32010D0427(01)Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení Rozhodnutí č. H4 ze dne 22. prosince 2009 o složení a pracovních metodách účetní komise při Správní komisi pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)

Publikováno: OJ-C 107, 27.4.2010, s. 3-5 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 22. prosince 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. května 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ROZHODNUTÍ č. H4

ze dne 22. prosince 2009

o složení a pracovních metodách účetní komise při Správní komisi pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení

(Text s významem pro EHP a pro dohodu mezi ES a Švýcarskem)

2010/C 107/03

SPRÁVNÍ KOMISE PRO KOORDINACI SYSTÉMŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ,

s ohledem na článek 72 nařízení (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (1), na jehož základě stanoví správní komise faktory, které mají být brány v úvahu při sestavování účtů týkajících se nákladů, které mají nést instituce členských států podle uvedeného nařízení, a schvalování roční účetní závěrky mezi těmito institucemi na základě zprávy účetní komise uvedené v článku 74,

s ohledem na článek 74 nařízení (ES) č. 883/2004 na jehož základě stanoví správní komise složení a pracovní metody účetní komise, která podává zprávy a odůvodněná stanoviska, sloužící správní komisi k přijímání rozhodnutí podle čl. 72 písm. g),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Účetní komise ustanovená na základě článku 74 nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení je přidružena ke Správní komisi pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

2.   Účetní komise působí při výkonu svých funkcí uvedených v čl. 74 písm. a) až f) nařízení (ES) č. 883/2004 z pověření správní komise, od níž přijímá instrukce. V rámci výše uvedeného předloží účetní komise správní komisi ke schválení dlouhodobý pracovní program.

Článek 2

1.   Účetní komise v zásadě dosahuje svých rozhodnutí na základě listinných dokladů. Od příslušných orgánů může požadovat jakékoliv informace nebo zjištění, která považuje za nezbytná pro šetření záležitostí, jež jí byly předloženy k přezkoumání. V případě potřeby může účetní komise, s výhradou předchozího schválení předsedou správní komise, pověřit člena sekretariátu nebo některé členy účetní komise, aby na místě provedli jakékoliv šetření nezbytné pro výkon její činnosti. Předseda správní komise uvědomí o tomto šetření zástupce dotčeného členského státu u správní komise.

2.   Účetní komise napomáhá konečnému uzavření účtů v případech, kdy ve lhůtě uvedené v nařízení (ES) č. 987/2009 nelze dosáhnout řešení sporu Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (2). Odůvodněnou žádost o stanovisko účetní komise v případě sporu podle čl. 67 odst. 7 nařízení (ES) č. 987/2009 předloží jedna ze stran účetní komisi nejpozději 25 pracovních dnů před začátkem zasedání.

3.   Účetní komise může ustanovit smírčí radu, která jí pomůže při řešení odůvodněné žádosti o stanovisko účetní komise, předložené jednou ze stran v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

Podrobnosti ohledně složení, doby výkonu funkce, úkolů, pracovních metod a systému předsednictví smírčí rady jsou obsaženy v mandátu, o němž rozhodne účetní komise.

Článek 3

1.   Účetní komise se skládá ze dvou zástupců z každého členského státu Evropské unie jmenovaných příslušnými orgány uvedených států.

Každého člena účetní komise, který se zasedání nemůže zúčastnit, může nahradit zástupce jmenovaný za tímto účelem příslušnými orgány.

2.   Zástupce Evropské komise u správní komise nebo jeho náhradník má v rámci účetní komise poradní hlas.

3.   Účetní komisi je nápomocen nezávislý odborník nebo skupina znalců s odborným vzděláním a zkušenostmi v oblastech týkajících se výkonu účetní komise, zejména pokud jde o její úkoly vyplývající z článků 64, 65 a 69 nařízení (ES) č. 987/2009.

Článek 4

1.   Funkci předsedy účetní komise vykonává zástupce členského státu předsedajícího ve stejnou dobu správní komisi.

2.   Předseda účetní komise může spolu se sekretariátem podniknout veškeré kroky nezbytné k bezodkladnému vyřešení všech otázek příslušejících účetní komisi.

3.   Platí, že předseda účetní komise předsedá zasedáním pracovních skupin, které mají zkoumat otázky, ke kterým je příslušná účetní komise; pokud však předseda účetní komise není schopen předsedat, nebo jsou zkoumány určité specifické otázky, může předseda jmenovat jinou osobu, jež ho zastoupí.

Článek 5

1.   Rozhodnutí se přijímají prostou většinou, přičemž každý členský stát má pouze jeden hlas.

Ve stanoviscích účetní komise musí být uvedeno, zda byla přijata jednomyslně nebo většinou. Případně musí uvádět závěry nebo výhrady menšiny.

Pokud stanovisko nebylo přijato jednomyslně, předloží jej účetní komise správní komisi společně se zprávou obsahující zejména prohlášení a důvody odlišných názorů.

Účetní komise rovněž určí zpravodaje odpovědného za poskytování všech informací správní komisi o všem, co správní komise považuje za užitečné k urovnání daného sporu.

Zpravodaj nemůže být vybrán ze zástupců zemí, kterých se spor týká.

2.   Účetní komise se může rozhodnout, že přijme rozhodnutí a odůvodněná stanoviska za použití písemného postupu, byl-li takový postup schválen na předchozím zasedání účetní komise.

Za tímto účelem sdělí předseda členům účetní komise znění textu, který se má přijmout. Členům se poskytne lhůta nejméně deseti pracovních dnů, během nichž mohou oznámit, že navržené znění zamítají nebo se zdržují hlasování. Nevyjádří-li se člen ve stanovené lhůtě, má se za to, že hlasuje kladně.

Předseda může rovněž rozhodnout o zahájení písemné procedury v případě, že žádná dohoda nebyla na jednání Účetní komise dosažena. V takovém případě se za kladný hlas považuje pouze písemný souhlas s navrženým zněním a poskytne se lhůta nejméně 15 pracovních dnů.

Po vypršení stanovené lhůty informuje předseda členy o výsledcích hlasování. V případě, že rozhodnutí obdrželo požadovaný počet kladných hlasů, považuje se za přijaté v poslední den stanovené lhůty, během níž měli členové odpovědět.

3.   Jestliže člen účetní komise v průběhu písemné procedury navrhne, aby byl text pozměněn, předseda buď:

a)

znovu zahájí písemnou proceduru tím, že členům oznámí navrhovanou změnu v souladu s postupem podle odstavce 2, anebo

b)

zruší písemnou proceduru, aby záležitost mohla být projednána na příštím zasedání,

podle toho, který postup považuje předseda pro danou záležitost za vhodný.

4.   Pokud člen účetní komise před vypršením lhůty stanovené pro odpověď požádá o projednání vysvětlení navrženého textu na zasedání účetní komise, písemná procedura se zruší.

Záležitost se projedná na následujícím zasedání účetní komise.

Článek 6

Účetní komise může zřídit skupiny ad hoc s omezeným počtem osob, které budou účetní komisi připravovat a předkládat k přijetí návrhy na přijetí specifických otázek.

U každé skupiny ad hoc rozhodne účetní komise o tom, kdo bude zpravodajem, jaké úkoly se mají vykonat a v jaké lhůtě má skupina předložit výsledek své práce účetní komisi. Výše uvedené stanoví písemný mandát, o němž rozhodne účetní komise.

Článek 7

1.   Sekretariát správní komise připravuje a organizuje zasedání účetní komise a vypracovává ze zasedání zápis. Vykonává práce nezbytné pro fungování účetní komise. Program jednání, datum a délku a zasedání účetní komise se stanoví na základě dohody s předsedou.

2.   Program jednání předloží sekretariát správní komise členům účetní komise a členům správní komise alespoň 15 pracovních dnů před zahájením každého zasedání. Dokumenty týkající se bodů na programu jednání by měly být k dispozici nejméně 10 pracovních dnů před začátkem zasedání. Výše uvedené se netýká dokumentů poskytujících obecné informace, které není nutné schválit.

3.   Komentáře týkající se nadcházejícího zasedání účetní komise by měly být zaslány sekretariátu správní komise nejméně 20 pracovních dnů před zahájením zasedání. Výše uvedené se netýká dokumentů poskytujících obecné informace, které není nutné schválit.

V komentářích obsahujících informace, jež se týkají roční účetní závěrky stanovené v čl. 69 odst. 1 nařízení (ES) č. 987/2009 je třeba dodržet formát a uvést podrobnosti upřesněné nezávislým odborníkem nebo skupinou odborníků podle čl. 3 odst. 3 tohoto rozhodnutí. Každá z delegací zašle uvedený komentář sekretariátu do 31. července roku následujícího po daném roce.

Článek 8

Pokud je to nezbytné, jsou na účetní komisi použitelná pravidla správní komise.

Článek 9

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne vstupu prováděcího nařízení v účinnost.

předsedkyně správní komise

Lena MALMBERG


(1)  Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU