovědný za audity, transparentnost a řádnou správu věcí veřejných

43.

Fodéba (také znám jako Isto) KÉIRA

dat. nar.: 4.6.1961

číslo pasu: R0001767

ministr mládeže, sportu a podpory zaměstnávání mladých

44.

plk. Siba LOHALAMOU

dat. nar.: 1.8.1962

číslo pasu: R0001376

ministr spravedlnosti

45.

Dr. Frédéric KOLIÉ

dat. nar.: 1.1.1960

číslo pasu: R0001714

ministr územní správy a politických záležitostí

46.

Alexandre Cécé LOUA

dat. nar.: 1.1.1956

číslo pasu: R0001757/

číslo diplomatického pasu: R 0000027

ministr zahraničních věcí a guinejských občanů žijících v zahraničí

47.

Mamoudou (také znám jako Mahmoud) THIAM

dat. nar.: 4.10.1968

číslo pasu: R0001758

ministr dolů a energetiky

48.

Boubacar BARRY

dat. nar.: 28.5.1964

číslo pasu: R0003408

státní ministr při Úřadu prezidenta odpovědný za výstavbu, územní plánování a veřejné stavby

49.

Demba FADIGA

dat. nar.: 1.1.1952

číslo pasu: povolení k pobytu č.: FR365845/365857

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD),

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec odpovědný za vztahy mezi Národní radou pro demokracii a rozvoj (CNDD) a vládou

50.

Mohamed DIOP

dat. nar.: 1.1.1963

číslo pasu: R0001798

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

guvernér správní oblasti Conakry

51.

četař Mohamed (také znám jako Tigre) CAMARA

 

příslušník bezpečnostních sil přiřazený k prezidentské gardě (Koundara)

52.

Habib HANN

dat. nar.: 15.12.1950

číslo pasu: 341442

výbor pro audit a dozor nad strategickými resorty státu

53.

Ousmane KABA

 

výbor pro audit a dozor nad strategickými resorty státu

54.

Alfred MATHOS

 

výbor pro audit a dozor nad strategickými resorty státu

55.

kpt. Mandiou DIOUBATÉ

dat. nar.: 1.1.1960

číslo pasu: R0003622

ředitel tiskové kanceláře Úřadu prezidenta

mluvčí Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

56.

Cheik Sydia DIABATÉ

dat. nar.: 23.4.1968

číslo pasu: R0004490

příslušník ozbrojených sil

ředitel zpravodajských služeb a vyšetřování při ministerstvu obrany

57.

Ibrahima Ahmed BARRY

dat. nar.: 11.11.1961

číslo pasu: R0048243

generální ředitel guinejského rozhlasu a televize

58.

Alhassane BARRY

dat. nar.: 15.11.1962

číslo pasu: R0003484

guvernér centrální banky

59.

Roda Namatala FAWAZ

dat. nar.: 6.7.1947

číslo pasu: R0001977

obchodník napojený na Národní radu pro demokracii a rozvoj (CNDD), který finančně podpořil CNDD

60.

Dioulde DIALLO

 

obchodník napojený na Národní radu pro demokracii a rozvoj (CNDD), který finančně podpořil CNDD

61.

Kerfalla CAMARA

 

generální ředitel společnosti Guicopres

obchodník napojený na Národní radu pro demokracii a rozvoj (CNDD), který finančně podpořil CNDD

62.

Dr. Moustapha ZABATT

dat.nar.: 6.2.1965

lékař a osobní poradce prezidenta

63.

Aly MANET

 

hnutí „Dadis musí zůstat“ (Dadis Doit Rester)

64.

Louis M’bemba SOUMAH

 

ministr práce, správní reformy a veřejné služby

65.

Cheik Fantamady CONDÉ

 

ministr pro informace a kulturu

66.

plk. Boureima CONDÉ

 

ministr zemědělství a chovu

67.

Mariame SYLLOVÁ

 

ministryně pro decentralizaci a místní rozvoj


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU