32010D02772010/277/: Rozhodnutí Komise ze dne 12. května 2010, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v Traces (oznámeno pod číslem K(2010) 3040) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 121, 18.5.2010, s. 16-21 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 12. května 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. května 2010 Nabývá účinnosti: 18. května 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/1014 Pozbývá platnosti: 14. prosince 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 12. května 2010,

kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v Traces

(oznámeno pod číslem K(2010) 3040)

(Text s významem pro EHP)

(2010/277/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 a 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a zejména na čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec poslední větu uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (3), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (4), stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených v souladu se směrnicemi 91/496/EHS a 97/78/ES. Tento seznam je stanoven v příloze I uvedeného rozhodnutí.

(2)

Kontrolní útvar Komise, Potravinový a veterinární úřad, provedl inspekci na stanovišti hraniční kontroly v přístavu v Antverpách v Belgii. Výsledky této inspekce byly uspokojivé. V seznamu uvedeném v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES by se proto mělo u tohoto stanoviště hraniční kontroly doplnit další kontrolní středisko. Kromě toho by se v tomto stanovišti hraniční kontroly měly změnit kategorie stávajících kontrolních středisek.

(3)

Kontrolní útvar Komise, Potravinový a veterinární úřad, provedl inspekci na stanovišti hraniční kontroly v přístavu v Gdaňsku v Polsku. Výsledky této inspekce byly uspokojivé. V seznamu uvedeném v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES by se proto mělo u tohoto stanoviště hraniční kontroly doplnit další kontrolní středisko.

(4)

Na základě sdělení Dánska a Polska by měla být v seznamu stanovišť hraniční kontroly stanoveném v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES u těchto členských států zrušena některá kontrolní střediska ve stanovištích hraniční kontroly.

(5)

Na základě sdělení Francie by mělo být v seznamu stanovišť hraniční kontroly stanoveném v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES zrušeno stanoviště hraniční kontroly na letišti Brest. Kromě toho by měly být v seznamu stanovišť hraniční kontroly stanoveném v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES změněny určité kategorie u stanovišť hraniční kontroly na letištích Lyon-Saint Exupéry, Marseille a Nice.

(6)

Na základě sdělení Itálie by měly být v seznamu stanovišť hraniční kontroly stanoveném v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES pozastaveny určité kategorie u stanovišť hraniční kontroly na letištích Milano-Linate, Milano-Malpensa, Palermo, Reggio Calabria a Rimini. Kromě toho by měly být v seznamu stanovišť hraniční kontroly stanoveném v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES změněny určité kategorie u stanoviště hraniční kontroly v přístavu v Neapoli.

(7)

Na základě sdělení Lotyšska by mělo být v seznamu stanovišť hraniční kontroly stanoveném v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES zrušeno stanoviště hraniční kontroly v přístavu Riga (Baltmarine Terminal). Kromě toho by mělo být v seznamu stanovišť hraniční kontroly stanoveném v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES opraveno uvedení kategorií pro dvě kontrolní střediska ve schváleném stanovišti hraniční kontroly v přístavu Riga.

(8)

Na základě sdělení Španělska by měl být změněn seznam stanovišť hraniční kontroly uvedeného členského státu s ohledem na pozastavení dvou jeho stanovišť hraniční kontroly, zrušení pozastavení pro určité kategorie produktů živočišného původu, které mohou být kontrolovány na jednom z jeho stanovišť hraniční kontroly, a omezení kategorií schválení produktů živočišného původu na jiném stanovišti hraniční kontroly, již schválené v souladu s rozhodnutím 2009/821/ES.

(9)

Na základě sdělení Nizozemska by měl být v seznamu stanovišť hraniční kontroly stanoveném v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES změněn název jednoho kontrolního střediska v přístavu v Rotterdamu.

(10)

Seznam ústředních jednotek, regionálních jednotek a místních jednotek v TRACES je stanoven v příloze II rozhodnutí 2009/821/ES.

(11)

Na základě sdělení Dánska, Německa, Irska, Itálie, Lotyšska a Finska by se měly určité změny ústředních, regionálních a místních jednotek v TRACES zohlednit pro uvedené členské státy v příloze II rozhodnutí 2009/821/ES.

(12)

Rozhodnutí 2009/821/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Příloha I rozhodnutí 2009/821/ES se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

2.   Příloha II rozhodnutí 2009/821/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. května 2010.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1.


PŘÍLOHA I

Příloha I se mění takto:

1.

V části týkající se Belgie se položka pro přístav v Antverpách nahrazuje tímto:

„Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(2), NHC

 

Kaai 650

HC(2)

 

Afrulog

HC(2), NHC“

 

2.

V části týkající se Dánska se u letiště v Kodani zrušuje položka kontrolní středisko Centre 1, SAS 1 (North).

3.

Část týkající se Španělska se mění takto:

a)

položka pro letiště Almeria se nahrazuje tímto:

„Almeria (*)

ES LEI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)“

b)

položka pro letiště Asturias se nahrazuje tímto:

„Asturias (*)

ES AST 4

A

 

HC(2) (*)“

 

c)

položka pro letiště Palma de Mallorca se nahrazuje tímto:

„Palma de Mallorca

ES PMI 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O“

d)

položka pro letiště Vitoria se nahrazuje tímto:

„Vitoria

ES VIT 4

A

Productos

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)

 

Animales

 

U, E, O“

4.

Část týkající se Francie se mění takto:

a)

zrušuje se položka pro stanoviště hraniční kontroly na letišti Brest;

b)

položka pro letiště Lyon-Saint Exupéry se nahrazuje tímto:

„Lyon-Saint-Exupéry

FR LIO 4

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC“

 

c)

položka pro letiště Marseille se nahrazuje tímto:

„Marseille Aéroport

FR MRS 4

A

 

HC-T(1), HC-NT“

 

d)

položka pro letiště Nice se nahrazuje tímto:

„Nice

FR NCE 4

A

 

HC-T(CH) (1) (2)

O (14)“

5.

Část týkající se Itálie se mění takto:

a)

položka pro letiště Milano-Linate se nahrazuje tímto:

„Milano-Linate

IT LIN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O (*)“

b)

položka pro letiště Milano-Malpensa se nahrazuje tímto:

„Milano-Malpensa

IT MXP 4

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC(2), NHC(2)

 

SEA

 

U, E

Cargo City MLE

HC, NHC (*)

O“

c)

položka pro přístav v Neapoli se nahrazuje tímto:

„Napoli

IT NAP 1

P

Molo Bausan

HC, NHC-NT“

 

d)

položka pro letiště Palermo se nahrazuje tímto:

„Palermo (*)

IT PMO 4

A

 

HC-T (*)“

 

e)

položka pro letiště Reggio Calabria se nahrazuje tímto:

„Reggio Calabria (*)

IT REG 4

A

 

HC (*), NHC (*)“

 

f)

položka pro letiště Rimini se nahrazuje tímto:

„Rimini (*)

IT RMI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)“

 

6.

Část týkající se Lotyšska se mění takto:

a)

položka pro přístav v Rize se nahrazuje tímto:

„Riga (Riga port)

LV RIX 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Kravu termināls

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)“

 

b)

položka pro stanoviště hraniční kontroly v přístavu v Rize (Baltmarine Terminal) se zrušuje.

7.

V části týkající se Nizozemska se položka pro přístav v Rotterdamu nahrazuje tímto:

„Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC-T(FR)(2)

 

Wibaco

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)“

 

8.

Část týkající se Polska se mění takto:

a)

položka pro přístav v Gdaňsku se nahrazuje tímto:

„Gdańsk

PL GDN 1

P

IC 1

HC(2), NHC

 

IC 2

HC(2), NHC(2)“

 

b)

položka pro přístav v Gdyni se nahrazuje tímto:

„Gdynia

PL GDY 1

P

IC 1

HC, NHC

U, E, O“


PŘÍLOHA II

Příloha II se mění takto:

1.

V části týkající se Dánska se položky pro stávající tři regionální jednotky NORD, SYD a ØST a místní jednotky nahrazují tímto:

DK00001     REGION VEST

DK00800

HADERSLEV

DK00900

ESBJERG

DK01000

VEJLE

DK01100

HERNING

DK01200

ÅRHUS

DK01300

VIBORG

DK01400

AALBORG

DK00002     REGION ØST

DK00100

RØDOVRE

DK00400

RINGSTED

DK00700

ODENSE“

2.

V části týkající se Německa se položka pro „NIEDERSACHSEN“ mění takto:

a)

ZWECKVERBAND JADE-WESER se nahrazuje tímto:

„DE14103

ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER“

b)

BRAKE, ZWECKVERBAND JADE-WESER se nahrazuje tímto:

„DE46103

BRAKE, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER“

c)

WITTMUND, ZWECKVERBAND JADE-WESER se nahrazuje tímto:

„DE46903

WITTMUND, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER“

3.

V části týkající se Irska se zrušují tyto položky pro místní jednotky:

„IE00100

CARLOW

IE00300

CLARE

IE01000

KILKENNY

IE01400

LONGFORD

IE01500

LOUTH

IE02100

TIPPERARY NORTH

IE01200

SLIGO“

4.

V části týkající se Itálie, regionu „LOMBARDIA“, se položka pro místní jednotku MILANO 3 nahrazuje tímto:

„IT02903

MONZA e BRIANZA“

5.

Část týkající se Lotyšska se mění takto:

a)

položka pro místní jednotku RIGA (BFT) se nahrazuje tímto:

„LV00028

RIGA-MN“

b)

položka pro následující místní jednotku se zrušuje:

„LV00030

BALTMARINE TERMINAL“

6.

Část týkající se Finska se mění takto:

a)

položka pro ústřední jednotku se nahrazuje tímto:

„FI00000

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA“

b)

položky pro místní jednotky se nahrazují tímto:

„FI00100

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, HELSINKI

FI00200

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

FI00300

AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO

FI00400

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, HÄMEENLINNA

FI00402

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, TAMPERE

FI00500

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, KOUVOLA

FI00600

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, MIKKELI

FI00700

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, JOENSUU

FI00800

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, KUOPIO

FI00900

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, JYVÄSKYLÄ

FI01000

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, VAASA

FI01100

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

FI01200

LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU