32010D0427(02)Rozhodnutí č. S6 ze dne 22. prosince 2009 o registraci v členském státě bydliště podle článku 24 nařízení (ES) č. 987/2009 a o sestavení seznamů podle čl. 64 odst. 4 nařízení (ES) č. 987/2009 (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)

Publikováno: OJ-C 107, 27.4.2010, s. 6-7 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 22. prosince 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. května 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ č. S6

ze dne 22. prosince 2009

o registraci v členském státě bydliště podle článku 24 nařízení (ES) č. 987/2009 a o sestavení seznamů podle čl. 64 odst. 4 nařízení (ES) č. 987/2009

(Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)

2010/C 107/04

SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ,

s ohledem na čl. 72 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (1), podle něhož je odpovědná za řešení všech správních otázek a otázek výkladu vyplývajících z nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 (2),

s ohledem na čl. 35 odst. 2 výše uvedeného nařízení (ES) č. 883/2004,

s ohledem na článek 24, čl. 64 odst. 4 a 6 nařízení (ES) č. 987/2009 a článek 74 nařízení (ES) č. 883/2004,

v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 71 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2004,

ROZHODLA TAKTO:

Pravidla pro registraci podle článku 24 nařízení (ES) č. 987/2009 (dále jen „prováděcí nařízení“) a pro vedení seznamu podle čl. 64 odst. 4 prováděcího nařízení jsou tato:

I.   Registrace stanovená v článku 24 prováděcího nařízení

1.

Pro účely použití článku 24 prováděcího nařízení se stanoví následující postup.

Příslušná instituce zašle dotčené osobě na její žádost náležitý dokument podle článku 17, 22, 24, 25 nebo 26 nařízení (ES) č. 883/2004 (dále jen „základní nařízení“) a čl. 24 odst. 1 prováděcího nařízení (dále jen „doklad prokazující nárok“), který musí dotčená osoba předložit instituci místa svého bydliště při registraci s žádostí o poskytnutí věcných dávek.

Na žádost instituce místa bydliště zašle příslušná instituce uvedené instituci doklad prokazující nárok.

Příslušná instituce uvědomí instituci místa bydliště o jakékoli změně nebo zrušení dokladu prokazujícího nárok. Přijímající instituce musí uvedenou změnu nebo zrušení odesílající instituci buď potvrdit nebo rozporovat.

Instituce místa bydliště uvědomí příslušnou instituci o registraci dotčené osoby, stejně tak o jakýchkoliv změnách nebo o zrušení této registrace. Instituce místa bydliště poskytne informace podstatné pro tento účel neprodleně poté, co jí budou k dispozici. Přijímající instituce musí uvedenou změnu nebo zrušení odesílající instituci buď potvrdit nebo rozporovat.

2.

Dnem, od něhož nabývá účinnosti hrazení výdajů na věcné dávky podle článků 35 a 41 základního nařízení a článků 62 a 63 prováděcího nařízení, se rozumí:

a)

den, kdy podle právních předpisů příslušného členského státu vznikne nárok na věcné dávky, uvedený v dokladu prokazujícím nárok;

b)

den změny bydliště nebo registrace v případě, že následuje po dni výše uvedeném v písmenu a) a je uveden v dokladu vydaném institucí místa bydliště podle čl. 24 odst. 2 prováděcího nařízení.

Mají-li rodinní příslušníci pojištěné osoby, důchodce nebo jeden z jeho rodinných příslušníků i nadále nárok na dávky v souvislosti s výkonem profesní činnosti nebo pobíráním náhrad příjmu v souladu s právními předpisy země jejich bydliště nebo jiného členského státu, začne registrace podle uvedených nařízení prioritně dnem následujícím po datu, kdy takovýto nárok končí.

3.

Dnem, od něhož pozbývá účinnosti hrazení výdajů na věcné dávky podle článků 35 a 41 základního nařízení a článků 62 a 63 prováděcího nařízení, se rozumí den zrušení registrace, které oznámí instituce místa bydliště příslušné instituci, nebo den zrušení dokladu prokazujícího nárok, které oznámí příslušná instituce instituci místa bydliště.

Toto datum se uvede v dokumentu, kterým se příslušný nárok ruší, a je datem, od něhož doklad prokazující nárok pozbývá účinnosti, zejména:

i)

den úmrtí nebo den, kdy dotčená osoba přesune své bydliště do jiného členského státu;

ii)

den, kdy je podle právních předpisů země bydliště nebo jiného členského státu získán nárok na věcné dávky v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti nebo v souvislosti s přiznáním důchodu, v souladu s uvedenými nařízeními;

iii)

den, odkdy rodinní příslušníci podle právních předpisů členského státu bydliště již nesplňují podmínky pro nárok na věcné dávky jakožto rodinní příslušníci.

Všechny vnitrostátní instituce jsou povinny jednat tak, aby minimalizovaly období mezi konečným datem nároku nebo registrace a datem, kdy byl zaslán doklad o zrušení. Zejména určení bydliště pojištěné osoby by mělo být řádně přezkoumáno v souladu s ustanoveními článku 11 prováděcího nařízení.

II.   Seznam stanovený v čl. 64 odst. 4 prováděcího nařízení

Rodinní příslušníci pojištěných osob, důchodci a/nebo jejich rodinní příslušníci

1.

Instituce místa bydliště členského státu, který je uveden v příloze 3 prováděcího nařízení, vypočte paušální částku věcných dávek poskytovaných rodinným příslušníkům pojištěné osoby podle článku 17 základního nařízení a důchodcům a/nebo jejich rodinným příslušníkům podle článku 24, 25 nebo 26 základního nařízení dle seznamu, který je za tímto účelem aktualizován na základě vlastních informací nebo informací poskytnutých příslušnou institucí, týkajících se získání nároku nebo jeho pozastavení či odnětí.

Seznamy uvedené v čl. 64 odst. 4 prováděcího nařízení vykazují počet měsíčních paušálních částek splatných za jeden rok pro každého rodinného příslušníka pojištěné osoby, důchodce a/nebo jeho rodinného příslušníka.

2.

Pro účely výpočtu množství měsíčních paušálních plateb se období, během něhož mohou dotčené osoby žádat o dávky, počítá na měsíce.

Počet měsíců se získá tak, že kalendářní měsíc, který zahrnuje den, od něhož se provádí výpočet paušálních částek, se považuje za celý měsíc.

Kalendářní měsíc, během něhož příslušný nárok zanikl, se počítá pouze v případě, že jde o úplný měsíc.

Je-li celkové období kratší než jeden měsíc, započte se jako jeden měsíc.

V případě, že se osoba během uplatňovaného období přesune z jedné věkové skupiny do jiné, měsíc, ve kterém k této změně věkové skupiny dojde, se započítá jako celý měsíc ve vyšší věkové skupině.

III.   Závěrečná ustanovení

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne vstupu prováděcího nařízení v účinnost.

předsedkyně správní komise

Lena MALMBERG


(1)  Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU