284/2010/EURozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 284/2010/EU ze dne 25. března 2010 , kterým se mění rozhodnutí č. 1672/2006/ES, kterým se zavádí program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress

Publikováno: Úř. věst. L 87, 7.4.2010, s. 6-6 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 25. března 2010 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 8. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 8. dubna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 284/2010/EU

ze dne 25. března 2010,

kterým se mění rozhodnutí č. 1672/2006/ES, kterým se zavádí program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 19 odst. 2, článek 149 a čl. 153 odst. 2 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 3. června 2009 Komise přijala sdělení nazvané „Společný závazek v oblasti zaměstnanosti“ s cílem upevnit spolupráci mezi Evropskou unií a členskými státy i mezi sociálními partnery EU v oblasti tří klíčových priorit: udržování zaměstnanosti, vytváření pracovních míst a podpora mobility; zvyšování kvalifikace a přizpůsobení kvalifikací potřebám trhu práce; zlepšení dostupnosti zaměstnání.

(2)

S cílem dát nezaměstnaným osobám šanci na nový začátek a otevřít některým nejvíce znevýhodněným skupinám v Evropě, včetně žen a mladých lidí, cestu k podnikání navrhla Komise v rámci společné iniciativy s mezinárodními finančními institucemi, a především se skupinou Evropské investiční banky, nový evropský nástroj mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování, s cílem rozvíjet mikropodniky a sociální ekonomiku.

(3)

V souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (4) je třeba provést přerozdělení prostředků z programu Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress, zřízeného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES (5), a přidělit je na financování nového evropského nástroje mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování, zřízeného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 283/2010/EU (6).

(4)

Po přezkoumání všech možností by měla být z programu Progress přesunuta částka 60 milionů EUR.

(5)

Rozhodnutí č. 1672/2006/ES by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 17 rozhodnutí č. 1672/2006/ES se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Finanční krytí pro provádění činností Unie uvedených v tomto rozhodnutí v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 se stanoví ve výši 683 250 000 EUR.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. března 2010.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Úř. věst. C 318, 23.12.2009, s. 84.

(2)  Stanovisko ze dne 7. října 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. února 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. března 2010.

(4)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 315, 15.11.2006, s. 1.

(6)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU